Định Nghĩa Của Từ ‘ Demonstrate Là Gì, Nghĩa Của Từ Demonstrate, Từ Demonstrate Là Gì

biểu dương lực lượng · biểu lộ · biểu tình tuần hành · bày tỏ · làm thấy rõ · thao diễn*
*
In Alma 19:15–17, highlight any words and phrases demonstrating that Lamoni’s servants were turning to God.In Alma 19 : 15 – 17, highlight any words and phrasesthat Lamoni’s servants were turning to God .

Bạn đang xem: Demonstrate là gì

Trong An Ma 19:15–17, hãy tô đậm bất cứ từ và cụm từ nào cho thấy rằng các tôi tớ của La Mô Ni đang quay về với Thượng Đế.
(John 13:35) Such love has been demonstrated in a remarkable way at times of racial unrest and political turmoil.
Tình yêu thương đó được thể hiện một cách phi thường trong những giai đoạn xung đột về chủng tộc và bất ổn về chính trị.
(Exodus 14:4-31; 2 Kings 18:13–19:37) And through Jesus Christ, Jehovah demonstrated that his purpose includes healing people of “every sort of infirmity,” even resurrecting the dead.
(Xuất Ê-díp-tô Ký 14:4-31; 2 Các Vua 18:13–19:37) Và qua Chúa Giê-su, Đức Giê-hô-va cũng cho thấy Ngài có ý định chữa lành loài người khỏi “các thứ tật-bịnh”, thậm chí làm người chết sống lại.
Toyota built 35 of these converted RAV4s (Phase Zero vehicles) for a demonstration and evaluation program that ran through 2011.
Toyota đã xây dựng 35 biến thể của RAV4s (Phase Zero vehicles) cho chương trình trình diễn và đánh giá trong năm 2011.
b) Kể từ năm 1914, các tín đồ đấng Christ được xức dầu đã bày tỏ tinh thần giống như Môi-se và Ê-li như thế nào?
An English mathematician named Cullis was the first to use modern bracket notation for matrices in 1913 and he simultaneously demonstrated the first significant use of the notation A = to represent a matrix where ai,j refers to the ith row and the jth column.
Nhà toán học người Anh Cullis là người đầu tiên sử dụng ký hiệu ngoặc hiện đại cho ma trận vào năm 1913 và ông cũng viết ra ký hiệu quan trọng A = để biểu diễn một ma trận với ai,j là phần tử ở hàng thứ i và cột thứ j.
The Encyclopedia of Religion explains that the founders of Buddhism, Christianity, and Islam held diverse views about miracles, but it notes: “The subsequent history of these religions demonstrates unmistakably that miracles and miracle stories have been an integral part of man’s religious life.”
Sách The Encyclopedia of Religion (Bách khoa tự điển tôn giáo) giải thích rằng những người sáng lập đạo Đấng Christ, Hồi Giáo và Phật Giáo có quan điểm khác nhau về phép lạ, nhưng sách ghi nhận: “Lịch sử sau này của các tôn giáo này rõ ràng cho thấy các phép lạ và các câu chuyện về phép lạ ăn sâu vào đời sống tôn giáo của người ta”.
Even though workers had to complete dangerous tasks and some ultimately lost their lives for the sake of demonstrating the country’s capabilities, vinylon thus served as a reinforcement of the party’s ideological command and the Kim family’s rule.
Mặc dù công nhân phải hoàn thành các nhiệm vụ nguy hiểm và một số cuối cùng đã đánh mất mạng sống của họ để chứng minh khả năng của đất nước, vinylon do đó phục vụ như một sự củng cố cho tư tưởng của Đảng và quy tắc của gia đình Kim.
Briefly outline features of the literature offer for July, then have one or two presentations demonstrated.
(2) Đâu là một số nguyên nhân gây vấn đề cho mẹ và con, và thai phụ có trách nhiệm làm gì nhằm giảm những rủi ro đáng tiếc?
Nhờ một hoặc hai người trẻ trình diễn cách mời các tạp chí từ nhà này sang nhà kia một cách đơn giản.Trong An Ma 19 : 15 – 17, hãy tô đậm bất kể từ và cụm từ nàorằng những tôi tớ của La Mô Ni đang quay về với Thượng Đế. ( John 13 : 35 ) Such love has beenin a remarkable way at times of racial unrest and political turmoil. Tình yêu thương đó đượcmột cách khác thường trong những tiến trình xung đột về chủng tộc và không ổn định về chính trị. ( Exodus 14 : 4-31 ; 2 Kings 18 : 13 – 19 : 37 ) And through Jesus Christ, Jehovahthat his purpose includes healing people of “ every sort of infirmity, ” even resurrecting the dead. ( Xuất Ê-díp-tô Ký 14 : 4-31 ; 2 Các Vua 18 : 13 – 19 : 37 ) Và qua Chúa Giê-su, Đức Giê-hô-va cũngNgài có dự tính chữa lành loài người khỏi “ những thứ tật-bịnh ”, thậm chí còn làm người chết sống lại. Toyota built 35 of these converted RAV4s ( Phase Zero vehicles ) for aand evaluation program that ran through 2011. Toyota đã kiến thiết xây dựng 35 biến thể của RAV4s ( Phase Zero vehicles ) cho chương trình trìnhvà nhìn nhận trong năm 2011. b ) Kể từ năm 1914, những Fan Hâm mộ đấng Christ được xức dầu đãtinh thần giống như Môi-se và Ê-li như thế nào ? An English mathematician named Cullis was the first to use modern bracket notation for matrices in 1913 and he simultaneouslythe first significant use of the notation A = to represent a matrix where ai, j refers to the ith row and the jth column. Nhà toán học người Anh Cullis là người tiên phong sử dụng ký hiệu ngoặc tân tiến cho ma trận vào năm 1913 và ông cũng viết ra ký hiệu quan trọng A = đểmột ma trận với ai, j là thành phần ở hàng thứ i và cột thứ j. The Encyclopedia of Religion explains that the founders of Buddhism, Christianity, and Islam held diverse views about miracles, but it notes : “ The subsequent history of these religionsunmistakably that miracles and miracle stories have been an integral part of man’s religious life. ” Sách The Encyclopedia of Religion ( Bách khoa tự điển tôn giáo ) lý giải rằng những người sáng lập đạo Đấng Christ, Hồi Giáo và Phật Giáo có quan điểm khác nhau về phép lạ, nhưng sách ghi nhận : “ Lịch sử sau này của những tôn giáo này rõ ràngcác phép lạ và những câu truyện về phép lạ ăn sâu vào đời sống tôn giáo của người ta ”. Even though workers had to complete dangerous tasks and some ultimately lost their lives for the sake ofthe country’s capabilities, vinylon thus served as a reinforcement of the party’s ideological command and the Kim family’s rule. Mặc dù công nhân phải triển khai xong những trách nhiệm nguy khốn và 1 số ít sau cuối đã đánh mất mạng sống của họ đểkhả năng của quốc gia, vinylon do đó ship hàng như một sự củng cố cho tư tưởng của Đảng và quy tắc của mái ấm gia đình Kim. Briefly outline features of the literature offer for July, then have one or two presentations ( 2 ) Đâu là một số ít nguyên do gây yếu tố cho mẹ và con, và thai phụ có nghĩa vụ và trách nhiệm làm gì nhằm mục đích giảmrủi ro đáng tiếc ? Nhờ một hoặc hai người trẻ trìnhmời những tạp chí từ nhà này sang nhà kia một cách đơn thuần .Xem thêm : Tai Nghe Over Ear Là Gì – Lời Khuyên Cho Bạn Khi Mua Tai Nghe Over Ear
Ryholt notes that Kamose never claims in his second stela to attack anything in Avaris itself, only “anything belonging to Avaris (nkt hwt-w”rt, direct genitive) i.e., the spoil which his army has carried off” as lines 7-8 and 15 of Kamose”s stela—the only references to Avaris here—demonstrate: Line 7-8: I placed the brave guard-flotilla to patrol as far as the desert-edge with the remainder (of the fleet) behind it, as if a kite were preying upon the territory of Avaris.
Ryholt lưu ý rằng Kamose không bao giờ tuyên bố trong tấm bia thứ hai của mình bất cứ điều gì về việc tấn công bản thân Avaris, mà chỉ có “bất cứ điều gì thuộc Avaris (nkt HWT-w”rt) ví dụ: chiến lợi phẩm mà quân đội của ông đã đoạt được” như dòng 7-8 và 15 trên tấm bia đá của Kamose- chỉ nhắc đến Avaris duy nhất một lần-chứng minh: Dòng 7-8: Ta đã bố trí một đội tàu bảo vệ dũng cảm để tuần tra tới tận vùng rìa của sa mạc và với phần còn lại (của hạm đội) phía sau, nó như thể một con diều hâu đang đi săn trên lãnh thổ của Avaris.
Additional television commercials followed the Super Bowl spot, which were to demonstrate Switch”s use cases among different demographics, as well as “casual” and “core” gaming audiences.
Quảng cáo truyền hình bổ sung được dự kiến sẽ theo sát Super Bowl, để chứng minh các trường hợp sử dụng của Switch giữa các nhân khẩu học khác nhau, cũng như đối tượng chơi trò chơi “bình thường” và “cốt lõi”.
11 Today, Jehovah’s Witnesses demonstrate their brotherly love by fulfilling the words of Isaiah 2:4: “They will have to beat their swords into plowshares and their spears into pruning shears.
11 Ngày nay Nhân Chứng Giê-hô-va thể hiện tình yêu thương anh em bằng cách làm ứng nghiệm lời Ê-sai 2:4: “Họ sẽ lấy gươm rèn lưỡi-cày, lấy giáo rèn lưỡi-liềm.
Tháng 4 năm 1985, Pranin đã tổ chức sự kiện Thao diễn hữu nghị Aiki News (Friendship Demonstration) đầu tiên ở Tokyo.
Giving presentations and discussing and demonstrating how to handle objections can be quite enjoyable and provide fine occasions to sharpen our skills.
Trình diễn và thảo luận cách đối đáp với những lời bắt bẻ có thể thú vị lắm và tạo dịp trau dồi khả năng của chúng ta.
Sau khi Đức Giê-hô-va chứng minh quyền năng của Ngài thì dân sự lên tiếng rằng: “Giê-hô-va là Đức Chúa Trời!”
They will remind you of why you need to be zealous, show you how to improve your “art of teaching,” and encourage you by demonstrating that many are still responding to the preaching work.
Các bài này sẽ nhắc nhở tại sao bạn phải sốt sắng, cho biết làm thế nào có thể cải tiến “nghệ thuật giảng dạy”, cũng như khích lệ bạn qua những bằng chứng cho thấy vẫn có nhiều người đang hưởng ứng tin mừng.
Vào ngày 23 tháng 2, các cuộc biểu tình ủng hộ Nga đã được tổ chức tại thành phố Sevastopol của Crimean.
How, then, can you demonstrate that in your case, baptism does not represent simply ‘an initial spasm’?
Vậy bạn có thể chứng tỏ thế nào rằng trong trường hợp của bạn phép báp têm không chỉ là “một sự xúc động ban đầu”?
When a sample presentation is demonstrated, think about how you might personalize it and adapt it to different householders.
Khi đã xem qua phần trình diễn mẫu, anh chị hãy nghĩ đến cách áp dụng lời trình bày này để rao giảng cho nhiều chủ nhà khác nhau.
Yet, he patiently warned and disciplined them, forgiving them time and again upon their demonstrating repentance.
Ryholt notes that Kamose never claims in his second stela to attack anything in Avaris itself, only ” anything belonging to Avaris ( nkt hwt-w ” rt, direct genitive ) i. e., the spoil which his army has carried off ” as lines 7-8 and 15 of Kamose ” s stela — the only references to Avaris here — : Line 7-8 : I placed the brave guard-flotilla to patrol as far as the desert-edge with the remainder ( of the fleet ) behind it, as if a kite were preying upon the territory of Avaris. Ryholt quan tâm rằng Kamose không khi nào công bố trong tấm bia thứ hai của mình bất kỳ điều gì về việc tiến công bản thân Avaris, mà chỉ có ” bất kể điều gì thuộc Avaris ( nkt HWT-w ” rt ) ví dụ : chiến lợi phẩm mà quân đội của ông đã đoạt được ” như dòng 7-8 và 15 trên tấm bia đá của Kamose – chỉ nhắc đến Avaris duy nhất một lần – : Dòng 7-8 : Ta đã sắp xếp một đội tàu bảo vệ gan góc để tuần tra tới tận vùng rìa của sa mạc và với phần còn lại ( của hạm chiến ) phía sau, nó như thể một con diều hâu đang đi săn trên chủ quyền lãnh thổ của Avaris. Additional television commercials followed the Super Bowl spot, which were toSwitch ” s use cases among different demographics, as well as ” casual ” and ” core ” gaming audiences. Quảng cáo truyền hình bổ trợ được dự kiến sẽ theo sát Super Bowl, đểcác trường hợp sử dụng của Switch giữa những nhân khẩu học khác nhau, cũng như đối tượng người tiêu dùng chơi game show ” thông thường ” và ” cốt lõi “. 11 Today, Jehovah’s Witnessestheir brotherly love by fulfilling the words of Isaiah 2 : 4 : “ They will have to beat their swords into plowshares and their spears into pruning shears. 11 Ngày nay Nhân Chứng Giê-hô-vatình yêu thương bạn bè bằng cách làm ứng nghiệm lời Ê-sai 2 : 4 : “ Họ sẽ lấy gươm rèn lưỡi-cày, lấy giáo rèn lưỡi-liềm. Tháng 4 năm 1985, Pranin đã tổ chức triển khai sự kiệnhữu nghị Aiki News ( Friendship ) tiên phong ở Tokyo. Giving presentations and discussing andhow to handle objections can be quite enjoyable and provide fine occasions to sharpen our skills. Trìnhvà luận bàn cách đối đáp với những lời bắt bẻ hoàn toàn có thể mê hoặc lắm và tạo dịp trau dồi năng lực của tất cả chúng ta. Sau khi Đức Giê-hô-vaquyền năng của Ngài thì dân sự lên tiếng rằng : “ Giê-hô-va là Đức Chúa Trời ! ” They will remind you of why you need to be zealous, show you how to improve your “ art of teaching, ” and encourage you bythat many are still responding to the preaching work. Các bài này sẽ nhắc nhở tại sao bạn phải sốt sắng, cho biết làm thế nào hoàn toàn có thể nâng cấp cải tiến “ thẩm mỹ và nghệ thuật giảng dạy ”, cũng như khuyến khích bạn qua những bằngchovẫn có nhiều người đang hưởng ứng tin mừng. Vào ngày 23 tháng 2, cácủng hộ Nga đã được tổ chức triển khai tại thành phố Sevastopol của Crimean. How, then, can youthat in your case, baptism does not represent simply ‘ an initial spasm ’ ? Vậy bạn có thểthế nào rằng trong trường hợp của bạn phép báp têm không chỉ là “ một sự xúc động khởi đầu ” ? When a sample presentation is, think about how you might personalize it and adapt it to different householders. Khi đã xem qua phần trìnhmẫu, anh chị hãy nghĩ đến cách vận dụng lời trình diễn này để rao giảng cho nhiều chủ nhà khác nhau. Yet, he patiently warned and disciplined them, forgiving them time and again upon theirrepentance .

Rate this post