he trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

Thus, Jesus and his apostles taught that he was “the Son of God,” but it was later churchmen who developed the idea of “God the Son.”

Như vậy, Giê-su và các sứ-đồ dạy rằng ngài là “Con của Đức Chúa Trời”, nhưng sau này các nhà thờ bày đặt ra ý-niệm về “Đức Chúa (Trời) Con”.

jw2019

He heard a very different story.

Ông ấy đã được nghe một câu chuyện hoàn toàn khác.

QED

There were moments when he would actually space out for seconds at a time.

Đã có những lúc cậu có thể thực sự thoát ra ngoài được vài giây đồng hồ.

QED

He argued that to do so would be seen as a concession to the Italians.

Ông lập luận rằng nếu làm như vậy sẽ bị xem như nhường chiến thắng cho người Ý.

WikiMatrix

He returned to Chepo during the 2015 Clausura.

Anh trở lại Chepo tại Clausura 2015.

WikiMatrix

He scored the only goal in a cup victory over Metalurh Zaporizhya on 11 April 2012.

Anh ghi bàn thắng duy nhất trong chiến thắng ở trận đấu cúp trước Metalurh Zaporizhya vào ngày 11 tháng 4.

WikiMatrix

90 And he who feeds you, or clothes you, or gives you money, shall in nowise alose his reward.

90 Và kẻ nào cho các ngươi thức ăn, hay cho các ngươi quần áo mặc, hoặc cho các ngươi tiền, thì sẽ chẳng vì lý do gì bị amất phần thưởng của mình.

LDS

He can even see me from there?

Hắn có thể thấy mình ở đây sao?

OpenSubtitles2018. v3

(Ephesians 6:1-3) He expects parents to instruct and correct their children.

Đức Chúa Trời yên cầu con cháu phải vâng lời cha mẹ ( Ê-phê-sô 6 : 1-3 ) .

jw2019

He needs boundaries and a strong hand.

cần phải có 1 bàn tay mạnh mẽ bảo vệ nó.

OpenSubtitles2018. v3

After all, he did say ” please. ”

Dù gì, ông ấy cũng đã nói ” xin hãy “.

OpenSubtitles2018. v3

I think he had some pretty good leads, which could have blown his career wide open… it was great.

Tôi nghĩ anh ấy có vài đầu mối khá tốt, mà có thể làm nghề nghiệp của anh ấy phát triển hơn… nó thật tuyệt.

OpenSubtitles2018. v3

After one brother lost his wife in death and he faced other painful circumstances, he said: “I learned that we cannot choose our tests, neither their time nor their frequency.

Sau khi vợ của một anh qua đời và anh đối mặt với những hoàn cảnh đau buồn khác, anh nói: “Tôi học được rằng chúng ta không thể lựa chọn loại thử thách nào mình phải chịu, cũng như thời điểm hoặc số lần xảy đến.

jw2019

+ When Saul saw any strong or courageous man, he would recruit him into his service.

+ Khi Sau-lơ thấy bất kỳ ai mạnh mẽ hay can đảm, ông liền chiêu mộ để phục vụ mình.

jw2019

He was our responsibility.

Cậu ấy là trách nhiệm của chúng ta.

OpenSubtitles2018. v3

37 He continued to do what was bad in Jehovah’s eyes,+ according to all that his forefathers had done.

37 Ông cứ làm điều ác trong mắt Đức Giê-hô-va+ y như tổ phụ ông đã làm.

jw2019

The Bible states: “Throw your burden upon Jehovah himself, and he himself will sustain you.

Kinh Thánh nói: “Hãy trao gánh-nặng ngươi cho Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ nâng-đỡ ngươi; Ngài sẽ chẳng hề cho người công-bình bị rúng-động”.

jw2019

When on earth he preached, saying: “The kingdom of the heavens has drawn near,” and he sent out his disciples to do the same.

Khi còn ở trên đất, ngài đã rao giảng: “Nước thiên-đàng đã đến gần”, và ngài sai các môn đồ đi làm cùng công việc đó.

jw2019

(Luke 21:37, 38; John 5:17) They no doubt sensed that he was motivated by deep-rooted love for people.

Đối với ngài, thánh chức không phải là sở thích, làm cho vui (Lu-ca 21:37, 38; Giăng 5:17).

jw2019

Back in the studio after 19 months, he was accompanied by Charlie McCoy on bass, Kenny Buttrey on drums, and Pete Drake on steel guitar.

Trở lại phòng thu sau 19 tháng, anh mang theo Charlie McCoy trong vai trò chơi bass, Kenny Buttrey chơi trống, và Pete Drake chơi guitar.

WikiMatrix

He is also the trainer and builder of the team of horses and, in turn, each individual horse.

Ngài cũng là huấn luyện viên và tạo nên cặp ngựa và mỗi con ngựa riêng biệt.

LDS

Now he has only six.

Bây giờ chỉ còn sáu.

OpenSubtitles2018. v3

Angelo Scarpulla started his theological studies in his native Italy when he was 10.

Angelo Scarpulla đã bắt đầu học về thần học tại quê hương nước Ý của anh vào năm 10 tuổi.

LDS

That is the face he makes.

Đó là gương mặt của anh ta.

OpenSubtitles2018. v3

At the age of 23, he joined the society of Katipunan, a movement which sought the independence of the Philippines from Spanish colonial rule and started the Philippine Revolution.

Năm 23 tuổi, ông gia nhập tổ chức Katipunan, một tổ chức đòi độc lập cho Philippines khỏi chế độ thuộc địa Tây Ban Nha và bắt đầu cuộc Cách mạng Philippines.

WikiMatrix

Rate this post