Các biện pháp tư pháp là gì?

Các biện pháp tư pháp là những biện pháp hình sự được vận dụng so với người phạm tội, có công dụng tương hỗ hoặc sửa chữa thay thế hình phạt. Bộ luật hình sự lao lý những biện pháp tư pháp đơn cử. Trong bài viết này, Luật Hoàng Anh xin ra mắt những biện pháp tư pháp theo lao lý của Bộ luật hình sự hiện hành .

1. Căn cứ pháp lý

Điều 46 Bộ luật Hình sự số 100 / năm ngoái / QH13 ngày 27/11/2015 ngày 27/11/2015 và Luật sửa đổi, bổ trợ 1 số ít điều của Bộ luật Hình sự số 12/2017 / QH14 ngày 26/06/2017 ( sau đây gọi tắt là Bộ luật hình sự )

“Điều 46. Các biện pháp tư pháp

1. Biện pháp tư pháp đối với người phạm tội bao gồm:

a ) Tịch thu vật, tiền trực tiếp tương quan đến tội phạm ;
b ) Trả lại gia tài, sửa chữa thay thế hoặc bồi thường thiệt hại ; buộc công khai minh bạch xin lỗi ;
c ) Bắt buộc chữa bệnh .
2. Biện pháp tư pháp so với pháp nhân thương mại phạm tội gồm có :
a ) Tịch thu vật, tiền trực tiếp tương quan đến tội phạm ;
b ) Trả lại gia tài, thay thế sửa chữa hoặc bồi thường thiệt hại ; buộc công khai minh bạch xin lỗi ;
c ) Khôi phục lại thực trạng khởi đầu ;
d ) Thực hiện một số ít biện pháp nhằm mục đích khắc phục, ngăn ngừa hậu quả liên tục xảy ra. ”

2. Các biện pháp tư pháp

Khi điều tra và nghiên cứu về yếu tố này, những nhà nghiên cứu cho rằng : “ Biện pháp tư pháp là biện pháp có tính cưỡng chế do Bộ luật hình sự pháp luật, được vận dụng so với người phạm tội hoặc người có hành vi nguy hại cho xã hội khi không có năng lượng nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự. Biện pháp tư pháp có tính năng tương hỗ sửa chữa thay thế hình phạt hoặc là biện pháp có đặc thù phòng ngừa, ngăn ngừa hành vi nguy khốn cho xã hội hoàn toàn có thể liên tục xảy ra. ”

Theo đó, biện pháp tư pháp có 03 đặc điểm sau:

Thứ nhất, chủ thể thực hiện các biện pháp tư pháp là Cơ quan tiến hành tố tụng. Các biện pháp tư pháp là các biện pháp có tính cưỡng chế nên chỉ có cơ quan tiến hành tố tụng mới có thẩm quyền áp dụng mà không phải bất kì cơ quan, cá nhân, tổ chức nào có thể tùy tiện áp dụng.

Thứ hai, đối tượng áp dụng gồm người phạm tội, người có hành vi nguy hiểm cho xã hội khi không có năng lực trách nhiệm hình sự hoặc pháp nhân thương mại phạm tội.

Thứ ba, mục đích của các biện pháp tư pháp là hỗ trợ thay thế hình phạt hoặc là biện pháp có tính chất phòng ngừa, ngăn ngừa hành vi nguy hiểm cho xã hội có thể tiếp tục xảy ra. Ngoài ra các biện pháp tư pháp còn có mục đích giáo dục, cải tạo người, pháp nhân thương mại phạm tội.

Điều 46 Bộ luật hình sự quy định dưới dạng liệt kê các biện pháp tư pháp, trong đó có 03 biện pháp tư pháp đối với người phạm tội04 biện pháp tư pháp đối với pháp nhân thương mại phạm tội. Cụ thể:

Khoản 1 Điều 46, Biện pháp tư pháp so với người phạm tội gồm có :
– Tịch thu vật, tiền trực tiếp tương quan đến tội phạm ;
– Trả lại gia tài, thay thế sửa chữa hoặc bồi thường thiệt hại ; buộc công khai minh bạch xin lỗi ;
– Bắt buộc chữa bệnh .
Khoản 2 Điều 46 ,. Biện pháp tư pháp so với pháp nhân thương mại phạm tội gồm có :
– Tịch thu vật, tiền trực tiếp tương quan đến tội phạm ;

– Trả lại tài sản, sửa chữa hoặc bồi thường thiệt hại; buộc công khai xin lỗi;

– Khôi phục lại thực trạng khởi đầu ;
– Thực hiện một số ít biện pháp nhằm mục đích khắc phục, ngăn ngừa hậu quả liên tục xảy ra .

Luật Hoàng Anh

Rate this post