Liên kết là gì? Định nghĩa, khái niệm

Liên kết là sự nối kết các câu, các đoạn trong văn bản một cách tự nhiên, hợp lí, làm cho văn bản trở nên có nghĩa, dễ hiểu.

Có hai loại liên kết : Liên kết nội dung ( chủ đề ) và liên kết hình thức ( logic )
– Liên kết nội dung ( chủ đề ) là những câu phải hướng đến nội dung, chủ đề của đoạn văn. Các đoạn văn phải Giao hàng chủ đề chung của văn bản .

– Liên kết hình thức ( logic) là các câu và các đoạn văn phải được sắp xếp theo một trình tự hợp lí.

Phân loại các phép liên kết câu và liên kết đoạn văn

Có hai phương diện liên kết đoạn và liên kết câu là phép liên kết nội dung và phép liên kết hình thức .

1. Liên kết nội dung 

Trong phép liên kết nội được chia thành 2 loại chính là liên kết chủ đề và liên kết logic .

a. Liên kết chủ đề 

Là kiểu liên kết mà các đoạn văn phải phục vụ một chủ đề chung của văn bản, các câu phải phục vụ một chủ đề chung của đoạn văn. 

b. Liên kết logic

Là kiểu liên kết mà những đoạn văn và những câu phải được sắp xếp theo một trình tự hài hòa và hợp lý .

c. Những lưu ý khi sử dụng phép liên kết nội dung

  • Nếu không có liên kết lô-gic thì liên kết chủ đề bị phá vỡ.
  • Liên kết nội dung phải được trình bay theo một trình tự hợp lý như trình tự sắp xếp các đoạn văn, câu, nhiệm vụ các phần, không gian, thời gian, quy mô…

2. Liên kết hình thức

Liên kết hình thức được chia thành 4 loại gồm phép thế, phép nối, phép lặp và phép đồng nghĩa tương quan, trái nghĩa, liên tưởng .

  • Phép lặp từ vựng: Lặp lại ở câu đứng sau từ ngữ đã có ở câu trước.
  • Phép đồng nghĩa trái nghĩa và phép liên tưởng: Sử dụng ở câu đứng sau các từ ngữ đồng nghĩa, trái nghĩa hoặc cùng liên tưởng với từ ngữ đã có ở câu trước.
  • Phép nối: Sử dụng ở câu đứng sau các từ ngữ biểu thị quan hệ với câu đứng trước.
  • Phép thế: Sử dụng ở câu đứng sau các từ ngữ có tác dụng thay thế từ ngữ đã có ở câu trước đó.

Những lưu ý khi sử dụng phép liên kết câu và liên kết đoạn văn

Có rất nhiều bạn không phân biệt hay xác lập được giữa những phép liên kết đoạn, liên kết câu và sự liên kết giữa những từ, những ngữ, những vế trong một câu. Dưới đây là một vài điểm quan tâm gồm :

Lưu ý : Phân biệt phép liên kết câu và câu đơn

Liên kết câu và liên kết đoạn văn là liên kết giữa những câu với nhau, những đoạn với nhau chế không phải liên kết trong 1 câu đơn cử .

Rate this post