đồng hồ trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

Đã có những lúc cậu có thể thực sự thoát ra ngoài được vài giây đồng hồ.

There were moments when he would actually space out for seconds at a time .

QED

Anh làm gì cái đồng hồ thế?

What are you doing with the meter?

OpenSubtitles2018. v3

Một tiếng đồng hồ sau, như thường lệ, là thảm họa.

The next hour was, as usual, a disaster.

Literature

Sau khi nghỉ ngơi trong khoảng một tiếng đồng hồ, ông lại đi làm công việc kế tiếp.

After resting for about an hour, he would go out to the next job.

jw2019

Mỗi tuần gia đình Vaca đạp xe ba giờ đồng hồ để đến Phòng Nước Trời

Each week the Vaca family travel three hours on bicycles to the Kingdom Hall

jw2019

Nếu là giao thông công cộng thì mất khoảng 2 giờ đồng hồ.

If you take public transit, it’s about two hours.

ted2019

An toàn thật sự, kiểm tra an toàn, đồng hồ an toàn, giải tỏa an toàn.

Real security, security checks, security watch, security clearance.

ted2019

đồng hồ Breitling.

Wow, a breitling.

OpenSubtitles2018. v3

Đồng hồ hết pin rồi.

The watch battery was dead.

Tatoeba-2020. 08

Đến lúc về đến nhà là gần 24 tiếng đồng hồ.

By the time we were home again, nearly 24 hours had passed.

jw2019

Hassan, cháu đã ăn cắp chiếc đồng hồ của Amir à?

Did you steal Amir’s watch, Hassan?””

Literature

Đồng hồ đang đếm ngược kìa.

The clock is ticking.

OpenSubtitles2018. v3

Trong phòng mổ, ánh mắt mọi người luôn hướng về cái đồng hồ.

In the OR, everyone’s eyes are always on the clock.

Literature

Đồng hồ bấm giờ sẽ đếm ngược đúng 30 ngày.

The timer would count down precisely 30 days.

OpenSubtitles2018. v3

Hãy lấy đồng hồ trên tay anh.

I’d recognize you anywhere.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi sẽ đưa đồng hồ cho anh?

I’m gonna give you my watch, okay?

OpenSubtitles2018. v3

Thổi kèn trong # tiếng đồng hồ ư?

A two- hour hand job?

opensubtitles2

Để theo dõi nhịp tim, bạn cần một chiếc đồng hồ có cảm biến nhịp tim.

To monitor your heart rate, you need a watch with a heart rate sensor.

support.google

Và một ngày nọ, Emma đến, cúi gằm mặt xuống, và khóc nức nở hàng tiếng đồng hồ.

Well one day, Emma comes in and she hangs her head in her lap, and she sobbed for most of the hour.

ted2019

Trong vòng một giờ đồng hồ nữa, cô sẽ có được dấu vân tay.

Okay, you will have your prints in an hour.

OpenSubtitles2018. v3

Đồng hồ mặt trời đo sự chuyển động của mặt trời trên bầu trời mỗi ngày .

A sundial measures the movement of the sun across the sky each day .

EVBNews

Các đồng hồ mặt trời ban đầu còn có nhiều mặt hạn chế khác.

The early sundials had other limitations.

Literature

Xí cái đồng hồ nhé, ông bạn.

I got dibs on that watch, man.

OpenSubtitles2018. v3

Tại sao anh lại quan tâm tới cái đồng hồ đó vậy?

Why do you care so much about that watch?

OpenSubtitles2018. v3

Hai cái đồng hồ có nghĩa là hoàn toàn gượng ép khi phải dậy vào sáng sớm.

Two alarm clocks means it’s a chore for you to get up in the morning.

OpenSubtitles2018. v3

Rate this post