Đặc điểm và quy định về hợp đồng đại lý mua bán hàng hóa

Hợp đồng đại lý là gì ? Đặc điểm pháp lý của hợp đồng đại lý mua và bán sản phẩm & hàng hóa. Hợp đồng đại lý mua và bán sản phẩm & hàng hóa theo lao lý của Luật thương mại có đặc thù gì ? Quy định về hoạt động giải trí đại lý và hợp đồng đại lý thương mại ?

1. Hợp đồng đại lý là gì?

Hợp đồng đại lý là sự thỏa thuận hợp tác giữa những bên, theo đó, một bên ( bên đại lý ) được sự chuyển nhượng ủy quyền của bên kia ( bên giao đại lý ) cam kết nhân danh bên giao đại lý thực thi một hoặc nhiều thanh toán giao dịch theo sự chuyển nhượng ủy quyền và vì quyền lợi của bên kia để được nhận một khoản tiền thủ lao do những bên thỏa thuận hợp tác

2. Đặc điểm của hợp đồng đại lý mua bán hàng hóa

Thứ nhất, chủ thể của hợp đồng đại lý mua bán hàng hóa là các thương nhân.

Quan hệ đại lý mua và bán sản phẩm & hàng hóa được kiến thiết xây dựng trên cơ sở hợp đồng, giữa bên giao đại lý và bên đại lý Theo Điều 167 Luật thương mại 2005 pháp luật về bên giao đại lý và bên đại lý : 1. Bên giao đại lý là thương nhân giao hàng hoá cho đại lý bán hoặc giao tiền mua hàng cho đại lý mua hoặc là thương nhân uỷ quyền thực thi dịch vụ cho đại lý đáp ứng dịch vụ. 2. Bên đại lý là thương nhân nhận hàng hoá để làm đại lý bán, nhận tiền mua hàng để làm đại lý mua hoặc là bên nhận uỷ quyền đáp ứng dịch vụ. Như vậy theo lao lý của pháp lý thì cả bên giao đại lý và bên đại lý đều phải là thương nhân Bên giao đại lý và bên đại lý phải là tổ chức triển khai kinh tế tài chính được xây dựng hợp pháp ; cá thể hoạt động giải trí thương mại một cách độc lập, liên tục và có ĐK kinh doanh thương mại. Bên giao đại lý là thương nhân Nước Ta hoặc thương nhân quốc tế giao sản phẩm & hàng hóa cho đại lý bán hoặc giao tiền mua hàng cho đại lý mua. Đối với sản phẩm & hàng hóa thuộc hạng mục sản phẩm & hàng hóa xuất nhập khẩu theo giấy phép, thương nhân chỉ được ký hợp đồng đại lý sau khi được Bộ Công Thương được cho phép. Để hợp đồng đại lý mua và bán sản phẩm & hàng hóa có hiệu lực thực thi hiện hành pháp lý thì những bên phải có năng lượng chủ thể thực thi những nghĩa vụ và trách nhiệm phát sinh từ hợp đồng.

Thứ hai, bên đại lý phải dùng chính danh nghĩa của mình để thực hiện việc mua bán hàng hóa cho bên giao đại lý.

Đây là một đặc thù quan trọng của hợp đồng đại lý, được cho phép phân biệt hợp đồng đại lý với hợp đồng đại diện thay mặt cho thương nhân. Trong quan hệ hợp đồng đại lý, do bên giao đại lý thực thi việc mua, bán sản phẩm & hàng hóa cho mình trải qua bên đại lý nên bắt buộc phải có quyền kinh doanh thương mại những sản phẩm & hàng hóa đó, hay nói cách khác là phải có ngành, nghề kinh doanh thương mại tương thích với sản phẩm & hàng hóa đại lý. Do bên đại lý thực thi việc mua, bán sản phẩm & hàng hóa cho bên giao đại lý bằng chính danh nghĩa của mình nên phải có ngành, nghề kinh doanh thương mại tương thích với sản phẩm & hàng hóa đại lý mua, đại lý bán. Từ nghĩa vụ và trách nhiệm đơn cử của bên đại lý là nhân danh chính mình để thực thi việc mua hoặc bán một khối lượng sản phẩm & hàng hóa nhất định cho bên giao đại lý nên bên giao đại lý phải có ĐK kinh doanh thương mại mẫu sản phẩm tương thích với sản phẩm & hàng hóa ghi trong hợp đồng .

Xem thêm: Các phương thức bán hàng trong doanh nghiệp thương mại

Dac-diem-phap-ly-cua-hop-dong-dai-ly-mua-ban-hang-hoa.Dac-diem-phap-ly-cua-hop-dong-dai-ly-mua-ban-hang-hoa.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài:1900.6568

Thứ ba, trong quan hệ hợp đồng đại lý, chủ sở hữu hàng hóa là bên giao đại lý, đại lí chỉ là người được bên giao đại lý giao việc định đoạt hàng hóa. Bên giao đại lý hoàn toàn không chuyển quyền sở hữu hàng hóa (trong trường hợp đại lý bán) hoặc tiền (trong trường hợp đại lý mua).

Cơ sở để bên đại lý bán hoặc mua sản phẩm & hàng hóa cho bên giao đại lý là sự ủy nhiệm quyền mua, bán sản phẩm & hàng hóa của bên giao đại lý. Đặc điểm này làm cho hợp đồng đại lý mua và bán sản phẩm & hàng hóa trọn vẹn khác hợp đồng mua và bán hàng hóa. Đặc trưng điển hình nổi bật nhất của hợp đồng mua và bán sản phẩm & hàng hóa là có sự chuyển quyền chiếm hữu sản phẩm & hàng hóa cũng như chuyển giao rủi ro đáng tiếc từ người bán sang cho người mua, trừ trường hợp những bên có thỏa thuận hợp tác khác. Trong quan hệ đại lý mua và bán sản phẩm & hàng hóa, bên đại lý chỉ giao sản phẩm & hàng hóa cho bên đại lý bán hàng mà không chuyển quyền chiếm hữu sản phẩm & hàng hóa cho bên đại lý ( bên giao đại lý chỉ chuyển quyền chiếm hữu sản phẩm & hàng hóa cho bên đại lý ). Khi bên đại lý giao kết, triển khai hợp đồng với người mua, quyền sở hữu sản phẩm & hàng hóa sẽ được chuyển từ bên giao đại lý sang cho người mua. Bên đại lý chỉ có vai trò của một người làm dịch vụ trung gian nối tiếp sự link của bên giao đại lý với người mua. Với tư cách là chủ sở hữu của sản phẩm & hàng hóa, bên giao đại lý được toàn quyền định đoạt so với sản phẩm & hàng hóa của mình cũng như phải chịu rủi ro đáng tiếc so với sản phẩm & hàng hóa cũng như gánh chiu mọi nghĩa vụ và trách nhiệm với người mua về chất lượng của sản phẩm & hàng hóa ( trừ trường hợp sản phẩm & hàng hóa hư hỏng do lỗi của bên đại lý ).

Thứ tư, để thực hiện hoạt động đại lý, bên đại lý phải thực hiện các hành vi thực tế.

Bên đại lý nhận sản phẩm & hàng hóa từ bên giao đại lý để giao cho người mua trong trường hợp đại lý bán, hoặc nhận tiền từ bên giao đại lý để giao dịch thanh toán cho người mua ; nhận hàng từ người mua để giao cho bên đại lý trong trường hợp đại lý mua hàng. Đặc điểm này giúp phân biệt hợp đồng đại lý với hợp đồng ủy thác mua và bán sản phẩm & hàng hóa, trong đó bên được ủy thác đa phần thực thi những hành vi pháp lý ( bên được ủy thác chỉ sử dụng danh nghĩa của mình ký hợp đồng với người mua ; còn việc giao hàng, thanh toán giao dịch hoàn toàn có thể được triển khai trực tiếp giữa bên ủy thác với khác hàng ). Bên đại lý mua và bán sản phẩm & hàng hóa được tự do hơn bên nhận ủy thác trong việc lựa chọn bên thứ ba để giao kết và triển khai hợp đồng. Việc bên nhận ủy thác triển khai mua và bán sản phẩm & hàng hóa cho bên ủy thác phải tuân thủ khắt khe hướng dẫn của bên ủy thác. Nhưng bên đại lý trong quan hệ đại lý mua và bán sản phẩm & hàng hóa được tự do trong việc tìm kiếm, giao kết hợp đồng với những bên thứ ba mà không chịu sự ảnh hưởng tác động của bên giao đại lý .

Xem thêm: Đại lý nội bộ trong lĩnh vực bảo hiểm là gì? Đặc điểm, Lợi ích và hạn chế?

Thứ năm, hợp đồng đại lý là một dạng của hợp đồng dịch vụ.

Bên đại lý bán sản phẩm & hàng hóa hoặc mua hàng cho bên giao đại lý để nhận thù lao. Trong quan hệ hợp đồng đại lý, quyền lợi bên đại lý được hưởng chính là thù lao đại lý mà xét dưới góc nhìn pháp lý thì khoản tiền này chính là thù lao dịch vụ mà bên giao đại lý phải thanh toán giao dịch cho bên đại lý do sử dụng dịch vụ mua và bán sản phẩm & hàng hóa của bên đại lý.

3. Hình thức và nội dung của hợp đồng đại lý thương mại

Hình thức:

Theo Điều 169 đại lý có những hình thức là : – Đại lý bao tiêu là hình thức đại lý mà bên đại lý triển khai việc mua, bán toàn vẹn một khối lượng hàng hoá hoặc đáp ứng khá đầy đủ một dịch vụ cho bên giao đại lý. – Đại lý độc quyền là hình thức đại lý mà tại một khu vực địa lý nhất định bên giao đại lý chỉ giao cho một đại lý mua, bán một hoặc 1 số ít mẫu sản phẩm hoặc đáp ứng một hoặc một số ít loại dịch vụ nhất định. – Tổng đại lý mua và bán hàng hoá, đáp ứng dịch vụ là hình thức đại lý mà bên đại lý tổ chức triển khai một mạng lưới hệ thống đại lý thường trực để thực thi việc mua và bán hàng hoá, đáp ứng dịch vụ cho bên giao đại lý. Tổng đại lý đại diện thay mặt cho mạng lưới hệ thống đại lý thường trực. Các đại lý thường trực hoạt động giải trí dưới sự quản trị của tổng đại lý và với danh nghĩa của tổng đại lý. – Các hình thức đại lý khác mà những bên thỏa thuận hợp tác .

Xem thêm: Thị trường đại lý là gì? Khác nhau giữa thị trường đại lý so và thị trường môi giới

Quan hệ đại lý thương mại được xác lập bằng hợp đồng đại lý thương mại. Hợp đồng đại lý thương mại được hiểu là sự thỏa thuận hợp tác giữa những bên trong đó bên giao đại lý nhân danh mình mua và bán sản phẩm & hàng hóa cho bên giao đại lý hoặc đáp ứng dịch vụ của bên giao đại lý cho người mua và bên giao đại lý có nghĩa vụ và trách nhiệm trả thù lao cho hoạt động giải trí đại lý này của bên đại lý.

Nội dung (Quyền và nghĩa vụ của bên đại lý với bên giao đại lý.)

a ) Bên đại lý – Nghĩa vụ của bên đại lý ( theo điều 175 Luật thương mại ) : + Mua, bán sản phẩm & hàng hóa, đáp ứng dịch vụ cho người mua theo giá sản phẩm & hàng hóa, giá đáp ứng dịch vụ do bên giao đại lý ấn định. + Thực hiện đúng những thỏa thuận hợp tác về giao nhận tiền, hàng với bên giao đại lý. + Thực hiện những giải pháp bảo vệ triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự theo pháp luật của pháp lý. + Thanh toán cho bên giao đại lý tiền bán hàng so với đại lý bán ; giao hàng mua so với đại lý mua ; tiền đáp ứng dịch vụ so với đại lý đáp ứng dịch vụ .

Xem thêm: Một đại lý được ký hợp đồng đại lý với mấy bên giao đại lý?

+ Bảo quản hàng hoá sau khi nhận so với đại lý bán hoặc trước khi giao so với đại lý mua ; trực tiếp chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về chất lượng sản phẩm & hàng hóa của đại lý mua và bán sản phẩm & hàng hóa, chất lượng dịch vụ của đại lý đáp ứng dịch vụ trong trường hợp có lỗi do mình gây ra. + Chịu sự kiểm tra, giám sát của bên giao đại lý và báo cáo giải trình tình hình hoạt động giải trí đại lý với bên giao đại lý. + Trường hợp pháp lý có lao lý đơn cử về việc bên đại lý chỉ được giao kết hợp đồng đại lý với một bên giao đại lý so với một loại sản phẩm & hàng hóa hoặc dịch vụ nhất định thì phải tuân thủ lao lý của pháp lý đó. – Quyền của bên đại lý ( theo điều 174 Luật thương mại 2005 ) : + Giao kết hợp đồng đại lý với một hoặc nhiều bên giao đại lý, trừ trường hợp lao lý tại khoản 7 Điều 175 của Luật thương mại 2005. + Yêu cầu bên giao đại lý giao hàng hoặc tiền theo hợp đồng đại lý ; nhận lại gia tài dùng để bảo vệ ( nếu có ) khi kết thúc hợp đồng đại lý. + Yêu cầu bên giao đại lý hướng dẫn, phân phối thông tin và những điều kiện kèm theo khác có tương quan để thực thi hợp đồng đại lý. + Quyết định giá bán sản phẩm & hàng hóa, đáp ứng dịch vụ cho người mua so với đại lý bao tiêu .

Xem thêm: Quy định về thời hạn đại lý và chấm dứt thời hạn đại lý

+ Hưởng thù lao, những quyền và quyền lợi hợp pháp khác do hoạt động giải trí đại lý mang lại.

b) Bên giao đại lý.

– Nghĩa vụ của bên giao đại lý ( điều 173 Luật thương mại 2005 ). + Hướng dẫn, phân phối thông tin, tạo điều kiện kèm theo cho bên đại lý triển khai hợp đồng đại lý.

+ Chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa của đại lý mua bán hàng hóa, chất lượng dịch vụ của đại lý cung ứng dịch vụ.

+ Trả thù lao và những ngân sách hài hòa và hợp lý khác cho bên đại lý. + Hoàn trả cho bên đại lý tài sản của bên đại lý dùng để bảo vệ ( nếu có ) khi kết thúc hợp đồng đại lý. + Liên đới chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về hành vi vi phạm pháp lý của bên đại lý, nếu nguyên do của hành vi vi phạm pháp lý đó có một phần do lỗi của mình gây ra .

Xem thêm: Phân tích và bình luận quy định tại Điều 177 Luật thương mại 2005 về thời hạn đại lý

– Quyền của bên giao đại lý ( theo điều 172 Luật thương mại 2005 ). + Ấn định giá mua, giá bán hàng hoá, giá đáp ứng dịch vụ đại lý cho người mua. + Ấn định giá giao đại lý. + Yêu cầu bên đại lý thực thi giải pháp bảo vệ theo pháp luật của pháp lý. + Yêu cầu bên đại lý thanh toán giao dịch tiền hoặc giao hàng theo hợp đồng đại lý. + Kiểm tra, giám sát việc thực thi hợp đồng của bên đại lý.

4. Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng đại lý

Theo pháp luật tại Điều 177 Luật thương mại :

– Chủ thể thực hiện quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng đại lý thương mại: Bên giao đại lý và bên đại lý đều có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng đại lý theo quy định của pháp luật.

Xem thêm: Các hình thức đại lý theo quy định của Luật Thương mại năm 2005

– Điều kiện thực hiện quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng đại lý thương mại

Theo lao lý tại Khoản 1 Điều 177 nêu trên, nếu không có thỏa thuận hợp tác khác, thời hạn đại lý được chấm hết khi có nhu yếu của bên giao đại lý hoặc bên đại lý về việc chấm hết hợp đồng đại lý. Yêu cầu này phải được biểu lộ bằng văn bản và thông tin cho bên kia biết về việc chấm hết hợp đồng đại lý.

– Trường hợp bên giao đại lý đơn phương chấm dứt hợp đồng đại lý

Bên giao đại lý nếu nhận thấy trường hợp liên tục hợp đồng là không có lợi cho mình thì có quyền đơn phương chấm hết hợp đồng đại lý và phải triển khai việc thông tin theo lao lý tại Khoản 2 Điều 177. Quy định về việc đơn phương chấm hết hợp đồng không cần nguyên do trong quan hệ đại lý tạo điều kiện kèm theo cho những bên tự do, dữ thế chủ động trong việc duy trì quan hệ đại lý. Việc pháp luật về thời hạn báo trước nhằm mục đích bảo vệ quyền lợi cho những bên, giúp những bên có sự sẵn sàng chuẩn bị để đưa ra những kế hoạch kinh doanh thương mại khác, hạn chế sự gây ảnh hưởng tác động đến quy trình hoạt động giải trí thương mại của những bên. Khi bên giao đại lý thực thi quyền đơn phương chấm hết hợp đồng đại lý, bên đại lý có quyền nhu yếu bên giao đại lý bồi thường theo pháp luật của pháp lý thương mại. Cụ thể, khoản bồi thường sẽ được xác lập như sau : – Trường hợp thời hạn đại lý dưới 1 năm : Khoản bồi thường bằng một tháng thù lao đại lý trung bình trong thời hạn đại lý. – Trường hợp thời hạn đại lý từ 1 năm trở lên : Khoản bồi thường bằng một tháng thù lao đại lý trung bình trong thời hạn nhận đại lý cho mỗi năm làm đại lý. Sở dĩ pháp lý có pháp luật bên giao đại lý phải bồi thường khi đơn phương chấm hết hợp đồng nếu có nhu yếu của bên đại lý bởi bên đại lý thường là thương nhân hoạt động giải trí kinh doanh thương mại nhỏ, dù có được thông tin trước một thời hạn nhất định nhưng thời hạn đó nhiều lúc chưa đủ để họ có những sự chuẩn bị sẵn sàng cho sự đổi khác. Cùng với đó, việc bồi thường này cũng phần nào giúp giảm sự tùy tiện của bên giao đại lý trong việc đơn phương chấm hết hợp đồng.

– Trường hợp bên đại lý đơn phương chấm dứt hợp đồng đại lý:

Khoản 3 Điều 177 Luật thương mại lao lý : “ Trường hợp hợp đồng đại lý được chấm hết trên cơ sở nhu yếu của bên đại lý thì bên đại lý không có quyền nhu yếu bên giao đại lý bồi thường cho thời hạn mà mình đã làm đại lý cho bên giao đại lý. ” Cũng giống như trường hợp bên giao đại lý đơn phương chấm hết hợp đồng đại lý, bên đại lý cũng hoàn toàn có thể thực thi việc này nếu nhận thấy việc làm đại lý không còn thích hợp nữa. Nhưng trong trường hợp này, bên đại lý sẽ không có quyền nhu yếu bên giao đại lý phải bồi thường cho mình. Quy định này khi vận dụng trên trong thực tiễn chưa thực sự hài hòa và hợp lý, bởi trong mốt số trường hợp bên giao đại lý không triển khai, triển khai không đúng, không vừa đủ nghĩa vụ và trách nhiệm buộc bên đại lý phải chấm hết hợp đồng. Khi đó, bên đại lý sẽ không nhận được khoản bồi thường nào từ bên giao đại lý. Mặt khác, trong trường hợp bên đại lý là đại lý độc quyền, khi đơn phương chấm hết hợp đồng đại lý tuy đã báo trước nhưng cũng sẽ gây ra khó khăn vất vả không nhỏ cho bên giao đại lý, bởi đại lý độc quyền là hình thức đại lý mà tại một khu vực địa lý nhất định bên giao đại lý chỉ giao cho một đại lý mua, bán một hoặc 1 số ít loại sản phẩm hoặc đáp ứng một hoặc một số ít loại dịch vụ nhất định. Trong trường hợp này, nếu không đưa ra được những kế hoạch kịp thời khi được thông bảo chấm hết hợp đồng từ bên đại lý, bên giao đại lý sẽ bị ảnh hưởng tác động rất lớn mà bên đại lý không phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm gì.

5. Điều kiện có hiệu lực về chủ thể của hợp đồng đại lý

Hiện nay Luật Thương mại 2005 không có lao lý đơn cử về điều kiện kèm theo có hiệu lực thực thi hiện hành của hợp đồng thương mại, vì thế để xác lập những điều kiện kèm theo có hiệu lực thực thi hiện hành của hợp đồng thương mại nói chung cũng như hợp đồng đại lý thương mại nói riêng thì đều được xác lập trên những địa thế căn cứ của Bộ luật dân sự. Theo đó thì một trong những điều kiện kèm theo có hiệu lực thực thi hiện hành của hợp đồng nói chung là chủ thể tham gia thanh toán giao dịch có năng lượng hành vi dân sự ( Điều 122 Bộ luật dân sự ), do đó, trong thương mại là một ngành luật chuyên ngành thì vẫn phải bảo vệ những điều kiện kèm theo về chủ thể của hợp đồng nói chung, ngoài những cũng cần bảo vệ những điều kiện kèm theo khác theo lao lý của Luật thương mại 2005. Tại Điều 166 Luật thương mại 2005 lao lý : Đại lý thương mại là hoạt động giải trí thương mại, theo đó bên giao đại lý và bên đại lý thoả thuận việc bên đại lý nhân danh chính mình mua, bán hàng hoá cho bên giao đại lý hoặc đáp ứng dịch vụ của bên giao đại lý cho người mua để hưởng thù lao. Hay nói cách khác đại lý chỉ là bên đứng ra bán sản phẩm & hàng hóa hoặc đáp ứng dịch vụ thay cho doanh nghiệp. Các đại lý tuyệt đối không được pháp luật những điều kiện kèm theo về mua và bán, Ngân sách chi tiêu … trái với những chủ trương của doanh nghiệp trừ trường hợp có thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng đại lý. Điều này cũng có nghĩa bên giao đại lý là chủ sở hữu so với hàng hoá đã giao cho bên đại lý Hợp đồng đại lý thương mại có hai bên chủ thể là bên giao đại lý và bên đại lý. Bên giao đại lý và Bên đại lý. Theo điều 167 Luật thương mại 2005 lao lý : Bên giao đại lý là thương nhân giao hàng hoá cho đại lý bán hoặc giao tiền mua hàng cho đại lý mua hoặc là thương nhân uỷ quyền thực thi dịch vụ cho đại lý đáp ứng dịch vụ. Bên đại lý là thương nhân nhận hàng hoá để làm đại lý bán, nhận tiền mua hàng để làm đại lý mua hoặc là bên nhận uỷ quyền đáp ứng dịch vụ. Như vậy theo pháp luật trên thì điều kiện kèm theo chủ thể của hai bên trong hợp đồng đại lý phải bảo vệ điều kiện kèm theo là thương nhân. Theo khoản 1 điều 6 Luật thương mại thì thương nhân gồm có tổ chức triển khai kinh tế tài chính được xây dựng hợp pháp, cá thể hoạt động giải trí thương mại một cách độc lập, liên tục và có ĐK kinh doanh thương mại. Do vậy chủ thể của hợp đồng đại lý thương mại phải là thương nhân với điều kiện kèm theo xây dựng hợp pháp, có ĐK kinh doanh thương mại. Có thể hiểu bên giao đại lý là thương nhân ( thương Nước Ta hoặc thương nhân quốc tế ) giao sản phẩm & hàng hóa cho đại lý bán hoặc giao tiền mua hàng cho đại lý mua. Đối với sản phẩm & hàng hóa thuộc hạng mục sản phẩm & hàng hóa xuất nhập khẩu theo giấy phép, thương nhân chỉ được ký hợp đồng đại lý sau khi được Bộ Công Thương được cho phép. Xuất phát từ đó, bên giao đại lý là nhà phân phối sản phẩm & hàng hóa có nghĩa vụ và trách nhiệm giao hàng, tiền cho bên đại lý thì phải là thương nhân được sản xuất sản phẩm & hàng hóa đó hoặc được kinh doanh thương mại sản phẩm & hàng hóa đó. Mặc dù bên giao đại lý không trực tiếp triển khai việc mua, bán sản phẩm & hàng hóa. Nhưng họ chính là người sản xuất ra sản phẩm & hàng hóa, hoặc bỏ tiền ra để mua sản phẩm & hàng hóa hay nói cách khác họ là người trực tiếp có nhu yếu, có lợi từ việc mua, bán sản phẩm & hàng hóa này. Bên đại lý là thương nhân nhận hàng hoá để làm đại lý bán, nhận tiền mua hàng để làm đại lý mua hoặc là bên nhận uỷ quyền đáp ứng dịch vụ. Ngoài thương nhân Nước Ta với nhau, thì thương nhân Nước Ta hoàn toàn có thể ký hợp đồng đại lý với thương nhân quốc tế. Thương nhân quốc tế hoàn toàn có thể được thương nhân Nước Ta thuê làm đại lý bán hàng tại quốc tế những loại sản phẩm & hàng hóa, trừ sản phẩm & hàng hóa thuộc hạng mục cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu. Đối với sản phẩm & hàng hóa thuộc hạng mục xuất khẩu, theo giấy phép, thương nhân chỉ được ký hợp đồng thuê đại lý bán hàng tại quốc tế sau khi được Bộ Công Thương được cho phép Nguyên tắc chung về điều kiện kèm theo chủ thể giao kết hợp đồng theo lao lý của Bộ luật dân sự là những bên ký kết hợp đồng phải có năng lượng chủ thể để triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm phát sinh từ hợp đồng. Trong hoạt động giải trí đại lý thương mại, bên đại lý vừa là một bên chủ thể của hợp đồng đại lý vừa là một bên chủ thể của hợp đồng mua và bán sản phẩm & hàng hóa, đáp ứng dịch vụ nên để bảo vệ năng lượng chủ thể để thực thi những nghĩa vụ và trách nhiệm phát sinh từ những hợp đồng nói trên thì bên đại lý vừa phải ĐK kinh doanh thương mại ngành nghề đại lý vừa phải có ĐK kinh doanh thương mại ngành nghề tương thích với loại sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ mà mình làm đại lý. Điều này nhằm mục đích bảo vệ sự hợp pháp về tư cách chủ thể để bên đại lý triển khai việc bán hàng, đáp ứng dịch vụ hoặc mua hàng nhằm mục đích thu doanh thu cho mình hay để cho người khác.

6. Hợp đồng đại lý có sử dụng biện pháp bảo đảm là ký quỹ?

Tóm tắt câu hỏi:

Chào luật sư ! Luật sư cho tôi hỏi : khi làm hợp đồng mua và bán thẻ cào điện thoại thông minh thì công ty hỏi là anh muốn làm đại lý cấp mấy ? Nếu làm đại lý cấp 1 thì chiết khấu là 10 % giá trị thẻ nạp. Nhưng với điều kiện kèm theo là phải ký quỹ 100 triệu đồng, trong trường hợp khi ký quỹ thì tôi phải làm gì để bảo vệ nếu bên công ty vi phạm hợp đồng thì tôi nhận lại được số tiền ký quỹ và làm thủ tục gì để bảo vệ pháp lý khi ký quỹ ? Cảm ơn luật sư !

Luật sư tư vấn:

Đại lý thương mại theo Điều 166 Luật thương mại 2005 là hoạt động giải trí thương mại, theo đó bên giao đại lý và bên đại lý thoả thuận việc bên đại lý nhân danh chính mình mua, bán hàng hoá cho bên giao đại lý hoặc đáp ứng dịch vụ của bên giao đại lý cho người mua để hưởng thù lao. Bên giao đại lý và bên đại lý thỏa thuận hợp tác trải qua hợp đồng đại lý. Bên giao đại lý có những quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm theo Điều 172, Điều 173 Luật thương mại 2005 Quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của bên đại lý sẽ trái chiều với quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của bên giao đại lý được pháp luật tại Điều 174, Điều 175 Luật thương mại 2005. Trong trường hợp này, bên giao đại lý và bên đại lý vận dụng giải pháp bảo vệ là ký quỹ. Ký quỹ theo Điều 360 Bộ luật dân sự việc bên có nghĩa vụ và trách nhiệm gửi một khoản tiền hoặc kim khí quí, đá quí hoặc sách vở có giá khác vào thông tin tài khoản phong toả tại một ngân hàng nhà nước để bảo vệ việc triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự.

Hop-dong-dai-ly-co-su-dung-bien-phap-bao-dam-la-ky-quy

 Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài:1900.6568

Nếu vận dụng giải pháp bảo vệ này thì chỉ cần trong hợp đồng đại lý, bên bạn ( bên đại lý ) thỏa thuận hợp tác rõ về yếu tố trả lại gia tài ký quỹ khi chấm hết hợp đồng đại lý, xác lập bên có quyền nhu yếu ngân hàng nhà nước giao dịch thanh toán, phí giao dịch thanh toán tiền dịch vụ ký quỹ tại ngân hàng nhà nước … Như thế, khi bạn chấm hết hợp đồng ký quỹ thì bạn hoàn toàn có thể lấy lại tiền ký quỹ tại ngân hàng nhà nước. Để hợp pháp hóa, bên bạn và bên giao đại lý chỉ cần thực thi đúng thủ tục bên phía ngân hàng nhà nước ký quỹ và ký kết hợp đồng đại lý có thỏa thuận hợp tác về pháp luật ký quỹ.

Rate this post