home country trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

If you advertise products in your home country, you need to follow the requirements for that country.

Nếu quảng cáo mẫu sản phẩm ở vương quốc của mình, thì bạn phải tuân theo những nhu yếu dành cho vương quốc đó .

Bạn đang đọc: home country trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

support.google

Maybe it sounded like bombs to the kids who had heard them in their home countries.

Có lẽ nghe giống như bom đối với mấy đứa trẻ ở quê nhà chúng.

LDS

Foreign cadets are commissioned into the armies of their home countries.

Các học viên nước ngoài được bố trí vào các nhánh của lục quân nước họ.

WikiMatrix

Why did so many faithful members leave their home countries in those early days of the Church?

Tại sao có rất nhiều tín hữu trung thành lại rời bỏ quê hương họ trong những ngày đầu của Giáo Hội?

LDS

They know that their cities belong as much to the global network civilization as to their home countries.

Họ đều biết rõ thành phố của họ thuộc về mạng lưới văn minh toàn cầu, như đất nước của họ.

ted2019

After graduating, some students are assigned as special pioneers or traveling overseers in their home countries or abroad.

Sau khi tốt nghiệp, một số anh được bổ nhiệm làm tiên phong đặc biệt hoặc giám thị vòng quanh tại quê nhà hoặc hải ngoại.

jw2019

On average, over two-thirds of a creator’s audience watch time comes from outside of their home country.

Trung bình, hơn hai phần ba thời hạn xem do người theo dõi của người phát minh sáng tạo góp phần đến từ bên ngoài quốc gia cư trú của họ .

support.google

Your Phone app can help you make calls while you travel outside your home country.

Ứng dụng Điện thoại hoàn toàn có thể giúp bạn thực thi cuộc gọi trong khi đi du lịch ra quốc tế .

support.google

In its home country, it is regarded as a national treasure.

Ở đất nước của nó, nó được coi là một kho báu quốc gia.

WikiMatrix

Marta, I don’t care where you’re from, what kind of troubles you had back in the home country.

Marta, tôi không quan tâm bà đến từ đâu, loại vấn đề mà bà đang gặp phải ở quê nhà.

OpenSubtitles2018. v3

Thus, I decided to go to my home country, Brazil, to find a wife.

Vì vậy, tôi đã quyết định trở về quê hương mình là Brazil, để tìm vợ.

LDS

To change your home country:

Để biến hóa vương quốc thường trực, hãy làm như sau :

support.google

Many graduates will be assigned to serve where there is a greater need in their home country.

Sau khi tốt nghiệp trường này, nhiều anh chị sẽ được điều đi phục vụ ở những nơi có nhu cầu lớn hơn, thuộc nước của họ.

jw2019

The threat may be against their family back in their home country .

Đe doạ có thể nhằm vào gia đình của họ ở quê nhà .

EVBNews

Back in his home country, Albert now visits Christian congregations as a traveling overseer.

Trở lại xứ sở, anh Albert hiện nay thăm viếng các hội thánh đạo Đấng Christ với tư cách giám thị lưu động.

jw2019

Most of the graduates will be assigned to serve where there is a need in their home country.

Phần lớn những anh tốt nghiệp sẽ được chỉ định đến nơi có nhu cầu ở trong nước họ.

jw2019

Your Phone app will automatically set your home country based on your phone number.

Ứng dụng Điện thoại sẽ tự động hóa đặt vương quốc thường trực dựa trên số điện thoại thông minh của bạn .

support.google

Olga herself wanted to marry a Russian and remain in her home country.

Chính Olga lại muốn cưới một người Nga và muốn ở lại đất nước của mình.

WikiMatrix

He doubtless became an enthusiastic preacher of the good news in his home country. —Acts 8:36-39.

Chắc hẳn ông trở thành người rao giảng tin mừng sốt sắng khi trở về quê nhà.—Công-vụ 8:36-39.

jw2019

Please update your home country in Google Payments and try to redeem your code again:

Hãy update vương quốc của bạn trong Google Payments và cố đổi lại mã của bạn :

support.google

My problems began shortly after we returned to Spain, my parents’ home country.

Vấn đề của tôi nảy sinh không lâu sau khi chúng tôi trở về Tây Ban Nha, quê quán của cha mẹ.

jw2019

Before things get worse… go back to your home country

Trước khi mọi chuyện tệ hơnHãy về nhà của nàng đi

opensubtitles2

You can’t change a home country associated with an existing payments profile.

Bạn không hề biến hóa quốc gia cư trú link với hồ sơ giao dịch thanh toán hiện tại .

support.google

Athens hosts 17 Foreign Archaeological Institutes which promote and facilitate research by scholars from their home countries.

Athens có 17 Viện khảo cổ học nước ngoài nơi hỗ trợ và phát triển nghiên cứu của những học giả từ các quốc gia.

WikiMatrix

Rate this post