‘xây lâu đài trên cát’ là gì?, Tiếng Việt – Tiếng Anh

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ ” xây lâu đài trên cát “, trong bộ từ điển Tiếng Việt – Tiếng Anh. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm những mẫu câu này để đặt câu trong trường hợp cần đặt câu với từ xây lâu đài trên cát, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh sử dụng từ xây lâu đài trên cát trong bộ từ điển Tiếng Việt – Tiếng Anh1. Có một thằng nhỏ đang xây một lâu đài cát ngoài kia .
There’s a little boy out there building a sand castle .

2. Vì vậy, tại nhà hát, tôi bắt đầu vở kịch, có một cái cào cát màu đen, một cây mè màu trắng, và đã có một cô bé, Miranda, trên đường chân trời, xây dựng một lâu đài nhỏ giọt, một lâu đài bằng cát.

Bạn đang đọc: ‘xây lâu đài trên cát’ là gì?, Tiếng Việt – Tiếng Anh

So in the theater, I started the play, it was a black sand rake, white cyc, and there was a little girl, Miranda, on the horizon, building a drip castle, a sand castle .
3. Hay toàn là bờ biển và những lâu đài cát ?
Or was it all seashore and sandcastles ?
4. Tại biển Myrtle, trong khi Curtis đang chơi trò xây lâu đài cát với Hannah, cô bé làm dấu ra chữ ” bão ” .
At Myrtle Beach, while Curtis is building sand castles with Hannah, she signs the word ” storm ” .
5. Do đó, sự si mê cũng như một lâu đài cát .
As a result, infatuation is about as stable as a castle made of sand .
6. Lâu đài đã được xây vào khi nào ?
When was the castle built ?
7. Cung điện của Công tước đã được xây trên nền móng của lâu đài nằm dưới thấp .
The duke’s palace was built at the site of the lower castle .
8. ” Người ngu dốt xây nhà trên cát /
” The foolish man built his house upon the sand /
9. Lâu đài được xây trên tàn tích của thành phố Oba cổ đại vào thời kỳ Roman Celtiberia .
The fortress was likely built over the ruins of the ancient city of Oba which dated to pre Roman Celtiberian period .
10. Ba tòa tháp phòng thủ lớn đã được kiến thiết xây dựng trên những góc kế hoạch của lâu đài .
Three major defensive towers were constructed on the corners .
11. Có một lâu đài trên mây
There is a castle on a cloud
12. Cái lâu đài trên đồng hoang, Edgar .
The castle on the moors, Edgar .

13. Sự si mê cũng như một lâu đài cát, chẳng mấy chốc sẽ bị cuốn trôi

Infatuation is about as stable as a castle made of sand — in a short time, it washes away
14. Tuy nhiên, một căn được xây trên nền cát còn căn kia thì xây trên nền đá .
Still, one was built on sand, the other on rock .
15. Lính gác lâu đài đã trên đường đi rồi .
Palace guard is already on its way .
16. Việc xây những lâu đài với kiến trúc tựa như là phổ cập trên khắp phía Nam Hy Lạp vào lúc đó .
The construction of palaces at that time with a similar architecture was general throughout southern Greece .
17. Phía trên của đồng hồ đeo tay cát … là một cái đầu lâu .
On top of the hourglass … there’s a skull .
18. Lâu đài này được bảo vệ như một khu công trình kiến thiết xây dựng và Đài tưởng niệm theo lịch trình hạng 1 .
The castle is protected as a Grade I listed building and Scheduled Monument .
19. Nó là lâu đài sông Loire duy nhất được kiến thiết xây dựng ở lòng sông Loire .
It is the only château of the Loire Valley to have been built directly in the Loire riverbed .
20. và cả một lâu đài nguy nga ở trên đồi …
Fame, fortune, a rent-free castle in the hills .
21. Lâu đài vững chãi nhất trên những hòn hòn đảo này .
The strongest castle in these isles .
22. Các anh tin là trên đó có lâu đài ư ?
You believe there is palace up there ?
23. Năm 1980, chính quyền sở tại thành phố Imabari đã kiến thiết xây dựng tháp donjon mới trong lâu đài .
In 1980, the Imabari City government constructed the new donjon tower in the castle .

24. Lâu đài Yamabuki được xây dựng ở trung tâm của khu phức hợp khai thác mỏ.

Yamabuki Castle was built in the center of the mining complex .
25. Cái lâu đài trên hòn hòn đảo đó không hề là của cô .
That mansion on the island couldn’t be yours .

Source: https://blogchiase247.net
Category: Hỏi Đáp

Rate this post