Câu phức là gì? Cách phân biệt với câu ghép

Có thể bạn vẫn chưa biết được cách dùng của câu phức thì hôm nay trong bài viết này của 4Life English Center (e4Life.vn) để biết được cách dùng cũng như định nghĩa chi tiết về câu phức nhé!

Câu phức là gì? Phân biệt câu phức và câu ghép trong tiếng Anh

1. Câu phức là gì ?

Câu phức là sự phối hợp giữa một mệnh đề độc lập ( Independent clause ) và một hay nhiều mệnh đề nhờ vào ( dependent clauses ) sẽ tạo ra một câu Phức. Để thành thạo dạng câu này, những bạn buộc phải phân biệt được đâu là Independent clause và đâu là Dependent clause. Vị trí của Dependent clause rất quan trọng. Mặc dù nó không làm đổi khác nghĩa của câu nhưng sẽ quyết định hành động xem câu của tất cả chúng ta nên có dấu phẩy ( comma ) hay không, qua đó quyết định hành động tính đúng sai về mặt văn phạm của câu .

2. Khi nào nên dùng câu phức ?

Có nhiều bạn vẫn không biết khi nào nên dùng câu phức thì hãy chú ý quan tâm trong một đoạn văn, câu tiên phong mở màn thường là câu chủ đề ( topic sentence ) sẽ là câu đơn. Những câu tiếp theo nên dùng câu phức để tiến hành đủ ý và dễ hiểu cho người đọc .

Việc sử dụng linh hoạt cả câu đơn và câu phức. Thể hiện bạn người có hiểu biết, vận dụng được các loại câu khác nhau.

3. Câu phức trong tiếng Anh

3.1. Câu phức tổng hợp

Câu phức tổng hợp là câu tổng hợp là câu có chứa tối thiểu hai mệnh đề độc lập như ( như câu ghép ) và có tối thiểu một mệnh đề phụ thuộc vào như câu phức .
Ví dụ :

 • The man was mean because he was lonely, but his attitude only made his situation worse. (Người đàn ông xấu tính vì anh ta cô đơn, nhưng thái độ của anh ta chỉ làm cho tình hình của anh ta tồi tệ hơn.)
 • Even if the child is hungry, he will never eat oatmeal, but he will always eat ice cream. (Ngay cả khi trẻ đói, trẻ sẽ không bao giờ ăn bột yến mạch mà sẽ luôn ăn kem.)
 • The dog needed a new leash, and he couldn’t go for a walk until he had one. (Con chó cần một sợi dây xích mới và nó không thể đi dạo cho đến khi có dây xích.)

3.2. Cách viết câu phức trong IELTS Writing

3.2.1. Câu phức với Because of, as và since

Khi người ta muốn bộc lộ một nguyên do nào đó của vấn đề thì thường dùng nhất là “ because ”, “ as ” hoặc “ since. Chúng ta cũng hoàn toàn có thể dùng “ because of ” so với trường hợp vế sau không phải là 1 câu mà là một danh từ hay 1 cụm danh từ .
Ví dụ :

 • She has an accident because of her carelessness.
 • I moved to Ha Noi city because of my job.
 • I pass the exam because of her help.

Cách viết câu phức trong IELTS Writing

3.2.2. Mệnh đề độc lập và phụ thuộc vào trong câu phức

 • Mệnh đề là một nhóm từ có chứa S + V.
 • Mệnh đề phụ thuộc là một mệnh đề chính cần một mệnh đề khác bổ trợ để ý nghĩa câu được trở nên đầy đủ hơn.
 • Một mệnh đề độc lập tự bản thân nó có thể tạo nên một câu hoàn chỉnh có nghĩa.

Ví dụ :
…. because it is raining so hard .
Với ví dụ trên, ta cần thêm một mệnh đề độc lập để triển khai xong rất đầy đủ ý của câu, như thể :
I go to market by car .
Ta sẽ nối mệnh đề độc lập này với mệnh đề phụ thuộc vào, tất cả chúng ta có một câu phức có ý nghĩa và rõ ràng :
I go to market by car because it is raining so hard .

3.2.3. Một số liên từ thường sử dụng trong câu phức

Các liên từ thường được sử dụng trong câu phức như :

 • After, although, as, as if, as long as, as much as, as soon as, as though
 • Because, before
 • Unless, until, when, whenever, whereas, where, wherever, while
 • Even if, even though, if
 • In order to, in case, once
 • Since, so that, that, though

3.2.4. Chuyển câu đơn thành câu phức

Relative Clause (Mệnh đề quan hệ)

Mệnh đề quan hệ được sử dụng để hỗ trợ cho 1 danh từ, phân phối thêm thông tin về danh từ đó .
Các đại từ quan hệ như Who, Which, That, Where, How được dùng để tạo nên mệnh đề quan hệ đi ngay phía sau danh từ nó bổ nghĩa .
Ví dụ :
Câu thông thường : Animal experimentation should be banned. Animal experimentation is legal in most countries .
Câu dùng mệnh đề quan hệ : Animal experimentation, which is legal in most countries, should be banned .
Lưu ý : Mệnh đề quan hệ hoàn toàn có thể nằm ngay bất kể nơi nào trong câu, ngay sau danh từ mà nó bổ nghĩa nên mệnh đề này hoàn toàn có thể nằm trong mệnh đề độc lập .

Mệnh đề danh từ

 • Cấu trúc: S + V + what, when, where, how, that,… + S + V.

​ Mệnh đề đề danh từ thường mở màn với những từ để hỏi như thể : what, when, where, why, how, … và từ “ that ”. Mệnh này thường nằm ở vị trí danh từ, mang tính năng và trách nhiệm không khác gì một danh từ trong câu .
Ví dụ :

 • Câu đơn: I don’t agree with her decision -> (n).
 • Câu sự dùng mệnh đề danh từ: I don’t agree with what she decided -> (noun clause).

Lưu ý :
Mệnh đề danh từ là một mệnh đề nhờ vào, nó sẽ không có nghĩa nếu đứng một mình. Vì vậy, luôn có một mệnh đề độc lập đi kèm với mệnh đề danh từ .

Ví dụ:

I believe / that he would come for you. ( mđ độc lập ) / ( mđ danh từ )

3.3. Lưu ý khi đặt dấu phẩy

Trong trường hợp câu ghép hoặc câu phức không sử dụng liên từ thì thay vào đó bạn hoàn toàn có thể sử dụng dấu phẩy. Mệnh đề thường có tối thiểu 2 vế trong câu để hỗ trợ cho nhau về mặt ngữ nghĩa. Trong đó có tối thiểu 1 vế độc lập và một vế nhờ vào
Bạn hoàn toàn có thể đặt vế câu phụ thuộc vào ở bất kể vị trí nào trong câu như đầu câu, giữa câu và cuối câu. Trường hợp mệnh đề phụ thuộc vào đặt ở đầu câu, bạn hoàn toàn có thể sử dụng dấu phẩy. Tuy nhiên, khi mệnh đề nhờ vào nằm ở vị trí khác bạn sẽ không được dùng dấu phẩy .

4. Phân biệt câu phức và câu ghép trong tiếng Anh

Nhìn chung câu phức và câu ghép tương đối giống nhau. Tuy nhiên, câu ghép hoàn toàn có thể sử dụng thay bằng liên từ “ and ”. Hai mệnh đề trong câu ghép hoàn toàn có thể tách rời nhau mà không cần bổ trợ ý nghĩa cho nhau .
Ví dụ về câu ghép :

 • My father is a worker and my mother is a teacher. (Cha tôi là một công nhân và mẹ tôi là một giáo viên.)
 • I have lunch and I go to school. (Tôi ăn trưa và tôi đi học.)

Như bạn thấy thì những câu này không bao hàm ý nghĩa lẫn nhau. Vì vậy khi nhận ra câu ghép và câu phức trong tiếng Anh bạn nên dịch nghĩa chúng trước rồi mới xác lập .
Đối với câu ghép. Trường hợp câu quá ngắn bạn không cần sử dụng liên từ “ and ” mà thay vào đó là dấu phẩy. khi làm như vậy nghĩa của câu cũng biến hóa và hoàn toàn có thể giúp cho câu văn, câu nói của bnaj trở nên ngắn gọn và dễ hiểu hơn .
Phân biệt câu phức và câu ghép trong tiếng Anh

5. Bài tập

5.1. Bài tập 1

Xác định đâu là câu đơn, câu ghép và câu phức trong những câu sau :

 1. Walking through the wood, I saw a bear that was following me.
 2. When you swim, you have to keep my eyes closed underwater.
 3. You are not the one who’s worthy of this prize.
 4. Neither the speed nor the design of this car appeals to me.
 5. The training rooms of these athletes smell of grease and gasoline.
 6. The ones who rule the world with their pens are much mightier than those who rule the world with their swords.
 7. Most of the students are law majors, and they all have excellent degrees.
 8. If he doesn’t get this job, he will start his own business.
 9. I really like her even though I know that she has already had a boyfriend.
 10. This is the girl whom I have told you about.
 11. In case you were wondering, I have moved to Vancouver; this is due to my husband’s job change.
 12. Nick said that he was so disappointed and tired that he would not try again.

5.2. Bài tập 2

Viết lại những câu sau :

 1. Hoa was born in Doc So craft village. She knows the process of making pottery. (BECAUSE)
 2. The artisan moulded the cooper to make a bronze drum. (SO THAT)
 3. I was cleaning out my cupboards. I found these photos. (WHILE)
 4. I told the absolute truth. No one would believe me ( BUT)
 5. I attended a knitting workshop last Sunday. I don’t know how to knit a scarf. (ALTHOUGH)
 6. I was not enjoying the party. I wanted to leave early. (AS)
 7. I’m learning Japanese. I like learning Japanese.
 8. You want to knit a hat for your friend. You should watch tutorials on YouTube. (BEFORE)

5.3. Bài tập 3

1. I almost missed my flight ___________ there was a long queue in the duty-free shop .

 1. although
 2. since
 3. despite
 4. because of

2. They decided not to go out for a meal _____________ they were too tired

 1. so
 2. because
 3. but
 4. if

3. They were driving to Dallas _____________ they caught an accident .

 1. when
 2. while
 3. before
 4. as soon as

4. I want to be well-groomed ______other people think nice things about me .

 1. in order to
 2. so as not to
 3. so that
 4. as soon as

5. ___________I met the Gills, I had been gardening for nearly ten years .

 1. As soon as
 2. Although
 3. After
 4. Before

6. In spite of his hard work, he could not finish the job .

 1. As hard as he work
 2. Though he worked hard
 3. Despite he worked hard
 4. Although hard work

7. ________ she was asleep, thieves broke in and stole her handbag .

 1. In order that
 2. Although
 3. Because of
 4. While

8. All people should join hand in protecting the environment ___________ we can gain better health .

 1. in order that
 2. when
 3. because
 4. even though

9. ____________ her poverty, she feels happy

 1. Although
 2. Because
 3. If
 4. In spite of

10. Tony went to work although he didn’t feel very well .

 1. that he did not feel very well
 2. despite of the fact not feeling well
 3. because he did not feel very well
 4. despite not feeling very well

5.4. Đáp án

Bài tập 1

 1. câu phức
 2. câu phức
 3. câu đơn
 4. câu phức tổng hợp
 5. câu đơn
 6. câu phức
 7. câu phức
 8. câu phức
 9. câu phức
 10. câu phức
 11. câu phức
 12. câu ghép

Bài tập 2

 1. Because Hoa was born in Doc So craft village, she knows the process of making pottery.
 2. The artisan moulded the cooper so that I could make a bronze drum
 3. While I was cleaning out my cupboards, I found these photos.
 4. I told the absolute truth, but no one would believe me
 5. Although I attended a knitting workshop last Sunday, I don’t know how to knit a scarf.
 6. I wanted to leave early as I wasn’t enjoying the party.
 7. I’m learning Japanese and I like it.
 8. Before you want to knit a hat for your friend, you should watch tutorials on YouTube

Bài tập 3

 1. C
 2. D
 3. A
 4. B
 5. D
 6. B
 7. A
 8. B

Trên đây là tổng hợp những cách dùng và định về câu phức của 4Life English Center hy vọng sẽ giúp ích cho bạn. Chúc bạn đạt được kết quả cao trong các kỳ thi sắp tới.

Tham khảo thêm:

Đánh giá bài viết

[Total: 11 Average: 5]

Rate this post