bu lông trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Một phần cho cái bu lông, phần còn lại cho đai ốc.

There’s one bribe for the nut, another for the bolt .

OpenSubtitles2018. v3

Mỗi cánh giá 1$ nhẹ, bằng nhựa phun bắt bu lông, và được phủ nhôm

Thes e petals cost about a dollar each — they’re lightweight, injection – molded plastic, aluminized .

QED

Tháo bỏ bu lông 1.

Removing bolt one.

OpenSubtitles2018. v3

Ngài không thể đem 1 cái bu lông hay đai ốc ra khỏi phương tây nếu không đút lót.

You can’t get a nut and bolt out of the Eastern Bloc without a bribe .

OpenSubtitles2018. v3

Giống như nhiều thiết kế bu lông mở khác, MP 18 dễ bị xả.

Like many other open-bolt designs, the MP 18 was prone to accidental discharge.

WikiMatrix

Dùng bulông mở chỗ này nhẹ nhàng thôi.

Work these bolts here gently.

OpenSubtitles2018. v3

Đẩy những ốc vít và bu lông sang một bên

Ah, if only these pitch – black burdens ,

QED

Thắt chặt các hạt khóa trên các bu lông Tensioning

Tighten the Locking Nuts on the Tensioning Bolts

QED

Cả hai đều nghe một âm thanh của bu lông là vội vàng quay trở lại.

They both heard a sound of bolts being hastily shot back.

QED

Nhiều nạn nhân cho biết bị ghim vào người bulông, đinh ốc và những viên đạn .

Many of the victims were said to have bolts, nails and ball bearings imbedded in them .

EVBNews

Ông rõ ràng nhớ giữ ngọn nến trong khi bà Hall bắn những bu lông qua đêm.

He distinctly remembered holding the candle while Mrs. Hall shot these bolts overnight.

QED

Nhưng may là mọi thứ có thể giải quyết bằng một thứ gọi là đồ tháo que bu lông.

But luckily everything can be saved by a device called a gudgeon pin remover.

OpenSubtitles2018. v3

Jack xắn tay áo lên, cầm lấy một cái hốc và bỏ vài viên bulông còn lại ra.

Jack rolled up his sleeves, grabbed a socket, and removed the few remaining bolts.

Literature

Các ví dụ khác là các bộ phận tiêu chuẩn như bu lông và ốc vít phải được định giá.

Other examples are standard parts such as bolts and screws that must be priced.

WikiMatrix

ISO 262 ISO Kích thước cơ bản ren đinh vít – Cỡ loại chọn lọc của đinh vít, bulông, và đai ốc.

ISO 262: ISO general purpose metric screw threads — Selected sizes for screws, bolts and nuts.

WikiMatrix

Trong trường hợp của chúng tôi, Andrew sẽ mô- men xoắn các bu lông M12 đang nắm giữ các hàm thép đến 80 chân £

In our case, Andrew will torque the M12 bolts holding these steel jaws to 80 foot pounds

QED

Marvel, đi xuống, và chở trở lại ngoan cố, đã buộc phải vào bếp cửa, và các bu lông đã được rút ra.

Marvel, head down, and lugging back obstinately, was forced to the kitchen door, and the bolts were drawn.

QED

Sự thay đổi thiết kế này đã ngăn chặn sự phóng điện vô tình khi bu lông bị rớt và một tạp chí đã được nạp vào.

This design change prevented accidental discharges when the bolt was left forward and a loaded magazine was inserted.

WikiMatrix

Xin Ngài hãy lấy đi chỉ một con bu lông ở đâu đó trên tàu nhằm hoãn lại chuyến đi đó để con có thể lên tàu.

Couldst Thou please remove just one bolt anywhere on the boat so as to stall the trip that I might board?

LDS

Sten của Anh sử dụng cấu hình tạp chí bên cạnh và một phiên bản đơn giản của hệ điều hành kích hoạt bu lông mở của MP28.

The British Sten used the side-mounted magazine configuration and a simplified version of the open-bolt firing operating system of the MP28.

WikiMatrix

Với By hand, các đội phải lựa chọn một chiếc lốp 2 tấn, với chiếc bu lông và máy rửa, các đội phải hoàn thành nó vào trong chiếc xe tải.

In By Hand, teams had to choose a two-ton tire and, by properly aligning the bolts and washers, finish securing it to a dump truck.

WikiMatrix

” Vẽ các bu lông, cho biết người đàn ông với bộ râu đen “, và nếu anh ta đến – ” Ông đã cho thấy một khẩu súng lục ổ quay trong tay.

” Draw the bolts, ” said the man with the black beard, ” and if he comes — ” He showed a revolver in his hand.

QED

Sau này các đai ốc bằng gỗ được thay thế bằng thép, và đai ốc hiện đại được rèn từ thép thanh và được sử dụng cùng với bu lông thép.

Later wooden fasteners were replaced by steel ones, and modern nuts are forged from steel stock bars and used along with steel bolts.

WikiMatrix

Hóa ra là toàn bộ động cơ—chứ không phải chỉ là một con bu lông—đã phải được lấy ra để sửa chữa chỗ dầu bị rò rỉ trầm trọng.

As it turned out, the entire engine—not just one bolt—had to be removed to repair a major oil leak.

LDS

Sau đó thiết kế súng tiểu liên như Sten và MP 40 đã được sửa đổi để cho phép tay quay được đẩy vào trong để khóa bu lông khép kín vào vỏ ống thu.

Later submachine gun designs like the Sten and the MP 40 were modified to allow the cocking handle to be pushed inwards to lock the closed bolt to the tubular receiver casing.

WikiMatrix

Rate this post