bought tiếng Anh là gì?

bought tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng bought trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ bought tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm bought tiếng Anh
bought
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ bought

Bạn đang chọn từ điển Anh-Việt, hãy nhập từ khóa để tra.

Bạn đang đọc: bought tiếng Anh là gì?

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Định nghĩa – Khái niệm

bought tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ bought trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ bought tiếng Anh nghĩa là gì.

bought /bai/

* (bất qui tắc) ngoại động từ bought
– mua
– (nghĩa bóng) trã bằng giá; đạt được, được (cái gì bằng một sự hy sinh nào đó)
– mua chuộc, đút lót, hối lộ (ai)
!to buy back
– mua lại (cái gì mình đã bán đi)
!to buy in
– mua trữ
=to buy in coal for the winter+ mua trữ than cho mùa đông
– mua lại đồ của mình với giá cao nhất (trong cuộc bán đấu giá)
– (từ lóng) mua chức tước; xuỳ tiền ra để được gia nhập (một tổ chức…)
!to buy into
– mua cổ phần (của công ty…)
!to buy off
– đấm mồm, đút lót
!to buy out
– trả tiền (cho ai) để người ta bỏ chức vị hay tài sản
!to buy over
– mua chuộc, đút lót
!to buy up
– mua sạch, mua nhẫn, mua toàn bộ
!to buy a pig in a poke
– (xem) pig
!I’ll buy it
– (từ lóng) tớ xin chịu, tớ không biết (để trả lời một câu đố, hay một câu hỏi)

* danh từ
– (thông tục)
– sự mua
– vật mua
=a good buy+ món hờibuy /bai/

* (bất qui tắc) ngoại động từ bought
– mua
– (nghĩa bóng) trã bằng giá; đạt được, được (cái gì bằng một sự hy sinh nào đó)
– mua chuộc, đút lót, hối lộ (ai)
!to buy back
– mua lại (cái gì mình đã bán đi)
!to buy in
– mua trữ
=to buy in coal for the winter+ mua trữ than cho mùa đông
– mua lại đồ của mình với giá cao nhất (trong cuộc bán đấu giá)
– (từ lóng) mua chức tước; xuỳ tiền ra để được gia nhập (một tổ chức…)
!to buy into
– mua cổ phần (của công ty…)
!to buy off
– đấm mồm, đút lót
!to buy out
– trả tiền (cho ai) để người ta bỏ chức vị hay tài sản
!to buy over
– mua chuộc, đút lót
!to buy up
– mua sạch, mua nhẫn, mua toàn bộ
!to buy a pig in a poke
– (xem) pig
!I’ll buy it
– (từ lóng) tớ xin chịu, tớ không biết (để trả lời một câu đố, hay một câu hỏi)

* danh từ
– (thông tục)
– sự mua
– vật mua
=a good buy+ món hời

buy
– (toán kinh tế) mua

Thuật ngữ liên quan tới bought

Tóm lại nội dung ý nghĩa của bought trong tiếng Anh

bought có nghĩa là: bought /bai/* (bất qui tắc) ngoại động từ bought- mua- (nghĩa bóng) trã bằng giá; đạt được, được (cái gì bằng một sự hy sinh nào đó)- mua chuộc, đút lót, hối lộ (ai)!to buy back- mua lại (cái gì mình đã bán đi)!to buy in- mua trữ=to buy in coal for the winter+ mua trữ than cho mùa đông- mua lại đồ của mình với giá cao nhất (trong cuộc bán đấu giá)- (từ lóng) mua chức tước; xuỳ tiền ra để được gia nhập (một tổ chức…)!to buy into- mua cổ phần (của công ty…)!to buy off- đấm mồm, đút lót!to buy out- trả tiền (cho ai) để người ta bỏ chức vị hay tài sản!to buy over- mua chuộc, đút lót!to buy up- mua sạch, mua nhẫn, mua toàn bộ!to buy a pig in a poke- (xem) pig!I’ll buy it- (từ lóng) tớ xin chịu, tớ không biết (để trả lời một câu đố, hay một câu hỏi)* danh từ- (thông tục)- sự mua- vật mua=a good buy+ món hờibuy /bai/* (bất qui tắc) ngoại động từ bought- mua- (nghĩa bóng) trã bằng giá; đạt được, được (cái gì bằng một sự hy sinh nào đó)- mua chuộc, đút lót, hối lộ (ai)!to buy back- mua lại (cái gì mình đã bán đi)!to buy in- mua trữ=to buy in coal for the winter+ mua trữ than cho mùa đông- mua lại đồ của mình với giá cao nhất (trong cuộc bán đấu giá)- (từ lóng) mua chức tước; xuỳ tiền ra để được gia nhập (một tổ chức…)!to buy into- mua cổ phần (của công ty…)!to buy off- đấm mồm, đút lót!to buy out- trả tiền (cho ai) để người ta bỏ chức vị hay tài sản!to buy over- mua chuộc, đút lót!to buy up- mua sạch, mua nhẫn, mua toàn bộ!to buy a pig in a poke- (xem) pig!I’ll buy it- (từ lóng) tớ xin chịu, tớ không biết (để trả lời một câu đố, hay một câu hỏi)* danh từ- (thông tục)- sự mua- vật mua=a good buy+ món hờibuy- (toán kinh tế) mua

Đây là cách dùng bought tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ bought tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

bought /bai/* (bất qui tắc) ngoại động từ bought- mua- (nghĩa bóng) trã bằng giá tiếng Anh là gì?
đạt được tiếng Anh là gì?
được (cái gì bằng một sự hy sinh nào đó)- mua chuộc tiếng Anh là gì?
đút lót tiếng Anh là gì?
hối lộ (ai)!to buy back- mua lại (cái gì mình đã bán đi)!to buy in- mua trữ=to buy in coal for the winter+ mua trữ than cho mùa đông- mua lại đồ của mình với giá cao nhất (trong cuộc bán đấu giá)- (từ lóng) mua chức tước tiếng Anh là gì?
xuỳ tiền ra để được gia nhập (một tổ chức…)!to buy into- mua cổ phần (của công ty…)!to buy off- đấm mồm tiếng Anh là gì?
đút lót!to buy out- trả tiền (cho ai) để người ta bỏ chức vị hay tài sản!to buy over- mua chuộc tiếng Anh là gì?
đút lót!to buy up- mua sạch tiếng Anh là gì?
mua nhẫn tiếng Anh là gì?
mua toàn bộ!to buy a pig in a poke- (xem) pig!I’ll buy it- (từ lóng) tớ xin chịu tiếng Anh là gì?
tớ không biết (để trả lời một câu đố tiếng Anh là gì?
hay một câu hỏi)* danh từ- (thông tục)- sự mua- vật mua=a good buy+ món hờibuy /bai/* (bất qui tắc) ngoại động từ bought- mua- (nghĩa bóng) trã bằng giá tiếng Anh là gì?
đạt được tiếng Anh là gì?
được (cái gì bằng một sự hy sinh nào đó)- mua chuộc tiếng Anh là gì?
đút lót tiếng Anh là gì?
hối lộ (ai)!to buy back- mua lại (cái gì mình đã bán đi)!to buy in- mua trữ=to buy in coal for the winter+ mua trữ than cho mùa đông- mua lại đồ của mình với giá cao nhất (trong cuộc bán đấu giá)- (từ lóng) mua chức tước tiếng Anh là gì?
xuỳ tiền ra để được gia nhập (một tổ chức…)!to buy into- mua cổ phần (của công ty…)!to buy off- đấm mồm tiếng Anh là gì?
đút lót!to buy out- trả tiền (cho ai) để người ta bỏ chức vị hay tài sản!to buy over- mua chuộc tiếng Anh là gì?
đút lót!to buy up- mua sạch tiếng Anh là gì?
mua nhẫn tiếng Anh là gì?
mua toàn bộ!to buy a pig in a poke- (xem) pig!I’ll buy it- (từ lóng) tớ xin chịu tiếng Anh là gì?
tớ không biết (để trả lời một câu đố tiếng Anh là gì?
hay một câu hỏi)* danh từ- (thông tục)- sự mua- vật mua=a good buy+ món hờibuy- (toán kinh tế) mua

Rate this post