Hợp đồng đặt cọc: 5 mẫu phổ biến và các vấn đề pháp lý liên quan

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC MUA BÁN HÀNG HÓA 

 

BÊN ĐẶT CỌC: (Bên A)

Ông ( Bà ) / Công ty : ……………………………………………………………………………………….
Sinh ngày : ………………………………………………………………………..
Chứng minh nhân dân / ĐKKD số : ……………..
Do … … … … ………………………. cấp ngày ……………..
Hộ khẩu thường trú / trụ sở : … … … … … … … … … ………………………

BÊN NHẬN ĐẶT CỌC: (Bên B)

Ông ( Bà ) / Công ty : ……………………………………………………………………….
Sinh ngày : …………………………………………………………………………………..
Chứng minh nhân dân / ĐKKD số : ……………..
Do cơ quan …………………. cấp ngày ……………..
Hộ khẩu thường trú / trụ sở : … … … … … … … … … … … … … … … … .
Hai bên đồng ý chấp thuận triển khai ký kết Hợp đồng đặt cọc với những thỏa thuận hợp tác sau đây :
Điều 1 : Tài sản đặt cọc
( Mô tả đơn cử những chi tiết cụ thể về gia tài đặt cọc : nếu là tiền số tiền là bao nhiêu, mệnh giá như thế nào, nếu là vàng bạc hoặc kim khí quý khác thì nêu rõ số lượng, cân nặng, hình dáng … … )

Điều 2: Thời hạn đặt cọc

Thời hạn đặt cọc là : …………….., kể từ ngày …………….. đến ngày ………

Điều 3: Mục đích đặt cọc

Ghi rõ mục tiêu đặt cọc, nội dung thỏa thuận hợp tác ( cam kết ) của những bên về việc bảo vệ giao kết hoặc triển khai hợp đồng mua và bán sản phẩm & hàng hóa .

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của bên A

Bên A có những nghĩa vụ và trách nhiệm sau đây :
a ) Giao gia tài đặt cọc cho Bên B theo đúng thỏa thuận hợp tác ;

b) Giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự đã thỏa thuận tại Điều 3 nêu trên. Nếu Bên A từ chối giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự (mục đích đặt cọc không đạt được) thì Bên A bị mất tài sản đặt cọc;

c ) Các thỏa thuận hợp tác khác …
Bên A có những quyền sau đây :
a ) Nhận lại gia tài đặt cọc từ Bên B hoặc được trả khi triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm trả tiền cho Bên B trong trường hợp 2 Bên giao kết hoặc triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự ( mục tiêu đặt cọc đạt được ) ;
b ) Nhận lại và sở hữu tài sản đặt cọc và một khoản tiền tương tự giá trị gia tài đặt cọc ( trừ trường hợp có thỏa thuận hợp tác khác ) trong trường hợp Bên B khước từ việc giao kết hoặc thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự ( mục tiêu đặt cọc không đạt được ) ;
c ) Các thỏa thuận hợp tác khác …

ĐIỀU 5: Quyền và nghĩa vụ của bên B

Bên B có những nghĩa vụ và trách nhiệm sau đây :
a ) Trả lại gia tài đặt cọc cho Bên A hoặc trừ để thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm trả tiền trong trường hợp 2 Bên giao kết hoặc triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự ;
b ) Trả lại gia tài đặt cọc và một khoản tiền tương tự giá trị gia tài đặt cọc cho Bên A ( trừ trường hợp có thỏa thuận hợp tác khác ) trong trường hợp Bên B khước từ việc giao kết hoặc triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự ;
c ) Các thỏa thuận hợp tác khác …
Bên B có những quyền sau đây :
a ) Sở hữu tài sản đặt cọc nếu Bên A phủ nhận giao kết hoặc thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự .
b ) Các thỏa thuận hợp tác khác …

ĐIỀU 6: Phương thức giải quyết tranh chấp

Trong quy trình thực thi Hợp đồng mà phát sinh tranh chấp, những bên cùng nhau thương lượng xử lý trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi và nghĩa vụ của nhau ; trong trường hợp không xử lý được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để nhu yếu TANDTC có thẩm quyền xử lý theo pháp luật của pháp lý .

ĐIỀU 7: Cam đoan của các bên

Bên A và bên B chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về những lời cam kết sau đây :
Việc giao kết Hợp đồng này trọn vẹn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc ;
Thực hiện đúng và khá đầy đủ toàn bộ những thỏa thuận hợp tác đã ghi trong Hợp đồng này ;
Các cam kết khác …

ĐIỀU 8: Điều khoản cuối cùng

Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm và quyền lợi hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này ;

Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này.

Hợp đồng có hiệu lực hiện hành từ ngày … / … / … / ; Hợp đồng được lập thành … bản, mỗi bên giữ … bản .

Bên A

Bên B

Rate this post