đăng ký trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

Bob nhấp vào quảng cáo của bạn, đăng ký một phiên mới cho nhấp chuột đầu tiên.

Bob clicks your ad, which registers a new session for the first click.

support.google

Hãy đăng ký ở đây.

Sign up here .

support.google

Theo mặc định, hóa đơn của bạn hiển thị địa chỉ doanh nghiệp được đăng ký của bạn.

By default, your invoice shows your registered business address.

support.google

Bản sao giấy đăng ký kết hôn của Scofield

Copy of Scofield’s marriage license.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi đã đăng ký với thành phố.

I’m registered with the city.

OpenSubtitles2018. v3

Nếu bạn chưa có, hãy đăng ký một tài khoản tại marketingplatform.google.com.

If you do not have an account, sign up for one at marketingplatform.google.com .

support.google

Với Facebook, các nhà marketing có thể nhúng mẫu đăng ký vào trong một thẻ tab riêng.

Facebook gives marketers the opportunity to embed a sign-up form in a unique tab.

Literature

Hãy đến một văn phòng hộ tịch và đăng ký kết hôn.

Go to the Registrar and get married.

Literature

Bạn cũng có thể muốn gửi đơn đăng ký ngay bây giờ.

You may also wish to submit an application now .

support.google

Họ muốn tỏ ra mình cư xử giống với những người đăng ký sở hữu súng.

They’re likely to exhibit the same behavior as people who are.

OpenSubtitles2018. v3

Chúng ta sẽ đăng ký thi đấu Giải Vô địch bóng đá quốc gia.

We’re going to sign up for the Supercup Tournament.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi sẽ đăng ký cho cả 2.

I’ll sign us in.

OpenSubtitles2018. v3

Vào tháng 1 năm 2008, sổ đăng ký gia đình Hàn Quốc (hoju) đã được thay đổi.

In January 2008, the South Korean family register (hoju) was changed.

WikiMatrix

Một số người xem không muốn nhận tất cả thông báo từ mọi kênh mà họ đăng ký.

Some viewers will not want to receive all notifications from every channel that they subscribe to.

support.google

Họ bị cách ly vì chưa đăng ký bầu cử.

Well, now they got locked out because they’re not registered to vote.

OpenSubtitles2018. v3

Để đăng ký tài khoản Google Doanh nghiệp của tôi, hãy thực hiện theo các bước bên dưới:

To register for a Google My Business account, follow the steps below:

support.google

26 Số người đăng ký trong đội quân là 62.700 người.

26 Those registered in his army are 62,700.

jw2019

Westport, CT: Greenwood Press. tr. 57. – via Questia (cần đăng ký mua) ^ Sreberny-Mohammadi, Annabelle; Ali Mohammadi (tháng 1 năm 1987).

Westport, CT: Greenwood Press. pp. 57. – via Questia (subscription required) Sreberny-Mohammadi, Annabelle; Ali Mohammadi (January 1987).

WikiMatrix

Để biết thêm thông tin, vui lòng xem phần Cách liên hệ với người đăng ký.

For more information, please see How to contact a registrant.

support.google

Time Inc. Truy cập ngày 26 tháng 8 năm 2013. (cần đăng ký mua) ^ D’Angelo, Joe (ngày 17 tháng 2 năm 2004).

Time Inc. Retrieved August 26, 2013. (subscription required) D’Angelo, Joe (February 17, 2004).

WikiMatrix

Bằng lái và giấy đăng ký ở ngoài ví của ổng.

His license and registration Are out of his wallet.

OpenSubtitles2018. v3

Đăng ký mẹo tối ưu hóa!

Subscribe to optimisation tips!

support.google

Chúng ta chỉ cần trả 20,000 tiền đăng ký

All we have to do is raise the $ 20,000 registration fee.

OpenSubtitles2018. v3

Nếu bạn không gia hạn đăng ký trước khi hết hạn, thì điều sau đây sẽ xảy ra:

If you do not renew your registration before it expires, here is what will happen:

support.google

Các cổng được phân thành ba loại cơ bản: nổi tiếng, được đăng ký và động/cá nhân.

Port numbers are categorized into three basic categories: well-known, registered, and dynamic/private.

WikiMatrix

Rate this post