‘lãnh cảm’ là gì?, Từ điển Tiếng Việt

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ ” lãnh cảm “, trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm những mẫu câu này để đặt câu trong trường hợp cần đặt câu với từ lãnh cảm, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh sử dụng từ lãnh cảm trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt

1. Lãnh cảm?

2. Đồ lãnh cảm!

3. Tôi không lãnh cảm.

4. thật là lãnh cảm

5. Mẹ, lãnh cảm nghĩa là gì?

6. Anh muốn nói, như là, lãnh cảm?

7. Nguyên nhân là, Len là người lãnh cảm.

8. Có phải ngươi thấy nàng ta rất lãnh cảm không?

9. Quan trọng là em đừng lãnh cảm với mọi người.

10. Một trong những đồng sự của tôi gọi phần diễn của em là ” lãnh cảm “.

11. Ví dụ như tôi đoán là anh chỉ hẹn hò với những em lãnh cảm.

12. Vì vậy, tôi đã đi tới kết luận là không có phụ nữ lãnh cảm.

13. Lãnh cảm là một từ xấu để chỉ sự phong tỏa các luân xa kinh niên.

14. Có nhiều lý thuyết sai lầm… về một vấn đề của phụ nữ được gọi là lãnh cảm.

15. Khiến một người ích kỷ, thờ ơ và lãnh cảm với người hôn phối.—Ê-phê-sô 5:28, 29.

16. Việc thiếu giáo dục cũng khiến cậu bị lãnh cảm với trường học và cậu thường xuyên trốn học tới công viên Sefton.

17. Những bạn đời từng lãnh cảm tình dục đột nhiên thấy bản thân rạo rực dục vọng, thì họ không biết nó đến từ đâu.

18. Nó cũng chỉ ra cho chúng ta cái gì đó mạnh mẽ như là thông tin và sự chia sẻ thông tin có thể thách thức sự bất bình đẳng, bởi vì sự thật, cũng như người dân, muốn được tự do, và khi chúng được tự do, quyền tự do thường là rất gần, ngay cả đối với những người nghèo nhất trong những người nghèo– những sự thật có thể thách thức sự hoài nghi và sự lãnh cảm mà dẫn đến sự ù lì, những sự thật cho chúng ta biết những gì hoạt động và, quan trọng hơn, những gì không, để chúng ta có thể sửa chữa chúng, những sự thật mà nếu chúng ta nghe và chú ý đến chúng có thể giúp chúng ta đáp lại những thách thức mà Nelson Mandela đã nói ra vào năm 2005, khi ông yêu cầu chúng ta hãy là cái thế hệ tuyệt vời đó thế hệ mà có thể vượt qua hành vi tội ác khủng khiếp nhất đối với nhân loại, đói nghèo cùng cực, những sự thật mà đã tạo nên một động lực mạnh mẽ.

Source: https://blogchiase247.net
Category: Hỏi Đáp

Rate this post