Đồng tác giả và quyền của đồng tác giả theo quy định –

Một tác phẩm hoàn toàn có thể được phát minh sáng tạo bởi một hoặc nhiều tác giả. Trên thực tiễn, trường hợp nhiều người cùng góp phần công sức của con người phát minh sáng tạo nên một tác phẩm tương đối thông dụng. Như vậy, so với trường hợp này, quyền của đồng tác giả sẽ được lao lý như thế nào ? Bài viết dưới đây sẽ làm rõ yếu tố Đồng tác giả và quyền của đồng tác giả theo pháp luật .

1. Quy định về đồng tác giả

Theo Điều 6 Nghị định 22/2018 / NĐ-CP về hướng dẫn Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi bổ trợ 2009. Theo Luật SHTT về quyền tác giả, quyền tương quan lao lý về khái niệm đồng tác giả :

“Đồng tác giả là những tác giả cùng trực tiếp sáng tạo ra một phần hoặc toàn bộ tác phẩm văn học. Nghệ thuật và khoa học”.

“ Người tương hỗ, góp quan điểm hoặc cung ứng tư liệu cho người khác phát minh sáng tạo ra tác phẩm không được công nhận là tác giả hoặc đồng tác giả. ” Ngoài ra, đồng tác giả có những quyền như tác giả thường thì .

Tuy nhiên, có sự khác nhau về quyền so với tác giả đồng thời là chủ sở hữu của tác phẩm và tác giả không đồng thời là chủ sở hữu của tác phẩm .

Cụ thể, những đồng tác giả sử dụng thời hạn, kinh tế tài chính, cơ sở vật chất – kỹ thuật của mình để cùng phát minh sáng tạo ra tác phẩm có chung những quyền so với tác phẩm đó. Với tư cách là đồng tác giả đồng thời là chủ sở hữu tác phẩm. Đồng tác giả được hưởng những quyền nhân thân và những quyền gia tài. Điều đó được pháp luật tại Điều 19 và Điều 20 của Luật Sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi bổ trợ 2009 so với tác phẩm do họ cùng phát minh sáng tạo ra .

2. Quyền của đồng tác giả theo quy định

Đồng tác giả có những quyền như tác giả thông thường. Tuy vậy, giữa quyền đối với tác giả đồng thời là chủ sở hữu của tác phẩm và tác giả không đồng thời là chủ sở hữu của tác phẩm có sự khác biệt nhất định.

– Trường hợp đồng tác giả cùng tạo ra tác phẩm vì nhiệm vụ hoặc hợp đồng. Đồng tác giả đó sẽ không có quyền tài sản.

– Trường hợp đồng tác giả sử dụng thời hạn, kinh tế tài chính. Cơ sở vật chất – kỹ thuật của mình để cùng phát minh sáng tạo ra tác phẩm. Trường hợp này sẽ có chung những quyền so với tác phẩm đó. Với tư cách là đồng tác giả đồng thời là chủ sở hữu tác phẩm, đồng tác giả được hưởng những quyền nhân thân. Và những quyền gia tài lao lý tại Điều 19 và Điều 20 của Luật Sở hữu trí tuệ 2005. ( sửa đổi bổ trợ năm 2009 ) so với tác phẩm đó .

Bên cạnh đó, quyền nhân thân và quyền gia tài so với tác phẩm do những đồng tác giả tạo ra thường được chia làm 2 trường hợp .

Tương ứng với 2 loại tác phẩm sở hữu chung

– Đối với tác phẩm được coi là chiếm hữu chung từng phần. Các đồng tác giả phát minh sáng tạo ra tác phẩm có phần riêng không liên quan gì đến nhau hoàn toàn có thể tách ra sử dụng độc lập. Không làm tác động ảnh hưởng xấu đến phần của những đồng tác giả khác. Do đó có những quyền gia tài và quyền nhân thân so với phần riêng không liên quan gì đến nhau đó .

– Đối với tác phẩm được coi là đồng sở hữu chung duy nhất. Các phần riêng biệt do từng tác giả sáng tạo là không thể tách rời. Hoặc việc sử dụng độc lập từng phần sẽ gây ảnh hưởng đến tác phẩm. Và quyền lợi của các đồng tác giả khác.

Do đó, việc sử dụng và định đoạt tác phẩm phải được sự chấp thuận đồng ý của tổng thể đồng chiếm hữu. Trường hợp đồng tác giả chết thì quyền này sẽ thuộc về người thừa kế hợp pháp của người đó. Trên trong thực tiễn có những trường hợp về đồng tác giả. Quyền nhân thân so với những tác phẩm đôi lúc rất khó xác lập đúng mực và rạch ròi .
Ví dụ như, so với quyền gia tài trong những cơ quan báo chí truyền thông hoặc khi có sự hỗ trợ vốn. Vì vậy, cần phải có sự hiểu biết những lao lý về đồng tác giả. Từ đó hoàn toàn có thể bảo vệ quyền, quyền lợi chính đáng của mình. Từ đó tránh những tranh chấp khi hợp tác tạo ra tác phẩm chung .

Rate this post