hình tròn trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

Ta đều biết cách tính diện tích hình tròn.

I know how to calculate the area of a circle.

QED

Đó là một căn phòng lớn, hình tròn.

This certainly is a big, round room.

OpenSubtitles2018. v3

Tròn đặc Vẽ hình tròn đặc

Filled circle Draw a filled circle

KDE40. 1

Đó là một cái khăn tay rộng màu xanh dương với bốn hình tròn màu cam.

It was a large blue handkerchief with four orange circles.

QED

Và nếu nhìn vào hình tròn đỏ kia, bóng của nó lẽ ra không phải ở đó.

And if you look in that red oval, that shadow was not supposed to be there.

ted2019

Nó có một thân hình tròn trịa…

He’s got a round shape

OpenSubtitles2018. v3

Xung quanh đây có một vài vật hình tròn.

You see a few round things.

ted2019

Đường sọc, xoáy và hình tròn đồng tâm không chiếm phần lớn màn hình TV.

Stripes, whirls and concentric circles should not take up a large part of the television screen.

WikiMatrix

Ấn Độ là hình tròn lớn ở giữa.

India’s the big bubble in the middle .

QED

Bây giờ, tôi nhớ gần đây đã thấy một biểu đồ hình tròn được cập nhật.

Now, I remember recently seeing an updated pie chart.

ted2019

Hình học-Hình tròn hoàn hảoStencils

Geometric-Perfect Circle

KDE40. 1

Hình vuông và hình tròn.

A square and a circle.

QED

Tôi bắt đầu sưu tập mọi hình tròn– tam giác- hình vuông.

I began to collect every instance of circle– triangle- square.

QED

Tôi bắt đầu sưu tập mọi hình tròn-tam giác-hình vuông.

I began to collect every instance of circle-triangle-square.

ted2019

Hơn nữa, chỉ một quả cầu mới có hình tròn khi xem từ mọi phía.

Additionally, only a spherical object appears as a circle from every angle of view.

jw2019

Phổi… có hình tròn lớn nằm ngay tim… có dạ dày phía trước.

The lungs, are… a large circle in which the heart resides… with the stomach in front.

OpenSubtitles2018. v3

Một số siêu việt có giá trị là tỷ lệ giữa chu vi và đường kính hình tròn.

A transcendental number whose value is the ratio high on any circumference to its diameter.

OpenSubtitles2018. v3

Đồ thị đối ngẫu của hình tròn là một hình tròn.

Generally the inverse of a circle is a circle.

WikiMatrix

Các đầu nối thiết kế có hình tròn và có từ 3 đến 7 chân.

The connectors are circular in design and have between three and seven pins.

WikiMatrix

Ki-49-I Ki-49-II – Hai chiếc nguyên mẫu gắn hai động cơ Nakajima Ha-109 bố trí hình tròn.

Ki-49-II Two prototypes fitted with two Nakajima Ha-109 radial piston engines.

WikiMatrix

Hình tròn màu đỏ đi lên.

Comfort stays whole .

ted2019

Cái hình tròn nào?

What brown thing?

OpenSubtitles2018. v3

Một động cơ vô cùng độc đáo – hình tròn, kích thước nhỏ, không có rung lắc.

A very unique engine — it’s round, it’s small, it’s vibration- free.

QED

Ki-100 Nguyên mẫu Dựa trên kiểu Kawasaki Ki-61 II KAI với động cơ bố trí hình tròn.

Ki-100 (prototypes): one batch of Kawasaki Ki-61 II KAI with radial engine.

WikiMatrix

Rate this post