Hóa trị là gì? Quy tắc, cách tính hóa trị của nguyên tố, nhóm nguyên tử hóa học và Bảng hóa trị dễ hiểu- Soạn Bài Tập

Trong bài học hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu vậy hóa trị là gì? Quy tắc, cách tính hóa trị của nguyên tố hay nhóm nguyên tử được vận dụng như thế nào? Hóa trị của Cu, Ag,… cùng một số kim loại, phi kim phổ biến là bao nhiêu trong bảng hóa trị nguyên tố hóa học?

Hóa trị là gì? Quy tắc, cách tính hóa trị của nguyên tố, nhóm nguyên tử hóa học và Bảng hóa trị thuộc phần: Chương 1: Chất – Nguyên tử – Phân tử

I. Hóa trị của một nguyên tố được xác định bằng cách nào?

1. Cách xác định hóa trị của một nguyên tố

– Quy ước : Gán cho H hóa trị I, chọn làm đơn vị chức năng .

– Một nguyên tử nguyên tố khác liên kết được với bao nhiêu nguyên tử hidro thì nói nguyên tố đó có hóa trị bằng bấy nhiêu.

* Ví dụ : HCl : Clo hóa trị I ;
H2O : Oxi hóa trị II
NH3 : Nitơ hóa trị III
CH4 : Cacbon hóa trị IV
– Dựa vào năng lực link của những nguyên tố khác với O ( Hóa trị của oxi bằng 2 đơn vị chức năng, Oxi có hóa trị II ) .
* Ví dụ : K2O : K có hóa trị I
CaO : Ca có hóa trị II
SO2 : S có hóa trị IV
CuO thì Cu có hóa trị II
Ag2O thì Ag có hóa trị I
* Hóa trị của nhóm nguyên tử
* Ví dụ : H2SO4 thì nhóm SO4 có hóa trị II
HNO3 thì nhóm NO3 có hóa trị I
H3PO4 thì nhóm PO4 có hóa trị III
HOH thì nhóm OH có hóa trị I

2. Hóa trị là gì ?

Hóa trị là con số biểu thị khả năng liên kết của nguyên tử nguyên tố này với nguyên tử nguyên tố khác.

– Hóa trị của một nguyên tố được xác lập theo hóa trị của H chọn làm đơn vị chức năng ( H hóa trị I ) và hóa trị của O là hai đơn vị chức năng ( O hóa trị II ) .
– Hóa trị của một nhóm nguyên tố cũng tương tự như như trên ( nhóm nguyên tử được coi như một nguyên tố bất kể ) .
* Lưu ý : Có những nguyên tố chỉ bộc lộ một hóa trị nhưng cũng có những nguyên tố có một vài hóa trị khác nhau .

II. Quy tắc, cách tính hóa trị của nguyên tố hóa học

1. Quy tắc hóa trị

– Công thức hóa học của hợp chất 2 nguyên tố bất kỳ: Hóa trị là gì? Quy tắc, cách tính hóa trị của nguyên tố, nhóm nguyên tử hóa học và Bảng hóa trị 62

Trong đó : ( x, y ) là chỉ số ; ( a, b ) là hóa trị của những nguyên tố
• Trong công thức hóa học, tích của chỉ số và hóa trị của nguyên tố này bằng tích của chỉ số và hóa trị của nguyên tố kia .

– Công thức tổng quát: Hóa trị là gì? Quy tắc, cách tính hóa trị của nguyên tố, nhóm nguyên tử hóa học và Bảng hóa trị 63

• Như vậy, theo quy tắc hóa trị thì : a. x = b. y

– Nếu biết x, y và a thì ta tính được Hóa trị là gì? Quy tắc, cách tính hóa trị của nguyên tố, nhóm nguyên tử hóa học và Bảng hóa trị 64

– Nếu biết x, y và b thì ta tính được Hóa trị là gì? Quy tắc, cách tính hóa trị của nguyên tố, nhóm nguyên tử hóa học và Bảng hóa trị 65

– Nếu biết a, b thì ta tính được x, y để lập công thức hóa học bằng cách lập tỉ lệ :

Hóa trị là gì? Quy tắc, cách tính hóa trị của nguyên tố, nhóm nguyên tử hóa học và Bảng hóa trị 66 (b’/a’ là rút gọn của b/a nếu có).

– Lấy x = b ( hay b ’ ) và y = a ( hay a ’ ) ;

2. Vận dụng quy tắc tính hóa trị để tính hóa trị của một nguyên tố và lập công thức hóa học của hợp chất theo hóa trị.

a ) Tính hóa trị của một nguyên tố
* Ví dụ : Tính hóa trị của Fe trong hợp chất FeCl3, cho biết clo hóa trị I
– Gọi hóa trị của Fe là a, ta có : 1. a = 3. I ⇒ a = III .
– Tương tự, ta có :
AgCl : 1. a = 1. I ⇒ a = I ; vậy Ag có hóa trị I
CuCl2 : 1. a = 2. I ⇒ a = II ; Vậy Cu có hóa trị II
AlCl3 : 1. a = 3. I ⇒ a = III ; Vậy Al có hóa trị III
b ) Lập công thức hóa học của hợp chất theo hóa trị
* Ví dụ 1 : Lập công thức hóa học của hợp chất tạo bởi lưu huỳnh VI và Oxi
– Công thức tổng quát dạng : SxOy
– Theo quy tắc hóa trị : x. VI = y. II

– Ta lập tỉ lệ: Hóa trị là gì? Quy tắc, cách tính hóa trị của nguyên tố, nhóm nguyên tử hóa học và Bảng hóa trị 67

– Thường thì tỉ lệ số nguyên tử trong phân tử là những số nguyên đơn thuần nhất, thế cho nên lấy : x = 1 và y = 3 .
⇒ Công thức hóa học của hợp chất : SO3
* Ví dụ 2 : Lập công thức hóa học của hợp chất tạo bởi Kali hóa trị I và nhóm SO4 hóa trị II
– Viết công thức chung : Kx ( SO4 ) y
– Theo quy tắc hóa trị : x. I = y. II

– Lập tỉ lệ: Hóa trị là gì? Quy tắc, cách tính hóa trị của nguyên tố, nhóm nguyên tử hóa học và Bảng hóa trị 68

⇒ Công thức hóa học của hợp chất : K2SO4
• Bảng hóa trị của một số nguyên tố hóa học phổ cập

Tên Nguyên tố Ký hiệu hoá học Hoá trị Nguyên tử khối Số proton
Hiđro H I 1 1
Heli He 4 2
Liti Li I 7 3
Beri Be II 9 4
Bo B III 11 5
Cacbon C IV, II 12 6
Nitơ N II, III, IV,… 14 7
Oxi O II 16 8
Flo F I 19 9
Neon Ne 20 10
Natri Na I 23 11
Magie Mg II 24 12
Nhôm Al III 27 13
Silic Si IV 28 14
Photpho P III, V 31 15
Lưu huỳnh S II, IV, VI 32 16
Clo Cl I,… 35,5 17
Argon Ar 39,9 18
Kali K I 39 19
Canxi Ca II 40 20
Crom Cr II, III 52 24
Mangan Mn II, IV, VII,… 55 25
Sắt Fe II, III 56 26
Đồng Cu I, II 64 29
Kẽm Zn II 65 30
Brom Br I,… 80 35
Bạc Ag I 108 47
Bari Ba II 137 56
Thuỷ ngân Hg I, II 201 80
Chì Pb II, IV 207 82

• Hóa trị của một số ít nhóm nguyên tử hóa học
– Nhóm Hóa trị I : Hiđroxit ( dùng trong hợp chất với sắt kẽm kim loại ) ( OH ) ; Nitrat ( NO3 ) ; Clorua ( Cl ) ;
* Ví dụ : NaOH ( bazơ mạnh ) ; HNO3 ( axit mạnh ) ; HCl ( axit mạnh )
– Nhóm Hóa trị II : Sunfat ( SO4 ) ; Cacbonat ( CO3 ) ;
* Ví dụ : H2SO4 ( axit mạnh ) ; H2CO3 ( axit yếu, dễ bị phân ly )
– Nhóm hóa trị III : Photphat ( PO4 ) ;
* Ví dụ : H3PO4 ( axit trung bình )

III. Bài tập về hóa trị của nguyên tố hóa học

* Bài 1 trang 37 SGK Hóa 8 : a ) Hóa trị của một nguyên tố ( hay nhóm nguyên tử ) là gì ?
b ) Khi xác lập hóa trị, lấy hóa trị của nguyên tố nào làm đơn vị chức năng, nguyên tố nào là hai đơn vị chức năng ?
° Lời giải bài 1 trang 37 SGK Hóa 8 :
a ) Hóa trị của nguyên tố ( hay nhóm nguyên tử ) là số lượng biểu lộ năng lực link của nguyên tử ( hay nhóm nguyên tử ) .
b ) Khi xác lập hóa trị lấy hóa trị của H làm đơn vị chức năng và hóa trị của O là hai đơn vị chức năng .
* Bài 2 trang 37 SGK Hóa 8 : Hãy xác lập hóa trị của mỗi nguyên tố trong những hợp chất sau đây :
a ) KH, H2S, CH4 .
b ) FeO, Ag2O, SiO2 .
° Lời giải bài 2 trang 37 SGK Hóa 8 :
a ) KH, H2S, CH4 .

Hóa trị là gì? Quy tắc, cách tính hóa trị của nguyên tố, nhóm nguyên tử hóa học và Bảng hóa trị 69: với a là hóa trị của K

– Theo quy tắc hóa trị, ta có: Hóa trị là gì? Quy tắc, cách tính hóa trị của nguyên tố, nhóm nguyên tử hóa học và Bảng hóa trị 70

⇒ Vậy hóa trị của K là I

Hóa trị là gì? Quy tắc, cách tính hóa trị của nguyên tố, nhóm nguyên tử hóa học và Bảng hóa trị 71: với a là hóa trị của S

– Theo quy tắc hóa trị, ta có: Hóa trị là gì? Quy tắc, cách tính hóa trị của nguyên tố, nhóm nguyên tử hóa học và Bảng hóa trị 72

⇒ Vậy hóa trị của S là II

Hóa trị là gì? Quy tắc, cách tính hóa trị của nguyên tố, nhóm nguyên tử hóa học và Bảng hóa trị 73: với a là hóa trị của C

– Theo quy tắc hóa trị, ta có: Hóa trị là gì? Quy tắc, cách tính hóa trị của nguyên tố, nhóm nguyên tử hóa học và Bảng hóa trị 74

⇒ Vậy hóa trị của C là IV
b ) FeO, Ag2O, SiO2 .

Hóa trị là gì? Quy tắc, cách tính hóa trị của nguyên tố, nhóm nguyên tử hóa học và Bảng hóa trị 75: gọi b là hóa trị của Fe

– Theo quy tắc hóa trị, ta có: Hóa trị là gì? Quy tắc, cách tính hóa trị của nguyên tố, nhóm nguyên tử hóa học và Bảng hóa trị 76

⇒ Vậy hóa trị của Fe là II

Hóa trị là gì? Quy tắc, cách tính hóa trị của nguyên tố, nhóm nguyên tử hóa học và Bảng hóa trị 77: với b là hóa trị của Ag

– Theo quy tắc hóa trị, ta có: Hóa trị là gì? Quy tắc, cách tính hóa trị của nguyên tố, nhóm nguyên tử hóa học và Bảng hóa trị 78

⇒ Vậy hóa trị của Ag là I

Hóa trị là gì? Quy tắc, cách tính hóa trị của nguyên tố, nhóm nguyên tử hóa học và Bảng hóa trị 79: với b là hóa trị của Si

– Theo quy tắc hóa trị, ta có: Hóa trị là gì? Quy tắc, cách tính hóa trị của nguyên tố, nhóm nguyên tử hóa học và Bảng hóa trị 80

⇒ Vậy hóa trị của Si là IV
* Bài 3 trang 37 SGK Hóa 8 : a ) Nêu quy tắc hóa trị với hợp chất hai nguyên tố. Lấy công thức hóa học của hai hợp chất trong câu 2 làm thí dụ .
b ) Biết công thức hóa học K2SO4 trong đó có K hóa trị I, nhóm ( SO4 ) hóa trị II. Hãy chỉ ra là công thức hóa học trên tương thích đúng theo quy tắc hóa trị .
° Lời giải bài 3 trang 37 SGK Hóa 8 :
a ) Quy tắc hóa trị với hợp chất hai nguyên tố : Trong công thức hóa học, tích của chỉ số và hóa trị của nguyên tố này bằng tích của chỉ số và hóa trị của nguyên tố kia .
* Lấy ví dụ theo bài 2 ta có :
– FeO : Fe hóa trị II, oxi cũng hóa trị II ⇒ II. 1 = 1. II
– SiO2 : Si hóa trị IV, oxi hóa trị II ⇒ IV. 1 = II. 2

b) Vì K hóa trị I, nhóm SO4 hóa trị II

– Theo quy tắc hóa trị : 2. I = 1. II .
⇒ Công thức K2SO4 là công thức tương thích với quy tắc hóa trị .
* Bài 4 trang 38 SGK Hóa 8 : a ) Tính hóa trị của mỗi nguyên tố trong những hợp chất sau biết Cl hóa trị I : ZnCl2, CuCl, AlCl3 .
b ) Tính hóa trị của Fe trong hợp chất FeSO4 .
° Lời giải bài 4 trang 38 SGK Hóa 8 :
a ) ZnCl2, CuCl, AlCl3 .

Hóa trị là gì? Quy tắc, cách tính hóa trị của nguyên tố, nhóm nguyên tử hóa học và Bảng hóa trị 81: với a là hóa trị của Zn

– Theo quy tắc hóa trị, ta có: Hóa trị là gì? Quy tắc, cách tính hóa trị của nguyên tố, nhóm nguyên tử hóa học và Bảng hóa trị 82

⇒ Vậy hóa trị của Zn là II

Hóa trị là gì? Quy tắc, cách tính hóa trị của nguyên tố, nhóm nguyên tử hóa học và Bảng hóa trị 83: với a là hóa trị của Cu

– Theo quy tắc hóa trị, ta có :
⇒ Vậy hóa trị của Cu là I

Hóa trị là gì? Quy tắc, cách tính hóa trị của nguyên tố, nhóm nguyên tử hóa học và Bảng hóa trị 85: với a là hóa trị của Al

– Theo quy tắc hóa trị, ta có: Hóa trị là gì? Quy tắc, cách tính hóa trị của nguyên tố, nhóm nguyên tử hóa học và Bảng hóa trị 86

⇒ Vậy hóa trị của Al là III
b ) Hóa trị của Fe trong hợp chất FeSO4 .

Hóa trị là gì? Quy tắc, cách tính hóa trị của nguyên tố, nhóm nguyên tử hóa học và Bảng hóa trị 87: với b là hóa trị của Fe

– Theo quy tắc hóa trị, ta có: Hóa trị là gì? Quy tắc, cách tính hóa trị của nguyên tố, nhóm nguyên tử hóa học và Bảng hóa trị 88

⇒ Vậy hóa trị của Fe là II
* Bài 5 trang 38 SGK Hóa 8 : a ) Lập công thức hóa học của những hợp chất hai nguyên tố sau :
P. ( III ) và H ; C ( IV ) và S ( II ) ; Fe ( III ) và O .
b ) Lập công thức hóa học của những hợp chất tạo bởi một nguyên tố và nhóm nguyên tử như sau :
Na ( I ) và OH ( I ) ; Cu ( II ) và ( SO4 ) ( II ) ; Ca ( II ) và ( NO3 ) ( I ) .
° Lời giải bài 5 trang 38 SGK Hóa 8 :
a ) Lập công thức tạo bởi 2 nguyên tố

◊ P(III) và H: có công thức dạng chung là: Hóa trị là gì? Quy tắc, cách tính hóa trị của nguyên tố, nhóm nguyên tử hóa học và Bảng hóa trị 89

– Theo quy tắc hóa trị ta có :

Hóa trị là gì? Quy tắc, cách tính hóa trị của nguyên tố, nhóm nguyên tử hóa học và Bảng hóa trị 90 Hóa trị là gì? Quy tắc, cách tính hóa trị của nguyên tố, nhóm nguyên tử hóa học và Bảng hóa trị 91

⇒ PxHy có công thức PH3

◊ C(IV) và S(II): có công thức dạng chung là: Hóa trị là gì? Quy tắc, cách tính hóa trị của nguyên tố, nhóm nguyên tử hóa học và Bảng hóa trị 92

– Theo quy tắc hóa trị ta có :

Hóa trị là gì? Quy tắc, cách tính hóa trị của nguyên tố, nhóm nguyên tử hóa học và Bảng hóa trị 93Hóa trị là gì? Quy tắc, cách tính hóa trị của nguyên tố, nhóm nguyên tử hóa học và Bảng hóa trị 94

⇒ CxSy có công thức CS2

◊ Fe(III) và O: có công thức dạng chung là: Hóa trị là gì? Quy tắc, cách tính hóa trị của nguyên tố, nhóm nguyên tử hóa học và Bảng hóa trị 95

– Theo quy tắc hóa trị ta có :

Hóa trị là gì? Quy tắc, cách tính hóa trị của nguyên tố, nhóm nguyên tử hóa học và Bảng hóa trị 96Hóa trị là gì? Quy tắc, cách tính hóa trị của nguyên tố, nhóm nguyên tử hóa học và Bảng hóa trị 97

⇒ FexOy có công thức Fe2O3
b ) Lập công thức của hợp chất tạo bởi một nguyên tố và nhóm nguyên tử

◊ Na(I) và OH(I) có công thức dạng chung là: Hóa trị là gì? Quy tắc, cách tính hóa trị của nguyên tố, nhóm nguyên tử hóa học và Bảng hóa trị 98

– Theo quy tắc hóa trị ta có :

Hóa trị là gì? Quy tắc, cách tính hóa trị của nguyên tố, nhóm nguyên tử hóa học và Bảng hóa trị 99Hóa trị là gì? Quy tắc, cách tính hóa trị của nguyên tố, nhóm nguyên tử hóa học và Bảng hóa trị 100

⇒ Nax ( OH ) y có công thức NaOH

◊ Cu(II) và SO4(II) có công thức dạng chung là: Hóa trị là gì? Quy tắc, cách tính hóa trị của nguyên tố, nhóm nguyên tử hóa học và Bảng hóa trị 101

– Theo quy tắc hóa trị ta có :

Hóa trị là gì? Quy tắc, cách tính hóa trị của nguyên tố, nhóm nguyên tử hóa học và Bảng hóa trị 102

⇒ Cux ( SO4 ) y có công thức CuSO4

◊ Ca(II) và NO3(I) có công thức dạng chung là: Hóa trị là gì? Quy tắc, cách tính hóa trị của nguyên tố, nhóm nguyên tử hóa học và Bảng hóa trị 104

– Theo quy tắc hóa trị ta có :

Hóa trị là gì? Quy tắc, cách tính hóa trị của nguyên tố, nhóm nguyên tử hóa học và Bảng hóa trị 105

⇒ Cax ( NO3 ) y có công thức Ca ( NO3 ) 2
* Bài 6 trang 38 SGK Hóa 8 : Một số công thức hóa học viết như sau : MgCl, KO, CaCl2, NaCO3. Cho biết Mg nhóm ( CO3 ) có hóa trị II ( hóa trị của những nguyên tố K, Cl, Na và Ca đã cho ở bài tập trên ). Hãy chỉ ra những công thức hóa học đã viết sai và sửa lại cho đúng .
° Lời giải bài 6 trang 38 SGK Hóa 8 :
– Dựa vào hóa trị đã cho, xét từng công thức hóa học theo quy tắc hóa trị :
◊ MgCl
– Theo quy tắc hóa trị ta có : II. 1 ≠ 1. I ⇒ Công thức MgCl sai

– Gọi công thức dạng chung là Hóa trị là gì? Quy tắc, cách tính hóa trị của nguyên tố, nhóm nguyên tử hóa học và Bảng hóa trị 107

– Theo quy tắc hóa trị ta có :

⇒ Công thức đúng là MgCl2
◊ KO
– Theo quy tắc hóa trị ta có : I. 1 ≠ II. 1 ⇒ Công thức KO sai

– Gọi công thức dạng chung là Hóa trị là gì? Quy tắc, cách tính hóa trị của nguyên tố, nhóm nguyên tử hóa học và Bảng hóa trị 110

– Theo quy tắc hóa trị ta có :

Hóa trị là gì? Quy tắc, cách tính hóa trị của nguyên tố, nhóm nguyên tử hóa học và Bảng hóa trị 111Hóa trị là gì? Quy tắc, cách tính hóa trị của nguyên tố, nhóm nguyên tử hóa học và Bảng hóa trị 112

⇒ Công thức đúng là K2O
◊ CaCl2
– Theo quy tắc hóa trị ta có : II. 1 = I. 2 ⇒ Công thức CaCl2 đúng
◊ NaCO3
– Theo quy tắc hóa trị ta có : I. 1 ≠ II. 1 ⇒ Công thức NaCO3 sai

– Gọi công thức dạng chung là Hóa trị là gì? Quy tắc, cách tính hóa trị của nguyên tố, nhóm nguyên tử hóa học và Bảng hóa trị 113

– Theo quy tắc hóa trị ta có
⇒ công thức đúng là Na2CO3
* Bài 7 trang 38 SGK Hóa 8 : Hãy chọn công thức hóa học tương thích với hóa trị IV của nitơ trong số những công thức cho sau đây : NO, N2O3, N2O, NO2 .
° Lời giải bài 7 trang 38 SGK Hóa 8 :
◊ Gọi hóa trị của nitơ trong những hợp chất là a, ta sẽ xét từng công thức hóa học :

Hóa trị là gì? Quy tắc, cách tính hóa trị của nguyên tố, nhóm nguyên tử hóa học và Bảng hóa trị 116: Theo quy tắc hóa trị ta có: a.1 = II.1 ⇒ a = II

⇒ Hóa trị của N trong công thức NO là II

– Hóa trị là gì? Quy tắc, cách tính hóa trị của nguyên tố, nhóm nguyên tử hóa học và Bảng hóa trị 117: Theo quy tắc hóa trị ta có: a.2 = II.3 ⇒ a = III

⇒ Hóa trị của N trong công thức N2O3 là III

– Hóa trị là gì? Quy tắc, cách tính hóa trị của nguyên tố, nhóm nguyên tử hóa học và Bảng hóa trị 118: Theo quy tắc hóa trị ta có: a.2 = II.1 ⇒ a = I

⇒ Hóa trị của N trong công thức N2O là I

– Hóa trị là gì? Quy tắc, cách tính hóa trị của nguyên tố, nhóm nguyên tử hóa học và Bảng hóa trị 119: Theo quy tắc hóa trị ta có a.1 = II.2 ⇒ a = IV

⇒ Hóa trị của N trong công thức NO2 là IV .
* Bài 8 trang 38 SGK Hóa 8 : a ) Tìm hóa trị của Ba và nhóm ( PO4 ) trong bảng 1 và bảng 2 ( trang 42, 43 )
b ) Hãy chọn công thức hóa học đúng trong những công thức sau đây :
A. BaPO4 B.Ba 2PO4. C.Ba 3PO4. D.Ba 3 ( PO4 ) 2 .
° Lời giải bài 8 trang 38 SGK Hóa 8 :
a ) Hóa trị của Ba là II và nhóm ( PO4 ) bằng III
b ) Chọn đáp án : D. Ba3 ( PO4 ) 2 .

– Gọi công thức dạng chung của Ba(II) và nhóm PO4 (III) là Hóa trị là gì? Quy tắc, cách tính hóa trị của nguyên tố, nhóm nguyên tử hóa học và Bảng hóa trị 120

– Theo quy tắc hóa trị ta có:

Hóa trị là gì? Quy tắc, cách tính hóa trị của nguyên tố, nhóm nguyên tử hóa học và Bảng hóa trị 121Hóa trị là gì? Quy tắc, cách tính hóa trị của nguyên tố, nhóm nguyên tử hóa học và Bảng hóa trị 122

⇒ Công thức hóa học là Ba3 ( PO4 ) 2

Hóa trị là gì? Quy tắc, cách tính hóa trị của nguyên tố, nhóm nguyên tử hóa học và Bảng hóa trị – Hóa 8 bài 10 được biên soạn theo SGK mới và được đăng trong mục Soạn Hóa 8 và giải bài tập Hóa 8 gồm các bài Soạn Hóa 8 được hướng dẫn biên soạn bởi đội ngũ giáo viên dạy giỏi hóa tư vấn và những bài Hóa 8 được soanbaitap.com trình bày dễ hiểu, dễ sử dụng và dễ tìm kiếm, giúp bạn học giỏi hóa 8. Nếu thấy hay hãy chia sẻ và comment để nhiều bạn khác học tập cùng.

Rate this post