‘buông tay’ là gì?, Từ điển Tiếng Việt

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ ” buông tay “, trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm những mẫu câu này để đặt câu trong trường hợp cần đặt câu với từ buông tay, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh sử dụng từ buông tay trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt

1. Buông tay đi.

2. Buông tay ra.

3. Đừng buông tay!

4. Buông tay ra!

5. Buông tay hắn ra.

6. Cháu buông tay mẹ.

7. Buông tay tôi ra!

8. Đừng buông tay tôi!

9. Mau buông tay ra.

10. đơn thuần buông tay

11. Buông tay tôi ra chứ.

12. vì vậy anh buông tay

13. Không được buông tay ra!

14. Gabe, đừng buông tay tôi!

15. Anh không thể buông tay!

16. Hoa Chiêu, buông tay ra.

17. Anh ta gần như buông tay.

18. Chúng buông tay cho số phận.

19. “Các chị không hề buông tay.”

20. ” Các chị không hề buông tay. “

21. No.My God! Tôi buông tay à

22. Huynh có thể buông tay chưa?

23. Tôi phải buông tay cô thôi.

24. Buông tay mày ra, thằng khốn!

25. Đôi khi cháu phải biết buông tay.

26. Chúng ta thua rồi, buông tay thôi.

27. Bỏ súng xuống không tôi buông tay.

28. Bỏ súng xuống không tôi buông tay

29. Buông tay rồi làm gì nữa, Jimmy?

30. Không được bỏ cuộc, không buông tay.

31. Tôi yêu anh ấy! Cho dù đúng hay sai, chỉ cần anh ấy không buông tay, tôi cũng sẽ không buông tay

32. Oh, xin đừng, đừng buông tay, Mr Daley.

33. Con có thể buông tay rồi con yêu.

34. Nó biết là tôi sẽ không buông tay!

35. Dù có làm gì, cũng đừng buông tay!

36. “Album Đừng Buông Tay Anh – Hồ Quang Hiếu”.

37. Aah! Đĩ ngựa, mày nên buông tay ra.

38. Oh, xin đừng, đừng buông tay, Mr Daley

39. Vậy hãy buông tay và bơi vô bờ.

40. Em nên buông tay hắn, linh hồn tội nghiệp.

41. Đôi lúc, tôi muốn buông tay và ngừng chiến đấu.

42. Có lẽ Sammy biết đã tới lúc để anh buông tay.

43. Nếu tôi buông tay ra, anh lại làm rơi nó mất.

44. Tất cả mọi người đều nghĩ rằng Ali đã buông tay.

45. Hương Tràm Lời Anh Muốn Nói Làm Sao Buông Tay – ft.

46. Và nhờ thế, cuối cùng cậu đã có thể buông tay mẹ.

47. Cô không thể chỉ đơn giản là buông tay khỏi con bé.

48. Nếu tôi buông tay ra, toàn bộ công trình có thể bị sập.

49. Đừng bao giờ buông tay ra khỏi thanh sắt—lời của Thượng Đế!

50. Có những tiếng nổ, những căn nhà sập xuống và ổng buông tay tôi.

Rate this post