Lương chức vụ là gì? Các chức danh lãnh đạo được hưởng phụ cấp thế nào?

Lương chức vụ ( Position allowance ) là gì ? Lương chức vụ tiếng Anh là gì ? Đối tượng được hưởng phụ cấp chức vụ ? Nguyên tắc phụ cấp chức vụ ? Cách tính phụ cấp chức vụ ? Nguyên tắc triển khai chính sách tiền lương ? Bảng lương chức vụ so với cán bộ, chỉ huy nhà nước ?

Đối với người lao động trong mỗi nghành nghề dịch vụ, ngành nghề thì bên cạnh mức lương cơ bản được nhận, tùy thuộc vào những yếu tố như chức vụ, thâm niên, vùng, … sẽ được hưởng thêm những phụ cấp nhất định. Theo đó, người lao động kiêm nhiệm chức vụ thì sẽ được hưởng thêm khoản trợ cấp về chức vụ. Bài viết này, Luật Dương Gia sẽ khám phá về việc hưởng phụ cấp chức danh.

Căn cứ pháp lý:

– Nghị quyết số 730 / 2004 / NQ-UBTVQH11 ; – Nghị định số 204 / 2004 / NĐ-CP.

1. Lương chức vụ là gì?

Lương chức vụ hay còn gọi là phụ cấp chức vụ là một khoản tiền được trả thêm cho những chủ thể khi mà vừa làm công tác làm việc trình độ, nhiệm vụ vừa giữ chức vụ chỉ huy nhưng mới chỉ hưởng lương trình độ, nhiệm vụ. Phụ cấp chức vụ được trả định kì cùng lương tháng, được tính theo lương tối thiểu và thông số phụ cấp hoặc do những bên thoả thuận và được tính vào bảo hiểm xã hội.

2. Lương chức vụ tiếng Anh là gì?

Lương chức vụ tiếng Anh là: “Position allowance”.

3. Đối tượng được hưởng phụ cấp chức vụ?

Các chủ thể này gồm có : – Công chức, viên chức trong những đơn vị chức năng sự nghiệp công lập. – Người thao tác trong lực lượng vũ trang .

Xem thêm: Thủ tục gửi thang lương, bảng lương của doanh nghiệp

– Người thao tác trong doanh nghiệp.

4. Nguyên tắc phụ cấp chức vụ?

Người lao động được xét hưởng phụ cấp chức vụ theo nguyên tắc sau : – Hưởng phụ cấp chức vụ theo đúng chức danh được tiếp đón Cán bộ, công chức, viên chức được bầu cử hoặc được chỉ định giữ chức danh chỉ huy nào thì hưởng mức phụ cấp chức vụ theo chức danh chỉ huy đó. Trong trường hợp một người giữ nhiều chức danh chỉ huy khác nhau thì hưởng mức phụ cấp chức vụ của chức danh cao nhất. – Không đồng thời hưởng lương chức vụ và phụ cấp chức vụ, trừ trường hợp pháp lý có pháp luật khác Đối với người lao động trong cơ quan nhà nước nếu đã hưởng lương chức vụ thì không hưởng phụ cấp chức vụ. Đối với lao động theo hợp đồng, theo nguyên tắc tôn trọng sự tự do thỏa thuận hợp tác giữa những bên, mà cá thể đó vẫn hoàn toàn có thể vận dụng đồng thời lương và phụ cấp chức vụ. Như vậy, tùy vào chức vụ, chức danh chỉ huy mà cán bộ, công chức đảm nhiệm sẽ được hưởng phụ cấp chức vụ chỉ huy tương ứng. Nếu đảm nhiệm nhiều chức vụ thì sẽ được hưởng mức phụ cấp chức vụ chỉ huy của chức danh cao nhất ( Điều 3 Nghị định 204 lao lý )

Lưu ý:

Xem thêm: Nguyên tắc xây dựng thang lương, bảng lương theo quy định của pháp luật

Trong trường hợp một cá thể cùng một lúc đảm nhiệm nhiều chức danh hoàn toàn có thể đồng thời hưởng phụ cấp kiêm nhiệm và phụ cấp chức vụ nếu bảo vệ 02 điều kiện kèm theo sau : – Đang giữ chức danh chỉ huy ( được bầu cử hoặc chỉ định ) ở một cơ quan, đơn vị chức năng. – Đảm nhiệm cùng lúc nhiều chức danh lãnh đứng đầu cơ quan, đơn vị chức năng mà trong đó có 01 chức danh chỉ huy đứng đầu ở cơ quan, đơn vị chức năng theo cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai cỗ máy được sắp xếp biên chế chuyên trách người đứng đầu nhưng hoạt động giải trí kiêm nhiệm. Ngoài ra theo lao lý tại Nghị định 204 lao lý như sau : – Cán bộ, công chức, viên chức được chỉ định vào ngạch công chức, viên chức nào ( sau đây viết tắt là ngạch ) hoặc chức danh trình độ, nhiệm vụ nào thuộc ngành Tòa án, ngành Kiểm sát ( sau đây viết tắt là chức danh ) thì xếp lương theo ngạch hoặc chức danh đó. – Cán bộ giữ chức danh do bầu cử thuộc diện xếp lương trình độ, nhiệm vụ và hưởng phụ cấp chức vụ chỉ huy thì xếp lương theo ngạch, bậc công chức hành chính và hưởng phụ cấp chức vụ chỉ huy của chức danh bầu cử hiện đang đảm nhiệm. – Cán bộ, công chức, viên chức giữ chức danh chỉ huy ( bầu cử, chỉ định ) nào thì xếp lương chức vụ hoặc hưởng phụ cấp chức vụ theo chức danh chỉ huy đó. Nếu một người giữ nhiều chức danh chỉ huy khác nhau thì xếp lương chức vụ hoặc hưởng phụ cấp chức vụ của chức danh chỉ huy cao nhất. Nếu kiêm nhiệm chức danh chỉ huy đứng đầu cơ quan, đơn vị chức năng khác mà cơ quan, đơn vị chức năng này được sắp xếp biên chế chuyên trách người đứng đầu thì được hưởng thêm phụ cấp kiêm nhiệm. – Các đối tượng người tiêu dùng thuộc lực lượng vũ trang và cơ yếu lao lý hưởng lương theo bảng lương nào thì xếp lương theo bảng lương đó .

Xem thêm: Thông báo thay đổi thang bảng lương

– Chuyển xếp lương cũ sang lương mới phải gắn với việc thanh tra rà soát, sắp xếp biên chế của những cơ quan, đơn vị chức năng ; thanh tra rà soát, hoàn thành xong tiêu chuẩn chức danh cán bộ, công chức, viên chức ; thanh tra rà soát lại việc xếp lương cũ, những trường hợp đã xếp lương hoặc phụ cấp chức vụ chưa đúng pháp luật của cơ quan có thẩm quyền thì chuyển xếp lại lương và phụ cấp chức vụ ( nếu có ) theo đúng pháp luật.

5. Cách tính phụ cấp chức vụ?

Sau khi trải qua Nghị quyết 86/2019 / QH14, mức lương cơ sở đã tăng từ 1,49 triệu đồng / tháng lên 1,6 triệu đồng / tháng. Theo pháp luật pháp lý hiện hành, phụ cấp chức vụ được tính như sau : Phụ cấp triển khai từ 01/7/2020 = [ ( Mức lương triển khai từ 01/7/2020 ) + Mức phụ cấp chức vụ chỉ huy thực thi từ 01/7/2020 ( nếu có ) ) + Mức phụ cấp thâm niên vượt khung triển khai từ 01/7/2020 ( nếu có ) ) ] x ( Tỷ lệ % phụ cấp được hưởng theo lao lý )

6. Nguyên tắc thực hiện chế độ tiền lương?

– Cán bộ, công chức, viên chức và những đối tượng người tiêu dùng thuộc lực lượng vũ trang khi đổi khác việc làm thì được chuyển xếp lại lương và phụ cấp chức vụ ( nếu có ) cho tương thích với việc làm mới đảm nhiệm. Trường hợp thôi giữ chức danh chỉ huy ( trừ trường hợp bị kỷ luật bãi nhiệm, không bổ nhiệm hoặc không được chỉ định lại ) để làm việc làm khác hoặc giữ chức danh chỉ huy khác mà có mức lương chức vụ hoặc phụ cấp chức vụ thấp hơn thì được bảo lưu mức lương chức vụ hoặc phụ cấp chức vụ của chức danh chỉ huy cũ trong 6 tháng, sau đó xếp lại lương hoặc phụ cấp chức vụ ( nếu có ) theo việc làm mới đảm nhiệm. – Theo nhu yếu trách nhiệm, cán bộ, công chức, viên chức và những đối tượng người tiêu dùng thuộc lực lượng vũ trang đang giữ chức danh chỉ huy được luân chuyển đến giữ chức danh chỉ huy khác có mức lương chức vụ hoặc phụ cấp chức vụ thấp hơn, thì được giữ mức lương chức vụ hoặc phụ cấp chức vụ theo chức danh chỉ huy cũ. Trường hợp việc làm mới được luân chuyển đến lao lý xếp lương theo ngạch hoặc theo chức danh thấp hơn thì được giữ mức lương cũ ( kể cả phụ cấp chức vụ nếu có ) và được thực thi chính sách nâng bậc lương theo pháp luật ở ngạch hoặc chức danh cũ. – Các đối tượng người dùng được chuyển công tác làm việc từ lực lượng vũ trang, cơ yếu và công ty nhà nước vào thao tác trong cơ quan nhà nước hoặc đơn vị chức năng sự nghiệp của Nhà nước thì được chuyển xếp lại ngạch, bậc lương và hưởng phụ cấp chức vụ ( nếu có ) theo việc làm mới đảm nhiệm. Trường hợp xếp lương theo bảng lương cấp bậc quân hàm sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương hoặc theo bảng lương quân nhân chuyên nghiệp thuộc quân đội nhân dân và trình độ kỹ thuật thuộc công an nhân dân, nếu có mức lương cũ cao hơn so với mức lương mới được xếp thì được bảo lưu phần chênh lệch cao hơn này theo lao lý của pháp lý.

7. Bảng lương chức vụ đối với cán bộ, lãnh đạo nhà nước?

Căn cứ tại phụ lục kèm theo Nghị định 730.

 Ở Trung ương

Xem thêm: Nguyên tắc xây dựng thang lương, bảng lương

Đơn vị tính : 1.000 đồng

STT Chức danh Hệ số

Mức phụ cấp
thực hiện 01/10/2004

1 Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội 1,30 377,0
2 Phó Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội 1,30 377,0
3 Trưởng ban thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội 1,30 377,0
4 Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội 1,30 377,0
5 Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước 1,30 377,0
6 Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương
a/ Mức 1 1,05 304,5
b/ Mức 2 1,20 348,0
7 Phó Trưởng ban thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội 1,10 319,0
8 Các chức danh lãnh đạo thuộc Tòa án nhân dân tối cao:
a/ Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao 1,30 377,0
b/ Chánh Tòa Tòa án nhân dân tối cao 1,05 304,5
c/ Phó Chánh Tòa Tòa án nhân dân tối cao 0,85 246,5
9 Các chức danh lãnh đạo thuộc Viện Kiểm sát nhân dân tối cao:
a/ Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao 1,30 377,0
b/ Vụ trưởng Vụ nghiệp vụ, Viện trưởng Viện nghiệp vụ, Cục trưởng Cục điều tra thuộc Viện Kiểm sát nhân dân tối cao 1,05 304,5
c/ Phó vụ trưởng Vụ nghiệp vụ, Phó viện trưởng Viện nghiệp vụ, Phó Cục trưởng Cục điều tra thuộc Viện Kiểm sát nhân dân tối cao 0,85 246,5

Ghi chú:

1. Vụ nhiệm vụ và Viện nhiệm vụ thuộc Viện Kiểm sát nhân dân tối cao do Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao quyết định hành động tương thích với pháp luật của pháp lý hiện hành. Các Vụ, những Viện và những tổ chức triển khai tương tự cấp Vụ còn lại thuộc Viện Kiểm sát nhân dân tối cao hưởng phụ cấp chức vụ bằng mức phụ cấp chức vụ của cấp Vụ thuộc Bộ do nhà nước pháp luật. 2. Các chức chỉ huy ngoài lao lý ở bảng phụ cấp chức vụ này thuộc những cơ quan Quốc hội Văn phòng quản trị nước, Tòa án nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao hưởng phụ cấp chức vụ và bằng mức phụ cấp chức vụ của những chức danh chỉ huy tương ứng thuộc Bộ do nhà nước pháp luật

Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (cấp tỉnh)

Đơn vị tính : 1000 đồng

STT Chức danh Đô thị loại đặc biệt quan trọng thành phố TP. Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh Đô thị loại I, những tỉnh và thành phố thường trực Trung ương còn lại
Hệ số Mức phụ cấp triển khai 01/10/2004 Hệ số Mức phụ cấp thực thi 01/10/2004
1 Chủ tịch Hội đồng nhân dân 1,25 362,5
2 Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách
a/TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh mức lương hiện hưởng thấp hơn hệ số 9,7 thì hưởng chênh lệch cho bằng 9,7 nếu bằng hoặc cao hơn thì giữ nguyên
b/ Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương còn lại nếu hệ số phụ cấp chức vụ hiện hưởng thấp hơn 1,25 thì hưởng chênh lệch cho bằng 1,25, nếu bằng hoặc cao hơn thì giữ nguyên 1,25 362,5
3 Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân 1,20 348,0 1,05 304,5
4 Phó Trưởng Đoàn ĐBQH và ĐBQH hoạt động chuyên trách (TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh nếu hệ số phụ cấp chức vụ hiện hưởng thấp hơn 1,20 thì hưởng chênh lệch cho bằng 1,20. Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương còn lại nếu hệ số phụ cấp chức vụ hiện hưởng thấp hơn 1,05 thì hưởng hệ số chênh lệch cho bằng 1,05). 1,20 348,0 1,05 304,5
5 Ủy viên thường trực Hội đồng nhân dân 1,10 319,0 1,00 290,0
6 Chánh văn phòng Hội đồng nhân dân 1,00 290,0 0,90 261,0
7 Trưởng Ban chuyên trách Hội đồng nhân dân 1,00 290,0 0,90 261,0
8 Phó Chánh văn phòng Hội đồng nhân dân 0,80 232,0 0,70 203,0
9 Phó trưởng ban chuyên trách Hội đồng nhân dân 0,80 232,0

0,70

203,0
10 Chánh văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội 1,00 290,0 0,90 261,0
11 Phó Chánh văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội 0,80 232,0 0,70 203,0
12 Các chức danh lãnh đạo thuộc Tòa án nhân dân cấp tỉnh:
a/ Chánh án 1,05 304,5 0,95 275,5
b/ Phó Chánh án 0,90 261,0 0,80 232,0
c/ Chánh Tòa 0,75 217,5 0,65 188,5
d/ Phó Chánh Tòa 0,60 174,0 0,50 145,0
13 Các chức danh lãnh đạo thuộc Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh:
a/Viện trưởng 1,05 304,5 0,95 275,5
b/ Phó Viện trưởng 0,90 261,0 0,80 232,0
c/ Trưởng phòng nghiệp vụ 0,75 217,5 0,65 188,5
d/ Phó trưởng phòng nghiệp vụ 0,60 174,0 0,50 145,0

Ghi chú : 1. quản trị Hội đồng nhân dân thành phố TP. Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh xếp mức lương chức vụ bằng mức lương chức vụ của Bộ trưởng : Bậc 1 có thông số lương bằng 9,7 ; bậc 2 có thông số lương bằng 10,3. 2. Phòng nhiệm vụ thuộc Viện Kiểm sát nhân dân cấp tỉnh do Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao quyết định hành động tương thích với pháp luật của pháp lý hiện hành. Các phòng và những tổ chức triển khai tương tự cấp phòng còn lại thuộc Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh hưởng phụ cấp chức vụ bằng mức phụ cấp chức vụ của cấp phòng thuộc Sở của cấp tỉnh do nhà nước lao lý. 3. Các chức danh chỉ huy ngoài lao lý ở bảng phụ cấp chức vụ này thuộc Hội đồng nhân dân, Tòa án nhân dân và Viện Kiểm sát nhân dân cấp tỉnh hưởng phụ cấp chức vụ bằng mức phụ cấp chức vụ của những chức danh chỉ huy tương ứng thuộc Sở của cấp tỉnh do nhà nước pháp luật.

Thành phố thuộc tỉnh, quận, huyện, thị xã (cấp huyện)

Đơn vị tính : 1.000 đồng

STT Chức danh Thành phố thuộc tỉnh là đô thị loại II Thành phố thuộc tỉnh là đô thị loại III : Quận thuộc Thành Phố Hà Nội, Quận thuộc TP Hồ Chí Minh Huyện, thị xã và những Q. còn lại
Hệ số Mức phụ cấp thực thi 01/10/2004 Hệ số Mức phụ cấp thực thi 01/10/2004 Hệ số Mức phụ cấp triển khai 01/10/2004
1 Chủ tịch Hội đồng nhân dân 0,90 261,0 0,80 232,0 0,70 203,0
2 Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân 0,70 203,0 0,65 188,5 0,60 174,0
3 Ủy viên thường trực Hội đồng nhân dân 0,55 159,5 0,50 145,0 0,45 130,5
4 Trưởng ban chuyên trách Hội đồng nhân dân 0,50 145,0 0,40 116,0 0,30 87,0
5 Phó Trưởng ban chuyên trách Hội đồng nhân dân 0,30 87,0 0,25 72,5 0,20 58,0
6 Các chức danh lãnh đạo thuộc Tòa án nhân dân cấp huyện
a/ Chánh án 0,65 188,5 0,60 174,0 0,55 159,5
b/ Phó Chánh án 0,50 145,0 0,45 130,5 0,40 116,0
7 Các chức danh lãnh đạo thuộc Viện Kiểm sát nhân dân cấp huyện
a/ Viện trưởng 0,65 188,5 0,60 174,0 0,55 159,5
b/ Phó Viện trưởng 0,50 145,0 0,45

130,5

0,40 116,0

Ghi chú: Các chức danh lãnh đạo ngoài quy định ở bảng phụ cấp chức vụ này thuộc Hội đồng nhân dân, Tòa án nhân dân và Viện Kiểm sát nhân dân cấp huyện hưởng phụ cấp chức vụ bằng mức phụ cấp chức vụ của các chức danh lãnh đạo tương ứng thuộc phòng của cấp huyện do Chính phủ quy định.

Rate this post