được biết đến trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

6 “Con thú” tượng-trưng đó lúc đầu đã được biết đến như là Hội Quốc-liên.

6 That symbolic “wild beast” was known at first as the League of Nations.

jw2019

Vùng Viễn Đông cũng được biết đến vì là nguồn của loại vải lụa có chất lượng tốt.

The Far East was also known, for it was a source of fine silk.

jw2019

được biết đến với các bài hát hit “Mungu Mkuu”, “Jehovah Elohim”, “Waweza”, “Hossana”, “Nikufahamu” và “Tulia” .

She is best known for her hit songs “Mungu Mkuu,” “Jehovah Elohim” ,”Waweza,” “Hossana,” “Nikufahamu” and “Tulia.”

WikiMatrix

được biết đến với bài hát Ska-Rumba.

She became known for her song Ska-Rumba.

WikiMatrix

Vào đầu thế kỉ 20, bơi nghệ thuật được biết đến với tên gọi ballet dưới nước.

At the turn of the 20th century, synchronised swimming was known as water ballet.

WikiMatrix

(Ma-thi-ơ 6:9) Thế mà trong một thời gian dài, danh của Ngài lại ít được biết đến.

(Matthew 6:9, King James Version) But for a long time, few knew that name.

jw2019

Con trai do Ê Li Sa Bết sinh ra được biết đến là Giăng Báp Tít.

The son born of Elisabeth became known as John the Baptist.

LDS

Ít được biết đến hơn là Khẩu hiệu Hướng đạo, “Mỗi ngày làm một việc thiện”.

Less wellknown is the Scout Slogan, ‘Do a good turn daily’.

WikiMatrix

Anh sẽ được biết đến là một vị vua tuyệt vời nhất xứ Oz.

You are going to make the best king Oz has ever known.

OpenSubtitles2018. v3

Mặt nạ đó được biết đến như một bộ mặt giả.

That particular mask is known as a false face.

OpenSubtitles2018. v3

Người Ý được biết đến là thân thiện, hiếu khách và hòa đồng.

Italians are known for being warm, hospitable, and gregarious.

jw2019

Kể từ mùa 2009-10, nó được biết đến với cái tên UEFA Europa League.

Since the 2009–10 season, the competition has been known as the UEFA Europa League.

WikiMatrix

Đến những năm 1940, phần lớn các think tank được biết đến như là những Viện Chính sách.

Until the 1940s, most think tanks were known only by the name of the institution.

WikiMatrix

Loài này có ba phân loài và không có hóa thạch được biết đến.

It has three subspecies and no known fossils.

WikiMatrix

Piacenza cũng được biết đến với một số món từ ngựa và lừa.

Piacenza is also known for some dishes prepared with horse and donkey meat.

WikiMatrix

Basilicata cũng được biết đến với nước khoảng của nó, cái mà được bán rộng rãi khắp Ý.

Basilicata is also known for its mineral waters which are sold widely in Italy.

WikiMatrix

Stegosaurs được biết đến nhiều như Stegosaurus và Kentrosaurus.

Well known stegosaurs are Stegosaurus and Kentrosaurus.

WikiMatrix

Kalliope có một vệ tinh tự nhiên đã được biết đến tên là Linus hay (22) Kalliope I Linus.

Kalliope has one known natural satellite, Linus, or (22) Kalliope I Linus.

WikiMatrix

Anh được biết đến nhờ những video hài hước trên YouTube, đã được xem hơn 3 tỉ lần.

He is known for his comedy videos on YouTube, which have been viewed over 3 billion times.

WikiMatrix

Nguyên nhân vẫn chưa được biết đến trong 32-50% trường hợp, được gọi là “sốc phản vệ tự phát”.

The cause remains unknown in 32 – 50 % of cases, referred to as ” idiopathic anaphylaxis. ”

WikiMatrix

Jordan cũng được biết đến với sự ủng hộ sản phẩm của mình.

Jordan is also known for his product endorsements.

WikiMatrix

Claviceps bao gồm khoảng 50 loài được biết đến, chủ yếu ở các vùng nhiệt đới.

Claviceps includes about 50 known species, mostly in the tropical regions.

WikiMatrix

Một đất nước lớn như Nigeria có hơn 370 bộ lạc đã được biết đến .

A large country like Nigeria has more than 370 recognized tribes .

EVBNews

Temnospondyli đã được biết đến từ đầu thế kỷ 19, và ban đầu được cho là bò sát.

Temnospondyls have been known since the early 19th century, and were initially thought to be reptiles.

WikiMatrix

MFP được biết đến như là một thành phần trong một số loại kem đánh răng.

MFP is best known as an ingredient in some toothpastes.

WikiMatrix

Rate this post