depressed tiếng Anh là gì?

depressed tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng depressed trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ depressed tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm depressed tiếng Anh
depressed
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ depressed

Chủ đề
Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Bạn đang đọc: depressed tiếng Anh là gì?

Định nghĩa – Khái niệm

depressed tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ depressed trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ depressed tiếng Anh nghĩa là gì.

depressed /di’prest/

* tính từ
– chán nản, thất vọng, ngã lòng; buồn phiền, phiền muộn
=to look depressed+ trông có vẻ chán nản thất vọng
– trì trệ, đình trệ
=trade is depressed+ việc buôn bán bị đình trệ
– suy yếu, suy nhược, sức khoẻ kém sút
– bị ấn xuống, bị nén xuống
=depressed button+ nút bị ấn xuống
!depressed classes
– (Ân) tiện dân ((xem) untouchable)

depressed
– bị giảm, bị hạdepress /di’pres/

* ngoại động từ
– làm chán nản, làm ngã lòng; làm buồn, làm sầu não, làm phiền muộn
=failure didn’t depress him+ thất bại không làm anh ta ngã lòng
– làm giảm (giá), làm giảm sút; làm chậm trễ, làm đình trệ
=to depress trade+ làm đình trệ việc buôn bán
– làm yếu đi, làm suy nhược
=to depress the action of the heart+ làm yếu hoạt động của tim
– ấn xuống, nén xuống, kéo xuống, đẩy xuống, hạ xuống
=to depress one’s voice+ hạ giọng

depress
– giảm, hạ

Thuật ngữ liên quan tới depressed

Tóm lại nội dung ý nghĩa của depressed trong tiếng Anh

depressed có nghĩa là: depressed /di’prest/* tính từ- chán nản, thất vọng, ngã lòng; buồn phiền, phiền muộn=to look depressed+ trông có vẻ chán nản thất vọng- trì trệ, đình trệ=trade is depressed+ việc buôn bán bị đình trệ- suy yếu, suy nhược, sức khoẻ kém sút- bị ấn xuống, bị nén xuống=depressed button+ nút bị ấn xuống!depressed classes- (Ân) tiện dân ((xem) untouchable)depressed- bị giảm, bị hạdepress /di’pres/* ngoại động từ- làm chán nản, làm ngã lòng; làm buồn, làm sầu não, làm phiền muộn=failure didn’t depress him+ thất bại không làm anh ta ngã lòng- làm giảm (giá), làm giảm sút; làm chậm trễ, làm đình trệ=to depress trade+ làm đình trệ việc buôn bán- làm yếu đi, làm suy nhược=to depress the action of the heart+ làm yếu hoạt động của tim- ấn xuống, nén xuống, kéo xuống, đẩy xuống, hạ xuống=to depress one’s voice+ hạ giọngdepress- giảm, hạ

Đây là cách dùng depressed tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ depressed tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

depressed /di’prest/* tính từ- chán nản tiếng Anh là gì?
thất vọng tiếng Anh là gì?
ngã lòng tiếng Anh là gì?
buồn phiền tiếng Anh là gì?
phiền muộn=to look depressed+ trông có vẻ chán nản thất vọng- trì trệ tiếng Anh là gì?
đình trệ=trade is depressed+ việc buôn bán bị đình trệ- suy yếu tiếng Anh là gì?
suy nhược tiếng Anh là gì?
sức khoẻ kém sút- bị ấn xuống tiếng Anh là gì?
bị nén xuống=depressed button+ nút bị ấn xuống!depressed classes- (Ân) tiện dân ((xem) untouchable)depressed- bị giảm tiếng Anh là gì?
bị hạdepress /di’pres/* ngoại động từ- làm chán nản tiếng Anh là gì?
làm ngã lòng tiếng Anh là gì?
làm buồn tiếng Anh là gì?
làm sầu não tiếng Anh là gì?
làm phiền muộn=failure didn’t depress him+ thất bại không làm anh ta ngã lòng- làm giảm (giá) tiếng Anh là gì?
làm giảm sút tiếng Anh là gì?
làm chậm trễ tiếng Anh là gì?
làm đình trệ=to depress trade+ làm đình trệ việc buôn bán- làm yếu đi tiếng Anh là gì?
làm suy nhược=to depress the action of the heart+ làm yếu hoạt động của tim- ấn xuống tiếng Anh là gì?
nén xuống tiếng Anh là gì?
kéo xuống tiếng Anh là gì?
đẩy xuống tiếng Anh là gì?
hạ xuống=to depress one’s voice+ hạ giọngdepress- giảm tiếng Anh là gì?
hạ

Rate this post