Từ điển Tiếng Việt

khao Tiếng Việt là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa từ khao trong văn hóa truyền thống Nước Ta. Hiểu thêm từ ngữ Nước Ta ta với Từ Điển Số. Com .

Thông tin thuật ngữ khao tiếng Tiếng Việt

Có nghiên cứu sâu vào tiếng Việt mới thấy Tiếng Việt phản ánh rõ hơn hết linh hồn, tính cách của con người Việt Nam và những đặc trưng cơ bản của nền văn hóa Việt Nam. Nghệ thuật ngôn từ Việt Nam có tính biểu trưng cao. Ngôn từ Việt Nam rất giàu chất biểu cảm – sản phẩm tất yếu của một nền văn hóa trọng tình.

Theo loại hình, tiếng Việt là một ngôn ngữ đơn tiết, song nó chứa một khối lượng lớn những từ song tiết, cho nên trong thực tế ngôn từ Việt thì cấu trúc song tiết lại là chủ đạo. Các thành ngữ, tục ngữ tiếng Việt đều có cấu trúc 2 vế đối ứng (trèo cao/ngã đau; ăn vóc/ học hay; một quả dâu da/bằng ba chén thuốc; biết thì thưa thốt/ không biết thì dựa cột mà nghe…).

Bạn đang đọc: Từ điển Tiếng Việt

Định nghĩa – Khái niệm

khao tiếng Tiếng Việt?

Dưới đây sẽ giải thích ý nghĩa của từ khao trong tiếng Việt của chúng ta mà có thể bạn chưa nắm được. Và giải thích cách dùng từ khao trong Tiếng Việt. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ khao nghĩa là gì.

– 1 đgt

. Mở tiệc thết đãi cho việc mừng: mổ trâu mổ bò ăn khao khao vọng

. Thết đãi người lập công lớn: mở rượu khao tất cả quân sĩ khao binh khao lạo khao quân khao thưởng

. Thết đãi nhân lúc vui vẻ: khao một chầu bia khao một buổi xem ca nhạc.
– 2 đgt. Bẩy cho than rơi từ trên cao xuống: khao than trên tầng cao.

Thuật ngữ liên quan tới khao

Tóm lại nội dung ý nghĩa của khao trong Tiếng Việt

khao có nghĩa là: – 1 đgt.. . Mở tiệc thết đãi cho việc mừng: mổ trâu mổ bò ăn khao khao vọng.. . Thết đãi người lập công lớn: mở rượu khao tất cả quân sĩ khao binh khao lạo khao quân khao thưởng.. . Thết đãi nhân lúc vui vẻ: khao một chầu bia khao một buổi xem ca nhạc.. – 2 đgt. Bẩy cho than rơi từ trên cao xuống: khao than trên tầng cao.

Đây là cách dùng khao Tiếng Việt. Đây là một thuật ngữ Tiếng Việt chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Kết luận

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ khao là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Rate this post