bottom trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

By comparing the unconditional empirical distribution of daily stock returns to the conditional distribution – conditioned on specific technical indicators such as head-and-shoulders or double-bottoms – we find that over the 31-year sample period, several technical indicators do provide incremental information and may have some practical value.

Bằng cách so sánh phân bố thực nghiệm vô điều kiện của hoàn vốn chứng khoán hàng ngày với phân phối có điều kiện – điều kiện trên các chỉ báo kỹ thuật cụ thể như đầu-và-vai hoặc đáy kép – chúng tôi thấy rằng qua 31 năm giai đoạn lấy mẫu, một số chỉ báo kỹ thuật cung cấp thông tin gia tăng và có thể có giá trị thực tế.

WikiMatrix

Targets were few, but her group sent a barge to the bottom on their second foray, and bombarded enemy positions on the shores of the bay in preparation for the landings in Ormoc Bay a few days later.

Chỉ có ít mục tiêu, nhưng đội của nó cũng đánh chìm một sà lan vào đêm thứ hai, đồng thời bắn phá các vị trí đối phương trên bờ nhằm chuẩn bị cho cuộc đổ bộ lên vịnh Ormoc vài này sau đó.

WikiMatrix

The beauty of the ice was gone, and it was too late to study the bottom.

Vẻ đẹp của băng đã biến mất, và nó đã được quá muộn để nghiên cứu phía dưới.

QED

I found him at the bottom of a well.

Tôi tìm thấy cậu ta dưới giếng.

OpenSubtitles2018. v3

Swamp Bottom?

Đáy Đầm Lầy ạ?

OpenSubtitles2018. v3

North Korea is ranked at the bottom of the Press Freedom Index rankings published annually by Reporters Without Borders.

Chỉ số tự do báo chí của Bắc Triều Tiên gần như luôn ở chót bảng xếp hạng được công bố hàng năm bởi tổ chức Phóng viên không biên giới.

WikiMatrix

In fact, it’s thought that some of these are as much as 3, 000 years old, which is one reason that bottom trawling should not be allowed.

Thực sự, người ta cho rằng một vài trong chúng tương đương 3000 tuổi, đó là một lý do mà đánh cá dưới đáy biển không được cho phép.

QED

They are bottom-dwelling fish, found in deep waters down to about 3,700 m (12,100 ft).

Chúng là cá ăn đáy, tìm thấy trong các vùng nước sâu tới khoảng 3.700 m (12.100 ft).

WikiMatrix

And that’s why, now, the new breakthroughs, the new frontiers in terms of oil extraction are scrambling about in Alberta, or at the bottom of the oceans.

Và đó là tại sao những đột phá mới, những giới hạn mới về khai thác dầu đang gây xáo trộn ở Alberta, và đáy của đại dương.

ted2019

Now, if we look at the bottom left corner here, this is your classic car.

Bây giờ, nếu chúng ta nhìn góc trái dưới ở đây, đây là xe cổ điển của bạn.

ted2019

Cognitive psychologists consider both “bottom-up” and “top-down” processing when considering almost any area of research, including vision.

Nhận thức tâm lý học đồng thời được coi là quá trình từ dưới lên và từ trên xuống khi nhận xét hầu hết các lĩnh vực nghiên cứu, bao gồm cả thị giác.

WikiMatrix

They were upgraded to 525 hp Packard 2A-1500 engines, and sported a row of hooks on the bottom of the axle, used to guide the plane via cables on the deck.

Chúng được nâng cấp với động cơ 525 hp Packard 2A-1500, và có một móc ở dưới trục xe, sử dụng để hướng máy bay quan những dây cáp trên sàn tàu.

WikiMatrix

To change your reminder, click the reminder time or place at the bottom of the note.

Để thay đổi lời nhắc của bạn, nhấp vào thời gian hoặc địa điểm lời nhắc ở cuối ghi chú.

support.google

And it’s destroying that precious benthic community on the bottom, things like sponges and corals, that critical habitat for other animals.

Và nó đang phá hủy cộng đồng sinh vật quý hiếm dưới đáy biển, những thứ như bọt biển và san hô, đó là môi trường sống quan trọng của các động vật khác.

QED

Bianca and Diana L, were both eliminated when they landed in the bottom two.

Bianca & Diana L. đều bị loại khi rơi vào cuối bảng.

WikiMatrix

I’m getting to the bottom of all of this!

Tôi đang ở dưới đáy của tất cả những thứ này!

OpenSubtitles2018. v3

Indian sources often say that 1,800–2,000 T-72M1 tanks will be upgraded top to bottom while the rest will undergo only partial improvement.

Các nguồn tin Ấn Độ cho rằng có khoảng chừng 1800 – 2000 T-72M1 được tăng cấp tổng lực, số còn lại sẽ chỉ được tăng cấp một phần .

WikiMatrix

Blue diver, your tool bag is on the river bottom.

thợ lặn xanh, Túi của cậu ở dưới đáy sông.

OpenSubtitles2018. v3

The player must keep at least two of these destination cards and discard unwanted tickets to the bottom of the stack, if any.

Ít nhất mỗi người chơi cần phải giữ hai thẻ đích đến và bỏ đi các đích đến không cần thiết vào cuối dãy, nếu có.

WikiMatrix

And when ready, your child can go bare-bottomed .

Và khi đã sẵn sàng thì con bạn có thể ngồi lên bô với mông trần .

EVBNews

Under the water, anchored to the bottom of the lake, Jason is still alive.

Do không biết bơi mà còn gặp phải chỗ nước sâu, Jason chết đuối ngay dưới hồ.

WikiMatrix

The Openness of “open manufacturing” may relate to the nature of the product (open design), to the nature of the production machines and methods (e.g. open source 3D-printers, open source CNC), to the process of production and innovation (commons-based peer production / collaborative / distributed manufacturing), or to new forms of value creation (network-based bottom-up or hybrid versus business-centric top down).

Tính mở của “sản xuất mở” có thể liên quan đến bản chất của sản phẩm (thiết kế mở), tính chất của các máy móc và phương pháp sản xuất (ví dụ:máy in 3D mã nguồn mở, CNC mã nguồn mở), cho quá trình sản xuất và đổi mới (sản xuất sản phẩm ngang hàng / cộng tác / sản xuất phân tán) hoặc các hình thức tạo giá trị mới (dựa trên mạng từ dưới lên hoặc từ trên xuống so với trung tâm kinh doanh ở trên cùng).

WikiMatrix

In episode 11, Ania, Dorota, Asia and Oliwia landed in the bottom four.

Trong tập 11, Ania, Dorota, Asia và Oliwia rơi vào cuối bảng.

WikiMatrix

Humans innately tend to see and have a visual preference for symmetry, an identified quality yielding a positive aesthetic experience that uses an automatic bottom-up factor.

Con người bẩm sinh có xu hướng quan sát và ưu tiên thị giác đối với tính đối xứng, một chất lượng xác định thu được một kinh nghiệm thẩm mỹ được tự động sử dụng yếu tố từ dưới lên.

WikiMatrix

And then I’m going to talk about a game, called Race to the Bottom.

Và sau đó tôi sẽ về một trò chơi, gọi là * ” Đua Tới Cùng ” *.

QED

Rate this post