Hàm IRR dùng trong excel.

Hàm IRR trong excel:

Hàm IRR()

Tính lợi suất nội hàm (hay còn gọi là hàm tính tỷ suất lưu hành nội bộ, hay tỷ suất hoàn vốn nội bộ) cho một chuỗi các lưu động tiền mặt được thể hiện bởi các trị số. Các lưu động tiền mặt này có thể không bằng nhau, nhưng chúng phải xuất hiện ở những khoảng thời gian bằng nhau (hằng tháng, hằng năm chẳng hạn). Lợi suất thực tế là lãi suất nhận được từ một khoản đầu tư gồm các khoản chi trả (trị âm) và các khoản thu nhập (trị dương) xuất hiện ở những kỳ ổn định.
Lợi suất nội hàm IRR (hay tỷ suất hoàn vốn nội bộ) là mức lãi suất mà nếu dùng nó làm suất chiết khấu để tính chuyển các khoản thu chi của dự án về cùng mặt bằng thời gian hiện tại thì tổng thu sẽ cân bằng với tổng chi, tức là NPV = 0. Nếu IRR > lãi suất chiết khấu (xem hàm NPV) thì coi như dự án khả thi, còn ngược lại thì không.


Cú pháp
: = IRR(values, guess)

Bạn đang đọc: Hàm IRR dùng trong excel.

Values : Là một mảng hoặc các tham chiếu đến các ô có chứa số liệu cần cho việc tính toán lợi suất thực tế.

– Values phải chứa ít nhất 1 giá trị âm và 1 giá trị dương. 

– IRR() sử dụng thứ tự các giá trị của values như là thứ tự lưu động tiền mặt. Do đó cần cẩn thận để các thứ tự chi trả hoặc thu nhập luôn được nhập đúng.

– IRR() chỉ tính toán các giá trị số bên trong các mảng hoặc tham chiếu của values; còn các ô rỗng, các giá trị logic, text hoặc các giá trị lỗi đều sẽ bị bỏ qua.

Guess : Một con số % ước lượng gần với kết quả của IRR(). Nếu bỏ qua, thì mặc định guess = 10%.

– Excel dùng chức năng lặp trong phép tính IRR. Bắt đầu với guess, IRR lặp cho tới khi kết quả chính xác trong khoảng 0.00001%. Nếu IRR không thể đưa ra kết quả sau 20 lần lặp, IRR sẽ trả về giá trị lỗi #NUM! 

– Trong trường hợp IRR trả về giá trị lỗi #NUM!, hoặc nếu kết quả không xấp xỉ giá trị mong đợi, hãy thử lại với một giá trị guess khác.


Lưu ý
:

  • IRR() có liên quan mật thiết với hàm NPV(), là hàm tính hiện giá ròng của một khoản đầu tư. Tỷ suất do IRR trả về chính là lãi suất rate sao cho NPV = 0.


Ví dụ
:

Một dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư có ngân sách tính đến thời gian dự án Bất Động Sản khởi đầu đi vào hoạt động giải trí sản xuất là 100 triệu USD, lệch giá hàng năm của dự án Bất Động Sản là 50 triệu USD. Chi tiêu hằng năm là 20 triệu USD, đời của dự án Bất Động Sản là 5 năm. Hãy xác lập tỷ suất hoàn vốn nội bộ biết lãi suất vay vay dài hạn là 12 % / năm. = IRR ( { – 100000000, 30000000, 30000000, 30000000, 30000000, 30000000 } ) = 15 % Do 15 % > 12 % nên dự án Bất Động Sản mang tính khả thi.

Một dự án đầu tư có chi phí tính đến thời điểm dự án bắt đầu đi vào hoạt động sản xuất là 70 triệu USD, lãi thực trong năm thứ nhất là 12 triệu USD, trong năm thứ hai là 15 triệu USD, trong năm thứ ba là 18 triệu USD, trong năm thứ tư là 21 triệu USD và trong năm thứ năm là 26 triệu USD. Tính IRR của dự án này sau 2 năm, sau 4 năm, sau 5 năm ?
IRR sau 2 năm:

= IRR({-70000000, 12000000, 15000000}, -10%) = -44% 
(nếu không cho guess = -10%, IRR sẽ trả về lỗi #NUM!)

IRR sau 4 năm:

= IRR ( { – 70000000, 12000000, 15000000, 18000000, 21000000 } ) = – 2 % IRR sau 5 năm : IRR ( { – 70000000, 12000000, 15000000, 18000000, 21000000, 26000000 } ) = 9 % Không cần biết lãi suất vay cho vay dài hạn để triển khai dự án Bất Động Sản, ta cũng hoàn toàn có thể thấy rằng dự án Bất Động Sản này tối thiểu phải sau 5 năm mới mang tính khả thi. nguồn : giaiphapexcel Bạn có nhu yếu học khóa học kế toán doanh nghiệp thời gian ngắn ( giảng dạy nghề kế toán cho người chưa biết về kế toán ) hoặc khóa học kế toán thực hành thực tế trên chứng từ trong thực tiễn xin vui mắt nhấp vào tên khóa học bên dưới để xem chi tiết cụ thể :

Khóa học kế toán thời gian ngắn Khóa học kế toán doanh nghiệp tại TP Hồ Chí Minh

Học Kế Toán Thực Hành Tổng Hợp Trên Chứng Từ Thực tế

Đăng nhận xét – phản hồi

Rate this post