Đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân – một nội dung trọng tâm của công tác xây dựng Đảng

21/09/2021 | 07 : 57Từ thực tiễn lịch sử dân tộc chỉ huy và tổ chức triển khai của Đảng ta về thiết kế xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hoàn toàn có thể thấy, Hồ Chí Minh là người xây đắp nên nền móng lý luận về thiết kế xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trong đó, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân vừa là một nội dung trọng tâm, vừa là một giải pháp rất quan trọng để kiến thiết xây dựng, chỉnh đốn Đảng .Đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân - một nội dung trọng tâm của công tác xây dựng Đảng - Ảnh 1.quản trị Hồ Chí Minh luôn coi trọng thiết kế xây dựng Đảng ta trong sáng, vững mạnh về mọi mặt ( Ảnh : qdnd.vn )

Thấy được sứ mệnh lịch sử của Đảng đối với Tổ quốc, dân tộc, giai cấp công nhân, nhân dân lao động, trong cuộc đời, sự nghiệp lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh về mọi mặt. Để Đảng xứng đáng là đội tiên phong, bộ tham mưu của giai cấp vô sản, của nhân dân lao động và của cả dân tộc, Người thường xuyên chăm lo đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Từ thực tiễn lịch sử lãnh đạo và tổ chức của Đảng ta về xây dựng, chỉnh đốn Đảng có thể thấy, Hồ Chí Minh là người xây đắp nên nền móng lý luận về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trong đó, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân vừa là một nội dung trọng tâm, vừa là một biện pháp rất quan trọng để xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Hơn 90 năm qua, Đảng ta đã nhiều lần triển khai công tác làm việc kiến thiết xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Xuất phát từ nhu yếu, trách nhiệm cách mạng Nước Ta và những bộc lộ sai lầm đáng tiếc, sự nguy cơ tiềm ẩn dẫn đến rủi ro tiềm ẩn rình rập đe dọa đến sự chỉ huy của Đảng, mà Đảng ta đã thực thi nhiều đợt chỉnh đốn và chỉnh huấn Đảng với những tiềm năng, trách nhiệm, giải pháp thực thi khác nhau .Năm 1939, Đảng triển khai hoạt động và sinh hoạt “ tự phê bình ” sâu rộng, khắc phục hạn chế, xử lý yếu tố về tư tưởng và tổ chức triển khai của Đảng trong trào lưu Mặt trận dân chủ. Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ đã viết tác phẩm Tự chỉ trích, xác lập tiềm năng, mục tiêu : “ Công khai, mạnh dạn, thành thực vạch ra lỗi lầm của mình và tìm giải pháp sửa chữa thay thế, chống những khuynh hướng hoạt đầu, thỏa hiệp, như vậy không làm yếu Đảng và làm cho Đảng được thống nhất can đảm và mạnh mẽ. Làm như vậy không sợ địch nhân tận dụng chửi rủa, vu cáo cho Đảng, không sợ “ nối giáo cho giặc ”. Trái lại nếu “ đóng cửa bảo nhau ”, giữ cái vỏ thống nhất mà bên trong là hổ lốn một cục, đầy rẫy bọn hoạt đầu, đấy mới chính là để quân địch chửi rủa, không chỉ có vậy đó tỏ ra không phải là một Đảng tiên phong cách mạng mà là một Đảng hoạt đầu cải lương ” [ 1 ] .Sau Cách mạng Tháng Tám, quản trị Hồ Chí Minh cũng đã kịp thời kiểm soát và chấn chỉnh với những khuyết điểm của một số ít cán bộ, đảng viên vừa mới có chút chức quyền trong tay. Trong Thư gửi Ủy ban nhân dân những kỳ, tỉnh, huyện và làng, ngày 17/10/1945, Người đã phê phán, ngăn đe, cảnh báo nhắc nhở một số ít căn bệnh của 1 số ít chiến sỹ nắm chức vụ quyền hạn trong cỗ máy chính quyền sở tại nhà nước như : Trái phép, cậy thế, hủ hóa, tư túng, chia rẽ, kiêu ngạo …Sau khi cả nước bước vào kháng chiến chống Pháp, tháng 10/1947, Hồ quản trị viết tác phẩm Sửa đổi lối thao tác. Đây là tác phẩm rất quan trọng, có đặc thù tầm cỡ về thiết kế xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Ở đó, lần tiên phong Người dùng từ “ chỉnh đốn Đảng ”. Người vừa nêu lên những ưu điểm, vừa phê phán những sai lầm đáng tiếc khuyết điểm của cán bộ, đảng viên ; xác lập 12 chuẩn mực về tư cách của Đảng chân chính cách mạng ; đúc rút, nhắc nhớ : “ Muốn cho Đảng được vững chắc / Mười hai điều ấy chớ quên điều nào ”. Trong đó, chủ nghĩa cá nhân, được xác lập “ như một thứ vi trùng rất độc, do nó mà sinh ra những thứ bệnh rất nguy hại ”. Riêng bệnh cá nhân, Người đã tập trung chuyên sâu nhận diện, nghiên cứu và phân tích 10 biểu lộ chi tiết cụ thể ; rồi Kết luận : “ Những tật bệnh đó khiến cho Đảng xệch xoạc, quan điểm lung tung, kỷ luật lỏng lẻo, việc làm bê trệ. Chính sách không thi hành được triệt để, Đảng xa rời dân chúng. Từ đó, Người yên cầu trong chỉnh đốn Đảng phải “ nhất quyết chống lại “ bệnh cá nhân ” [ 2 ]. Phận sự của người đảng viên và cán bộ là : “ Trọng quyền lợi của Đảng hơn hết. Ngoài quyền lợi của dân tộc bản địa, của Tổ quốc, thì Đảng không có quyền lợi gì khác ” ; phải rèn luyện đạo đức cách mạng – nhân, nghĩa, trí, dũng, liêm .Những năm cuối kháng chiến chống Pháp, Đảng ta lại mở cuộc chỉnh Đảng. Tháng 5/1952, tại Lớp chỉnh huấn tiên phong của Trung ương, quản trị Hồ Chí Minh xác định : “ Mục đích chỉnh Đảng là nâng cao tư tưởng và trình độ chính trị của đảng viên và cán bộ, làm cho đảng viên và cán bộ theo đúng quan điểm và lập trường vô sản ” [ 3 ]. Năm 1961, khi nhân dân miền Nam tăng cường cuộc kháng chiến chống Mỹ, miền Bắc phải phát huy và biểu lộ rõ vai trò là hậu phương lớn của cả nước, Đảng ta lại mở đợt chỉnh huấn trong toàn Đảng. Mục đích, trách nhiệm của chỉnh huấn, được Hồ Chí Minh xác định : “ Trung ương Đảng sẽ mở cuộc chỉnh huấn cho đảng viên, đoàn viên và tổng thể mọi người, làm cho tổng thể hiểu rõ hơn nghĩa vụ và trách nhiệm làm chủ của mình, hiểu rõ trách nhiệm sản xuất và tiết kiệm chi phí trong quá trình mới, tiến trình thiết kế xây dựng chủ nghĩa xã hội, thực thi mục tiêu “ mình vì mọi người, mọi người vì mình ”, phê phán lối tâm lý cá nhân chủ nghĩa ” [ 4 ]. Năm 1965, khi cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân ta trở nên kinh khủng, để tập trung chuyên sâu sức người, sức của cho tiền tuyến, trong quy trình chỉnh huấn Đảng, Người xác lập : “ Chủ nghĩa cá nhân là quân địch nguy hại mà mỗi người tất cả chúng ta phải luôn luôn tỉnh táo đề phòng và nhất quyết tàn phá. Chính thế cho nên mà cuộc chỉnh huấn lần này của Đảng ta nhằm mục đích mục tiêu tẩy rửa chủ nghĩa cá nhân và nâng cao đạo đức cách mạng của giai cấp vô sản ” [ 5 ] …Sau khi quốc gia thống nhất, triển khai Di chúc của quản trị Hồ Chí Minh, Đảng ta liên tục chăm sóc công tác làm việc thiết kế xây dựng Đảng ; tiếp tục tự chỉnh đốn nội bộ, mở nhiều đợt thiết kế xây dựng, chỉnh đốn sâu rộng. Việc chỉnh đốn Đảng được coi trọng hơn từ Hội nghị Trung ương 6, Trung ương 7 ( khóa VI ) năm 1989, nhằm mục đích bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, trước tác động to lớn từ sự khủng hoảng cục bộ, sụp đổ của chủ nghĩa xã hội hiện thực trên quốc tế. Khi Liên Xô tan rã ( 8/1991 ), Đại hội VII đã xác lập Cương lĩnh 1991, Hội nghị Trung ương 3 ( 2/1992 ) đã phát hành Nghị quyết “ Về một số ít trách nhiệm thay đổi và chỉnh đốn Đảng ”. Trong đó, chỉ ra những khuyết điểm đã trở thành rủi ro tiềm ẩn không hề xem thường, điển hình nổi bật là : “ một bộ phận giảm sút ý chí chiến đấu, phai nhạt lý tưởng, xê dịch mất lòng tin, trong đó có một số ít người chịu tác động ảnh hưởng của khuynh hướng thời cơ, xét lại muốn đi con đường khác ; thậm chí còn đã có người phản bội, đầu hàng. Không ít cán bộ, đảng viên bị chủ nghĩa cá nhân thực dụng hấp dẫn, trở nên thoái hóa, hư hỏng, ăn chơi hưởng lạc ” [ 6 ] … Cùng với tiến hành nhiều chủ trương, giải pháp lớn để chỉnh đốn Đảng, Trung ương đã coi trọng : “ Xây dựng đạo đức cách mạng và lối sống trong sáng của cán bộ, đảng viên trong điều kiện kèm theo kinh tế thị trường và lan rộng ra giao lưu quốc tế ; chống chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa thực dụng, tệ làm ăn gian dối, lối sống xa hoa, trụy lạc ” [ 7 ] .Đến Hội nghị Trung ương 6 lần 2 ( khóa VIII ) tháng 1/1999, Trung ương tiến hành Nghị quyết Số 10 – NQ / TW, ngày 2/2/1999 “ Về 1 số ít yếu tố cơ bản và cấp bách trong công tác làm việc kiến thiết xây dựng Đảng lúc bấy giờ ” ; quyết định hành động gắn kiến thiết xây dựng chỉnh đốn Đảng với học tập và làm theo Di chúc của quản trị Hồ Chí Minh. Bên cạnh tổ chức triển khai, tiến hành đồng điệu những trách nhiệm quan trọng về chỉnh đốn Đảng, Nghị quyết đã xác lập nhiều nội dung, giải pháp đơn cử về đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, như : “ Các tổ chức triển khai đảng phải liên tục giáo dục, quản trị, kiểm tra cán bộ, đảng viên về đạo đức, lối sống. Cán bộ, đảng viên phải tự giác rèn luyện đạo đức, lối sống cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư ; gương mẫu giữ gìn phẩm chất người chiến sỹ cộng sản, tôn vinh niềm tin đoàn kết, chống chủ nghĩa cá nhân ; chấp hành nghiêm Điều lệ Đảng, pháp lý Nhà nước ; đồng thời, quan tâm giáo dục, thuyết phục mái ấm gia đình cùng thực thi ”, “ Tập trung chỉ huy cuộc đấu tranh chống tham nhũng, tiêu tốn lãng phí, quan liêu có hiệu suất cao ”, “ Thực hiện đúng nguyên tắc tập trung chuyên sâu dân chủ, chính sách tự phê bình và phê bình trong Đảng ” [ 8 ] .10 năm gần đây, Đảng ta vừa tăng cường thiết kế xây dựng, chỉnh đốn Đảng, vừa coi trọng đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân. Trước những bộc lộ suy thoái và khủng hoảng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “ tự diễn biến ”, “ tự chuyển hóa ”, mà nguyên do cơ bản, sâu sa bắt nguồn từ chủ nghĩa cá nhân, hai Hội nghị Trung ương 4 của khóa XI và khóa XII đã phát hành nghị quyết “ Một số yếu tố cấp bách về kiến thiết xây dựng Đảng lúc bấy giờ ” và “ Về tăng cường thiết kế xây dựng, chỉnh đốn Đảng ; ngăn ngừa, đẩy lùi sự suy thoái và khủng hoảng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu lộ “ tự diễn biến ”, “ tự chuyển hóa ” trong nội bộ ”. Ở đó, những tín hiệu, biểu lộ, nguyên do của chủ nghĩa cá nhân được làm rõ, đơn cử chi tiết cụ thể hơn ; những giải pháp về tư tưởng, chính trị và tổ chức triển khai đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân được xác lập thống nhất và đồng nhất hơn .Vừa qua, Đại hội XIII của Đảng liên tục chỉ ra : “ Tình trạng suy thoái và khủng hoảng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, chủ nghĩa cá nhân, “ quyền lợi nhóm ”, bệnh tiêu tốn lãng phí, vô cảm, bệnh thành tích ở một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi ” ; đồng thời xác lập đồng nhất những chủ trương, trách nhiệm liên tục thiết kế xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sáng, vững mạnh, nâng cao năng lượng chỉ huy, cầm quyền của Đảng. Ở đó, cùng với thiết kế xây dựng Đảng về mọi mặt, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân cũng được xác lập bằng nhiều giải pháp, phương pháp đồng nhất về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức triển khai, công tác làm việc cán bộ, pháp chế, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, dựa vào nhân dân để thiết kế xây dựng, chỉnh đốn Đảng .Nhìn lại quy trình thiết kế xây dựng và chỉnh đốn Đảng thấy rõ, xuất phát từ nhu yếu, trách nhiệm cách mạng, từ thiên chức lịch sử dân tộc của Đảng so với dân tộc bản địa mà trong mọi thời kỳ cách mạng, Đảng ta đều chăm sóc kiến thiết xây dựng, chỉnh đốn Đảng vững mạnh về mọi mặt. Sự thành công xuất sắc nhiều hay ít của những đợt kiến thiết xây dựng, chỉnh đốn Đảng đều tùy thuộc vào sự thắng lợi nhiều hay ít của việc đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân. Bởi như Đảng ta và quản trị Hồ Chí Minh đã từng thống nhất nhận định và đánh giá : “ Chủ nghĩa cá nhân là quân địch nguy khốn mà mỗi người tất cả chúng ta phải luôn luôn tỉnh táo đề phòng và nhất quyết hủy hoại. Chính thế cho nên mà cuộc chỉnh huấn lần này của Đảng ta nhằm mục đích mục tiêu tẩy rửa chủ nghĩa cá nhân và nâng cao đạo đức cách mạng của giai cấp vô sản ” [ 9 ] .Từ những yếu tố trên, từ những nhu yếu, trách nhiệm triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và để làm cho Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII “ Về tăng cường kiến thiết xây dựng, chỉnh đốn Đảng ; ngăn ngừa, đẩy lùi sự suy thoái và khủng hoảng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những bộc lộ “ tự diễn biến ”, “ tự chuyển hóa ” trong nội bộ ” liên tục tỏ rõ hiệu lực thực thi hiện hành trong Đảng và hiệu suất cao trong đời sống chính trị – xã hội của quốc gia ta, mọi cấp ủy, tổ chức triển khai đảng và đảng viên cần liên tục nâng cao nhận thức, thấy rõ tầm quan trọng của đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân trong công tác làm việc thiết kế xây dựng, chỉnh đốn Đảng .

Tiếp tục quán triệt sâu sắc mục tiêu, quan điểm và nghiêm chỉnh thực hiện triệt để các nhiệm vụ, giải pháp, cách thức xây dựng, chỉnh đốn Đảng mà Nghị quyết Trung ương 4 đã đề ra; quan tâm, chú trọng hơn nữa tới việc triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân. Bởi thắng lợi của cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng nói riêng và thắng lợi của chủ nghĩa xã hội nói chung đều không thể tách rời thắng lợi của cuộc đấu tranh trừ bỏ chủ nghĩa cá nhân.

Phải rất là phòng ngừa, cẩn trọng và đấu tranh với những bộc lộ coi thường, xem nhẹ, bỏ lỡ, hữu khuynh hoặc tả khuynh trong đấu tranh với chủ nghĩa cá nhân. Phải chú ý quan tâm đến bộc lộ những của người đứng đầu, người chủ trì hoặc cả một bộ phận cấp ủy viên khi tiến hành và tổ chức triển khai tự phê bình và phê bình một cách qua loa, chiếu lệ, hình thức ; bởi đó là một cách mà những người này đã “ sa xuống cái hố cá nhân chủ nghĩa ” nên họ rất sợ tự phê bình và phê bình một cách thiết thực như Hồ Chí Minh đã chỉ ra .Việc nâng cao nhận thức và thống nhất hành vi trong Đảng và toàn xã hội, nhất là dựa vào nhân dân, những đoàn thể chính trị – xã hội của nhân dân cùng tham gia vào những mắt khâu, quy trình giám sát, phản biện, góp ý thiết kế xây dựng tổ chức triển khai đảng và cán bộ, đảng viên … cần liên tục được phát huy ; làm cho những những tầng lớp nhân dân chung sức, đồng lòng phòng, chống những bộc lộ của chủ nghĩa cá nhân ở cán bộ, đảng viên, viên chức nhà nước, trước hết là so với những người có chức, có quyền, người đứng đầu cơ quan, đơn vị chức năng, những cấp chính quyền sở tại nhà nước và địa phương sẽ góp thêm phần tạo nên sức mạnh tổng hợp, thống nhất “ ý Đảng, lòng dân ” để đẩy lùi chủ nghĩa cá nhân, nâng cao hiệu suất cao công tác làm việc thiết kế xây dựng, chỉnh đốn Đảng lúc bấy giờTrong tình hình mới lúc bấy giờ, để trách nhiệm kiến thiết xây dựng, chỉnh đốn Đảng có trọng tâm và có hiệu suất cao, một lần nữa cấp ủy, tổ chức triển khai đảng cần liên tục không cho và triển khai nghiêm lời Tóm lại bế mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về trách nhiệm, giải pháp kiến thiết xây dựng, chỉnh đốn Đảng mà Trung ương thống nhất phải thực thi đồng điệu nhiều việc làm đơn cử, thiết thực, tập trung chuyên sâu vào 4 nhóm ; trong đó, cần triển khai tốt nhóm : “ ngăn ngừa, cảnh báo nhắc nhở, phê phán những việc làm sai lầm. Đấu tranh can đảm và mạnh mẽ chống chủ nghĩa cá nhân, thói ích kỷ vụ lợi, “ quyền lợi nhóm ” [ 10 ]. / .—–[ 1 ] Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị – Hành chính vương quốc Hồ Chí Minh, Tỉnh ủy Thành Phố Bắc Ninh : Kỷ yếu hội thảo chiến lược khoa học “ Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ với công tác làm việc tự phê bình và phê bình trong Đảng – Giá trị lý luận và thực tiễn ”, Nxb Chính trị vương quốc – Sự thật, Thành Phố Hà Nội, 2012 .[ 2 ] X.Y.Z ( 10-1947 ) : “ Sửa đổi lối thao tác ”, Hồ Chí Minh toàn tập, tập 5, Nxb Chính trị vương quốc – Sự thật, TP. Hà Nội, 2011, tr. 299 .[ 3 ] Hồ Chí Minh : Sđd, tập 7, tr. 414 .[ 4 ] Hồ Chí Minh : Sđd, tập 13, tr. 63 .[ 5 ] Hồ Chí Minh : Sđd, tập 14, tr. 469 .[ 6 ] Đảng Cộng sản Việt Nam : Văn kiện Đảng toàn tập, tập 52, Nxb Chính trị vương quốc, TP. Hà Nội, 2002, tr. 86 .

[7] Đảng Cộng sản Việt Nam: Sđd, tập 52, tr.90.

[ 8 ] Đảng Cộng sản Việt Nam : Sđd, tập 58, tr. 60-62 .[ 9 ] Đảng Cộng sản Việt Nam : Sđd, tập 26, tr. 24 .[ 10 ] Đảng Cộng sản Việt Nam : Văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, Văn phòng Trung ương Đảng, TP. Hà Nội, năm nay, tr. 146 .

Rate this post