‘lạc đường’ là gì?, Tiếng Việt – Tiếng Anh

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ ” lạc đường “, trong bộ từ điển Tiếng Việt – Tiếng Anh. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm những mẫu câu này để đặt câu trong trường hợp cần đặt câu với từ lạc đường, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh sử dụng từ lạc đường trong bộ từ điển Tiếng Việt – Tiếng Anh

1. Lạc đường hả, cừu non?

Lost your way, little Bo-Peep ?

2. Đồ chó hoang lạc đường, hay là đói thuốc?

Have you lost your senses ? Can’t see who you’re talking to ?

3. Người tôi ướt đẫm và lạnh buốt, lạc đường và sợ hãi.

I was wet and cold, lost and afraid .

4. Và nhìn chú giống 1 kẻ lạc đường, chứ không phải kẻ mất trí.

And you look like a man who’s only lost his way, not his mind .

5. Chúng tôi bị lạc đường trong cơn mưa, và ngựa của chúng tôi đã chạy mất.

We were lost in the rain, and our horses ran away .

6. Chúng ta phải thiết tha đi ra và tìm kiếm họ khi họ đi lạc đường.

We should be eager to go out and find them when they stray .

7. * Cần giúp đỡ: những người đi giải cứu tìm kiếm những người đã đi lạc đường

* Help wanted: rescuers to find those who have lost their way

8. Khi được sử dụng đúng cách, một bản đồ giữ cho người hành trình không bị lạc đường.

When used properly, a map keeps a traveler from becoming lost .

9. Nói không chừng bọn chúng lạc đường trên núi Bát Quái sẽ nhảy thẳng đến Chương Hóa cũng nên.

Maybe they got lost in Baguashan Mountain and jumped directly into Changhua city .

10. Chủ tịch Hội Thiếu Nhi đã nhờ họ đi tìm chúng tôi, vì sợ là chúng tôi bị lạc đường.

The Primary president had sent them out to find us, fearing we were lost .

11. Nếu em buông tay cha em và quyết định theo con đường riêng của mình, em sẽ lạc đường một cách mau chóng.

If she were to let go of his hand or decide to go her own way, she would soon get lost .
12. Có một công ty cho thuê xe có lắp mạng lưới hệ thống GPS ( mạng lưới hệ thống xác định toàn thế giới ) tên là NeverLost ( Không Bao Giờ Lạc Đường ) .
There is a car rental company with a GPS system called NeverLost .

13. Đức Thánh Linh có thể hướng dẫn các em tránh xa tội lỗi và mang các em trở lại nếu đã đi lang thang và lạc đường.

The Holy Ghost can guide you away from evil and bring you back if you have wandered and lost your path .

14. Một con bé mồ côi, một lữ khách lạc đường, một con sâu rượu, và một tên hoà thượng đã tốn nửa cuộc đời mà chẳng làm nên chuyện gì.

An orphan girl, a lost traveller, an old drunkard, and a monk who has failed at the same task for half his life .

Rate this post