đứa trẻ trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Và họ thấy rằng 100% những đứa trẻ đã không ăn miếng kẹo dẻo đang thành công.

And they found that 100 percent of the children that had not eaten the marshmallow were successful.

ted2019

Hãy mang đứa trẻ lại đây cho tôi”.

Bring him here to me.”

jw2019

Đứa trẻ xinh quá

That’s a beautiful child.

OpenSubtitles2018. v3

Cứu nước không phải việc của những đứa trẻ.

It’s not a child’s place to save his country.

OpenSubtitles2018. v3

Tóc cô phồng to, và cô ngồi trong giường bệnh ôm một đứa trẻ quấn tã kẻ sọc.

Her hair was big, and she sat in a hospitalbed holding a baby wrapped up fight in a striped blanket.

Literature

Ông đã có đứa trẻ, ông cần có DNA của Semyon.

You have baby, you need Semyon’s DNA.

OpenSubtitles2018. v3

Như # đứa trẻ tôi thả những quả bóng lên

As a child I’ d let my balloons go

opensubtitles2

Nhịp điệu cơ thể của một đứa trẻ luôn theo nhịp cơ thể mẹ nó.

A baby’s body rhythms are synchronized with those of her mother.

Literature

Tôi sẽ thả đứa trẻ ngay.

I will send the child now.

OpenSubtitles2018. v3

Trong thực tế, bạn không muốn bị bố mẹ đứa trẻ tóm đâu.

In a real Scare, you do not want to get caught by a kid’s parent.

OpenSubtitles2018. v3

Đó là cách duy nhất một đứa trẻ trường thành khi bị cha chúng bỏ mặc.

It’s the only way a child can grow up when their father abandons them.

OpenSubtitles2018. v3

Taliban hoàn toàn cắt đứt bất cứ nguồn thông tin nào khác cho những đứa trẻ này.

Effectively, the Taliban create a complete blackout of any other source of information for these children.

ted2019

Những đứa trẻ khác nói: “Nó không phải là tín đồ Chính Thống Giáo”.

“He is not an Orthodox Christian,” the other children said.

jw2019

Đứa trẻ nào lại có 5 triệu đô chứ?

What kind of kid has $ 5 million?

OpenSubtitles2018. v3

Trong những ngày còn trẻ, Manser là một đứa trẻ suy nghĩ độc lập.

During his younger days, Manser was an independent thinker .

WikiMatrix

Chúng tôi trải các tấm thảm, mền gối ra trên tàu cho mấy đứa trẻ.

We laid mats and all kinds of blankets and stuff out on the deck for the babies.

OpenSubtitles2018. v3

Không ai trong khu vực thấy đứa trẻ đó.

Nobody in the area had ever seen the kid before

OpenSubtitles2018. v3

Đây thực sự là điều khá điển hình với những đứa trẻ bốn tuổi.

This is actually pretty typical of four year – olds .

QED

Cả hai đứa trẻ lao ra ngoài bằng cửa bếp.

The two children dashed out through the kitchen door.

Literature

Tua nhanh một chút — 11 năm sau, tôi là một đứa trẻ 25 tuổi.

Fast forward — 11 years later, I’m a 25-year-old kid.

ted2019

Rồi sẽ sinh ra những đứa trẻ thế nào?

What kind of offspring do you think that would yield?

OpenSubtitles2018. v3

Mấy đứa trẻ nhà Michael Jackson có người giám hộ mới

Michael Jackson ‘s children given new guardian

EVBNews

Tốt nghiệp trung học năm 1878, anh trở thành giáo viên của những đứa trẻ người Mỹ gốc Phi.

Completing high school in 1878, he became a teacher of local African American children.

WikiMatrix

Những đứa trẻ đang tìm anh đó.

The children have asked for you.

OpenSubtitles2018. v3

Nó là đứa trẻ hạnh phúc nhất tôi biết.

He’s the happiest kid I know.

OpenSubtitles2018. v3

Rate this post