người biết lắng nghe trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Để là một người biết lắng nghe và cảm thông, chúng ta cần tự chủ.

Being an empathetic listener requires self-discipline.

Bạn đang đọc: người biết lắng nghe trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

jw2019

Không như chồng, A-bi-ga-in là người biết lắng nghe

Unlike her husband, Abigail was a good listener

jw2019

Hãy là người biết lắng nghe.

Be a good listener.

jw2019

Tôi không biết ai ngoài kia là người biết lắng nghe.

I don’t know who out there is a good listener.

ted2019

Lão Bill luôn là một người biết lắng nghe.

Old Bill here was always a good listener.

OpenSubtitles2018. v3

Người lãnh đạo thực sự là người biết lắng nghe lời khuyên khôn ngoan

A true leader avails himself of the wisest counsel he can.

OpenSubtitles2018. v3

Anh có phải 1 người biết lắng nghe không?

Are you a good listener?

OpenSubtitles2018. v3

Hầu như ai cũng quý người biết lắng nghe.

A good listener is appreciated by just about everyone.

jw2019

Người bạn này cần phải là người biết lắng nghe và kiên nhẫn.

This one should be a good listener and be very patient.

jw2019

người biết lắng nghe

Be a Good Listener

jw2019

Có thể là vì tớ là người biết lắng nghe… và cái slide tuyệt vời của tớ?

It couldn’t be that maybe I’m a good listener… … and I put on a great slide show?

OpenSubtitles2018. v3

Grant Gerber, người bán hàng, có nghĩa tôi là người biết lắng nghe.

Grant Gerber, salesman by trade, which means I’m a listener.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi xin nói với mỗi người mẹ, mỗi người cha—xin hãy là một người biết lắng nghe.

I would say to each mother, each father—be a good listener.

LDS

Việc chuẩn bị trước giúp chúng ta là người biết lắng nghe.

Preparation is an aid to being a good listener.

jw2019

Điều gì cho thấy Ma-ri là người biết lắng nghe?

What shows that Mary was a good listener?

jw2019

Ông ấy là một người biết lắng nghe và Biết trò chuyện tốt nhất trên thế giới.

He’s the rarest thing in the world, a good talker who is also a good listener.

OpenSubtitles2018. v3

Nhưng do sự trò chuyện cần có hai chiều nên bạn phải là người biết lắng nghe.

But since communication is a two-way street, you need to make it a point to be good company.

jw2019

Người biết lắng nghe thì không chỉ nghe bằng tai mà còn bằng tấm lòng.

(James 1:19) A good listener listens not only with the ears but also with the heart.

jw2019

Tại sao có thể nói rằng Chúa Giê-su là người biết lắng nghe?

Why can it be said that Jesus was a good listener?

jw2019

Phần lớn thanh thiếu niên phản ứng tốt với người biết lắng nghe hơn là người thuyết giảng.

Most teens respond better to a listening ear than to a lecture.

jw2019

Thú nhận làm gì, những người tỉnh sau cơn say là những người biết lắng nghe nhất, nên…

You don’t have to admit it, but you will realize that sober smack heads are the best listeners, so…

OpenSubtitles2018. v3

Một người biết lắng nghe và cảm thông khiến người khác cảm thấy khoan khoái

An empathetic listener refreshes others

jw2019

Ngài muốn một người biết lắng nghe con tim mình.

He wants a man after his own heart.

OpenSubtitles2018. v3

Một người biết lắng nghe cho thấy lòng quan tâm chân thật.

Being a good listener shows genuine concern.

jw2019

Rate this post