đảng cộng sản trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Một Đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc phát biểu: “Chúng tôi không thể tìm ra anh ta.

One party member was quoted as saying, “We can’t find him.

WikiMatrix

Hầu hết các trường hợp của ACLU đến từ đảng Cộng sản và Nhân chứng Jehovah.

Many of the ACLU’s cases involved the defense of Communist Party members and Jehovah’s Witnesses.

WikiMatrix

Đảng Cộng sản Malaya sẵn sàng bắt đầu một cuộc nổi dậy mới tại Malaysia.

The MCP was ready to start a new insurgency in Malaysia.

WikiMatrix

Đảng Cộng sảnĐảng hợp pháp duy nhất tại Uzbekistan SSR trước 1990.

The Communist Party was the only legal party in the Uzbek SSR until 1990.

WikiMatrix

Bà là chủ tịch danh dự của Đảng Cộng sản Argentina cho đến ngày bà qua đời.

She was honorary president of the Communist Party of Argentina until the day of her death.

WikiMatrix

Hàng ngàn thành viên Đảng Cộng sản Azerbaijan đã công khai đốt thẻ đảng viên.

Thousands of Communist Party members publicly burned their party cards.

WikiMatrix

Năm 1972, ông gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc và là nhà kinh tế cao cấp.

He joined the Communist Party of China in 1972, and is a senior economist.

WikiMatrix

Năm 1960 đánh dấu một bước ngoặt nữa trong cuộc đời của Shostakovich: ông gia nhập Đảng Cộng sản.

The year 1960 marked another turning point in Shostakovich’s life: he joined the Communist Party.

WikiMatrix

Còn ai khác hoạt động trong Đảng Cộng sản vào thời đó?

Who else was active in the Communist Party back in those days?

OpenSubtitles2018. v3

Cô ấy đã từng chụp hình quàng tay với lãnh đạo đảng Cộng sản

She was photographed with her arms around the Commie Leader

opensubtitles2

Hai người bắt đầu viết Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản tại Thư viện Chetham.

The two began writing The Communist Manifesto in Chetham’s Library.

WikiMatrix

Đảng Cộng Sản Trung Quốc gọi nó là thống nhất

The Chinese Communist Party calls it reunification.

sakura

Tổng thư kí của Đảng Cộng Sản và là người đứng đầu hội đồng liên bang Đông Đức

General Secretary of the CC of the SUG and Chairman of the GDR’s council of state .

QED

Ông gia nhập Hồng quân Trung Quốc ở tuổi 16 (1929) và Đảng Cộng sản Trung Quốc vào năm 1931.

He joined the Chinese Red Army at the age of 16 (1929) and the CPC in 1931.

WikiMatrix

Yêu cầu Đảng Cộng sản Việt Nam chấp nhận đa nguyên, đa đảng.”

[We] request the Communist Party of Vietnam to accept pluralism and a multi-party system.”

hrw.org

Ông là một trong những người khởi xướng Đảng Cộng sản (Bolshevik) của Ukraina.

He was one of the initiators of Communist Party (Bolsheviks) of Ukraine formation.

WikiMatrix

Đảng cộng sản cầm quyền nhìn nhận điều này là mối đe doạ chống lại họ .

The ruling Communist Party perceived this to be a threat against it .

EVBNews

Ông cũng là một thành viên của bộ phận thanh niên của Đảng Cộng sản Liên Xô.

He was also a member of the youth division of the Communist Party of the Soviet Union.

WikiMatrix

Lực lượng lãnh đạo xã hội và chính trị là Đảng Cộng sản Bulgaria.”

The leading force in society and politics is the Bulgarian Communist Party“.

WikiMatrix

Năm 1945 khi 17 tuổi, gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc.

As a seventeen-year-old, in 1945, Li joined the Communist Party of China.

WikiMatrix

Đến cuối thập niên 1980, Đảng Cộng sản Bulgaria có 1.000.000 đảng viên, tức trên 10% dân số.

In the late 1980s, the BCP had an estimated peak of 1,000,000 members—more than 10% of the population.

WikiMatrix

Theo Trần Bình, hàng ngũ của Đảng Cộng sản Malaya tăng lên đến khoảng 1.000 trong giai đoạn 1967–68.

According to Chin Peng, the MCP’s ranks had grown to around 1,000 by the period between 1967–68.

WikiMatrix

Bà thường chỉ trích chính phủ và Đảng Cộng sản Việt Nam.

She is often critical of the government and the Vietnamese Communist Party.

hrw.org

Đảng Cộng sản Bulgaria tạo ra một tầng lớp nomenklatura rộng rãi ở mỗi cấp độ tổ chức.

The Bulgarian Communist Party created an extensive nomenklatura on each organizational level.

WikiMatrix

Chỉ vài năm sau, ông rời bỏ Đảng cộng sản.

The same year, he left the Communist Party.

WikiMatrix

Rate this post