hạt lanh trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Và bạn biết đấy, nó có một mùi thơm dịu, và có một ít mùi dầu hạt lanh.

And you know, it had this fragrant softness, and it smelled a little bit of linseed oil.

QED

Các Ngoại lệ là hạt lanh (phải biết chắc để hấp thụ chất dinh dưỡng thích hợp) và hạt chia.

Exceptions include flaxseed (must be ground for proper nutrient absorption) and chia seeds.

WikiMatrix

Một loại axít béo khác có tên là ALA có trong dầu thực vật, hạt lanh, hồ đào, và những loại rau rậm lá đậm màu như cải bina .

Another form known as ALA is found in vegetable oils, flaxseed, walnuts, and dark leafy vegetables such as spinach .

EVBNews

Người ăn chay cũng có thể bổ sung Omega-3 ALA từ thức ăn chẳng hạn như dầu cải, hạt lanh, hồ đào, bông cải xanh, và cải bina – hoặc những sản phẩm tăng cường Omega-3 .

Vegetarians also can get the ALA of omega-3 from foods such as canola oil, flaxseed, walnuts, broccoli, and spinach – or products fortified with omega-3s .

EVBNews

Đó là chuỗi hạt long lanh.

It’s a bead with a shimmer.

OpenSubtitles2018. v3

Nó là một đồng phân axit α-linolenic, một axit béo n-3 (omega-3) không no, được tìm thấy trong dầu canola hạt cải dầu, đậu nành, óc chó, hạt lanh (dầu hạt lanh), perilla, chia và hạt cây gai dầu.

It is an isomer of α-linolenic acid, which is a polyunsaturated n−3 (omega-3) fatty acid, found in rapeseed canola oil, soybeans, walnuts, flax seed (linseed oil), perilla, chia, and hemp seed.

WikiMatrix

ALA là một axit béo omega-3 được tìm thấy trong các loại hạt (chia, hạt lanh, cây gai dầu, xem thêm ở bảng bên dưới), quả hạch (đặc biệt là quả óc chó), và các loại dầu thực vật phổ biến.

ALA is an omega-3 fatty acid found in seeds (chia, flaxseed, hemp, see also table below), nuts (notably walnuts), and many common vegetable oils.

WikiMatrix

Công ty Gan của Salters nói với chúng tôi rằng “một số thành viên là những người buôn bán muối cũng là ‘Drysalters’ và xử lý hạt lanh, cây gai dầu, gỗ cây, cây xương rồng, bồ tạt và các chế phẩm hóa học.”

The Salters’ Livery Company tells us that “some of the members who were salt traders were also ‘Drysalters’ and dealt in flax, hemp, logwood, cochineal, potashes and chemical preparations.”

WikiMatrix

Giống ngựa này được biết đến với màu lông “sô-cô-la” phổ biến và bờm và đuôi của hạt lanh, kết quả của gen dapple bạc tương đối hiếm có tác dụng trên một lớp lông áo khoác màu đen, được thấy ở phần lớn số ngựa.

The breed is known for its preferred “chocolate” coat color and flaxen mane and tail, the result of the relatively rare silver dapple gene acting on a black coat, seen in much of the population.

WikiMatrix

Ở tại Minshat Abu Omar, Hierakonpolis và Naqada; người ta nhận thấy kiến trúc ngôi mộ và các mặt hàng được giao dịch (chẳng hạn như các công cụ, vòng cổ hạt và con dấu xi lanh) chứng minh một ảnh hưởng mạnh mẽ và sâu rộng đáng ngạc nhiên của văn hóa Lưỡng Hà và tôn giáo của thời kỳ đầu người Ai Cập.

All listed motifs and emblems, but also tomb architecture and traded items (such as tools, bead collars and cylinder seals) prove a surprisingly strong and extensive influence of Mesopotamian culture and religion to the early Egyptians.

WikiMatrix

Một vài hạt dẻ được tìm thấy, đôi khi với bờm lanh và đuôi, và gen kem sẽ xuất hiện ở giống như là kết quả của sự ảnh hưởng di truyền của một con ngựa giống.

A few chestnuts are found, occasionally with flaxen manes and tails, and the cream gene appears in the breed as the result of the genetic influence of one stallion.

WikiMatrix

Rate this post