house trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

(Matthew 11:19) Frequently, those going from house to house have seen evidence of angelic direction that leads them to those who are hungering and thirsting for righteousness.

Nhiều khi những người đi từ nhà này sang nhà kia thấy rõ được các thiên sứ dẫn dắt đến nhà những người đói khát về sự công bình.

jw2019

My partner and i are trying to transition some of the homeless vets out here into affordable housing.

Cộng sự của tôi và tôi… đang muốn những người vô gia cư được sống tốt hơn

OpenSubtitles2018. v3

The ” house party ” protocol, sir?

Tiến Trình Tiệc Tại Gia, sir?

OpenSubtitles2018. v3

And by the time I was an intern house officer, I could barely afford to maintain my mother’s 13- year- old car — and I was a paid doctor.

Lúc đó, tôi là một thực tập sinh làm việc làm bàn giấy, chỉ vừa đủ năng lực kinh tế tài chính để bảo trì cho chiếc xe xe hơi 13 tuổi của mẹ tôi, tôi cũng là 1 bác sĩ được trả lương .

QED

If either house voted down on a bill or fails to act on it after an adjournment sine die, the bill is lost and would have to be proposed to the next congress, with the process starting all over again.

Nếu một trong hai viện bình chọn không đồng ý với một dự luật hoặc không hành động sau khi bị trì hoãn vô thời hạn, dự luật bị bỏ đi và nó sẽ phải được đề xuất lại trong kỳ quốc hội tiếp theo, với quá trình này bắt đầu lại từ đầu.

WikiMatrix

Ma and Aunt Polly came running out of the house and asked him what was the matter.

Mẹ và cô Polly từ trong nhà chạy ra hỏi cậu có chuyện gì.

Literature

Sinhalese New Year is celebrated with the harvest festival (in the month of Bak) when the sun moves from the Meena Rashiya (House of Pisces) to the Mesha Rashiya (House of Aries).

Năm mới của người Sinhala được tổ chức với lễ hội thu hoạch (vào tháng Bak) khi mặt trời đi từ Meena Rashiya (House of Pisces) tới Mesha Rashiya (House of Aries).

WikiMatrix

Marshall rejected the first house he saw as too dilapidated, instead settling on the 1848 brick home of Wilmer McLean.

Marshall loại bỏ ngôi nhà đầu tiên ông thấy vì quá tồi tàn đổ nát và thay vào đó ông chọn ngôi nhà gạch xây từ năm 1848 của Wilmer McLean.

WikiMatrix

Both houses of the Australian Parliament use three hourglasses to time certain procedures, such as divisions.

Cả hai tòa nhà Quốc hội Úc sử dụng ba đồng hồ cát để đo một số thứ nhất định, như là phân phe biểu quyết.

WikiMatrix

Most of our local authorities, when they sit down to plan for the next five, 10, 15, 20 years of a community, still start by assuming that there will be more energy, more cars, more housing, more jobs, more growth, and so on.

Hầu hết những chính quyền địa phương khi đề ra kế hoạch cho công đồng của mình torng 10-15-20 năm tới vẫn bắt đầu cho rằng trong tương lai sẽ có nhiều năng lượng hơn, nhiều xe, nhiều nhà, nhiều việc làm hơn và nhiều thứ cứ thế phát triển v.v…

ted2019

Before that, his father had evicted him from their house seeing his determination to pursue his music career.

Trước đó bố ông đã đuổi ông khỏi nhà khi thấy ông quyết tâm theo con đường âm nhạc.

WikiMatrix

I come every morning to clean the house.

Tôi tới đây dọn dẹp nhà cửa, như thường lệ.

OpenSubtitles2018. v3

When she campaigned during her husband’s 2000 run for United States House of Representatives, her boss at the University of Chicago asked if there was any single thing about campaigning that she enjoyed; after some thought, she replied that visiting so many living rooms had given her some new decorating ideas.

Khi đang vận động cho chồng vào Hạ viện (năm 2000), thượng cấp của Michelle ở Đại học Chicago hỏi điều gì khiến bà thích nhất trong công việc này, sau một phút suy nghĩ bà trả lời rằng chính là nhờ có cơ hội vào quá nhiều phòng khách mà bà nảy sinh các ý tưởng mới về trang trí nội thất.

WikiMatrix

3 On that very night, the word of God came to Nathan, saying: 4 “Go and say to my servant David, ‘This is what Jehovah says: “You are not the one who will build the house for me to dwell in.

3 Ngay trong đêm đó, có lời của Đức Chúa Trời truyền cho Na-than rằng: 4 “Hãy nói với tôi tớ ta là Đa-vít: ‘Đây là điều Đức Giê-hô-va đã phán: “Con không phải là người sẽ xây nhà cho ta ngự.

jw2019

They said the house was open for visitors.

Họ nói rằng ngồi nhà mở cửa cho khách thăm quan.

OpenSubtitles2018. v3

This is the house of God, and I speak with his voice.

Đây là nhà của Chúa, và ta nói bằng tiếng của Người.

OpenSubtitles2018. v3

It will have to be a little house.

Nó sẽ phải là một ngôi nhà nhỏ.

Literature

Pol Pot then fled the Khmer Rouge’s northern stronghold, but was later arrested and sentenced to lifelong house arrest.

Sau đó Pol Pot chạy sang cứ điểm của hắn ở phía bắc, nhưng sau đó bị lãnh đạo quân sự Khmer Đỏ là Ta Mok bắt giữ, và kết án quản thúc tại gia suốt đời.

WikiMatrix

The other day, there’s a car that I don’t recognize, it’s parked outside of my house.

Một ngày nọ, có một chiếc xe mà tao không nhận ra…. nó đậu ngoài nhà của tao.

OpenSubtitles2018. v3

It can be scary to listen to adults in the house yell, fight, or break things .

Nghe người lớn trong nhà la lối, ẩu đả nhau, hoặc làm vỡ nhiều thứ có thể rất hãi sợ .

EVBNews

He’s been going to the singles mixers at Hillel House.

Đến cuộc gặp những người độc thân ở Hillel House.

OpenSubtitles2018. v3

+ 19 He burned down the house of the true God,+ tore down the wall of Jerusalem,+ burned all its fortified towers with fire, and destroyed everything of value.

+ 19 Ông phóng hỏa nhà Đức Chúa Trời,+ phá đổ tường thành Giê-ru-sa-lem,+ đốt tất cả các tháp kiên cố của thành và tiêu hủy mọi thứ có giá trị.

jw2019

There was a point to iT.Wendy, this is house.

đây là House.

OpenSubtitles2018. v3

How could House have known?

Sao House có thể biết được?

OpenSubtitles2018. v3

We are not going to have this in our house.

Bố mẹ sẽ không để chuyện này lặp lại trong nhà mình nữa.

OpenSubtitles2018. v3

Rate this post