chấp nhận trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Tôi có thể chấp nhận giảm một chút về cự ly

I can accept a slight loss of range

Bạn đang đọc: chấp nhận trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

opensubtitles2

Những ai chấp nhận và áp dụng các dạy dỗ này sẽ có sự thay đổi lớn.

Those who accept and apply these teachings undergo a significant transformation.

jw2019

Chúng ta cần chấp nhận sự sợ hãi và hành động.

We need to accept the fear and then we need to act.

QED

Và tôi sẽ không chấp nhận Hoa Kỳ nơi một số trẻ không có cơ hội đó .

And I will not settle for an America where some kids do n’t have that chance .

EVBNews

Chấp nhận những điều không thể chứng minh được

Accepting the Unprovable

jw2019

Anh không thể chấp nhận điều đó bởi vì anh là thứ rác rưởi.

You can’t admit it because you’re a piece of garbage.

OpenSubtitles2018. v3

Chấp nhận vai trò của mình, và chết, đối với bà, chỉ là một việc.

Accepting her role and dying had been, for her, the same thing.

Literature

Tôi có nghe nói rằng có 93% học sinh chấp nhận tiếp tục lên đại học.

Last I heard we had 93 percent accepted to college.

QED

Và đã được chấp nhận.

I got accepted.

OpenSubtitles2018. v3

Ông chấp nhận lòng mến khách

You accept my hospitality

opensubtitles2

Flavia chấp nhận sự thật của Kinh Thánh và làm báp-têm.

Flavia accepted Bible truth and was baptized.

jw2019

Nhiều tín hữu đã chấp nhận lời yêu cầu đó và đã được ban phước.

Many have accepted the challenge and been blessed.

LDS

Nhiều người Sa-ma-ri đã chấp nhận thông điệp Nước Trời và báp-têm.

Many Samaritans accepted the Kingdom message and were baptized.

jw2019

Lần này, ông chấp nhận và nhậm chức vào ngày 20 tháng 9 năm 1859.

This time, he accepted, and took office on September 20, 1859.

WikiMatrix

22 Vậy chúng ta hãy chấp nhận và giữ theo các tiêu-chuẩn của Đức Chúa Trời!

22 Let us therefore accept and hold to Jehovah’s standards!

jw2019

Chỉ có những gà lông bình thường được chấp nhận ở Malaysia.

Only normal feathered birds are accepted in Malaysia.

WikiMatrix

Tìm hiểu thêm về Chính sách bảo mật và chấp nhận hình ảnh của Google Maps.

Learn more about Google Maps Image Acceptance and Privacy Policies.

support.google

con cái đầu đàn đã chấp nhận con cái mới và nhẹ nhàng chuyển giao quyền lực

The dominant female has taken the newcomer under her wing, and subtly shifted the balance of power.

OpenSubtitles2018. v3

Chị chấp nhận để người ta tống con gái mình đi mà không biết đi đâu.

You allowed the elders to send your only daughter away with nowhere to go.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi sẽ không chấp nhận.

I won’t have it.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi tin rằng những khái niệm về giáo lý này được các tín hữu chấp nhận rộng rãi.

I believe these doctrinal concepts are widely accepted by members.

LDS

Wolf sẽ phải chấp nhận cậu ta vô tội.

Wolf won’t be able to deny that he’s innocent anymore.

OpenSubtitles2018. v3

Xin vui lòng chấp nhận nó.

Please accept it.

QED

Chấp nhận thử thách.

Accept the challenge.

ted2019

Yêu cầu được tuyên trắng án được chấp nhận.

Motion for a judgment of acquittal is granted.

OpenSubtitles2018. v3

Rate this post