KÝ TẮT – Trường Đại học Quốc Tế – Phòng Thanh tra Pháp chế

Hiện nay, việc ký nháy ( hay còn gọi là ký tắt ) trên những văn bản khi phát hành không chỉ được cơ quan Nhà nước vận dụng mà tại nhiều doanh nghiệp cũng sử dụng chữ ký nháy .
Đã khi nào bạn vướng mắc giá trị pháp lý của chữ ký nháy khác gì so với chữ ký thường thì chưa ? Nếu có, hãy cùng khám phá câu vấn đáp qua bài viết dưới đây nhé .
Ký nháy được nhắc đến tại Điều 9 Thông tư 04/2013 / TT-BNV như sau :

Điều 9. Kiểm tra văn bản trước khi ký ban hành
1. Người đứng đầu đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản phải kiểm tra và chịu trách nhiệm về độ chính xác của nội dung văn bản, ký nháy/tắt vào cuối nội dung văn bản (sau dấu ./.) trước khi trình Lãnh đạo cơ quan, tổ chức (nêu rõ tên cơ quan, tổ chức) ký ban hành; đề xuất mức độ khẩn; đối chiếu quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước xác định việc đóng dấu mật, đối tượng nhận văn bản, trình người ký văn bản quyết định.
2. Chánh Văn phòng giúp người đứng đầu cơ quan tổ chức kiểm tra lần cuối và chịu trách nhiệm về thể thức, kỹ thuật trình bày, thủ tục ban hành văn bản của cơ quan, tổ chức (nêu rõ tên cơ quan, tổ chức) và phải ký nháy/tắt vào vị trí cuối cùng ở “Nơi nhận”.

Theo quy định này, người ký nháy chính là người có trách nhiệm kiểm tra, rà soát văn bản trước khi gửi cho lãnh đạo khi ban hành một văn bản nào đó. Riêng với các hợp đồng chữ ký nháy có tác dụng xác nhận (ví dụ trong trường hợp văn bản gồm nhiều trang). Như vậy, có thể hiểu chữ ký nháy là chữ ký của người có trách nhiệm, nhằm xác định văn bản trước khi ban hành đã được rà soát đúng thẩm quyền, đúng nội dung, thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản.

Các loại chữ ký nháy thường thấy gồm:

– Loại thứ nhất: Chữ ký nháy nằm phía dưới từng trang văn bản

Chữ ký nháy này xác nhận tính liền lạc của văn bản, người ký nháy ký tại toàn bộ những văn bản do mình soạn thảo hoặc do mình được kiểm tra, thanh tra rà soát nội dung. Chữ ký nháy dưới từng trang có hiệu quả tương tự như như việc đóng dấu giáp lai. Việc ký nháy vào từng trang của văn bản so với những có nhiều trang bộc lộ tính liền lạc của văn bản. Người soạn thảo hoặc người thanh tra rà soát hoàn toàn có thể tránh việc bị đối tượng người dùng xấu đánh cắp, thêm hoặc bớt 1 số ít nội dung trong những trang của văn bản .

– Loại thứ hai: Chữ ký nháy tại dòng cuối cùng của văn bản

Chữ ký nháy nằm ở đầu cuối nội dung của văn bản do người soạn thảo văn bản ký nháy. Người soạn thảo văn bản phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm với nội dung soạn thảo. Khi người có thẩm quyền ký chính thức tại văn bản, dựa vào chữ ký nháy của người soạn thảo văn bản hoàn toàn có thể phân biệt được ai là người đã soạn thảo văn bản đó, trên cơ sở đó hoàn toàn có thể quy nghĩa vụ và trách nhiệm trong trường hợp có sai sót xảy ra .

– Loại thứ ba: Chữ ký nháy tại phần chức danh người có thẩm quyền hoặc tại nơi nhận

Chữ ký nháy ở phần chức vụ người có thẩm quyền là chữ ký của người có nghĩa vụ và trách nhiệm kiểm tra văn bản, soát lỗi chính tả hoặc kiểm tra lại nội dung trước khi trình lên người có thẩm quyền ký chính thức .
Về phần đối tượng người tiêu dùng của Thông tư 04/2013 / TT-BNV thì đối tượng người dùng vận dụng được lao lý tại Điều 1 của văn bản gồm có :

“Thông tư này hướng dẫn xây dựng Quy chế công tác văn thư, lưu trữ; được áp dụng đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Tập đoàn kinh tế nhà nước và đơn vị vũ trang nhân dân (sau đây gọi chung là cơ quan, tổ chức)”.

Do vậy, tổng thể những văn bản do cơ quan nhà nước phát hành thường đều có ký nháy .

Nguồn hình ảnh: Baker.vn

Nguồn bài viết: Cộng đồng Dân luật – Thư viện Pháp luật

Rate this post