call it a day Tiếng Anh là gì?

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

call it a day Tiếng Anh là gì?

call it a day Tiếng Anh có nghĩa là ngừng làm việc gì đó trong một thời gian, thông thường ít nhất là cho đến ngày hôm sau

  • call it a day Tiếng Anh có nghĩa là ngừng làm việc gì đó trong một thời gian, thông thường ít nhất là cho đến ngày hôm sau. Điều này cũng có thể được sử dụng như tiếng lóng để nói điều gì đó đã được kết thúc hoàn toàn. Thành ngữ Tiếng Anh.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Thành ngữ Tiếng Anh.

ngừng làm việc gì đó trong một thời gian, thông thường ít nhất là cho đến ngày hôm sau Tiếng Anh là gì?

ngừng làm việc gì đó trong một thời gian, thông thường ít nhất là cho đến ngày hôm sau Tiếng Anh có nghĩa là call it a day Tiếng Anh.

Ý nghĩa – Giải thích

call it a day Tiếng Anh nghĩa là ngừng làm việc gì đó trong một thời gian, thông thường ít nhất là cho đến ngày hôm sau. Điều này cũng có thể được sử dụng như tiếng lóng để nói điều gì đó đã được kết thúc hoàn toàn. Thành ngữ Tiếng Anh..

Đây là cách dùng call it a day Tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Thành ngữ Tiếng Anh call it a day Tiếng Anh là gì? (hay giải thích ngừng làm việc gì đó trong một thời gian, thông thường ít nhất là cho đến ngày hôm sau. Điều này cũng có thể được sử dụng như tiếng lóng để nói điều gì đó đã được kết thúc hoàn toàn. Thành ngữ Tiếng Anh. nghĩa là gì?) . Định nghĩa call it a day Tiếng Anh là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng call it a day Tiếng Anh / ngừng làm việc gì đó trong một thời gian, thông thường ít nhất là cho đến ngày hôm sau. Điều này cũng có thể được sử dụng như tiếng lóng để nói điều gì đó đã được kết thúc hoàn toàn. Thành ngữ Tiếng Anh.. Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post