Đổi mới phương pháp dạy học ở trường trung học phổ thông/Vấn đề đổi mới phương pháp dạy học ở trường THPT – Wikibooks tiếng Việt

1.7.1. Khái niệm đổi mới phương pháp dạy học[sửa]

PPDH là một phạm trù của khoa học giáo dục. Việc đổi mới PPDH cần dựa trên những cơ sở khoa học và thực tiễn giáo dục. Khoa học giáo dục là nghành rất to lớn và phức tạp, có nhiều chuyên ngành khác nhau. Vì vậy việc đổi mới PPDH cũng được tiếp cận dưới rất nhiều cách tiếp cận khác nhau. Trong phần I của tài liệu này đã trình diễn một số ít cơ sở lý luận và thực tiễn của đổi mới PPDH.

Tuỳ theo mỗi cách tiếp cận khác nhau có thể có những quan niệm khác nhau về đổi mới PPDH. Vì vậy có những định hướng và những biện pháp khác nhau trong việc đổi mới PPDH. Tuy nhiên không có công thức chung duy nhất trong việc đổi mới PPDH. Trong thực tiễn cần xuất phát từ hoàn cảnh cụ thể để xác định và áp dụng những định hướng, biện pháp thích hợp. Dựa trên khái niệm chung về PPDH, có thể hiểu: đổi mới phương pháp dạy học là cải tiến những hình thức và cách thức làm việc kém hiệu quả của GV và HS, sử dụng  những hình thức và cách thức hiệu quả hơn nhằm nâng cao chất lượng dạy học, phát huy tính tích cực, tự lực và sáng tạo, phát triển năng lực của học sinh.

 • Đổi mới PPDH đối với giáo viên bao gồm đổi mới PPDH trên lớp học và đổi mới việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập.
 • Đổi mới PPDH đối với học sinh là đổi mới PP học tập.
 • Đổi mới PPDH cần được tổ chức, lãnh đạo và hỗ trợ từ các cấp quản lý giáo dục, đặc biệt là các trường phổ thông thông qua những biện pháp thích hợp.

1.7.2. Một số xu thế từ những khoa học giáo dục[sửa]

Từ hiệu quả điều tra và nghiên cứu của nhiều nghành nghề dịch vụ những khoa học giáo dục như triết học giáo dục, tâm lý học, giáo dục học và lý luận dạy học hoàn toàn có thể rút ra những cơ sở khoa học của việc đổi mới PPDH. Ở đây không trình diễn cụ thể tác dụng nghiên cứu và điều tra của những khoa học giáo dục riêng rẽ mà chỉ tóm tắt một số ít cơ sở của việc đổi mới PPDH rút ra từ tác dụng điều tra và nghiên cứu của những ngành khoa học đó. Những cơ sở này không trọn vẹn tách biệt mà có mối liện hệ với nhau .

Từ kết quả nghiên cứu của triết học nhận thức có thể rút ra những cơ sở sau đây cho việc tổ chức hoạt động nhận thức của HS trong quá trình dạy học:

 • Sự thống nhất giữa khách thể và chủ thể trong quá trình nhận thức
 • Sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn
 • Sự liên kết giữa tư duy và hành động
 • Sự thống nhất giữa nhận thức cảm tính và nhận thức lý tính
 • Sự liên kết giữa trường học và cuộc sống
 • Sự liên kết giữa kinh nghiệm và phương pháp

Phù hợp với những quan điểm của triết học nhận thức, những nghiên cứu và điều tra thuộc nhiều nghành nghề dịch vụ của tâm lý học cũng dẫn đến những Tóm lại sau đây :

 • Trong quá trình tiếp thu kiến thức, các hành động trí tuệ và thực hành có quan hệ tương hỗ với nhau
 • Các phẩm chất nhân cách phải được hình thành thông qua các hoạt động phức hợp và trong một tổng thể
 • Trong quá trình tiếp thu kiến thức, kinh nghiệm từ hoạt động của bản thân đóng vai trò lớn
 • Việc học tập cần được thực hiện thông qua việc HS tương tác với môi trường xung quanh
 • Môi trường học tập tích cực, tính độc lập, việc sử dụng nhiều giác quan và việc học tập kiểu khám phá có ý nghĩa lớn đối với sự phát triển động cơ và kết quả học tập
 • Những biện pháp nhằm nâng cao động cơ học tập của HS bằng cách ép buộc hoặc đe dọa trừng phạt, thường không mang lại hiệu quả mà sẽ đưa đến hệ quả tiêu cực
 • Khi giải quyết những nhiệm vụ gắn với các tình huống thực tế sẽ có tác dụng thúc đẩy động cơ học tập của HS nhiều hơn khi giải quyết các nhiệm vụ xa lạ với thực tế
 • Sự tham gia cá nhân của HS vào các quá trình học tập và nội dung học tập cũng như sự tự trải nghiệm của HS có tác động tích cực đối với động cơ và kết quả học tập
 • Hoạt động thực hành vật chất có những ảnh hưởng tích cực đến động cơ và kết quả học tập
 • Quan hệ GV – HS theo quan niệm của dạy học hiện đại là mối quan hệ tương tác, không phải do GV chi phối một cách áp đặt một chiều. Trong đó GV đóng vai trò người điều phối, chịu trách nhiệm chủ đạo, nhưng HS tham gia một cách tích cực và tự lực, cùng quyết định và cùng chịu trách nhiệm

Từ những cơ sở của những khoa học giáo dục hoàn toàn có thể tóm tắt một số ít quan điểm chung cho việc tổ chức triển khai học tập trong nhà trường như sau :

 • Quá trình học tập là quá trình tương tác trong môi trường học tập có chuẩn bị giữa HS với nội dung học tập và với GV cũng như giữa HS với nhau. Môi trường học tập cần khuyến khích tính tích cực, tự lực, sáng tạo, sự phân hoá cũng sự cộng tác trong học tập.
 • Trong quá trình học tập, HS cần dươc tạo điều kiện tự kiến tạo tri thức trên cơ sở tri thức, kỹ năng, thái độ và kinh nghiệm riêng của mình. Quá trình học tập mang tính cá thể. Mỗi HS cần ý thức được những con đường, cách thức học tập riêng của mình phù hợp với đặc điểm cá nhân.
 • Quá trình học tập đòi hỏi tính tự điều khiển, tính trách nhiệm của HS. HS cần có trách nhiệm với quá trình và kết quả học tập trong giờ học cũng như trong việc tự học, biết tự xác định mục đích, lập kế hoạch, đánh giá và điều khiển quá trình tự học một cách tích cực.  
 • Bên cạnh việc học tập các tri thức mới, các giai đoạn ứng dụng, luyện tập, thực hành, hệ thống hoá cũng như đào sâu và củng cố tri thức đóng vai trò quan trọng trong học tập.
 • Bên cạnh những tri thức chuyên môn hệ thống, những chủ đề tích hợp, liên môn gắn với thực tiễn cuộc sống và xã hội, định hướng hành động có vai trò quan trọng trong việc chuẩn bị cho HS giải quyết những tình huống của cuộc sống và tình huống nghề nghiệp sau này.
 • Phương tiện dạy học không chỉ là phương tiện của việc dạy mà còn phải là phương tiện của việc học. Các phương tiện hiện đại như đa phương tiện, Internet hỗ trợ quá trình học tập và chuẩn bị cho HS làm quen với các phương tiện trong môi trường làm việc và cuộc sống hiện đại. Cần tạo điều kiện cho HS sử dụng các phương tiện hiện đại theo hướng tích cực hoá và tăng cường tính tự lực trong học tập.
 • Việc chú ý các đặc điểm chuyên biệt về giới tính trong dạy học giúp phát huy những điểm mạnh riêng của HS theo sự khác biệt về cá thể của họ. Thực hiện điều đó một cách phù hợp sẽ hỗ trợ việc thực hiện quan điểm bình đẳng giới tính trong dạy học.

1.7.3. Một số giải pháp đổi mới phương pháp dạy học[sửa]

Các giải pháp đổi mới PPDH rất nhiều mẫu mã. Sau đây khuyến nghị một số ít giải pháp đổi mới PPDH dành cho giáo viên .

a ) Đổi mới việc phong cách thiết kế và sẵn sàng chuẩn bị bài dạy học[sửa]

Đổi mới PPDH cần khởi đầu từ việc đổi mới việc phong cách thiết kế và sẵn sàng chuẩn bị bài dạy học. Trong việc phong cách thiết kế bài dạy học ( soạn giáo án ), cần xác lập những tiềm năng dạy học về kỹ năng và kiến thức, kỹ năng và kiến thức một cách rõ ràng, hoàn toàn có thể đạt được và hoàn toàn có thể kiểm tra, nhìn nhận được .Trong việc xác lập nội dung dạy học, không riêng gì chú ý quan tâm đến những kiến thức và kỹ năng kiến thức và kỹ năng trình độ mà cần chú ý quan tâm những nội dung hoàn toàn có thể tăng trưởng những năng lượng chung khác như năng lượng phương pháp, năng lượng xã hội, năng lượng thành viên .Việc xác lập PPDH cần được lập luận trên cơ sở mối quan hệ giữa những yếu tố của quy trình dạy học, đặc biệt quan trọng là mối quan hệ mục tiêu – nội dung – PPDH. Trong việc phong cách thiết kế PPDH cần khởi đầu từ bình diện vĩ mô : xác lập những quan điểm, hình thức tổ chức triển khai dạy học tương thích. Từ đó xác lập những PPDH đơn cử và phong cách thiết kế hoạt động giải trí của GV và HS theo trình tự những trường hợp dạy học nhỏ ở bình diện vi mô .Sử dụng công nghệ thông tin, chẳng sử dụng ứng dụng trình diễn PowerPoint là một phương hướng nâng cấp cải tiến việc phong cách thiết kế bài dạy học cũng như hoạt động giải trí dạy học. Tuy nhiên ” giáo án điện tử ” không phải tổng thể của việc đổi mới PPDH .

b ) Cải tiến những PPDH truyền thống cuội nguồn[sửa]

Các phương pháp dạy học truyền thống cuội nguồn như thuyết trình, đàm thoại, rèn luyện luôn là những PP quan trọng trong dạy học. Đổi mới PPDH không có nghĩa là vô hiệu những PPDH truyền thống cuội nguồn quen thuộc mà cần mở màn bằng việc nâng cấp cải tiến để nâng cao hiệu suất cao và hạn chế điểm yếu kém của chúng. Để nâng cao hiệu suất cao của những PPDH này người GV cần nắm vững những nhu yếu và sử dụng thành thạo những kỹ thuật của chúng trong việc sẵn sàng chuẩn bị cũng như thực thi bài lên lớp, ví dụ điển hình như kỹ thuật mở bài, kỹ thuật trình diễn, lý giải trong khi thuyết trình, kỹ thuật đặt những câu hỏi và giải quyết và xử lý những câu vấn đáp trong đàm thoại, hay kỹ thuật làm mẫu trong rèn luyện. Tuy nhiên, những PPDH truyền thống cuội nguồn có những hạn chế tất yếu, do đó bên cạnh những PPDH truyền thống cuội nguồn cần tích hợp sử dụng những PPDH mới, đặc biệt quan trọng là những phương pháp và kỹ thuật dạy học phát huy tính tích cực và phát minh sáng tạo của HS. Chẳng hạn hoàn toàn có thể tăng cường tính tích cực nhận thức của HS trong thuyết trình, đàm thoại theo quan điểm dạy học xử lý yếu tố .

c ) Kết hợp phong phú những phương pháp dạy học[sửa]

Không có một phương pháp dạy học toàn năng tương thích với mọi tiềm năng và nội dung dạy học. Mỗi phương pháp và hình thức dạy học có những ưu, nhựơc điểm và số lượng giới hạn sử dụng riêng. Vì vậy việc phối hợp phong phú những PP và hình thức dạy học trong hàng loạt quy trình dạy học là phương hướng quan trọng để phát huy tính tích cực và nâng cao chất lượng dạy học. Dạy học toàn lớp, dạy học nhóm, nhóm đôi và dạy học thành viên là những hình thức xã hội của dạy học cần phối hợp với nhau, mỗi một hình thức có những tính năng riêng. Tình trạng duy nhất của dạy học toàn lớp và sự lạm dụng phương pháp thuyết trình cần được khắc phục, đặc biệt quan trọng trải qua thao tác nhóm .Trong thực tiễn dạy học ở trường trung học phổ thông lúc bấy giờ, nhiều GV đã nâng cấp cải tiến bài lên lớp theo hướng phối hợp thuyết trình của GV với hình thức thao tác nhóm, góp thêm phần tích cực hoá hoạt động giải trí nhận thức của HS. Tuy nhiên hình thức thao tác nhóm rất phong phú, không chỉ số lượng giới hạn ở việc xử lý những trách nhiệm học tập nhỏ xen kẽ trong bài thuyết trình, mà còn có những hình thức thao tác nhóm xử lý những trách nhiệm phức tạp, hoàn toàn có thể chiếm một hoặc nhiều tiết học, sử dụng những PP chuyên biệt như PP đóng vai, điều tra và nghiên cứu trường hợp, dự án Bất Động Sản. Mặt khác, việc bổ trợ dạy học toàn lớp bằng thao tác nhóm xen kẽ trong một tiết học mới chỉ cho thấy rõ việc tích cực hoá ” bên ngoài ” của HS. Muốn bảo vệ việc tích cực hoá ” bên trong ” cần quan tâm đến mặt bên trong của PPDH, vận dụng dạy học GQVĐ và những PPDH tích cực khác .

d ) Vận dụng dạy học xử lý yếu tố ( GQVĐ )[sửa]

Dạy học GQVĐ ( dạy học nêu yếu tố, dạy học nhận ra và xử lý yếu tố ) là quan điểm dạy học nhằm mục đích tăng trưởng năng lượng tư duy, năng lực nhận ra và xử lý yếu tố. HS được đặt trong một trường hợp có yếu tố, đó là trường hợp tiềm ẩn xích míc nhận thức, trải qua việc xử lý yếu tố, giúp HS lĩnh hội tri thức, kiến thức và kỹ năng và PP nhận thức. Dạy học GQVĐ là con đường cơ bản để phát huy tính tích cực nhận thức của HS, hoàn toàn có thể vận dụng trong nhiều hình thức dạy học với những mức độ tự lực khác nhau của HS .Các trường hợp có yếu tố là những trường hợp khoa học trình độ, cũng hoàn toàn có thể là những trường hợp gắn với thực tiễn. Trong thực tiễn dạy học lúc bấy giờ, dạy học xử lý yếu tố thường chú ý quan tâm đến những yếu tố khoa học trình độ mà ít quan tâm đến những yếu tố gắn với thực tiễn. Tuy nhiên nếu chỉ chú trọng việc xử lý những yếu tố nhận thức trong khoa học trình độ thì HS vẫn chưa được chuẩn bị sẵn sàng tốt cho việc xử lý những trường hợp thực tiễn. Vì vậy bên cạnh dạy học GQVĐ, lý luận dạy học còn kiến thiết xây dựng quan điểm dạy học theo trường hợp .

e ) Vận dụng dạy học theo trường hợp[sửa]

Dạy học theo trường hợp là một quan điểm dạy học, trong đó việc dạy học được tổ chức triển khai theo một chủ đề phức tạp gắn với những trường hợp thực tiễn đời sống và nghề nghiệp. Quá trình học tập được tổ chức triển khai trong một môi trường học tập tạo điều kiện kèm theo cho HS thiết kế tri thức theo cá thể và trong mối tương tác xã hội của việc học tập .

Các chủ đề dạy học phức hợp là những chủ đề có nội dung liên quan đến nhiều môn học hoặc lĩnh vực tri thức khác nhau, gắn với thực tiễn. Trong nhà trường, các môn học được phân theo các môn khoa học chuyên môn, còn cuộc sống thì luôn diễn ra trong những mối quan hệ phức hợp. Vì vậy sử dụng các chủ đề dạy học phức hợp góp phần khắc phục tình trạng xa rời thực tiễn của các môn khoa học chuyên môn, rèn luyện cho HS năng lực giải quyết các vấn đề phức hợp, liên môn.

Phương pháp nghiên cứu và điều tra trường hợp là một phương pháp dạy học nổi bật của dạy học theo trường hợp, trong đó HS tự lực xử lý một trường hợp nổi bật, gắn với thực tiễn trải qua thao tác nhóm .Vận dụng dạy học theo những trường hợp gắn với thực tiễn là con đường quan trọng để gắn việc đào tạo và giảng dạy trong nhà trường với thực tiễn đời sống, góp thêm phần khắc phục thực trạng giáo dục hàn lâm, xa rời thực tiễn lúc bấy giờ của nhà trường đại trà phổ thông .Tuy nhiên những trường hợp được đưa vào dạy học là những trường hợp mô phỏng lại, chưa phải trường hợp thực. Nếu chỉ xử lý những yếu tố trong phòng học triết lý thì HS cũng chưa có hoạt động giải trí thực tiễn thực sự, chưa có sự tích hợp giữa triết lý và thực hành thực tế .

f ) Vận dụng dạy học khuynh hướng hành vi[sửa]

Dạy học xu thế hành vi ( DHĐHHĐ ) là quan điểm dạy học nhằm mục đích làm cho hoạt động giải trí trí óc và hoạt động giải trí chân tay phối hợp ngặt nghèo với nhau. Trong quy trình học tập, HS thực thi những trách nhiệm học tập và hoàn thành xong những mẫu sản phẩm hành vi, có sự phối hợp linh động giữa hoạt động giải trí trí tuệ và hoạt động giải trí tay chân. Đây là một quan điểm dạy học tích cực hoá và tiếp cận toàn thể. Vận dụng DHĐHHĐ có ý nghĩa quan trong cho việc thực thi nguyên tắc giáo dục kết hợp lý thuyết với thực tiễn, tư duy và hành vi, nhà trường và xã hội .Dạy học theo dự án Bất Động Sản là một hình thức nổi bật của DHĐHHĐ, trong đó HS tự lực thực thi trong nhóm một trách nhiệm học tập phức tạp, gắn với những yếu tố thực tiễn, kết hợp lý thuyết và thực hành thực tế, có tạo ra những mẫu sản phẩm hoàn toàn có thể công bố. Trong dạy học theo dự án Bất Động Sản hoàn toàn có thể vận dụng nhiều kim chỉ nan và quan điểm dạy học tân tiến như triết lý thiết kế, dạy học khuynh hướng HS, dạy học hợp tác, dạy học tích hợp, dạy học mày mò, phát minh sáng tạo, dạy học theo trường hợp và dạy học xu thế hành vi .

g ) Tăng cường sử dụng phương tiện đi lại dạy học và công nghệ thông tin trong dạy học[sửa]

Phương tiện dạy học ( PTDH ) có vai trò quan trọng trong việc đổi mới PPDH, nhằm mục đích tăng cường tính trực quan và thí nghiệm, thực hành thực tế trong dạy học. Việc sử dụng những PTDH cần tương thích với mối quan hệ giữa PTDH và PPDH. Trong khuôn khổ dự án Bất Động Sản tăng trưởng giáo dục trung học phổ thông, việc trang bị những PTDH mới cho những trường trung học phổ thông được tăng cường. Tuy nhiên những PTDH tự tạo của GV luôn có ý nghĩa quan trọng, cần được phát huy .Đa phương tiện và công nghệ thông tin vừa là nội dung dạy học vừa là phương tiện đi lại dạy học trong dạy học văn minh. Đa phương tiện và công nghệ thông tin có nhiều năng lực ứng dụng trong dạy học. Bên cạnh việc sử dụng đa phương tiện như một phương tiện đi lại trình diễn, cần tăng cường sử dụng những ứng dụng dạy học cũng như những phương pháp dạy học sử dụng mạng điện tử ( e-Learning ). Phương tiện dạy học mới cũng tương hỗ việc tìm ra và sử dụng những phương pháp dạy học mới. Webquest là một ví dụ về phương pháp dạy học mới với phương tiện đi lại mới là dạy học sử dụng mạng điện tử, trong đó HS mày mò tri thức trên mạng một cách có xu thế .

h ) Sử dụng những kỹ thuật dạy học phát huy tính tích cực và phát minh sáng tạo[sửa]

Kỹ thuật dạy học ( KTDH ) là những phương pháp hành vi của của GV và HS trong những trường hợp hành vi nhỏ nhằm mục đích thực thi và tinh chỉnh và điều khiển quy trình dạy học. Các KTDH là những đơn vị chức năng nhỏ nhất của PPDH. Có những KTDH chung, có những kỹ thuật đặc trưng của từng PPDH, ví dụ kỹ thuật đặt câu hỏi trong đàm thoại. Ngày nay người ta chú trọng tăng trưởng và sử dụng những KTDH phát huy tính tích cực, phát minh sáng tạo của người học như “ động não ”, “ tia chớp ”, “ bể cá ”, XYZ, …

i ) Tăng cường những phương pháp dạy học đặc trưng bộ môn[sửa]

Phương pháp dạy học có mối quan hệ biện chứng với nội dung dạy học. Vì vậy bên cạnh những phương pháp chung hoàn toàn có thể sử dụng cho nhiều bộ môn khác nhau thì việc sử dụng những PPDH đặc trưng có vai trò quan trọng trong dạy học bộ môn. Các PPDH đặc trưng bộ môn được thiết kế xây dựng trên cơ sở lý luận dạy học bộ môn. Ví dụ những PP dạy học trong dạy học kỹ thuật như trình diễn vật phẩm kỹ thuật, làm mẫu thao tác, nghiên cứu và phân tích mẫu sản phẩm kỹ thuật, phong cách thiết kế kỹ thuật, lắp ráp quy mô, những dự án Bất Động Sản trong dạy học kỹ thuật. Thí nghiệm là một PPDH đặc trưng quan trọng của những môn khoa học tự nhiên .

j ) Bồi dưỡng phương pháp học tập cho HS[sửa]

Phương pháp học tập một cách tự lực đóng vai trò quan trọng trong việc tích cực hoá, phát huy tính phát minh sáng tạo của HS. Có những phương pháp nhận thức chung như phương pháp tích lũy, giải quyết và xử lý, nhìn nhận thông tin, phương pháp tổ chức triển khai thao tác, PP thao tác nhóm, có những phương pháp học tập chuyên biệt của từng bộ môn. Bằng nhiều hình thức khác nhau, cần rèn luyện cho HS những PP học tập chung và những PP học tập trong bộ môn .

k ) Cải tiến việc kiểm tra nhìn nhận[sửa]

Đổi mới PPDH cần gắn liền với đổi mới về nhìn nhận quy trình dạy học cũng như đổi mới việc kiểm tra và nhìn nhận thành tích học tập của HS. Cần tu dưỡng cho HS những kỹ thuật thông tin phản hồi nhằm mục đích tạo điều kiện kèm theo cho HS tham gia nhìn nhận và nâng cấp cải tiến quy trình dạy học .

Trong đánh giá thành tích học tập của HS không chỉ đánh giá kết quả mà chú ý cả quá trình học tập. Đánh giá thành tích học tập theo quan điểm phát triển năng lực không giới hạn vào khả năng tái hiện tri thức mà chú trọng khả năng vận dụng tri thức trong việc giải quyết các nhiệm vụ phức hợp. Trong xu hướng xây dựng các bài tập cũng như các bài thi, kiểm tra theo quan điểm phát triển năng lực người ta chia thành 3 mức độ chính của nhiệm vụ như sau:

 • Tái hiện: Trọng tâm là tái hiện, nhận biết các tri thức đã học.
 • Vận dụng: Trọng tâm là việc ứng dụng tri thức đã học để giải quyết các nhiệm vụ trong những tình huống khác nhau; phân tích, tổng hợp, so sánh… để xác định các mối quan hệ của của các đối tượng.
 • Đánh giá: Trọng tâm là vận dụng tri thức, kỹ năng đã học để giải quyết các nhiệm vụ phức hợp, giải quyết các vấn đề, đánh giá các phương án khác nhau và quyết định, đánh giá, xác định các giá trị.

Cần sử dụng phối hợp những hình thức, phương pháp kiểm tra, nhìn nhận khác nhau. Kết hợp giữa kiểm tra miệng, kiểm tra viết và bài tập thực hành thực tế. Kết hợp giữa trắc nghiệm tự luận và trắc nghiệm khách quan. Hiện nay ở Nước Ta có khuynh hướng chọn hình thức trắc nghiệm khách quan cho những kỳ thi tốt nghiệp hay thi tuyển ĐH. Trắc nghiệm khách quan có những ưu điểm riêng cho những kỳ thi này. Tuy nhiên trong đào tạo và giảng dạy thì không được lạm dụng hình thức này. Vì điểm yếu kém cơ bản của trắc nghiệm khách quan là khó nhìn nhận được năng lực phát minh sáng tạo cũng như năng lượng xử lý những yếu tố phức tạp .Tóm lại có rất nhiều phương hướng đổi mới PPDH với những cách tiếp cận khác nhau, trên đây chỉ là một số ít phương hướng chung. Việc đổi mới PPDH yên cầu những điều kiện kèm theo thích hợp về phương tiện đi lại, cơ sở vật chất và tổ chức triển khai dạy học, điều kiện kèm theo về tổ chức triển khai, quản trị. Ngoài ra, PPDH còn mang tính chủ quan. Mỗi GV với kinh nghiệm tay nghề riêng của mình cần xác lập những phương hướng riêng để nâng cấp cải tiến PPDH và kinh nghiệm tay nghề của cá thể .

1.7.4. Vấn đề quản trị giáo dục trong đổi mới phương pháp dạy học[sửa]

Đổi mới PPDH không chỉ là việc làm của mỗi giáo viên mà là trách nhiệm chung của nhà trường và những cấp giáo dục. Do đó cần có chủ trương, chính sách cũng như những giải pháp quản trị nhằm mục đích tổ chức triển khai quy trình đổi mới PPDH của những trường được thực thi một cách có khuynh hướng, có kế hoạch, đồng điệu và có hiệu suất cao. Công tác quản trị giáo dục cần tạo điều kiện kèm theo và khuyến khích tính phát minh sáng tạo, độc lập và nghĩa vụ và trách nhiệm của GV trong dạy học và đổi mới PPDH. Theo tác dụng tìm hiểu, hầu hết giáo viên trung học phổ thông cho rằng chủ trương, chính sách quản trị GD chưa khuyến khích GV trong việc đổi mới PPDH ( xem mục 1.2.2. ). Sau đây là một số ít giải pháp quản trị nhằm mục đích tương hỗ việc tăng trưởng chất lượng trường học và dổi mới PPDH ở trường PT :

 1. Xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển nhà trường, trong đó có đổi mới PPDH
 2. Thanh tra chất lượng trường học định kỳ và không định kỳ
 3. Kiểm tra so sánh chất lượng học sinh giữa các trường
 4. Xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cán của các địa phương
 5. Bồi dưỡng GV về đổi mới PPDH
 6. Xây dựng trường THPT thành đơn vị biết tự học tập trong quá trình đổi mới
 7. Tổ chức thi đua, khuyến khích GV đổi mới PPDH
 8. Khuyến khích sự cộng tác làm việc của giáo viên
 9. Tăng cường trang bị thiết bị dạy học mới
 10. Cải tiến cách thi cử, đánh giá
Rate this post