âm lịch trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Thứ hai, Chúa Giê-su chết vào ngày 14 tháng Ni-san theo âm lịch Do Thái.

Second, Jesus died on the 14th day of the lunar month of Nisan.

jw2019

Vì đó là tháng cuối cùng của năm Ngọ tính theo Âm Lịch.

That was the last month for the Year of the Horse.

ted2019

Tháng 4 (âm lịch) năm ấy, ông mất tại quê nhà.

From day one I felt at home here .

WikiMatrix

Ông sinh ngày 11 tháng 11, năm 1849, theo âm lịch xưa của Nhật Bản, nay là ngày lễ Giáng sinh.

He was born on 11 November 1849, according to the old Japanese lunar calendar, or Christmas day, according to the new one.

WikiMatrix

Tsagaan Sar được tổ chức trong ba ngày đầu tiên của tháng âm lịch đầu tiên.

Tsagaan Sar is celebrated on the first through third days of the first lunar month.

WikiMatrix

Lấy 1.978 chia 365,2422 ngày (số ngày trong một năm dương lịch khác với năm âm lịch), kết quả là 722.449.

If 1,978 is multiplied by 365.2422 days (the number of days in a solar, as distinct from lunar, year), the result is 722,449.

WikiMatrix

Tôi chỉ muốn kiểm tra ngày của năm 2009 ngày 28 tháng Giêng âm lịch

I just want to find out what’s the date in 2009 for the 28th Day of the first month in Lunar calendar

OpenSubtitles2018. v3

Phải xong việc này trước Tết âm lịch.

Amends made before the White Moon.

OpenSubtitles2018. v3

Năm âm lịch Do Thái gồm 12 tháng, mỗi tháng 29 hay 30 ngày, tổng cộng 354 ngày.

The Jewish year was made to comprise twelve months, each of 29 or 30 days, totaling some 354 days.

Literature

Thường moi có thời vụ kéo dài từ tháng 4 đến tháng 8 âm lịch.

Now we’ll go into a lengthy schedule from August.

WikiMatrix

28 tháng Giêng âm lịch?

Lunar 28th of the first month?

OpenSubtitles2018. v3

Nô-ê và người nhà ông ở trong tàu, trải qua một năm mười ngày theo âm lịch.

Noah and those of his household spent a lunar year and ten days in the ark.

jw2019

Chúng ta sẽ đi một vòng quanh Cambulac Để chuẩn bị cho lễ hội mừng tết âm lịch.

We tour Cambulac in preparation for the Festival of the White Moon.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi đang nói tới Tết âm lịch.

I’m talking about Chinese New Year.

OpenSubtitles2018. v3

Lễ xên mường thường được tổ chức vào tháng 3 (âm lịch) hàng năm.

Usually the fair is organised in every year December .

WikiMatrix

Trò Xuân Phả thường diễn ra vào các ngày 10 từ đến 12 tháng 2 âm lịch hàng năm.

That summer she regularly took home 10 to 12 forwarded letters each day .

WikiMatrix

Năm Diên Hỉ thứ chín, tháng 4 âm lịch (909): Quan Tả đại thần Fujiwara no Tokihira chết ở tuổi 39.

909 ( Engi 9, 4 th month ) : The sadaijin Fujiwara no Tokihira died at the age of 39 .

WikiMatrix

Nhưng có thể là nó được dựa vào mặt trăng, hoặc tháng âm lịch .

But it seems possible that it was based on moons, or lunar months .

EVBNews

Câu cá dưa có thời vụ từ tháng 9 và tháng 10 âm lịch.

Then there’s the September–October schedule.

WikiMatrix

Nhưng một người đã hồi âm, lịch sự giải thích rằng câu hỏi đó thật vô nghĩa.

But he duly wrote a reply, politely explaining that the query was nonsense.

OpenSubtitles2018. v3

Cuối cùng, các cận thần của ông tiến hành chính biến vào tháng 8 âm lịch năm 300.

In the end, his ministers carried out a coup in the eighth lunar month of 300.

WikiMatrix

Thế hệ lớn tuổi vẫn ăn mừng ngày sinh nhật theo âm lịch.

Older generations still celebrate their birthdays according to the lunar calendar.

WikiMatrix

Theo âm lịch là ngày 28 tháng Giêng

Lunar 28th of the first month

OpenSubtitles2018. v3

Theo âm lịch là ngày # tháng Giêng

Lunar #th of the first month

opensubtitles2

Các sách Phúc Âm lịch sử hay huyền thoại?

The GospelsHistory or Myth?

jw2019

Rate this post