art trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

Using sticks isn’t the art of combat!

Dùng gậy không phải là nghệ thuật chiến đấu.

OpenSubtitles2018. v3

Tokimune Takeda regarded one of the unique characteristics of the art to be its preference for controlling a downed attacker’s joints with one’s knee to leave one’s hands free to access weapons or to deal with the threat of other attackers.

Takeda Tokimune coi một trong những đặc điểm độc đáo của môn võ thuật là ở việc ưu tiên kiểm soát các khớp bị hạ xuống của người tấn công bằng đầu gối của một người, để giữ một tay của người đó được tự do để lấy vũ khí hoặc để đối phó với mối đe dọa từ những kẻ tấn công khác.

WikiMatrix

You place it in an art museum, it becomes a sculpture.

Bạn đặt nó trong một bảo tàng nghệ thuật, nó trở thành một tác phẩm điêu khắc.

ted2019

Each stage was accompanied with visual arts provided by VJs Vello Virkhaus, Psyberpixie, and Cozer.

Mỗi màn diễn gồm có hiệu ứng ánh sáng bởi VJs Vello Virkhaus, Psyberpixie và Cozer .

WikiMatrix

From her appreciation of art, you can see her level of culture.

Dựa vào con mắt thưởng họa hoàn toàn có thể nhìn ra sự dạy dỗ giáo dục .

QED

They had met in a cafeteria in Cornell, where she had studied the history of Mexican art and textiles.

Hai người gặp gỡ trong một quán căng tin ở Cornell, nơi cô nghiên cứu lịch sử nghệ thuật và dệt may Mexico.

WikiMatrix

Because thinking about immateriality, performance is time-based art.

Khi nghĩ tới sự phi vật chất thì trình diễn là 1 nghệ thuật dựa trên thời gian.

ted2019

In an interview with Jeune Afrique magazine, Sindika Dokolo revealed that he has the ambition to “build the most beautiful collection of classical art in the world”.

Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Jeune Afrique, Sindika Dokolo tiết lộ rằng ông có tham vọng “xây dựng bộ sưu tập nghệ thuật cổ điển đẹp nhất thế giới”.

WikiMatrix

is that you, Art?

Phải anh đấy không Art?

OpenSubtitles2018. v3

Bennington would continue to teach the arts and sciences as areas of immersion that acknowledge differences in personal and professional objectives.

Bennington sẽ liên tục giảng dạy những môn nhân văn và khoa học như những mảng sâu xa mà công nhận sự khác nhau giữa mục tiêu cá thể và nghề nghiệp .

QED

Yeah, Joey really knows his art, huh?

Yeah, Joey hiểu rõ về hội họa đấy chứ?

OpenSubtitles2018. v3

“And I say also unto thee, That thou art Peter, and upon this rock I will build my church; and the gates of hell shall not prevail against it.

“Còn ta, ta bảo ngươi rằng: Ngươi là Phi E Rơ, ta sẽ lập Hội thánh ta trên đá nầy, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó.

LDS

Thanks, Art.

Cảm ơn, Art.

OpenSubtitles2018. v3

The Hairpin Arts Center is located in Avondale near its border with Logan Square at the gateway to Chicago’s Polish Village, serving all of the diverse communities who make their home in these neighborhoods.

Trung tâm Nghệ thuật Hairpin nằm ở Avondale gần biên giới với Quảng trường Logan tại cửa ngõ vào Làng Ba Lan của Chicago, phục vụ tất cả cộng đồng những dịch vụ đa dạng. ^ “Community Area: Avondale” (PDF).

WikiMatrix

Keiko can also be replaced by dō which refers to the way, meaning both the martial art and the lifestyle of the martial artist.

Keiko cũng có thể được thay thế bởi dō, đề cập đến con đường, có nghĩa là cả võ thuật và lối sống của võ sĩ.

WikiMatrix

As a student at Anyang Art High School, Park posted photographs of herself on the internet, becoming an online celebrity due to her close physical resemblance to actress Jun Ji-hyun.

Là một sinh viên tại trường trung học Nghệ thuật Anyang,trở thành một người nổi tiếng trực tuyến do sự tương đồng về thể chất cô gần gũi với nữ diễn viên Jun Ji – hyun.

WikiMatrix

They will remind you of why you need to be zealous, show you how to improve your “art of teaching,” and encourage you by demonstrating that many are still responding to the preaching work.

Các bài này sẽ nhắc nhở tại sao bạn phải sốt sắng, cho biết làm thế nào có thể cải tiến “nghệ thuật giảng dạy”, cũng như khích lệ bạn qua những bằng chứng cho thấy vẫn có nhiều người đang hưởng ứng tin mừng.

jw2019

Byzantine art, once its style was established by the 6th century, placed great emphasis on retaining traditional iconography and style, and gradually evolved during the thousand years of the Byzantine Empire and the living traditions of Greek and Russian Orthodox icon-painting.

Hội họa Byzatine, một trong những phong cách được thành lập vào thế kỷ thứ VI, đặt một sự tập trung mạnh mẽ vào sự duy trì hình tượng và phong cách truyền thống và thay đổi tương đối ít trong suốt hàng nghìn năm của đế chế Byzantine và tiếp nối truyền thống biểu tượng của Hy Lạp và Orthodox Nga.

WikiMatrix

I’m making an argument that art and creativity are very essential tools in empathy.

Tôi đang đưa ra ý kiến rằng nghệ thuật và sáng tạo là những công cụ vô cùng quan trọng cho sự đồng cảm.

ted2019

Her areas of focus are on contemporary American poetry, African-American poetry, Caribbean literature and studies, literary translation, and the arts in education.

Các lĩnh vực chuyên ngành của bà là về thơ ca Mỹ đương đại, thơ ca người Mỹ gốc Phi, văn học và nghiên cứu vùng Caribbe, dịch thuật văn học, và nghệ thuật trong giáo dục.

WikiMatrix

The campaign included a $50 million gift from the Tisch family (after which one building and the art school are named) and a $60 million gift from six trustees called “The Partners Fund”, aimed at hiring new faculty.

Chiến dịch cũng nhận được món quà trị giá 50 triệu USD từ gia đình Tisch (sau này một toà nhà và một trường nghệ thuật được đặt theo tên họ) và một món quà khác trị giá 60 triệu USD từ sáu thành viên quản trị gọi là “Quỹ Những người bạn” nhằm mời thêm cán bộ giảng dạy.

WikiMatrix

So, hopefully, we will go from being the art of medicine more to the science of medicine, and be able to do what they do in infectious disease, which is look at that organism, that bacteria, and then say, “This antibiotic makes sense, because you have a particular bacteria that will respond to it.”

Vì vậy, hy vọng chúng ta sẽ đi từ nghệ thuật y học sang khoa học y học, và có khả năng làm những thứ mà người ta làm đối với những bệnh truyền nhiễm, đó là nhìn vào vi sinh vật đó, vi khuẩn đó và nói rằng: “Kháng sinh này còn dùng được, vì bạn có 1 loại vi khuẩn đặc trưng đáp ứng với kháng sinh đó.”

ted2019

If you look at science on one hand, science is a very rational approach to its surroundings, whereas art on the other hand is usually an emotional approach to its surroundings.

Nếu bạn xem xét khoa học trên một khía cạnh, khoa học là một phương pháp tiếp cận rất hợp lý cho môi trường xung quanh nó, trong khi đó, nghệ thuật thường là một cách tiếp cận cảm xúc cho môi trường xung quanh.

ted2019

So, I started taking art courses, and I found a way to make sculpture that brought together my love for being very precise with my hands, with coming up with different kinds of logical flows of energy through a system.

Vì vậy tôi bắt đầu tham dự các khóa học nghệ thuật, và tôi học được cách tạo ra tác phẩm điêu khắc mà cùng mang đến sự say mê khi làm việc chính xác với đôi tay của mình cùng với sự đi lên với nhiều loại dòng năng lượng logic khác nhau qua một hệ thống.

ted2019

Near the end of his life he described his love of his art: “Each day I go to my studio full of joy; in the evening when obliged to stop because of darkness I can scarcely wait for the next morning to come … if I cannot give myself to my dear painting I am miserable.”

Gần cuối đời, ông miêu tả tình yêu nghệ thuật của mình như sau, “Mỗi ngày tôi đến xưởng vẽ của mình với tất cả niềm vui; vào buổi tối khi bắt buộc vào ngừng vẽ vì bóng tối tôi đều mong ngày hôm sau sẽ đến…

WikiMatrix

Rate this post