Đặc điểm của hệ thống chính trị Việt Nam hiện nay. Nêu một số hạn chế và giải pháp khắc phục – Cộng đồng học tập 24h, học,học mọi lúc, học mọi nơi.

Trình bày đặc điểm của hệ thống chính trị Việt Nam hiện nay. Nêu một số hạn chế và giải pháp khắc phục.

Trả lời.

Thứ nhất, khái niệm hệ thống chính trị Việt Nam

Hệ thống chính trị Việt Nam lần đầu tiên được Đảng ta sử dụng trong Văn kiện Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa VI (3-1989) thay cho khái niệm chuyên chính vô sản

Hệ thống chính trị Việt Nam được sinh ra ngày 2 tháng 9 năm 1945 ( khi nhà nước lâm thời ra đời quốc dân ) sửa chữa thay thế cho hệ thống chính trị thực dân nửa phong kiến do thực dân pháp áp đặt .Hệ thống chính trị Việt nam là một chỉnh thể gồm có : Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước CHXHCNVN, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và những đoàn thể nhân dân ( Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cực chiến Binh Việt Nam ). Mỗi tổ chức triển khai đều có vị trí, vai trò, phương pháp hoạt động giải trí khác nhau với những tính năng trách nhiệm khác nhau dưới sự chỉ huy củamột Đảng duy nhất cầm quyền, sự quản trị của nhà nước nhằm mục đích triển khai quyền lực tối cao chính trị của nhân dân vì tiềm năng “ dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công minh, văn minh ” .

Thứ hai, về đặc điểm của HTCT ở VN hiện nay

Một là, hệ thống chính trị Việt Nam có 1 chính đảng duy nhất lãnh đạo và cầm quyền đó là Đảng cộng sản Việt Nam

Chế độ chính trị ở Việt Nam là thể chế chính trị một đảng duy nhất cầm quyền. Trong những quá trình lịch sử vẻ vang nhất định, ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam, còn có Đảng Dân chủ và Đảng Xã hội. Tuy nhiên, hai đảng này được tổ chức triển khai và hoạt động giải trí như những liên minh kế hoạch của Đảng Cộng sản Việt Nam, thừa nhận vai trò chỉ huy và vị trí cầm quyền duy nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hệ thống chính trị ở Việt Nam là thể chế nhất nguyên chính trị, không sống sót những đảng chính trị trái chiều .Hệ thống chính trị ở Việt Nam gắn liền với vai trò tổ chức triển khai và chỉ huy của Đảng Cộng sản Việt Nam. Mỗi tổ chức triển khai thành viên của hệ thống chính trị đều do Đảng Cộng sản Việt Nam sáng lập vừa đóng vai trò là hình thức tổ chức triển khai quyền lực tối cao của nhân dân ( Nhà nước ), tổ chức triển khai tập hợp, đoàn kết quần chúng, đại diện thay mặt cho ý chí và nguyện vọng của quần chúng ( Mặt trận Tổ quốc và những tổ chức triển khai chính trị – xã hội ), vừa là tổ chức triển khai mà qua đó Đảng Cộng sản triển khai sự chỉ huy chính trị so với xã hội .Đảng chỉ huy xã hội chủ yếu trải qua Nhà nước và những đoàn thể quần chúng. Đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng được Nhà nước đảm nhiệm, thể chế hoá đơn cử bằng pháp lý và những chủ trương, chủ trương, kế hoạch, chương trình đơn cử. Vì vậy, Đảng luôn chăm sóc đến việc thiết kế xây dựng Nhà nước và cỗ máy của Nhà nước, đồng thời kiểm tra việc Nhà nước triển khai những Nghị quyết của Đảng .Đảng chỉ huy xã hội trải qua hệ thống tổ chức triển khai Đảng những cấp và đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng. Đảng chỉ huy công tác làm việc cán bộ bằng việc xác lập đường lối, chủ trương cán bộ, lựa chọn, sắp xếp, ra mắt cán bộ có đủ tiêu chuẩn vào những cơ quan chỉ huy của Nhà nước và những đoàn thể quần chúng và những tổ chức triển khai chính trị – xã hội .Ngoài ra, Đảng chỉ huy bằng chiêu thức giáo dục, thuyết phục và nêu gương, làm công tác làm việc hoạt động quần chúng, chỉ huy thực thi tốt quy định dân chủ …

Hai là,  có tính thống nhất cao

Hệ thống chính trị ở Việt Nam gồm có nhiều tổ chức triển khai có đặc thù, vị trí, vai trò, tính năng khác nhau nhưng có quan hệ ngặt nghèo, gắn bó với nhau, tạo thành một thể thống nhất. Sự thống nhất của những thành viên phong phú, phong phú và đa dạng về tổ chức triển khai, phương pháp hoạt động giải trí trong hệ thống chính trị đã tạo điều kiện kèm theo để phát huy sức mạnh tổng hợp và tạo ra sự cộng hưởng sức mạnh trong hàng loạt hệ thống .Tính thống nhất của hệ thống chính trị ở nước ta được xác lập bởi những yếu tố sau :Sự chỉ huy thống nhất của một đảng duy nhất cầm quyền là Đảng Cộng sản Việt Nam .Sự thống nhất về tiềm năng chính trị của hàng loạt hệ thống là kiến thiết xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam với nội dung : Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công minh, văn minh .Sự thống nhất ở nguyên tắc cơ bản trong tổ chức triển khai và hoạt động giải trí là tập trung chuyên sâu dân chủ .Sự thống nhất của hệ thống tổ chức triển khai ở từng cấp, từ Trung ương đến địa phương, với những bộ phận hợp thành .

Ba là, mang bản chất dân chủ nhân dân, gắn bó mật thiết với nhân dân, chịu sự kiểm tra, giám sát của nhân dân.

Đây là đặc điểm có tính nguyên tắc của hệ thống chính trị ở Việt Nam. Đặc điểm này khẳng định hệ thống chính trị Việt Nam không chỉ gắn với chính trị,quyền lực chính trị, mà còn gắn với xã hội. Trong hệ thống chính trị, có các tồ chức chính trị (như Đảng, Nhà nước), các tổ chức vừa có tính chính trị, vừa có tính xã hội (như Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội khác). Do vậy, hệ thống chính trị không đứng trên xã hội, tách khỏi xã hội (như những lực lượng chính trị áp bức xã hội trong các xã hội có bóc lột), mà là một bộ phận của xã hội, gắn bó với xã hội. Cầu nối quan trọng giữa hệ thống chính trị với xã hội chính là Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội.

Sự gắn bó mật thiết giữa hệ thống chính trị với nhân dân được bộc lộ trên những yếu tố :+ Đây là quy luật sống sót của Đảng, là nguyên tắc tổ chức triển khai và hoạt động giải trí của Đảng cầm quyền .+ Nhà nước là nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân .+ Mặt trận Tổ quốc, những tổ chức triển khai chính trị – xã hội là hình thức tập hợp, tổ chức triển khai của chính những những tầng lớp nhân dân .+ Hệ thống chính trị là trường học dân chủ của nhân dân. Mỗi tổ chức triển khai trong hệ thống chính trị là phương pháp thực thi quyền làm chủ của nhân dân .

Bốn là, có sự kết hợp giữa tính giai cấp và tính dân tộc

+ Đặc điểm điển hình nổi bật của hệ thống chính trị ở Việt Nam là hệ thống chính trị đại diện thay mặt cho nhiều giai cấp, những tầng lớp nhân dân. Các giai cấp, những tầng lớp nhân dân được đại diện thay mặt bởi những tổ chức triển khai thành viên trong hệ thống chính trị, đều thừa nhận vai trò chỉ huy của giai cấp công nhân. Do vậy, hệ thống chính trị ở nước ta mang thực chất giai cấp công nhân và tính dân tộc bản địa thâm thúy .+ Lịch sử nền chính trị Việt Nam là cuộc đấu tranh giải phóng giai cấp gắn liền và mở màn từ tiềm năng giải phóng dân tộc bản địa, bảo vệ nền độc lập dân tộc bản địa. Các giai cấp, dân tộc bản địa đoàn kết trong đấu tranh giành và bảo vệ nền độc lập dân tộc bản địa, hợp tác để cùng tăng trưởng. Sự sống sót của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với tư cách là thành viên quan trọng của hệ thống chính trị là yếu tố quan trọng tăng cường sự phối hợp giữa giai cấp và dân tộc bản địa .+ Sự tích hợp giữa tính giai cấp và tính dân tộc bản địa được khẳng định chắc chắn trong thực chất của từng tổ chức triển khai thuộc hệ thống chính trị. Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc bản địa Việt Nam. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Độc lập dân tộc bản địa gắn liền với chủ nghĩa xã hội đã kết nối yếu tố dân tộc bản địa với yếu tố giai cấp, tạo nên sức mạnh tổng hợp của hàng loạt hệ thống chính trị. Sự phân biệt giữa dân tộc bản địa và giai cấp mang tính tương đối và không có ranh giới rõ ràng .

Năm là, có tổ chức  và hoạt động được đảm bảo bằng nguồn ngân sách Nhà nước

HTCT việt nam được tổ chức triển khai và hoạt động giải trí từ nguồn ngân sách nhà nước nhằm mục đích triển khai những hoạt động giải trí tăng trưởng kinh tế tài chính xã hội của quốc gia, kiến thiết xây dựng hạ tầng, chi trả lương cho cán bộ, công chức

Thứ ba, về hạn chế của hệ thống chính trị Việt Nam hiện nay:

Những yếu kém của hệ thống chính trị được Đại hội đại biểu Đảng toàn nước lần thứ XII chỉ rõ :Nhiều cấp ủy đảng, chính quyền sở tại những cấp chưa thực thi tốt vai trò chỉ huy, chỉ huy, quản trị, triển khai công tác làm việc phòng, chống tham nhũng, tiêu tốn lãng phí ; chưa phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của nhân dân trong phòng, chống tham nhũng, tiêu tốn lãng phí. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu tốn lãng phí chưa đạt tiềm năng, nhu yếu. Tham nhũng, tiêu tốn lãng phí vẫn còn nghiêm trọng, với những biểu lộ ngày càng phức tạp, phức tạp, xảy ra trên nhiều nghành, ở nhiều cấp, nhiều ngành, làm cản trở sự tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội, gây bức xúc trong dư luận, là thử thách nghiêm trọng so với vai trò chỉ huy của Đảng và hiệu lực hiện hành quản trị của Nhà nước, rình rập đe dọa sự tồn vong của chính sách .Đổi mới phương pháp chỉ huy của Đảng so với Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và những tổ chức triển khai chính trị – xã hội còn chậm, nhất là việc cụ thể hóa phươngthức chỉ huy của Đảng đã được xác lập trong Cương lĩnh bổ trợ, tăng trưởng năm 2011 ; phương pháp chỉ huy của Đảng so với Nhà nước có những nội dung còn lúng túng. Chưa xác lập rõ nội dung và phương pháp cầm quyền. Chưa thật sự phát huy vai trò của những tổ chức triển khai đảng, đảng viên, cấp uỷ viên hoạt động giải trí trong những cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và những tổ chức triển khai chính trị – xã hội ; một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa gương mẫu trước nhân dân. Chưa khắc phục được thực trạng phát hành nhiều nghị quyết ; một số ít nghị quyết nội dung thiếu tính khả thi, chưa tính kỹ nguồn lực và điều kiện kèm theo triển khai. Chưa thật tập trung chuyên sâu chỉ huy, chỉ huy tổ chức triển khai thực thi, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc triển khai nghị quyết ; một số ít nghị quyết chậm đi vào đời sống. Còn có biểu lộ quan liêu, cửa quyền, chưa thật sự sâu xa trong thực tiễn, cơ sở. Tình trạng nói không song song với làm, nói nhiều làm ít chậm được khắc phục .

Thứ tư, về giải pháp khắc phục những yếu kém của hệ thống chính trị Việt Nam trong thời gian tới

Tiếp tục thay đổi cỗ máy của Đảng và hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực hiện hành, hiệu suất cao chỉ huy, chỉ huy, quản lý. Đổi mới, kiện toàn tổ chức triển khai cỗ máy phải gắn với triển khai xong tính năng, trách nhiệm, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ; xác lập rõ quan hệ giữa tập thể chỉ huy với cá thể đảm nhiệm ; quyền hạn song song với nghĩa vụ và trách nhiệm và tôn vinh nghĩa vụ và trách nhiệm của người đứng đầu. Hoàn thiện và triển khai nghiêm chính sách trấn áp quyền lực tối cao, ngăn ngừa sự lạm quyền, vi phạm kỷ luật, kỷ cương. Nghiên cứu thực thi thử nghiệm hợp nhất một số ít cơ quan đảng và nhà nước tương đương về công dụng, trách nhiệm .

Thực hiện chủ trương quản lý biên chế thống nhất trong toàn bộ hệ thống chính trị. Tinh giản tổ chức, bộ máy gắn với tiếp tục phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, phương thức hoạt động của các tổ chức; thực hiện kiêm nhiệm một số chức danh và tinh giản biên chế trong toàn hệ thống chính trị. Cơ bản thực hiện mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch Hội đồng nhân dân các cấp. Sớm tổng kết mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, cấp huyện ở những nơi có đủ điều kiện. Điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu, nhiệm vụ mới. Trên cơ sở đó, tinh giản số cán bộ được hưởng lương và phụ cấp ở cơ sở.

TL Tham Khảo. Khoa Xây dựng Đảng (2016), “Ôn tập lý luận chính trị cuối khóa“, Hà Nội.

Khắc Niệm

Nhà nước – Pháp luật

Rate this post