Hạnh phúc (Happiness) là gì?

Hạnh phúc là một trạng thái cảm hứng được định hình bởi cảm xúc vui tươi, hài lòng, thỏa mãn nhu cầu, và toàn vẹn. Mặc dù niềm hạnh phúc có nhiều định nghĩa nhưng thường được diễn đạt là những cảm hứng tích cực và thái độ hài lòng với đời sống .
Happiness is an emotional state characterized by feelings of joy, satisfaction, contentment, and fulfillment. While happiness has many different definitions, it is often described as involving positive emotions and life satisfaction .

Khi hầu hết mọi người đều nói về hạnh phúc thì có lẽ họ đang nói về cảm xúc của họ ngay thời điểm hiện tại, hoặc có thể họ đang nói đến một cảm nhận tổng quan của họ về cuộc sống nói chung.

Bạn đang đọc: Hạnh phúc (Happiness) là gì?

When most people talk about happiness, they might be talking about how they feel in the present moment, or they might be referring to a more general sense of how they feel about life overall .
Vì niềm hạnh phúc thường là một thuật ngữ có định nghĩa khá rộng nên những nhà tâm lý học và những nhà khoa học xã hội thường sử dụng thuật ngữ “ Tình trạng khỏe mạnh mang tính chủ quan ” khi nói về trạng thái niềm tin này. Đúng như từng từ, khỏe mạnh mang tính chủ quan thường tập trung chuyên sâu vào cảm nhận chung của cá thể một người về đời sống hiện tại .
Because happiness tends to be such a broadly defined term, psychologists and other social scientists typically use the term ‘ subjective well-being ’ when they talk about this emotional state. Just as it sounds, subjective well-being tends to focus on an individual’s overall personal feelings about their life in the present .
Có hai thành tố làm ra niềm hạnh phúc ( trạng thái khỏe mạnh mang tính chủ quan ), gồm có :
Two key components of happiness ( or subjective well-being ) are :

– Cân bằng cảm xúc: Tất cả mọi người đều trải nghiệm cảm xúc, cảm nhận, và tâm trạng tích cực cũng như tiêu cực. Hạnh phúc nói chung có liên quan đến việc trải nghiệm nhiều cảm xúc tích cực hơn cảm xúc tiêu cực.

The balance of emotions: Everyone experiences both positive and negative emotions, feelings, and moods. Happiness is generally linked to experiencing more positive feelings than negative.

– Hài lòng với cuộc sống: Điều này có liên quan đến mức độ hài lòng của bạn với nhiều khía cạnh khác nhau của cuộc sống bao gồm các mối quan hệ, công việc, thành tựu, và những điều khác mà theo bạn là quan trọng.

Life satisfaction: This relates to how satisfied you feel with different areas of your life including your relationships, work, achievements, and other things that you consider important.

Làm sao để biết được mình có hạnh phúc hay không? How to Know If You’re Happy

Mặc dù nhận thức về niềm hạnh phúc hoàn toàn có thể khác nhau tùy người, nhưng có một số ít tín hiệu chủ yếu mà những nhà tâm lý học hay tìm kiếm khi giám sát và nhìn nhận niềm hạnh phúc :
While perceptions of happiness may be different from one person to the next, there are some key signs that psychologists look for when measuring and assessing happiness .
Một số tín hiệu gồm có : Some key signs of happiness include :
– Cảm thấy mình đáng được sống đời sống mình mong ước. Feeling like you are living the life you wanted
– Cảm thấy điều kiện kèm theo đời sống đang rất tốt. Feeling that the conditions of your life are good
– Cảm thấy mình đạt được ( hoặc sẽ đạt được ) những điều mình muốn trong đời sống. Feeling that you have accomplished ( or will accomplish ) what you want in life
– Cảm thấy hài lòng với đời sống. Feeling satisfied with your life
– Cảm thấy tích cực hơn xấu đi. Feeling positive more than negative
Một điều quan trọng cần ghi nhớ là niềm hạnh phúc không phải một trạng thái hưng phấn liên tục. Thay vào đó, niềm hạnh phúc là cảm nhận chung khi thưởng thức nhiều xúc cảm tích cực hơn xấu đi .
One important thing to remember is that happiness isn’t a state of constant euphoria. Instead, happiness is an overall sense of experiencing more positive emotions than negative ones .
Những người niềm hạnh phúc vẫn có hàng loạt những xúc cảm thông thường của con người – khó chịu, phẫn nộ, chán chường, đơn độc và thậm chí còn buồn bã – theo từng thời gian. Nhưng ngay cả khi đương đầu với sự không dễ chịu, họ vẫn có một niềm sáng sủa ẩn giấu, họ tin rằng mọi chuyện sẽ tốt hơn, rằng họ hoàn toàn có thể đối phó với những điều đang xảy ra, và rồi họ sẽ cảm thấy niềm hạnh phúc trở lại .
Happy people still feel the whole range of human emotions — anger, frustrastion, boredom, loneliness, and even sadness — from time to time. But even when faced with discomfort, they have an underlying sense of optimism that things will get better, that they can khuyến mãi with what is happening, and that they will be able to feel happy again .

Dạng thức của hạnh phúc. Types of Happiness

Có nhiều cách tâm lý khác nhau về niềm hạnh phúc. Ví dụ, triết gia Hy Lạp cổ đại Aristotle đã phân biệt hai hiểu niềm hạnh phúc : Hạnh phúc khoái lạc ( hedonia ) và niềm hạnh phúc toàn vẹn ( eudaimonia ) .
There are many different ways of thinking about happiness. For example, the ancient Greek philosopher Aristotle made a distinction between two different kinds of happiness : hedonia and eudaimonia .

– Hạnh phúc khoái lạc: Xuất phát từ sự thỏa mãn. Thường được liên đới nhiều nhất khi con người ta làm những điều khiến họ cảm thấy vui, tự chăm sóc bản thân, hoàn thành được mong ước, trải nghiệm niềm vui, và cảm thấy thỏa mãn.

Hedonia: Hedonic happiness is derived from pleasure. It is most often associated with doing what feels good, self-care, fulfilling desires, experiencing enjoyment, and feeling a sense of satisfaction.

Hạnh phúc toàn vẹn: Dạng hạnh phúc này khởi nguồn từ việc đi tìm đức hạnh và ý nghĩa cuộc sống. Những thành tố quan trọng của hạnh phúc toàn vẹn bao gồm cảm thấy cuộc sống mình có ý nghĩa, giá trị và mục đích. Nó có liên đới nhiều với việc hoàn thành được trách nhiệm, đầu tư vào những mục tiêu lâu dài, quan tâm đến phúc lợi của người khác và sống đúng với những lý tưởng của bản thân.

Eudaimonia : This type of happiness is derived from seeking virtue and meaning. Important components of eudaimonic well-being including feeling that your life has meaning, value, and purpose. It is associated more with fulfilling responsibilities, investing in long-term goals, concern for the welfare of other people, and living up to personal ideals .

Hạnh phúc khoái lạc và hạnh phúc toàn vẹn ngày nay thường được biết đến trong tâm lý học lần lượt là khoái cảmý nghĩa. Gần đây hơn, các nhà tâm lý học đã cho rằng thành tố thứ 3 được thêm vào có lẽ là sự gắn kết. Đây là cảm nhận về sự cam kết và tham gia vào nhiều lĩnh vực khác nhau trong cuộc sống.

Hedonia and eudemonia are more commonly known today in psychology as pleasure and meaning, respectively. More recently, psychologists have suggested the addition of the third component that relates to engagement. Thes e are feelings of commitment and participation in different areas of life .
Nghiên cứu cho rằng người niềm hạnh phúc nói chung có khuynh hướng đạt điểm niềm hạnh phúc khoái lạc khá cao và điểm niềm hạnh phúc toàn vẹn cao trên trung bình .
Research suggests that happy people tend to rank pretty high on eudaimonic life satisfaction and better than average on their hedonic life satisfaction. 1 
Tất cả những điều này hoàn toàn có thể đóng một vai trò quan trọng trong thưởng thức niềm hạnh phúc chung, mặc dầu giá trị tương đối của mỗi góc nhìn hoàn toàn có thể khá chủ quan. Một số hoạt động giải trí hoàn toàn có thể vừa mang tính khái lạc vừa đem lại ý nghĩa, trong khi 1 số ít khác lại nghiêng hơn về một phía .
All of these can play an important role in the overall experience of happiness, although the relative value of each can be highly subjective. Some activities may be both pleasurable and meaningful, while others might skew more one way or the other .
Ví dụ, tình nguyện vì một lẽ sống nào đó mà bạn tin cậy hoàn toàn có thể mang nhiều ý nghĩa hơn là khoái lạc. Xem một chương tình TV thương mến, mặt khác, lại có điểm số ý nghĩa thấp hơn và cao hơn cho điểm khoái lạc .
For example, volunteering for a cause you believe in might be more meaningful than pleasurable. Watching your favorite tv show, on the other hand, might rank lower in meaning and higher on pleasure. 2 
Một số dạng thức niềm hạnh phúc khác hoàn toàn có thể được phân vào 3 nhóm chính gồm có :
Some types of happiness that may fall under these three main categories include :

– Niềm vui: Một cảm xúc khá tổng quát được chủ thể cảm nhận ngay trong khoảnh khắc hiện tại.

Joy: A often relatively brief feeling that is felt in the present moment

– Sự hứng khởi: Cảm giác vui vẻ khi con người ta hướng về một thứ gì đó với tâm thế tích cực.

Excitement: A happy feeling that involves looking forward to something with positive anticipation

– Lòng biết ơn: Một cảm xúc tích cực khi người ta thể hiện sự biết ơn và tri ân.

Gratitude: A positive emotion that involves being thankful and appreciative

– Niềm tự hào: Một cảm giác thỏa mãn với cái mà bạn đã đạt được.

Pride: A feeling of satisfaction in something that you have accomplished

– Sự lạc quan: Là một cách nhìn nhận cuộc sống bằng góc nhìn tích cực, vui vẻ.

Optimism: This is a way of looking at life with a positive, upbeat outlook

– Hài lòng: Một dạng hạnh phúc có liên quan đến sự thỏa mãn.

Contentment : This type of happiness involves a sense of satisfaction

Tập để hạnh phúc? How to Practice

Mặc dù 1 số ít người có bản tính vui tươi, nhưng bạn vẫn hoàn toàn có thể làm 1 số ít điều giúp vun đắp cảm quan của bản thân về niềm hạnh phúc .
While some people just tend to be naturally happier, there are things that you can do to cultivate your sense of happiness .

– Theo đuổi những mục tiêu từ bên trong. Pursue Intrinsic Goals

Đạt được tiềm năng nội tại mà bạn luôn mong ước, đặc biệt quan trọng là những tiềm năng tập trung chuyên sâu vào sự tăng trưởng cá thể và hội đồng, hoàn toàn có thể giúp thôi thúc niềm hạnh phúc. Nghiên cứu cho rằng theo đuổi những dạng tiềm năng thôi thúc nội tại này hoàn toàn có thể làm tăng niềm hạnh phúc hơn là theo đuổi những tiềm năng từ bên ngoài như tài lộc hay vị thế .
Achieving goals that you are intrinsically motivated to pursue, particularly ones that are focused on personal growth and community, can help boost happiness. Research suggests that pursuing these types of intrinsically-motivated goals can increase happiness more than pursuing extrinsic goals like gaining money or status. 3 

– Tận hưởng từng khoảnh khắc. Enjoy the Moment

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng con người ta thường kiếm tìm quá nhiều – họ dần quá tập trung chuyên sâu vào việc tích góp thứ này thứ kia đến mức không còn thực sự tận thưởng những gì mình đang làm .
Studies have found that people tend to over earn — they become so focused on accumulating things that they lose track of actually enjoying what they are doing. 4 
Vậy nên, thay vì rơi vào cái bẫy vô tình tích gom nhặt tích góp đến mức đánh mất đi niềm hạnh phúc của chính mình, thì hãy tập trung chuyên sâu bộc lộ lòng biết ơn với những điều mình đang có và tận thưởng cả quy trình đang diễn ra .
So, rather than falling into the trap of mindlessly accumulating to the detriment of your own happiness, focus on practicing gratitude for the things you have and enjoying the process as you go .

– “Chỉnh khung” những suy nghĩ tiêu cực. Reframe Negative Thoughts

Khi bạn nhận thấy mình đang bị mắc kẹt trong một góc nhìn bi quan hoặc thưởng thức những điều xấu đi thì hãy tìm cách chỉnh khung lại tâm lý theo một cách tích cực hơn .
When you find yourself stuck in a pessimistic outlook or experiencing negativity, look for ways that you can reframe your thoughts in a more positive way .
Con người ta luôn có một thiên kiến hay đúng ra là thiên vị cho những điều xấu đi, là khuynh hướng chú ý quan tâm nhiều hơn vào những điều tệ hơn là những điều tốt đẹp. Điều này hoàn toàn có thể có ảnh hưởng tác động lên mọi thứ, từ khác bạn ra quyết định hành động đến cách bạn hình thành ấn tượng về người khác. Không đếm xỉa đến điều tích cực – một dạng méo mó nhận thức nơi con người ta tập trung chuyên sâu vào cái xấu đi và ngó lơ những điều tích cực – hoàn toàn có thể cũng góp thêm phần hình thành những tâm lý xấu đi .
People have a natural negativity bias, or a tendency to pay more attention to bad things than to good things. This can have an impact on everything from how you make decisions to how you form impressions of other people. Discounting the positive — a cognitive distortion where people focus on the negative and ignore the positive — can also contribute to negative thoughts .
Tái chỉnh khung những nhận thức xấu đi này không phải là bỏ lỡ những điều tệ hại. Mà thay vào đó, bạn nỗ lực cân đối mọi thứ, nhìn nhận mọi chuyện một cách trong thực tiễn hơn. Nó được cho phép bạn nhận ra những dạng thức tâm lý trong bản thân và rồi thử thách những tâm lý xấu đi .
Reframing these negative perceptions isn’t about ignoring the bad. Instead, it means trying to take a more balanced, realistic look at events. It allows you to notice patterns in your thinking and then challenge negative thoughts .

Tác động của hạnh phúc. Impact of Happiness

Hạnh phúc đã được chứng tỏ là giúp đưa đến những tác dụng tích cực trong nhiều góc nhìn của đời sống .
Happiness has been shown to predict positive outcomes in many different areas of life .
– Những cảm hứng tích cực làm ngày càng tăng sự hài lòng với đời sống .
Positive emotions increase satisfaction with life .
– Hạnh phúc giúp con người ta thiết kế xây dựng được những kiến thức và kỹ năng ứng phó và vun đắp những nguồn lực xúc cảm .
Happiness helps people build stronger coping skills and emotional resources .
– Những xúc cảm tích cực đối sánh tương quan với sức khỏe thể chất và tuổi thọ tốt hơn. Một điều tra và nghiên cứu đã phát hiện ra rằng những người có nhiều xúc cảm tích cực hơn xấu đi thì sẽ có năng lực sống thọ hơn khoảng chừng 13 năm .
Positive emotions are linked to better health and longevity. One study found that people who experienced more positive emotions than negative ones were more likely to have survived over a 13 year period. 5 
– Cảm xúc tích cực làm ngày càng tăng sức bật niềm tin. Sức bật niềm tin giúp con người ra xử lý căng thẳng mệt mỏi và phục sinh tốt hơn khi trở ngại Open. Ví dụ, một nghiên cứu và điều tra đã phát hiện ra rằng người niềm hạnh phúc hơn thường có mức cortisol – hormone stress – thấp hơn và những quyền lợi này có khuynh hướng sống sót vững chắc hơn theo thời hạn .
Positive feelings increase resilience. Resilience helps people better manage stress and bounce back better when faced with setbacks. For example, one study found that happier people tend to have lower levels of the stress hormone cortisol and that these benefits tend to persist over time. 6 
– Những người ghi nhận có trạng thái sức khỏe thể chất và tinh thần tích cực thường có năng lực thực hành thực tế những hành vi lành mạnh hơn như ăn trái cây, rau củ và liên tục tập luyện thể dục thể thao .
People who report having a positive state of well-being are more likely to engage in healthy behaviors such as eating fruits and vegetables and engaging in regular physical exercise. 7 
– Cảm thấy niềm hạnh phúc hoàn toàn có thể giúp bạn ít bị đau ốm hơn. Những trạng thái niềm tin vui tươi có liên hệ mật thiết với sự ngày càng tăng hệ miễn dịch .
Being happy may make help you get sick less often. Happier mental states are linked to increased immunity. 8 

Trau dồi hạnh phúc của chính bạn. Improving Your Happiness

Một số người có lẽ rằng có mức độ cơ bản ( hay mức độ “ nền ” ) về niềm hạnh phúc cao hơn người khác – một điều tra và nghiên cứu quy mô lớn trên hơn 2000 cặp sinh đôi cho thấy có khoảng chừng 50 % mức độ hài lòng đời sống là do gen di truyền, 10 % do ngoại cảnh và 40 % là do hoạt động giải trí cá thể .

Some people seem to have a naturally higher baseline for happiness—one large-scale study of more than 2,000 twins suggested that around 50% of overall life satisfaction was due to genetics, 10% to external events, and 40% to individual activities.9

Vậy nên mặc dầu bạn không hề trấn áp “ mức độ nền ” niềm hạnh phúc, nhưng vẫn có nhiều điều bạn hoàn toàn có thể làm để khiến đời sống toàn vẹn và niềm hạnh phúc hơn. Thậm chí người niềm hạnh phúc nhất cũng có lúc cảm thấy xuống tâm trạng và niềm hạnh phúc là một thứ mà con người ta cần phải liên tục theo đuổi .
So while you might not be able to control what your “ base level ” of happiness is, there are things that you can do to make your life happier and more fulfilling. Even the happiest of individuals can feel down from time to time and happiness is something that all people need to consciously pursue .

– Tập luyện thường xuyên. Get Regular Exercise

Tập thể dục tốt cho cả khung hình và tâm lý. Các hoạt động giải trí sức khỏe thể chất có trực tiếp tới hàng loạt quyền lợi khung hình và tâm ý gồm có cả cải tổ tâm trạng. Nhiều nghiên cứu và điều tra đã chỉ ra rằng tập luyện tiếp tục hoàn toàn có thể đóng một vai trò lớn trong việc dự trữ những triệu chứng trầm cảm, nhiều chứng cứ cũng cho rằng nó cũng giúp con người ta niềm hạnh phúc hơn .
Exercise is good for both your body toàn thân and mind. Physical activity is linked to a range of physical and psychological benefits including improved mood. Numerous studies have shown that regular exercise may play a role in warding off symptoms of depression, but evidence also suggests that it may also help make people happier, too .
Trong bài nghiên cứu và phân tích của một điều tra và nghiên cứu trước đây về sự link giữa hoạt động giải trí sức khỏe thể chất và niềm niềm hạnh phúc, những nhà nghiên cứu đã tìm ra một liên kết thuận sống sót liên tục .
In one analysis of past research on the connection between physical activity and happiness, researchers found a consistent positive link. 10 
Tập luyện một chút ít thôi cũng đã mang đến niềm hạnh phúc – người luyện thể dục tầm 10 phút mỗi ngày hay người tập luyện mỗi tuần một lần cũng có mức niềm hạnh phúc cao hơn người không khi nào tập .
Even a little bit of exercise produces a happiness boost — people who were physically active for as little as 10 minutes a day or who worked out only once a week had higher levels of happiness than people who never exercised .

– Thể hiện lòng biết ơn. Show Gratitude

Trong một điều tra và nghiên cứu, tham gia viên được nhu yếu triển khai một bài viết trong 10 đến 20 phút mỗi đêm trước khi đi ngủ. Một số được hướng dẫn viết về những điều phiền phức trong đời sống, 1 số ít viết về những sự kiện trung lập, và một số ít khác viết về những điều họ biết ơn. Kết quả là người viết nhiều về lòng biết ơn cho thấy sự ngày càng tăng cảm hứng tích cực, tăng niềm vui chủ quan và cải thiện sự hài lòng với đời sống .
In one study, participants were asked to engage in a writing exercise for 10 to 20 minutes each night before bed. 11  Some were instructed to write about daily hassles, some about neutral events, and some about things they were grateful for. The results found that people who had written about gratitude had increase positive emotions, increased subjective happiness, and improve life satisfaction .
Theo như san sẻ của nhóm tác giả điều tra và nghiên cứu, giữ một list những thứ mình biết ơn là một việc khá thuận tiện, dễ thực thi, đơn thuần và dễ chịu và thoải mái giúp thôi thúc tâm trạng. Hãy thử bỏ ra một vài phút mỗi đêm để viết ra hay nghĩ về những điều trong đời sống mà bạn biết ơn .
As the authors of the study suggest, keeping a gratitude list is a relatively easy, affordable, simple, and pleasant way to boost your mood. Try setting aside a few minutes each night to write down or think about things in your life that you are grateful for .

– Nhận thức rõ ràng về mục đích. Find a Sense of Purpose

Nghiên cứu đã phát hiện ra rằng người nào cảm thấy mình sống có mục tiêu sẽ có sức khỏe thể chất tốt hơn và cảm thấy toàn vẹn hơn. Nhận thức mục tiêu rõ ràng là thấy được đời sống mình có tiềm năng, phương hướng và ý nghĩa. Nó hoàn toàn có thể giúp cải tổ niềm niềm hạnh phúc bằng cách thôi thúc những hành vi lành mạnh .
Research has found that people who feel like they have a purpose have better well-being and feel more fulfilled. 12  A sense of purpose involves seeing your life as having goals, direction, and meaning. It may help improve happiness by promoting healthier behaviors .
Một số thứ bạn hoàn toàn có thể làm để giúp nhận thức rõ mục tiêu : Some things you can do to help find a sense of purpose include :
– Khám phá sở trường thích nghi và đam mê. Explore your interests and passions
– Thực hành những hành vi vị tha và thuận xã hội. Engage in prosocial and altruistic causes
– Nỗ lực xử lý bất công. Work to address injustices
– Tìm kiếm những điều mới lạ mà bạn hoàn toàn có thể muốn tìm hiểu và khám phá. Look for new things you might want to learn more about
Việc nhận thức rõ mục tiêu bị tác động ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, nhưng bản thân nó cũng là một thứ bạn hoàn toàn có thể vun đắp được. Nó còn là tìm ra tiềm năng mà bạn chăm sóc thâm thúy, cái sẽ khiến bạn triển khai những hành vi tích cực, hiệu suất cao nhằm mục đích đạt được tiềm năng đó .
This sense of purpose is influenced by a variety of factors, but it is also something that you can cultivate. It involves finding a goal that you care deeply about that will lead you to engage in productive, positive actions in order to work toward that goal .

Những thách thức. Challenges

Mặc dù tìm kiếm niềm hạnh phúc là quan trọng, nhưng cũng có khi theo đuổi sự hài lòng với đời sống lại gặp nhiều trở ngại. Một số thử thách cần lưu tâm gồm có :
While seeking happiness is important, there are times when the pursuit of life satisfaction falls short. Some challenges to watch for include :

– Coi trọng những điều sai. Valuing the Wrong Things

Tiền bạc có lẽ rằng không hề mua được niềm hạnh phúc, nhưng có điều tra và nghiên cứu chỉ ra rằng tiêu tiền vào những thứ như thưởng thức hoàn toàn có thể khiến bạn niềm hạnh phúc hơn là dành tiền để chiếm hữu vật chất .
Money may not be able to buy happiness, but there is research that spending money on things like experiences can make you happier than spending it on material possessions .
Ví dụ, một nghiên cứu và điều tra phát hiện ra rằng tiêu tiền vào những thứ tốn thời hạn – như những dịch vụ tốn nhiều thời giờ – hoàn toàn có thể làm tăng niềm hạnh phúc và hài lòng hơn với đời sống .
One study, for example, found that spending money on things that buy time — such as spending money on time-saving services — can increase happiness and life satisfaction. 13 
Thay vì quá coi trọng những thứ như tiền tài, vị thế hay chiếm hữu vật chất thì theo đuổi những tiềm năng giúp bạn có nhiều thời hạn rảnh hơn hay những thưởng thức mê hoặc hơn hoàn toàn có thể khiến niềm niềm hạnh phúc trở nên lớn lao hơn .
Rather than overvaluing things such as money, status, or material possessions, pursuing goals that result in more không tính tiền time or enjoyable experiences may have a higher happiness reward .

– Không tìm kiếm hỗ trợ từ xã hội. Not Seeking Social Support

Hỗ trợ từ xã hội ở đây có nghĩa là có bè bạn và những người thân yêu mà bạn hoàn toàn có thể tìm đến để được tương hỗ. Nghiên cứu đã phát hiện ra rằng tương hỗ xã hội đóng một vai trò quan trọng trong sự khỏe mạnh mang tính chủ quan. Ví dụ, một điều tra và nghiên cứu phát hiện ra rằng nhận thức về tương hỗ xã hội chịu nghĩa vụ và trách nhiệm 43 % trong mức độ niềm hạnh phúc của một người .
Social tư vấn means having friends and loved ones that you can turn to for tư vấn. Research has found that perceived social tư vấn plays an important role in subjective well-being. For example, one study found that perceptions of social tư vấn were responsible for 43 % of a person’s level of happiness. 14 
Điều quan trọng cần nhớ là khi nói đến tương hỗ xã hội, chất lượng quan trọng hơn số lượng. Chỉ có một vài người bạn thân và người bạn mình tin yêu sẽ có tác động ảnh hưởng lớn hơn lên niềm niềm hạnh phúc nói chung thay vì có nhiều người quen biết thường thì .
It is important to remember that when it comes to social tư vấn, quality is more important than quantity. Having just a few very close and trusted friends will have a greater impact on your overall happiness than having many casual acquaintances .

– Coi hạnh phúc như một điểm kết thúc. Thinking of Happiness as an Endpoint

Hạnh phúc không phải là một tiềm năng mà bạn hoàn toàn có thể đạt được và triển khai xong một cách đơn thuần. Đó là một cuộc theo đuổi liên tục yên cầu sự vun đắp và nuôi dưỡng liên tục .
Happiness isn’t a goal that you can simply reach and be done with. It is a constant pursuit that requires continual nurturing and sustenance .
Một điều tra và nghiên cứu đã phát hiện ra rằng những người hay coi trọng niềm hạnh phúc nhất cũng sẽ cảm thất ít hài lòng với đời sống nhất. Về cơ bản, niềm hạnh phúc trở thành một tiềm năng cao ngất đến mức gần như không hề đạt được .
One study found that people who tend to value happiness most also tended to feel the least satisfied with their lives. 15  Essentially, happiness becomes such a lofty goal that it becomes virtually unattainable .
“ Coi trọng niềm hạnh phúc hoàn toàn có thể khiến bạn tự vượt mặt bản thân vì con người ta càng coi trọng niềm hạnh phúc thì năng lực cao là họ lại càng bị tuyệt vọng, ” nhóm tác giả điều tra và nghiên cứu san sẻ .
“ Valuing happiness could be self-defeating because the more people value happiness, the more likely they will feel disappointed, ” suggest the authors of the study .
Có lẽ bài học kinh nghiệm ở đây là không biến một thứ gì đó mang định nghĩa rộng như “ niềm hạnh phúc ” làm tiềm năng. Thay vào đó, hãy kiến thiết xây dựng và vun trồng đời sống và những mối quan hệ giúp mang đến cảm xúc hài lòng và toàn vẹn cho đời sống .
Perhaps the lesson is to not make something as broadly defined as “ happiness ” your goal. Instead, focus on building and cultivating the sort of life and relationships that bring fulfillment and satisfaction to your life .
Điều quan trọng nữa là ta phải xem xét cách tự mỗi người định nghĩa niềm hạnh phúc. Hạnh phúc là một thuật ngữ rộng mang nhiều ý nghĩa khác nhau tùy vào mỗi người. Thay vì nhìn vào nó như một điểm kết thúc thì sẽ tốt hơn nếu bạn thực sự đi tìm xem niềm hạnh phúc thực sự có ý nghĩa với bạn như thế nào và rồi từng bước một làm những điều nhỏ bé giúp bản thân niềm hạnh phúc hơn. Điều này hoàn toàn có thể khiến việc đạt được những tiềm năng này trở nên dễ trấn áp và ít làm bạn choáng ngợp .
It is also important to consider how you personally define happiness. Happiness is a broad term that means different things to different people. Rather than looking at happiness as an endpoint, it can be more helpful to think about what happiness really means to you and then work on small things that will help you become happier. This can make achieving these goals more manageable and less overwhelming .

Lịch sử về Hạnh phúc. History of Happiness

Hạnh phúc từ lâu đã được xem là một cấu phần tối quan trọng của sức khỏe thể chất sức khỏe thể chất và ý thức. “ Mưu cầu niềm hạnh phúc ” thậm chí còn còn được coi là một quyền không hề chuyển nhượng ủy quyền trong Tuyên ngôn Độc Lập của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, cách hiểu của tất cả chúng ta về cái gì mang đến niềm hạnh phúc đã biến hóa theo thời hạn .
Happiness has long been recognized as a critical part of health and well-being. The “ pursuit of happiness ” is even given as an inalienable right in the U.S. Declaration of Independence. Our understanding of what will bring happiness, however, has shifted over time .
Các nhà tâm lý học cũng đặt ra nhiều giả thiết khác nhau nhằm mục đích lý giải phương pháp con người thưởng thức và theo đuổi niềm hạnh phúc. Những học thuyết này gồm có :
Psychologists have also proposed a number of different theories to explain how people experience and pursue happiness. Thes e theories include :

– Tháp nhu cầu Maslow. Maslow’s Hierarchy of Needs

Tháp nhu yếu cho rằng con người ta luôn có động lực theo đuổi những nhu yếu mỗi lúc một phức tạp. Một khi những nhu yếu cơ bản đã đạt được, tất cả chúng ta sẽ nỗ lực để cung ứng được những nhu yếu thiên về tâm ý và xúc cảm hơn .
The hierarchy of needs suggests that people are motivated to pursue increasingly complex needs. Once more basic needs are fulfilled, people are then motivated by more psychological and emotional needs .
Ở đỉnh của tháp nhu yếu là nhu yếu được bộc lộ bản thân, hay nhu yếu đạt được rất đầy đủ mọi tiềm năng của bản thân. Thuyết này cũng nhấn mạnh vấn đề tầm quan trọng của những thưởng thức đỉnh điểm hay những khoảnh khắc siêu việt nơi một người cảm nhận sự hiểu thấu, niềm hạnh phúc và niềm vui thâm thúy nơi bản thân mình .
At the peak of the hierarchy is the need for self-actualization, or the need to achieve one’s full potential. The theory also stresses the importance of peak experiences or transcendent moments in which a person feels deep understanding, happiness, and joy .

– Tâm lý học tích cực. Positive Psychology

Theo đuổi niềm hạnh phúc chính là trọng tâm của ngành tâm ý học tích cực. Các nhà tâm lý học điều tra và nghiên cứu trong ngành này chăm sóc tìm hiểu và khám phá những phương pháp giúp làm ngày càng tăng tính tích cực và giúp sức mọi người sống vui tươi hơn, hài lòng hơn với đời sống .
The pursuit of happiness is central to the field of positive psychology. Psychologists who study positive psychology are interested in learning ways to increase positivity and helping people live happier, more satisfying lives .
Thay vì tập trung chuyên sâu vào những bệnh lý tinh thần, nghành nghề dịch vụ này luôn cố tìm ra những phương pháp giúp con người, hội đồng và xã hội vun trồng những xúc cảm tích cực và đạt được niềm hạnh phúc lớn lao hơn .
Rather than focusing on mental pathologies, the field instead strives to find ways to help people, communities, and societies improve positive emotions and achieve greater happiness .

Tham khảo. Article Sources

Kringelbach ML, Berridge KC. The neuroscience of happiness and pleasure. Soc Res ( Thành Phố New York ). 2010 ; 77 ( 2 ) : 659 – 678 .
Panel on Measuring Subjective Well-Being in a Policy-Relevant Framework ; Committee on National Statistics ; Division on Behavioral and Social Sciences and Education ; National Research Council ; Stone AA, Mackie C, editors. Subjective Well-Being : Measuring Happiness, Suffering, and Other Dimensions of Experience [ Internet ]. Washington ( DC ) : National Academies Press ( US ). Published December 18, 2013 .
Lee MA, Kawachi I. The keys to happiness : Associations between personal values regarding core life domains and happiness in South Korea. PLoS One. 2019 ; 14 ( 1 ) : e0209821. doi : 10.1371 / journal.pone. 0209821
Hsee CK, Zhang J, Cai CF, Zhang S. Overearning. Psychol Sci. 2013 ; 24 ( 6 ) : 852 – 9
Carstensen LL, Turan B, Scheibe S, et al. Emotional experience improves with age : evidence based on over 10 years of experience sampling. Psychol Aging. 2011 ; 26 ( 1 ) : 21 ‐ 33. doi : 10.1037 / a0021285
Steptoe A, Wardle J. Positive affect and biological function in everyday life. Neurobiol Aging. 2005 ; 26 Suppl 1 : 108 ‐ 112. doi : 10.1016 / j. neurobiolaging. 2005.08.016
Sapranaviciute-Zabazlajeva L, Luksiene D, Virviciute D, Bobak M, Tamosiunas A. Link between healthy lifestyle and psychological well-being in Lithuanian adults aged 45-72 : a cross-sectional study. BMJ Open. 2017 ; 7 ( 4 ) : e014240. doi : 10.1136 / bmjopen-2016-014240
Costanzo ES, Lutgendorf SK, Kohut ML, et al. Mood and cytokine response to influenza virus in older adults. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2004 ; 59 ( 12 ) : 1328 ‐ 1333. doi : 10.1093 / gerona / 59.12.1328
Lyubomirsky S, Sheldon KM, Schkade D. Pursuing happiness : The architecture of sustainable change. Review of General Psychology. 2005 ; 9 ( 2 ) : 111 – 131. doi : 0.1037 / 1089 – 2680.9.2.111
Zhang Z, Chen W. A systematic review of the relationship between physical activity and happiness. J Happiness Stud 20, 1305 – 1322 ( 2019 ). https://doi.org/10.1007/s10902-018-9976-0
Cunha LF, Pellanda LC, Reppold CT. Positive psychology and gratitude interventions : a randomized clinical trial. Front Psychol. 2019 ; 10 : 584. Published 2019 Mar 21. doi : 10.3389 / fpsyg. 2019.00584
Ryff CD. Psychological well-being revisited : advances in the science and practice of eudaimonia. Psychother Psychosom. năm trước ; 83 ( 1 ) : 10 ‐ 28. doi : 10.1159 / 000353263
Whillans AV, Dunn EW, Smeets P, Bekkers R, Norton MI. Buying time promotes happiness. Proc Natl Acad Sci U S A. 2017 ; 114 ( 32 ) : 8523 ‐ 8527. doi : 10.1073 / pnas. 1706541114
Gulacti F. The effect of perceived social tư vấn on subjective well-being. Procedia – Social and Behavioral Sciences. 2010 ; 2 ( 2 ) : 3844 – 3849. doi : 10.1016 / j.sbspro. 2010.03.602
Mauss IB, Tamir M, Anderson CL, Savino NS. Can seeking happiness make people unhappy ? [ corrected ] Paradoxical effects of valuing happiness [ published correction appears in Emotion. 2011 Aug ; 11 ( 4 ) : 767 ]. Emotion. 2011 ; 11 ( 4 ) : 807 ‐ 815. doi : 10.1037 / a0022010
Nguồn : https://www.verywellmind.com/what-is-happiness-4869755

Như Trang.

Share this:

Thích bài này:

Thích

Đang tải …

Rate this post