Khái niệm từ thông? Viết biểu thức và nêu đơn vị của các đại Phát biểu định – Tài liệu text

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.49 MB, 26 trang )

1. Khái niệm từ thông? Viết biểu thức và nêu đơn vị của các đại
lượng trong biểu thức.
TRẢ LỜI

Từ thông đặc trưng cho số đường cảm ứng từ xuyên qua diện tích giới
hạn bởi vòng dây.
-Biểu thức:
Φ
= N.B.S.cos
α
-Đơn vị:
Φ
: Từ thông Wb

B: Cảm ứng từ T

S: Diện tích m

2
B 
α
n 

2. Phát biểu định nghĩa: -Suất điện động cảm ứng

-Tốc độ biến thiên của từ thông.
TRẢ LỜI :
Suất điện động cảm ứng:
-Là suất điện động gây ra dòng điện cảm ứng trong mạch kín.
– Suất điện động cảm ứng trong mạch được xác định bởi biểu thức:
Dấu – trong công thức phù hợp với định luật len-xơ
∆Φ
: là độ biến thiên từ thông qua mạch C trong thời gian

t
Tốc độ biến thiên của từ thông:
c
e t
φ
∆ =

= ∆
∆Φ t
Là tốc độ biến thiên từ thông qua mạch C trong thời gian

t
Trong thí nghiệm Faraday, dòng điện cảm ứng xuất hiện là do sự biến đổi từ thơng gửi qua diện tích của mạch gây ra. Từ thơng
đó do từ trường bên ngồi tạo nên.
Bây giờ, nếu ta làm thay đổi cường độ dòng điện sẵn có trong mạch để từ thơng do chính dòng điện đó sinh ra và gửi qua diện
tích của mạch thay đổi, thì trong mạch cũng xuất hiện một dòng điện cảm ứng, phụ thêm vào dòng điện chính sẵn có của mạch.
Dòng điện cảm ứng này gọi là dòng điện tự cảm. Hiện tượng đó được gọi là hiện tượng tự cảm.

I. TỪ THÔNG RIÊNG CỦA MỘT MẠCH KÍN

I. TỪ THƠNG RIÊNG CỦA MỘT MẠCH KÍN

Một mạch kín C có dòng điện i. Dòng điện i gây ra một từ trường, từ trường này
gây ra một từ thông
Φ
qua C gọi là từ thông riêng của mạch.
Cho biết quan hệ giữa
Φ
với B?
Φ
= N.B.S.cos
α
Nghĩa là
Φ
tỉ lệ với B

I. TỪ THÔNG RIÊNG CỦA MỘT MẠCH KÍN

Một mạch kín C có dòng điện i. Dòng điện i gây ra một từ trường, từ trường này
gây ra một từ thông
Φ
qua C gọi là từ thông riêng của mạch.

I. TỪ THƠNG RIÊNG CỦA MỘT MẠCH KÍN

Φ
= L.i

L: độ tự cảm của C, phụ thuộc vào cấu tạo và kích thước của C

I. TỪ THƠNG RIÊNG CỦA MỘT MẠCH KÍN

Một ống dây chiều dài l, tiết diện S, gồm N vòng dây, có cường độ i chạy qua, độ tự
cảm của ống dây là:

I. TỪ THÔNG RIÊNG CỦA MỘT MẠCH KÍN

L: độ tự cảm của ống dây có lõi sắt L = 4.

π
.10
-7
.
2
N .S
l
L =
µ
.4.
π
.10
-7
.
2
N .S
l
µ
: Độ từ thẩm, đặc trưng cho từ tính của lõi sắt có giá trị cỡ 10
4

II. HiỆN TƯỢNG TỰ CẢM 1. Định nghĩa: Là hiện tượng cảm ứng

điện từ xảy ra trong một mạch có dòng điện mà sự biến thiên của từ thông qua
mạch được gây bởi sự biến thiên cường độ dòng điện trong mạch.

I. TỪ THƠNG RIÊNG CỦA MỘT MẠCH KÍN

II. HiỆN TƯỢNG TỰ CẢM 1. ĐỊNH NGHĨA

2. MỘT SỐ VÍ DỤ

B n -Tốc độ biến thiên của từ thông.TRẢ LỜI :Suất điện động cảm ứng:-Là suất điện động gây ra dòng điện cảm ứng trong mạch kín.- Suất điện động cảm ứng trong mạch được xác định bởi biểu thức:Dấu – trong công thức phù hợp với định luật len-xơ∆Φ: là độ biến thiên từ thông qua mạch C trong thời gianTốc độ biến thiên của từ thông:e t∆ == ∆∆Φ tLà tốc độ biến thiên từ thông qua mạch C trong thời gianTrong thí nghiệm Faraday, dòng điện cảm ứng xuất hiện là do sự biến đổi từ thơng gửi qua diện tích của mạch gây ra. Từ thơngđó do từ trường bên ngồi tạo nên.Bây giờ, nếu ta làm thay đổi cường độ dòng điện sẵn có trong mạch để từ thơng do chính dòng điện đó sinh ra và gửi qua diệntích của mạch thay đổi, thì trong mạch cũng xuất hiện một dòng điện cảm ứng, phụ thêm vào dòng điện chính sẵn có của mạch.Dòng điện cảm ứng này gọi là dòng điện tự cảm. Hiện tượng đó được gọi là hiện tượng tự cảm.Một mạch kín C có dòng điện i. Dòng điện i gây ra một từ trường, từ trường nàygây ra một từ thôngqua C gọi là từ thông riêng của mạch.Cho biết quan hệ giữavới B?= N.B.S.cosNghĩa làtỉ lệ với BMột mạch kín C có dòng điện i. Dòng điện i gây ra một từ trường, từ trường nàygây ra một từ thôngqua C gọi là từ thông riêng của mạch.= L.iMột ống dây chiều dài l, tiết diện S, gồm N vòng dây, có cường độ i chạy qua, độ tựcảm của ống dây là:.10-7N .SL =.4..10-7N .S: Độ từ thẩm, đặc trưng cho từ tính của lõi sắt có giá trị cỡ 10điện từ xảy ra trong một mạch có dòng điện mà sự biến thiên của từ thông quamạch được gây bởi sự biến thiên cường độ dòng điện trong mạch.

Xem thêm: OUR là gì? -định nghĩa OUR

Rate this post