Mẫu di chúc thừa kế tài sản được sử dụng phổ biến nhất – Global Vietnam Lawyers

Mẫu di chúc thừa kế tài sản được sử dụng phổ biến nhất

Mẫu di chúc

Những mẫu di chúc được nhiều gia đình sử dụng nhất

Mẫu di chúc có công chứng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–o0o—–

DI CHÚC

Hôm nay, ngày … tháng … năm … .., tại trụ sở Phòng Công chứng số … Thành phố … … … … … … …. – địa chỉ tại … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. … … … … …
Tôi tên là : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Chứng minh nhân dân số : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Hộ khẩu thường trú tại : … … … … … … … …. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Lập và ký tên vào Di chúc này nhằm mục đích để lại phần gia tài của tôi trong khối gia tài chung của vợ chồng cho con có nội dung nh ­ ư sau :

I -Tài sản để lại cho người thừa kế:

Tôi và chồng / vợ tôi ( ông / bà … … … … … … … … … … … …., đã chết năm … … .. ) là đồng sở hữu hàng loạt 03 khối gia tài là nhà ở gắn liền với đất có đặc thù đơn cử như sau :

1. Nhà đất tại:…………………………………………………………..với các đặc điểm sau:

+ Thửa đất được quyền sử dụng :
– Thửa đất số : … … … … … … … … … … Tờ map số : … … … … … … … … … … … … … … ..
– Địa chỉ thửa đất : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
– Diện tích : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
– Hình thức sử dụng : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Sử dụng riêng : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Sử dụng chung : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
– Mục đích sử dụng : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
– Thời hạn sử dụng : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
– Nguồn gốc sử dụng : Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất
+ Tài sản gắn liền với đất : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
– Theo Giấy ghi nhận : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

2. Nhà đất tại:…………………………………………………………..với các đặc điểm sau:

+ Thửa đất được quyền sử dụng :
– Thửa đất số : … … … … … … … … … … Tờ map số : … … … … … … … … … … … … … … ..
– Địa chỉ thửa đất : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
– Diện tích : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
– Hình thức sử dụng : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Sử dụng riêng : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Sử dụng chung : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
– Mục đích sử dụng : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
– Thời hạn sử dụng : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
– Nguồn gốc sử dụng : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
+ Tài sản gắn liền với đất :
– Theo Giấy ghi nhận : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

3. Nhà đất tại:…………………………………………………………..với các đặc điểm sau:

+ Thửa đất được quyền sử dụng : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
– Thửa đất số : … … … … … … … … … … Tờ map số : … … … … … … … … … … … … … … ..
– Địa chỉ thửa đất : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
– Diện tích : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
– Hình thức sử dụng : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Sử dụng riêng : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Sử dụng chung:………………………………………………………………………………………………

– Mục đích sử dụng : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
– Thời hạn sử dụng : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
– Nguồn gốc sử dụng : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
+ Tài sản gắn liền với đất : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
– Theo Giấy ghi nhận : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Đến nay, do tuổi cao, sức yếu tôi làm Di chúc này phân loại hàng loạt phần gia tài thuộc quyền sở hữu hợp pháp của tôi trong khối gia tài chung hợp nhất của vợ chồng tôi và phần tôi được hưởng thừa kế từ chồng tôi ( ông / bà … … … … … … … … … … …. – đã chết ) để lại cho các con, cháu tôi có tên dưới đây, theo kỷ phần như sau :
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

II- Những nội dung khác liên quan đến nội dung Di chúc này:

 • Tôi không có bất kỳ một khoản nợ nào phải thanh toán nên những người có tên trên đây được hưởng di sản của tôi.
 • Ngoài người có tên trên đây, tôi không để lại di sản thừa kế cho bất kỳ người nào khác;
 • Tất cả những sự phân chia khác đối với khối di sản này (nếu có) trước khi tôi lập bản Di chúc này đều không có giá trị trước pháp luật.

Việc phân chia di sản trong Mẫu di chúc này là hoàn toàn do ý nguyện của tôi, được xác lập trong trạng thái hoàn toàn minh mẫn, sáng suốt, không bị bất cứ ai đe doạ, lừa dối hoặc cưỡng ép. Tôi đã nhờ Luật sư………… (Thẻ luật sư số: … ……………) đánh máy bản di chúc này giúp tôi. Sau khi đánh máy, tôi đã được nghe đọc lại và hiểu rằng bản đánh máy này đã thể hiện được chính xác và đầy đủ ý nguyện của tôi.

Bản Di chúc này gồm có 04 trang ( Trong đó có 03 trang là nội dung di chúc và 01 trang là lời ghi nhận của Phòng Công chứng số 6 – Thành phố TP.HN ), được lập thành 05 ( năm ) bản chính, có giá trị như nhau ( Lưu tại Phòng Công chứng … … … … … … …. 01 bản ) .
Người làm chứng Người lập Di chúc

Mẫu di chúc viết tay hợp pháp

Mẫu di chúc viết tay không có người công chứng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–o0o—–

MẪU DI CHÚC

Hôm nay, ngày … … … tháng … … năm … …. ,
Chúng tôi gồm :
Ông / Bà … … … … … … …. sinh năm … … … … … … .., CMND số … … … … … … …. do Công an thành phố … … … … … … … cấp ngày … … … … … … … và vợ / chồng là bà … … … … … … …. sinh năm … … … … … … …., CMND số … … … … … … …. do Công an thành phố … … … … … … …. cấp ngày … … … … … … …. . Cả hai chúng tôi đều ĐK hộ khẩu thường trú tại : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Nay chúng tôi làm bản di chúc này bởi : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .

Bố mẹ có người con là:………………………………………………………………………………………………………….

Đến nay Bố mẹ rất tự hào và yên lòng khi các con đã khôn lớn, trưởng thành. Hơn thế nữa là sự đoàn kết, thương mến đùm bọc lẫn nhau, điều mà những người làm cha, làm mẹ luôn luôn mong mỏi .
Sinh thời, Bố mẹ nỗ lực tần tảo nuôi dạy các con nên không có nhiều gia tài để lại cho các con. Bố mẹ chỉ còn có căn nhà kiến thiết xây dựng trên thửa đất số : … … … … … … … … … … … tờ map số : … … … … … … … … … … …, có diện tích quy hoạnh đất ở là … … … … … … … … … … … m2 ( mét vuông ) tại : … … … … … … … … … … …. Thửa đất này của Bố mẹ đã được Ủy Ban Nhân Dân thành phố … … … … … … … … … … … cấp Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất số : … … … … … … … … … … …, số vào sổ : … … … … … … … … … … … ngày thay mặt đứng tên bố các con ( là ông … … … … … … … … … … … ) .
Bố, Mẹ vẫn luôn luôn lo ngại sau này khi Bố mẹ theo ông bà về với tổ tiên mà vẫn chưa kịp dặn dò về dự tính của Bố mẹ so với căn nhà nói trên, điều đó sẽ làm các con thiếu thống nhất và tác động ảnh hưởng đến sự đoàn kết cuả các con. Vì vậy, Bố, Mẹ định đoạt về căn nhà và thửa đất trên như sau :
Sau khi cả Bố và Mẹ qua đời, căn nhà xây trên đất và quyền sử dụng thửa đất nêu trên Bố mẹ để lại cho con sinh năm 19, CMND số 0 do Công an TP. Hà Nội cấp ngày, hiện có hộ khẩu thường trú tại :, phường, Q., thành phố TP.HN được chiếm hữu hàng loạt. Khi đó anh là chủ sở hữu duy nhất của căn nhà và quyền sử dụng thửa đất nêu trên, không ai khác được tranh chấp, gây mất đoàn kết mái ấm gia đình .

Sau đây:

Anh … … … … … … … … … … … có nghĩa vụ và trách nhiệm thờ cúng ông bà tổ tiên, lo giàn trải nợ công và hậu sự sau này của Bố mẹ .
Bố, Mẹ mong các con mãi mãi yêu thương nhau, đùm bọc nhau, thuận hoà xấp xỉ. Chăm lo hương khói, giỗ tết cho tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Cố gắng phấn đấu vươn lên hơn nữa, kiến thiết xây dựng mái ấm gia đình đầm ấm, niềm hạnh phúc .

Mẫu di chúc này do tự tay tôi (……………………………….) viết lại theo ý nguyện chung của cả hai vợ chồng chúng tôi. Sau khi tự mình đọc lại toàn văn Di chúc, chúng tôi công nhận đã hiểu rõ nội dung Di chúc. Công nhận Bản di chúc được ghi chép lại chính xác, rõ ràng, đầy đủ và đúng ý nguyện của chúng tôi. Chúng tôi ký tên và điểm chỉ ngón trỏ bàn tay phải dưới đây để làm bằng chứng.

NHỮNG NGƯỜI LẬP DI CHÚC
NGƯỜI CHỒNG NGƯỜI VỢ
XEM THÊM : Bố mẹ mất thì gia tài sẽ được chia như thế nào ?

Mẫu di chúc hợp pháp

Điều kiện để di chúc viết tay được lập hợp pháp bao gồm

 • Người lập di chúc phải có năng lực chủ thể: Theo quy định thì người lập di chúc là người từ đủ 18 tuổi trở lên có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi (người cố năng lực hành vi một phần) cũng có thể lập di chúc nhưng với điều kiện “lập thành văn bản và phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý”.
 • Người lập di chúc tự nguyện: Người lập di chúc phải tự nguyện khi lập di chúc. Không bị lừa dối, đe dọa hay cưỡng ép.
 • Hình thức của di chúc không trái quy định của pháp luật: Mẫu di chúc viết tay được coi là một dạng di chúc lập dạng văn bản nên chia làm các loại sau: Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng và di chúc bằng văn bản có người làm chứng.
 • Nội dung của di chúc không được trái pháp luật, đạo đức xã hội. Nội dung di chúc là sự thể hiện ý chí của người lập di chúc về việc định đoạt tàu sản của mình cho những người thừa kế. Người lập di chúc chỉ định người thừa kế, giao nghĩa vụ cho người thừa kế, phân định di sản thừa kế….

Quy định về hiệu lực của di chúc Theo điều 643 Bộ luật dân sự năm 2015

 • Mẫu di chúc sẽ có hiệu lực từ thời điểm mở thừa kế.
 • Di chúc sẽ không có hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong trường hợp như: Người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập ra di chúc. Cơ quan, tổ chức sẽ được chỉ định là người thừa kế không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.
 • Di chúc sẽ không có hiệu lực, nếu di sản để lại cho người thừa kế đã không còn vào thời điểm mở thừa kế. Nếu di sản để lại cho người thừa kế chỉ còn lại một phần thì phần di chúc về phần di sản còn lại vẫn có hiệu lực.
 • Khi di chúc có một phần không hợp pháp mà không làm ảnh hưởng đến hiệu lực của các phần còn lại thì chỉ phần đó không có hiệu lực.
 • Khi một người để lại nhiều mẫu di chúc đối với một tài sản thì chỉ bản di chúc cuối cùng có hiệu lực.

XEM THÊM : Thương Mại Dịch Vụ tư vấn luật thừa kế

Tóm lại vấn đề “Mẫu di chúc thừa kế tài sản được sử dụng phổ biến nhất

Trên đây là hai mẫu di chúc có người làm chứng và mẫu di chúc không có người làm chứng được cập nhật mới nhất. Chúng có thể được sử dụng trong hầu hết tất cả các trường hợp khác nhau. Những lưu ý và điều kiện cần thiết để lập một di chúc chuẩn hợp pháp.

5/5 – ( 501 votes )

Rate this post