gió trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

Một cái cây có thể cong lại trước cơn gió thì dễ sống sót hơn khi gặp bão.

A tree that can bend with the wind is more likely to survive a storm.

jw2019

Tháng 10/1948, Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô và Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô ra nghị định “Kế hoạch cho trồng hàng cây chắn gió, giới thiệu các đồng cỏ luân canh cây trồng và xây dựng các ao hồ chứa để đảm bảo năng suất cây trồng cao trong khu vực thảo nguyên và rừng thảo nguyên trong các khu vực châu Âu của Liên Xô”.

The plan was outlined in the Decree of the USSR Council of Ministers and All-Union Communist Party ( Bolsheviks ) Central Committee of October 20, 1948 : ” On the plan for planting of shelterbelts, introduction of grassland crop rotation and construction of ponds and reservoirs to ensure high crop yields in steppe and forest-steppe areas of the European USSR. ”

WikiMatrix

Trang View and News của Na-uy tường thuật lại là kể từ hôm thứ ba, hầu hết số cá chết đã biến mất, có lẽ chúng bị lùa ra biển bởi các cơn thuỷ triều và gió .

Views and News from Norway reports that as of Tuesday, most of the dead fish were gone, perhaps pushed out to sea by tides and winds .

EVBNews

Vào ngày 19 tháng 6, NDRRMC báo cáo rằng có ba người đã chết vì mưa gió do bão Gaemi.

On June 19, the NDRRMC reported that 3 people had died from monsoonal rains enhanced by Gaemi.

WikiMatrix

Các vật đúc dùng cho gãy xương có thể được lắp đặt và mở tùy chỉnh, cho phép người đeo có thể gải ngứa, rửa và thông gió cho khu vực bị gãy.

Printed casts for broken bones can be custom-fitted and open, letting the wearer scratch any itches, wash and ventilate the damaged area.

WikiMatrix

AT: Ừm, chúng tôi nằm trên xích đạo, và tôi chắc chắn rất nhiều bạn hiểu rằng khi bạn nằm trên đường xích đạo, nó đáng lẽ ở vùng lặng gió.

AT: Well, we’re on the equator, and I’m sure many of you understand that when you’re on the equator, it’s supposed to be in the doldrums.

ted2019

Lần này là cây sung dâu, phân tán nhờ gió.

Again — this time, sycamore — wind– dispersed.

QED

Nhưng gió trên là từ gió mùa Đông Bắc

But the wind above is from the northeast monsoon.

QED

Sâu vào rừng xa gió một cách khúc khuỷu, đạt để thúc đẩy sự chồng chéo của núi tắm màu xanh lam đồi phía.

Deep into distant woodlands winds a mazy way, reaching to overlapping spurs of mountains bathed in their hill- side blue.

QED

Sẽ có một ngày tôi sẽ chạy nhanh như gió.

Someday I’ll run like the wind.

tatoeba

Họ nhận biết bốn thiên sứ trong sự hiện thấy có tính tiên tri của sứ đồ Giăng đang “cầm bốn hướng gió lại, hầu cho không gió nào thổi trên đất”.

They recognize that the four angels whom the apostle John saw in a prophetic vision are “holding tight the four winds of the earth, that no wind might blow upon the earth.”

jw2019

Quả đã bán một tranh vui cho The New Yorker ” khỉ gió “! ] ( Khán giả cười )

You really sold a cartoon to the fucking New Yorker magazine. ] ( Laughter )

QED

Sau khi di chuyển qua vùng Đông Nam Louisiana và eo Breton, cơn bão đổ bộ lần thứ ba gần biên giới Louisiana–Mississippi với vận tốc gió 120 dặm/giờ (190 km/giờ), vẫn ở cường độ bão cấp 3.

After moving over southeastern Louisiana and Breton Sound, it made its third landfall near the Louisiana–Mississippi border with 120 mph (190 km/h) sustained winds, still at Category 3 intensity.

WikiMatrix

Jane Eyre của Charlotte, Đồi gió hú của Emily và Agnes Grey của Anna được xuất bản năm 1847 sau một thời gian dài tìm kiếm nhà xuất bản.

Charlotte’s Jane Eyre, Emily’s Wuthering Heights, and Anne’s Agnes Grey, appeared in 1847 after many tribulations, again for reasons of finding a publisher.

WikiMatrix

Tiếp tục di chuyển lên phía Bắc, Irving đạt đỉnh với vận tốc gió 100 dặm/giờ trong ngày 15.

Irving continued to the north, attaining a peak of 100 mph winds on the 15th.

WikiMatrix

Các đầm lầy ven biển lộng gió, nơi các giống có nguồn gốc được đặc trưng bởi phong phú, đất ướt có thể bị khô và biến cụ thể như trong một vài giờ.

The windswept coastal marshes where the breed originated are characterized by rich, wet soil that could dry out and turn concrete-like in a matter of hours.

WikiMatrix

Nhưng khi nhớ lại những lời ghi nơi Truyền-đạo 11:4: “Ai xem gió sẽ không gieo; ai xem mây sẽ không gặt”, các anh đã không để điều này cản trở.

But the brothers did not let this hinder them, recalling the words of Ecclesiastes 11:4: “He that is watching the wind will not sow seed; and he that is looking at the clouds will not reap.”

jw2019

Năng lượng gió và mặt trời phát triển nhanh chóng do được khuyến khích mạnh.

Solar and wind power continue to grow at a rapid pace.

WikiMatrix

Và tương lai trong những cơn gió cho phép chúng biết những gì những ai đến khá lâu trước khi chúng ta thấy được.

And the future is in the breeze, alerting them to something or someone approaching long before you see them.

ted2019

Ở lưu vực Đại Tây Dương, NOAA cura Hoa Kỳ phân loại các cơn lốc xoáy cận nhiệt đới tương tự như các cơn bão nhiệt đới, dựa trên gió bề mặt bền vững tối đa.

In the Atlantic Basin, the United States NOAA classifies subtropical cyclones similarly to their tropical cousins, based on maximum sustained surface winds.

WikiMatrix

Thật vậy, cha tôi thường nói: “Hễ con gặp gió là bị bệnh”.

In fact, my father used to say, “Whenever the wind blows on you, you get sick.”

jw2019

Tôi muốn chia sẻ với bạn một số tín hiệu hoặc biểu hiện đáng chú ý, làn gió của sự thay đổi đang thổi qua lục địa này.

So I want to share with you some of these bellwether signals, or signs, and winds of change that are sweeping this continent.

ted2019

Oh, Cuốn theo chiều gió!

Oh, Gone with the Wind!

OpenSubtitles2018. v3

” Lá rời cây là vì gió cuốn đi .

” Leaf departure is because of Wind pursuit .

EVBNews

Năng lượng hạt nhân và nhiên liệu hóa thạch là được trợ cấp bởi nhiều chính phủ, và năng lượng gió và các dạng năng lượng tái tạo khác cũng thường được trợ giá.

Nuclear power and fossil fuels are subsidized by many governments, and wind power and other forms of renewable energy are also often subsidized.

WikiMatrix

Rate this post