Hợp đồng gia công là gì? Đặc điểm của hợp đồng gia công?

Quy định mới nhất của pháp lý về hợp đồng gia công. Khái niệm hợp đồng gia công ? Hợp đồng gia công là gì ? Đặc điểm của hợp đồng gia công ? Quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của những bên trong hợp đồng gia công ?

1. Hợp đồng gia công là gì?

Gia công trong thương mại là hoạt động giải trí thương mại, theo đó bên nhận gia công sử dụng một phần hoặc hàng loạt nguyên vật liệu, vật tư của bên đặt gia công để thực thi một hoặc nhiều quy trình trong quy trình sản xuất theo nhu yếu của bên đặt gia công để hưởng thù lao.

Hợp đồng gia công trong dân sự là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên nhận gia công thực hiện công việc để tạo ra sản phẩm theo yêu cầu của bên đặt gia công, còn bên đặt gia công nhận sản phẩm và trả tiền công.

Hợp đồng gia công trong thương mại là sự thỏa thuận hợp tác giữa những bên, theo đó bên nhận gia công sử dụng một phần hoặc hàng loạt nguyên vật liệu, vật kiệu của bên đặt gia công để triển khai một hoặc nhiều quy trình trong quy trình sản xuất loại sản phẩm sản phẩm & hàng hóa theo nhu yếu của bên đặt gia công với mục tiêu là hưởng thù lao, còn bên đặt gia công nhận mẫu sản phẩm và trả tiền thù lao.

Hop-dong-gia-cong.jpgHop-dong-gia-cong.jpg

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài: 1900.6568

2. Đặc điểm hợp đồng gia công

– Hợp đồng gia công trong thương mại cũng có những đặc thù chung của hợp đồng gia công trong dân sự như sau : + Là hợp đồng song vụ : Cả bên đặt gia công và bên nhận gia công đều có những quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm theo hợp đồng, trong đó quyền của bên này là nghĩa vụ và trách nhiệm của bên kia và ngược lại. + La hợp đồng ưng thuận : Hợp đồng gia công có hiệu lực hiện hành ngay từ thời gian những bên đã thỏa thuận hợp tác xong những lao lý cơ bản của hợp đồng. Hợp đồng gia công không khi nào hoàn toàn có thể được triển khai và chấm hết ngay tại thời gian giao kết, mà luôn yên cầu một khoảng chừng thời hạn đủ để bên nhận gia công hoàn toàn có thể thực thi được việc gia công của mình. Nếu những bên không có thỏa thuận hợp tác về thời hạn thì thời hạn được tính là khoảng chừng thời hạn hài hòa và hợp lý để thực thi việc gia công đó. Là hợp đồng có đền bù : Bên đặt gia công có nghĩa vụ và trách nhiệm thanh toán giao dịch tiền công cho bên nhận gia công theo thỏa thuận hợp tác. Việc không có thỏa thuận hợp tác không được hiểu là không có đền bù. – Hợp đồng gia công có những đặc thù riêng so với những hợp đồng gia công trong dân sự khác về đối tượng người tiêu dùng, hình thức của hợp đồng

Xem thêm: Hợp đồng gia công là gì? Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng?

+ Đối tượng : Đối tượng của hợp đồng gia công trong thương mại là việc triển khai một hoặc nhiều quy trình trong quy trình sản xuất ra loại sản phẩm mới. Sản phẩm mới được sản xuất ra theo hợp đồng gia công trong thương mại được gọi là sản phẩm & hàng hóa gia công. Tất cả những loại sản phẩm & hàng hóa đều hoàn toàn có thể được gia công, trừ những sản phẩm & hàng hóa thuộc diện cấm kinh doanh thương mại. Hàng hóa hoàn toàn có thể được gia công cho thương nhân quốc tế, trường hợp sản phẩm & hàng hóa được gia công cho thương nhân quốc tế để tiêu thụ ở quốc tế thì sản phẩm & hàng hóa thuộc diện cấm kinh doanh thương mại, cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu, hoàn toàn có thể được gia công nếu được cơ quan nhà nước có thẩm quyền được cho phép. Ở Nước Ta, gia công cho quốc tế đóng một vài trò quan trọng ; theo số liệu thống kê, gia công xuất khẩu chiếm 80 % kim ngạch xuất khẩu hàng năm của cả nước. Những yếu tố về gia công sản phẩm & hàng hóa có yếu tố quốc tế được pháp luật trong Nghị định số 12/2006 / NĐ-CP. + Hình thức : Hợp đồng gia công trong thương mại phải được lập thành văn bản hoặc bằng hình thức khác có giá trị pháp lý tương tự. + Nội dung : Hợp đồng gia công hoàn toàn có thể gồm có những pháp luật pháp luật về : sản phẩm & hàng hóa gia công, số lượng và giá nguyên vật liệu, giá gia công, phương pháp thanh toán giao dịch và những tài liệu kỹ thuật.

3. Quyền và nghĩa vụ các bên

a) Quyền và nghĩa vụ của bên đặt gia công

– Giao một phần hoặc hàng loạt nguyên vật liệu, vật tư gia công theo đúng hợp đồng gia công hoặc giao tiền để mua vật tư theo số lượng, chất lượng và mức giá thỏa thuận hợp tác. – Nhận lại hàng loạt gia tài gia công, máy móc, thiết bị cho thuê hoặc cho mượn, nguyên vật liệu, phụ liệu, vật tư, phế liệu sau khi thanh lý hợp đồng gia công, trừ trường hợp có thỏa thuận hợp tác khác. – Cử người đại diện thay mặt để kiểm tra, giám sát việc gia công tại nơi nhận gia công, cử chuyên viên để hướng dẫn kỹ thuật, sản xuất và kiểm tra chất lượng mẫu sản phẩm gia công theo thoả thuận trong hợp đồng gia công. – Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về tính hợp pháp về quyền sở hữu trí tuệ của hang hoá gia công, nguyên vật liệu, vật tư, máy móc, thiết bị dùng để gia công chuyển cho bên nhận gia công .

Xem thêm: Biên lợi nhuận gộp từ quá trình gia công là gì? Tìm hiểu biên lợi nhuận gộp

b) Quyền và nghĩa vụ của bên nhận gia công

– Cung ứng một phần hoặc hàng loạt nguyên vật liệu, vật tư để gia công theo thoả thuận với bên đặt gia công về số lượng, chất lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật và giá. – Nhận thù lao gia công và những ngân sách hài hòa và hợp lý khác. – Trường hợp nhận gia công cho tổ chức triển khai, cá thể quốc tế, bên nhận gia công được xuất khẩu tại chỗ loại sản phẩm gia công, máy móc, thiết bị thuê hoặc mượn, nguyên vật liệu, phụ liệu, vật tư dư thừa, phế phẩm, phế liệu theo uỷ quyền của bên đặt gia công. – Trường hợp nhận gia công cho tổ chức triển khai, cá thể quốc tế, bên nhận gia công được miễn thuế nhập khẩu so với máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu, phụ liệu vật tư tạm nhập khẩu theo định mức để triển khai hợp đồng gia công theo lao lý của pháp lý về thuế. – Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về tính hợp pháp của hoạt động giải trí gia công hàng hoá trong trường hợp hàng hoá gia công thuộc diện cấm kinh doanh thương mại, cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu.

4. Hình thức của hợp đồng gia công thương mại

Điều 178 Luật thương mại quy định về Gia công trong thương mại như sau: “Gia công trong thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bên nhận gia công sử dụng một phần hoặc toàn bộ nguyên liệu, vật liệu của bên đặt gia công để thực hiện một hoặc nhiều công đoạn trong quá trình sản xuất theo yêu cầu của bên đặt gia công để hưởng thù lao”.

Điều 179 Luật thương mại năm 2005 về Hợp đồng gia công lao lý : “ Hợp đồng gia công phải được lập thành văn bản hoặc bằng hình thức khác có giá trị pháp lý tương tự ” .

Xem thêm: Quy định về quyền và nghĩa vụ của bên đặt gia công thương mại

Như vậy, theo lao lý này thì hợp đồng gia công chỉ được biểu lộ dưới dạng văn bản hoặc hình thức có giá trị pháp lý tương tự hình thức văn bản. Pháp luật thương mại hiện hành không lao lý đơn cử về khái niệm hợp đồng gia công trong thương mại, nhưng theo lao lý tai Điều 547 Bộ luật dân sự về Hợp đồng gia công và Điều 178 Luật thương mại về gia công trong thương mại hoàn toàn có thể hiểu “ hợp đồng gia công trong thương mại là sự thỏa thuận hợp tác của những bên, theo đó theo đó bên nhận gia công sử dụng một phần hoặc hàng loạt nguyên vật liệu, vật tư của bên đặt gia công để triển khai một hoặc nhiều quy trình trong quy trình sản xuất theo nhu yếu của bên đặt gia công để hưởng thù lao, còn bên đặt ra công nhận loại sản phẩm và trả tiền thù lao ”. Hợp đồng gia công trong thương mại được bộc lộ dưới dạng văn bản là loại hợp đồng được những bên lập thành văn bản tiềm ẩn nội dung là những thỏa thuận hợp tác của hai bên và có chữ kí của chủ thể giao kết hợp đồng. Hình thức hợp đồng có giá trị pháp lý tương tự hình thức văn bản đó là những loại như Telex, fax, thư điện tử … Hợp đồng gia công trong thương mại cũng như những hợp đồng thương mại khác, thường có giá trị hợp đồng lớn chứ không như những hợp đồng gia công dân sự mang tính đơn lẻ, giá trị nhỏ nên pháp lý bắt buộc nó phải được bộc lộ dưới dạng văn bản là hợp lý, chân thực bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp những những bên, tranh thực trạng “ lời nói gió bay ” trong đời sống.

5. Hợp đồng gia công bên nào phải chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm

Tóm tắt câu hỏi:

Tôi có nhu yếu tư vấn yếu tố đơn cử như sau : Tôi là muốn xây dựng một cơ sở kinh doanh thương mại ( Bên A ). Đơn vị tôi có phong cách thiết kế, có quá trình sản xuất, có nguồn nguyên vật liệu để sản xuất một loại loại sản phẩm và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm tiêu thụ và bh mẫu sản phẩm. Tôi muốn đặt gia công sản xuất loại sản phẩm đó tại một cơ sở sản xuất ( có mặt bằng nhà xưởng, trang thiết bị, nhân lực ) ( gọi là bên B ). Sản phẩm này mang thương hiệu của Bên A và sản xuất theo phong cách thiết kế và quy trình tiến độ bên A. Tuy nhiên loại sản phẩm trước khi đưa ra tiêu thụ thì phải làm thủ tục ghi nhận chất lượng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Bên A có được coi là cơ sở sản xuất ra loại sản phẩm, bên B được coi là xưởng sản xuất của bên A không ? Trường hợp Bên A không được coi là cơ sở sản xuất ra mẫu sản phẩm thì gọi là gì ? Kính mong Luật sư Luật Dương Gia hoàn toàn có thể tư vấn và vấn đáp giúp. Xin chân thành cảm ơn.

Luật sư tư vấn:

Theo pháp luật tại Luật thương mại 2005 thì :

Xem thêm: Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng gia công

Gia công trong thương mại là hoạt động giải trí thương mại, theo đó bên nhận gia công sử dụng một phần hoặc hàng loạt nguyên vật liệu, vật tư của bên đặt gia công để triển khai một hoặc nhiều quy trình trong quy trình sản xuất theo nhu yếu của bên đặt gia công để hưởng thù lao.

* Quyền và nghĩa vụ của bên đặt gia công

1. Giao một phần hoặc hàng loạt nguyên vật liệu, vật tư gia công theo đúng hợp đồng gia công hoặc giao tiền để mua vật tư theo số lượng, chất lượng và mức giá thoả thuận. 2. Nhận lại hàng loạt mẫu sản phẩm gia công, máy móc, thiết bị cho thuê hoặc cho mượn, nguyên vật liệu, phụ liệu, vật tư, phế liệu sau khi thanh lý hợp đồng gia công, trừ trường hợp có thoả thuận khác. 3. Bán, tiêu huỷ, Tặng biếu tại chỗ mẫu sản phẩm gia công, máy móc, thiết bị cho thuê hoặc cho mượn, nguyên vật liệu, phụ liệu, vật tư dư thừa, phế phẩm, phế liệu theo thoả thuận và tương thích với pháp luật của pháp lý. 4. Cử người đại diện thay mặt để kiểm tra, giám sát việc gia công tại nơi nhận gia công, cử chuyên viên để hướng dẫn kỹ thuật sản xuất và kiểm tra chất lượng loại sản phẩm gia công theo thoả thuận trong hợp đồng gia công. 5. Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm so với tính hợp pháp về quyền sở hữu trí tuệ của hàng hoá gia công, nguyên vật liệu, vật tư, máy móc, thiết bị dùng để gia công chuyển cho bên nhận gia công.

*Quyền và nghĩa vụ của bên nhận gia công

1. Cung ứng một phần hoặc hàng loạt nguyên vật liệu, vật tư để gia công theo thỏa thuận hợp tác với bên đặt gia công về số lượng, chất lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật và giá. 2. Nhận thù lao gia công và những ngân sách hài hòa và hợp lý khác. 3. Trường hợp nhận gia công cho tổ chức triển khai, cá thể quốc tế, bên nhận gia công được xuất khẩu tại chỗ loại sản phẩm gia công, máy móc, thiết bị thuê hoặc mượn, nguyên vật liệu, phụ liệu, vật tư dư thừa, phế phẩm, phế liệu theo uỷ quyền của bên đặt gia công. 4. Trường hợp nhận gia công cho tổ chức triển khai, cá thể quốc tế, bên nhận gia công được miễn thuế nhập khẩu so với máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu, phụ liệu, vật tư tạm nhập khẩu theo định mức để thực thi hợp đồng gia công theo pháp luật của pháp lý về thuế.

5. Chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của hoạt động gia công hàng hoá trong trường hợp hàng hoá gia công thuộc diện cấm kinh doanh, cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu.

Theo pháp luật này thì về thực chất, bên đặt gia công thuê trả thù lao cho bên nhận gia công nên bên đặt gia công nhận lại hàng loạt loại sản phẩm gia công, máy móc, thiết bị cho thuê hoặc cho mượn, nguyên vật liệu, phụ liệu, vật tư, phế liệu sau khi thanh lý hợp đồng gia công. Theo đó, việc gia công này theo đúng nghĩa là chỉ thuê gia công dựa trên dây chuyển, chất lượng và nguyên vật liệu của bên đặt. Như vậy, mẫu sản phẩm khi đưa ra sẽ mang tên gọi của bên đặt gia công ( bên A ) và bên đó sẽ chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trong hàng loạt chất lượng mẫu sản phẩm. Việc tên gọi của bên nhận gia công Bên B thì không được coi là xưởng sản xuất của bên A, bởi lẽ nếu là xưởng sản xuất thì phải thay mặt đứng tên dưới danh nghĩa Bên A phải phải bổ trợ là khu vực kinh doanh thương mại hoặc Trụ sở. Như vậy, việc Bên A và Bên B trong nội dung bạn trình diễn như trên là hai cơ sở có tư cách pháp lý độc lập, không bên nào phụ thuộc vào bên nào, việc ghi tên gọi vào loại sản phẩm sản xuất ra thì nhờ vào sự thỏa thuận hợp tác giữa những bên.

Rate this post