lời nói trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Lời nói đầu đã nói về 4 bước Kepler đã thực hiện trong quá trình ông nghiên cứu.

The introduction outlines the four steps Kepler took during his research.

Bạn đang đọc: lời nói trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

WikiMatrix

* Lời nói ôn hòa và êm dịu có thể làm tươi tỉnh tinh thần người nghe.

* Even as water revives a thirsty tree, so the calm speech of a soothing tongue can refresh the spirit of those hearing it.

jw2019

12. (a) Tại sao lời cầu nguyện có ý nghĩa không chỉ là những lời nói?

12. (a) Why do meaningful prayers involve more than words?

jw2019

Khi trẻ con hỏi chú điều gì thì hãy trả lời nói, vì thiện ý.

When a child asks you something, answer him, for good ness’ sake.

Literature

Lời nói và việc làm của bạn sẽ góp phần an ủi họ.—1 Giăng 3:18.

Your words and actions will then bring them a measure of comfort. —1 John 3:18.

jw2019

Chẳng hạn, não có khả năng nhận diện lời nói một cách đáng thán phục.

For example, our brain’s ability to recognize speech is mind-boggling.

jw2019

NHÂN TỪ —Một đức tính được biểu lộ qua lời nói và hành động

Kindness —A Quality Expressed in Word and Action

jw2019

Lời nói của Chúa rất rõ ràng.

God’s word is quite clear.

OpenSubtitles2018. v3

Ta sẽ chặt tay ngươi vì lời nói đó.s

I’m gonna take your hands for that.

OpenSubtitles2018. v3

Anh đừng để ý đến lời nói đùa của chồng ta.

You must pay no attention to my husband’s jokes.

OpenSubtitles2018. v3

Lời nói chính xác của anh ta là gì?

What were his exact words?

OpenSubtitles2018. v3

Hãy cẩn thận lời nói.

Be careful what you say.

OpenSubtitles2018. v3

Vậy thì chúng ta phải học cách thận trọng trong lời nói.

So, then, we must learn to pay attention to what we say.

jw2019

Một lời nói đúng lúc thật là tốt.

A word at the right time is good.

jw2019

Ngôn ngữ viết trịnh trọng hơn, và cấu trúc câu phức tạp hơn lời nói hàng ngày.

When something is written, the language is more formal and the sentence structure is more complex than in everyday speech.

jw2019

Dân Nê Phi quy tụ lại để nghe những lời nói của Vua Bên Gia Min

The Nephites gather to hear King Benjamin’s words

LDS

(b) Thi thiên 146:4 vạch trần lời nói dối của Sa-tan về cái chết như thế nào?

(b) How does Psalm 146:4 expose Satan’s lie about the dead?

jw2019

Chửi thề không phải chỉ là một cách lựa chọn lời nói.

Swearing is not just a choice of words.

LDS

Kinh-thánh dạy: “Lời nói phải thì, khác nào trái bình bát bằng vàng có cẩn bạc”.

“As apples of gold in silver carvings is a word spoken at the right time for it,” the Bible says.

jw2019

Một số người đã dựa trên lời nói nào của ngài mà đi đến kết luận này?

What did he say that has led some to this conclusion?

jw2019

Chúng ta đi giết người vì lời nói của gã này à?

We commit murder on the word of this man?

OpenSubtitles2018. v3

Bình thường lời nói sẽ trôi chảy tự nhiên nếu bạn biết rõ điều mình muốn diễn đạt.

Words should come naturally if you know exactly what you want to say.

jw2019

6 Hãy cố gắng “nêm thêm muối” cho lời nói khi đi loan báo tin mừng.

6 Endeavor to use seasoned speech when declaring the good news.

jw2019

Bà có biết lời nói dối cổ xưa nhất ở đất Mỹ không, Thượng nghị sĩ?

Do you know the oldest lie in America, Senator?

OpenSubtitles2018. v3

Tớ bị bối rối và lỡ lời nói ra.

I got confused and it just popped out.

OpenSubtitles2018. v3

Rate this post