exclusive tiếng Anh là gì?

exclusive tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng exclusive trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ exclusive tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm exclusive tiếng Anh
exclusive
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ exclusive

Chủ đề
Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Bạn đang đọc: exclusive tiếng Anh là gì?

Định nghĩa – Khái niệm

exclusive tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ exclusive trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ exclusive tiếng Anh nghĩa là gì.

exclusive /iks’klu:siv/

* tính từ
– loại trừ
– riêng biệt, dành riêng (câu lạc bộ, cửa hàng…); độc chiếm, độc quyền
=an exclusive interview+ cuộc phỏng vấn dành riêng (cho một tờ báo)
=exclusive right to sell something+ độc quyền bán cái gì
– độc nhất
=one’s exclusive occupation+ công việc độc nhất của mình
– (dùng như phó từ) trừ, không kể, không gồm
=from page one to page ten exclusive+ từ trang 1 đến trang 10 không kể trang 10
=100,000 people exclusive of women+ 100 000 người không kể đàn bà con gái

exclusive
– (Tech) loại trừ; duy nhất; chuyên nhất, độc chiếm, độc quyền

exclusive
– loại trừ
– mutually e. loại trừ lẫn nhau, xung khắc nhau

Thuật ngữ liên quan tới exclusive

Tóm lại nội dung ý nghĩa của exclusive trong tiếng Anh

exclusive có nghĩa là: exclusive /iks’klu:siv/* tính từ- loại trừ- riêng biệt, dành riêng (câu lạc bộ, cửa hàng…); độc chiếm, độc quyền=an exclusive interview+ cuộc phỏng vấn dành riêng (cho một tờ báo)=exclusive right to sell something+ độc quyền bán cái gì- độc nhất=one’s exclusive occupation+ công việc độc nhất của mình- (dùng như phó từ) trừ, không kể, không gồm=from page one to page ten exclusive+ từ trang 1 đến trang 10 không kể trang 10=100,000 people exclusive of women+ 100 000 người không kể đàn bà con gáiexclusive- (Tech) loại trừ; duy nhất; chuyên nhất, độc chiếm, độc quyềnexclusive- loại trừ- mutually e. loại trừ lẫn nhau, xung khắc nhau

Đây là cách dùng exclusive tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ exclusive tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

exclusive /iks’klu:siv/* tính từ- loại trừ- riêng biệt tiếng Anh là gì?
dành riêng (câu lạc bộ tiếng Anh là gì?
cửa hàng…) tiếng Anh là gì?
độc chiếm tiếng Anh là gì?
độc quyền=an exclusive interview+ cuộc phỏng vấn dành riêng (cho một tờ báo)=exclusive right to sell something+ độc quyền bán cái gì- độc nhất=one’s exclusive occupation+ công việc độc nhất của mình- (dùng như phó từ) trừ tiếng Anh là gì?
không kể tiếng Anh là gì?
không gồm=from page one to page ten exclusive+ từ trang 1 đến trang 10 không kể trang 10=100 tiếng Anh là gì?
000 people exclusive of women+ 100 000 người không kể đàn bà con gáiexclusive- (Tech) loại trừ tiếng Anh là gì?
duy nhất tiếng Anh là gì?
chuyên nhất tiếng Anh là gì?
độc chiếm tiếng Anh là gì?
độc quyềnexclusive- loại trừ- mutually e. loại trừ lẫn nhau tiếng Anh là gì?
xung khắc nhau

Rate this post