hoàng trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Vậy Giáo Hoàng không được dâm đãng à, Giáo chủ, dù công khai hay thầm kín?

So a pope cannot be lecherous, Cardinal, in public or in private?

OpenSubtitles2018. v3

Không biết họ có thuộc dòng hoàng tộc hay không, nhưng hợp lý khi nghĩ rằng ít nhất họ cũng thuộc những gia đình có khá nhiều bề thế và ảnh hưởng.

Whether they were from the royal line or not, it is reasonable to think that they were at least from families of some importance and influence.

jw2019

Trong nhiều năm các “lãnh chúa biên giới” chinh phạt nhiều lần hơn nữa vào xứ Wales, chống lại sự phản kháng bởi các ông Hoàng xứ Wales khác nhau, người cũng công nhận tước vị vua của lãnh chúa Norman của nước Anh.

Over many years these “Marcher Lords” conquered more and more of Wales, against considerable resistance led by various Welsh princes, who also often acknowledged the overlordship of the Norman kings of England.

WikiMatrix

Tháng 9/1932 một hoàng tử cấp cao đã đe dọa Quốc vương sẽ thoái vị nếu Hiến pháp không cho Hoàng gia có quyền lực lớn hơn.

In September 1932, a senior prince threatened the king’s abdication if a permanent constitution did not grant the palace greater power.

WikiMatrix

Bản thân Hoàng vương Gia Luật Bội bị đặt dưới sự giám sát của Hoàng đế.

Prince Bei himself was placed under surveillance by the Emperor.

WikiMatrix

Một nhà báo cao cấp của tạp chí Scientific American kết luận: “Chúng ta càng thấy rõ tất cả các chi tiết huy hoàng của vũ trụ, thì càng khó giải thích bằng một thuyết đơn giản cách vũ trụ đã hình thành”.

“The more clearly we can see the universe in all its glorious detail,” concludes a senior writer for Scientific American, “the more difficult it will be for us to explain with a simple theory how it came to be that way.”

jw2019

Đúng, cứ để Stark dẫn dắt đến thời khắc huy hoàng cuối cùng của bọn bay đi.

Yes, let Stark lead you through your final glorious moment.

OpenSubtitles2018. v3

Khi Hải quân Đế quốc Nhật Bản được thành lập, Bộ Hải quân gửi tên tàu tiềm năng cho Thiên Hoàng để phê duyệt.

When the Imperial Japanese Navy was formed, the Ministry of the Navy submitted potential ship names to the Emperor for approval.

WikiMatrix

Ban đầu nó được ăn tại tòa án hoàng gia Hàn Quốc và yangban (lớp quý tộc) gia đình.

It was originally eaten in Korean royal court and yangban (noble class) families.

WikiMatrix

Giải thưởng cao nhất của ngành dành cho một Kha sinh là giải Hướng đạo sinh Nữ hoàng.

The highest award that can be earned by a Venturer Scout is the Queen’s Scout award.

WikiMatrix

Video được quay trong một trường quay tối, nổi bật lên là những hình ảnh, phông nền và cảnh quay lấy từ bộ phim Hoàng tử Ai Cập.

The video is set in a dark studio accented by Egyptian settings, backdrops, and scenes inspired by The Prince of Egypt.

WikiMatrix

Tuy nhiên, trước khi ông bắt đầu giữ chức promagistrate, Maximinus Thrax đã cho người ám sát Hoàng đế Alexander Severus ở Moguntiacum thuộc vùng Hạ Germania và đoạt lấy ngôi vị.

However, prior to the commencement of his promagistrature, Maximinus Thrax killed Alexander Severus at Moguntiacum in Germania Inferior and assumed the throne.

WikiMatrix

Cuộc nổi dậy bắt đầu từ hoàng tử Charles.

The rising starts with prince Charles.

OpenSubtitles2018. v3

Năm 69SCN – “Năm Tứ Hoàng đế”.

AD 69 – “Year of the Four Emperors“.

WikiMatrix

Làm sao cách nói năng đàng hoàng giúp hôn nhân được hạnh phúc?

How will proper speech help to keep a marriage happy?

jw2019

Do những vấn đề về phụ tùng dự trữ và thay thế, Không lực 5 Hoa Kỳ và Không quân Hoàng gia Australia đã thành lập một cơ chế quản lý và dự trữ chung cho P-40 cho cả hai lực lượng vào ngày 30 tháng 7 năm 1942, và nhiều chiếc P-40 được chuyển đổi qua lại giữa hai lực lượng không quân.

Due to aircraft fatigue, scarcity of spare parts and replacement problems, the US Fifth Air Force and Royal Australian Air Force created a joint P-40 management and replacement pool on 30 July 1942 and many P-40s went back and forth between the air forces.

WikiMatrix

Và khi bác sĩ bắt đầu buổi thăm khám, cô ta biết chiều cao, cân nặng, có thức ăn ở nhà không, gia đình có đang sống trong nơi ở đàng hoàng không

And when the doctor begins the visit, she knows height, weight, is there food at home, is the family living in a shelter .

QED

Mất đi sự hỗ trợ của Mỹ, Hải quân Hoàng gia Khmer tiếp tục dựa vào Phái bộ quân sự Pháp để nhận sự huấn luyện kỹ thuật cơ bản quan trọng cho nhân viên hải quân, sau đó nhận được một số trợ giúp từ Trung Quốc và Nam Tư.

Deprived of further American support, the MRK continued to rely on the French military mission to provide both vital basic and technical training for its own naval personnel, receiving thereafter some aid from China and Yugoslavia.

WikiMatrix

Ta đến đây để gặp hoàng thượng

I came to see the King

opensubtitles2

Các đồng tiền được phát hành dưới tên ông và tên của hoàng đế Leo II.

Coins of this pope are extant bearing his name and that of Emperor Louis.

WikiMatrix

Người phải chạy trốn ngay, nữ hoàng.

You must flee quickly, Majesty.

OpenSubtitles2018. v3

Nữ hoàng chỉ định một chỉ định một Lord Lieutenant để đại diện cho mình trong một trong tám hạt bảo quản ở Wales, mà là sự kết hợp của các khu vực chính cho mục đích nghi lễ.

The queen appoints a Lord Lieutenant to represent her in each of the eight preserved counties of Wales, which are combinations of principal areas retained for ceremonial purposes.

WikiMatrix

Hoàng tử! Chạy thôi!

Your Highness, please run !

QED

Sau khi phá được bức tường sợ hãi, hoàng tử Henry tiếp tục chương trình của mình.

“Having broken the barrier of fear “”and the shadow of fear,” Prince Henry was on his way.”

Literature

1870: Khi hoàng đế Pháp, Napoleon III, đòi hỏi lãnh thổ Rheinland lại đổi lấy sự trung lập của ông trong Chiến tranh Áo-Phổ, Bismarck sử dụng Câu hỏi thừa kế Tây Ban Nha (1868) và Ems Telegram (1870) như một cơ hội để kết hợp các vương quốc phía Nam.

1870: When the French emperor, Napoleon III, demanded territories of the Rhineland in return for his neutrality amid the Austro-Prussian War, Bismarck used the Spanish Succession Question (1868) and Ems Telegram (1870) as an opportunity to incorporate the southern kingdoms.

WikiMatrix

Rate this post