Luật số 01/2011/QH13 của Quốc hội: LUẬT LƯU TRỮ

QUỐC HỘI
_____

Luật số : 01/2011 / QH13

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
___________

LUẬT

LƯU TRỮ

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;

Quốc hội ban hành Luật lưu trữ,

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Luật này lao lý về hoạt động giải trí lưu trữ ; quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể trong hoạt động giải trí lưu trữ ; đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng nhiệm vụ lưu trữ ; hoạt động giải trí dịch vụ lưu trữ và quản trị về lưu trữ .
2. Luật này vận dụng so với cơ quan nhà nước, tổ chức triển khai chính trị, tổ chức triển khai chính trị – xã hội, tổ chức triển khai chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức triển khai xã hội, tổ chức triển khai xã hội – nghề nghiệp, tổ chức triển khai kinh tế tài chính, đơn vị chức năng sự nghiệp, đơn vị chức năng vũ trang nhân dân ( sau đây gọi chung là cơ quan, tổ chức triển khai ) và cá thể .

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau :

1. Hoạt động lưu trữ là hoạt động thu thập, chỉnh lý, xác định giá trị, bảo quản, thống kê, sử dụng tài liệu lưu trữ.

2. Tài liệu là vật mang tin được hình thành trong quá trình hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Tài liệu gồm có văn bản, dự án Bất Động Sản, bản vẽ phong cách thiết kế, map, khu công trình nghiên cứu và điều tra, sổ sách, biểu thống kê ; âm bản, dương bản phim, ảnh, vi phim ; băng, đĩa ghi âm, ghi hình ; tài liệu điện tử ; bản thảo tác phẩm văn học, nghệ thuật và thẩm mỹ ; sổ công tác làm việc, nhật ký, hồi ký, bút tích, tài liệu viết tay ; tranh vẽ hoặc in ; ấn phẩm và vật mang tin khác .

3. Tài liệu lưu trữ là tài liệu có giá trị phục vụ hoạt động thực tiễn, nghiên cứu khoa học, lịch sử được lựa chọn để lưu trữ.

Tài liệu lưu trữ gồm có bản gốc, bản chính ; trong trường hợp không còn bản gốc, bản chính thì được sửa chữa thay thế bằng bản sao hợp pháp .

4. Lưu trữ cơ quan là tổ chức thực hiện hoạt động lưu trữ đối với tài liệu lưu trữ của cơ quan, tổ chức.

5. Lưu trữ lịch sử là cơ quan thực hiện hoạt động lưu trữ đối với tài liệu lưu trữ có giá trị bảo quản vĩnh viễn được tiếp nhận từ Lưu trữ cơ quan và từ các nguồn khác.

6. Phông lưu trữ là toàn bộ tài liệu lưu trữ được hình thành trong quá trình hoạt động của cơ quan, tổ chức hoặc của cá nhân.

7. Phông lưu trữ quốc gia Việt Nam là toàn bộ tài liệu lưu trữ của nước Việt Nam, không phụ thuộc vào thời gian hình thành, nơi bảo quản, chế độ chính trị – xã hội, kỹ thuật ghi tin và vật mang tin.

Phông lưu trữ vương quốc Nước Ta gồm có Phông lưu trữ Đảng Cộng sản Việt Nam và Phông lưu trữ Nhà nước Nước Ta .

8. Phông lưu trữ Đảng Cộng sản Việt Nam là toàn bộ tài liệu lưu trữ được hình thành trong quá trình hoạt động của các tổ chức của Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức tiền thân của Đảng, các tổ chức chính trị – xã hội; các nhân vật lịch sử, tiêu biểu của Đảng, tổ chức tiền thân của Đảng và của các tổ chức chính trị – xã hội.

9. Phông lưu trữ Nhà nước Việt Nam là toàn bộ tài liệu lưu trữ được hình thành trong quá trình hoạt động của các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân, nhân vật lịch sử, tiêu biểu và tài liệu khác được hình thành qua các thời kỳ lịch sử của đất nước.

Phông lưu trữ Nhà nước Nước Ta gồm những phông lưu trữ của cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể pháp luật tại khoản này .

10. Hồ sơ là một tập tài liệu có liên quan với nhau về một vấn đề, một sự việc, một đối tượng cụ thể hoặc có đặc điểm chung, hình thành trong quá trình theo dõi, giải quyết công việc thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

11. Lập hồ sơ là việc tập hợp, sắp xếp tài liệu hình thành trong quá trình theo dõi, giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, cá nhân thành hồ sơ theo những nguyên tắc và phương pháp nhất định.

12. Thu thập tài liệu là quá trình xác định nguồn tài liệu, lựa chọn, giao nhận tài liệu có giá trị để chuyển vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử.

13. Chỉnh lý tài liệu là việc phân loại, xác định giá trị, sắp xếp, thống kê, lập công cụ tra cứu tài liệu hình thành trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

14. Xác định giá trị tài liệu là việc đánh giá giá trị tài liệu theo những nguyên tắc, phương pháp, tiêu chuẩn theo quy định của cơ quan có thẩm quyền để xác định những tài liệu có giá trị lưu trữ, thời hạn bảo quản và tài liệu hết giá trị.

15. Bản sao bảo hiểm tài liệu lưu trữ là bản sao từ tài liệu lưu trữ theo phương pháp, tiêu chuẩn nhất định nhằm lưu giữ bản sao đó dự phòng khi có rủi ro xảy ra đối với tài liệu lưu trữ.

Điều 3. Nguyên tắc quản lý lưu trữ

1. Nhà nước thống nhất quản lý tài liệu Phông lưu trữ vương quốc Nước Ta .
2. Hoạt động lưu trữ được triển khai thống nhất theo lao lý của pháp lý .
3. Tài liệu Phông lưu trữ vương quốc Nước Ta được Nhà nước thống kê .

Điều 4. Chính sách của Nhà nước về lưu trữ

1. Bảo đảm kinh phí đầu tư, nguồn nhân lực trong việc bảo vệ, dữ gìn và bảo vệ bảo đảm an toàn, tổ chức triển khai sử dụng có hiệu suất cao tài liệu Phông lưu trữ vương quốc Nước Ta .
2. Tập trung hiện đại hóa cơ sở vật chất, kỹ thuật và ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến trong hoạt động giải trí lưu trữ .
3. Thừa nhận quyền sở hữu so với tài liệu lưu trữ ; khuyến khích tổ chức triển khai, cá thể hiến khuyến mãi ngay, ký gửi, bán tài liệu lưu trữ của mình cho Nhà nước, góp phần, hỗ trợ vốn cho hoạt động giải trí lưu trữ và triển khai hoạt động giải trí dịch vụ lưu trữ .
4. Tăng cường lan rộng ra hợp tác quốc tế trong hoạt động giải trí lưu trữ .

Điều 5. Quản lý tài liệu của cá nhân, gia đình, dòng họ

1. Những tài liệu sau đây của cá thể, mái ấm gia đình, dòng họ ( sau đây gọi chung là cá thể ) có giá trị ship hàng hoạt động giải trí thực tiễn, nghiên cứu và điều tra khoa học, lịch sử dân tộc so với vương quốc, xã hội được ĐK thuộc Phông lưu trữ vương quốc Nước Ta :
a ) Gia phả, tộc phả, bằng, sắc phong, tài liệu về tiểu sử ;
b ) Bản thảo viết tay, bản in có bút tích, khu công trình điều tra và nghiên cứu khoa học, sáng tác, thư từ trao đổi ;
c ) Phim, ảnh ; băng, đĩa ghi âm, ghi hình ; tài liệu điện tử ;
d ) Công trình, bài viết về cá thể ;
đ ) Ấn phẩm, tài liệu do cá thể sưu tầm được .
2. Lưu trữ lịch sử dân tộc nơi ĐK có nghĩa vụ và trách nhiệm xác lập giá trị tài liệu của cá thể thuộc Phông lưu trữ vương quốc Nước Ta pháp luật tại khoản 1 Điều này .
3. Cá nhân có tài liệu có những quyền sau đây :
a ) Được ĐK tài liệu tại Lưu trữ lịch sử dân tộc và hướng dẫn, trợ giúp về kỹ thuật dữ gìn và bảo vệ và tạo điều kiện kèm theo để phát huy giá trị tài liệu lao lý tại khoản 1 Điều này ;
b ) Quyết định việc hiến Tặng Kèm, ký gửi tài liệu cho Lưu trữ lịch sử dân tộc ;
c ) Thỏa thuận việc mua và bán tài liệu ;
d ) Được ưu tiên sử dụng tài liệu đã hiến Tặng Kèm ;
đ ) Cho phép người khác sử dụng tài liệu ký gửi tại Lưu trữ lịch sử vẻ vang, nhưng không được xâm hại bảo mật an ninh vương quốc, quyền lợi của Nhà nước, quyền và quyền lợi hợp pháp của cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể ;
e ) Được Nhà nước khen thưởng theo lao lý của pháp lý .
4. Cá nhân có tài liệu có những nghĩa vụ và trách nhiệm sau đây :
a ) Chỉ được hiến Tặng hoặc bán cho Lưu trữ lịch sử dân tộc những tài liệu tương quan đến bảo mật an ninh vương quốc ;
b ) Trả phí dữ gìn và bảo vệ theo lao lý của pháp lý so với tài liệu ký gửi tại Lưu trữ lịch sử vẻ vang, trừ tài liệu đã được ĐK .

Điều 6. Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức triển khai trong khoanh vùng phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của mình có nghĩa vụ và trách nhiệm quản trị về lưu trữ, vận dụng những giải pháp nhằm mục đích nâng cao hiệu suất cao trong việc tích lũy, quản trị, dữ gìn và bảo vệ và sử dụng tài liệu lưu trữ ; phát hành quy định về công tác làm việc lưu trữ của cơ quan, tổ chức triển khai mình .

Điều 7. Người làm lưu trữ

1. Người làm lưu trữ ở cơ quan nhà nước, tổ chức triển khai chính trị, tổ chức triển khai chính trị – xã hội, đơn vị chức năng vũ trang nhân dân, đơn vị chức năng sự nghiệp công lập phải có đủ những tiêu chuẩn theo pháp luật của pháp lý ; được giảng dạy, tu dưỡng về trình độ, nhiệm vụ lưu trữ và kiến thức và kỹ năng thiết yếu khác tương thích với việc làm ; được hưởng chính sách, quyền hạn tương ứng trong cơ quan, tổ chức triển khai và được hưởng phụ cấp ngành nghề đặc trưng, chủ trương tặng thêm khác theo lao lý của pháp lý .
2. Người làm lưu trữ không thuộc những trường hợp lao lý tại khoản 1 Điều này phải được huấn luyện và đào tạo, tu dưỡng về trình độ, nhiệm vụ lưu trữ và kiến thức và kỹ năng thiết yếu khác tương thích với việc làm ; được hưởng chính sách, quyền hạn của người lao động thao tác trong tổ chức triển khai đó .
3. Người được giao kiêm nhiệm làm lưu trữ phải được tu dưỡng về trình độ, nhiệm vụ lưu trữ và những kiến thức và kỹ năng thiết yếu khác tương thích với việc làm .

Điều 8. Các hành vi bị nghiêm cấm

1. Chiếm đoạt, làm hỏng, làm mất tài liệu lưu trữ .
2. Làm giả, sửa chữa thay thế, làm xô lệch nội dung tài liệu lưu trữ .
3. Mua bán, chuyển giao, hủy trái phép tài liệu lưu trữ .
4. Sử dụng tài liệu lưu trữ vào mục tiêu xâm phạm quyền lợi của Nhà nước, quyền và quyền lợi hợp pháp của cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể .
5. Mang tài liệu lưu trữ ra quốc tế trái phép .
CHƯƠNG II

THU THẬP TÀI LIỆU LƯU TRỮ

Mục 1

LẬP HỒ SƠ VÀ QUẢN LÝ HỒ SƠ, TÀI LIỆU

TẠI LƯU TRỮ CƠ QUAN

Điều 9. Trách nhiệm lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan

1. Người được giao xử lý, theo dõi việc làm của cơ quan, tổ chức triển khai có nghĩa vụ và trách nhiệm lập hồ sơ về việc làm được giao và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan ; trước khi nghỉ hưu, thôi việc hoặc chuyển công tác làm việc khác thì phải chuyển giao vừa đủ hồ sơ, tài liệu cho người có nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức triển khai .
2. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức triển khai có nghĩa vụ và trách nhiệm quản lý tài liệu lưu trữ của cơ quan, tổ chức triển khai ; chỉ huy, kiểm tra, hướng dẫn việc lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan .
Người đứng đầu đơn vị chức năng của cơ quan, tổ chức triển khai có nghĩa vụ và trách nhiệm tổ chức triển khai triển khai việc lập hồ sơ, dữ gìn và bảo vệ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu của đơn vị chức năng vào Lưu trữ cơ quan .

Điều 10. Trách nhiệm của Lưu trữ cơ quan

1. Giúp người đứng đầu cơ quan, tổ chức triển khai hướng dẫn việc lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu .
2. Thu thập, chỉnh lý, xác lập giá trị tài liệu, thống kê, dữ gìn và bảo vệ và tổ chức triển khai sử dụng tài liệu lưu trữ .
3. Giao nộp tài liệu lưu trữ có giá trị dữ gìn và bảo vệ vĩnh viễn thuộc Danh mục tài liệu nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử dân tộc ; tổ chức triển khai huỷ tài liệu hết giá trị theo quyết định hành động của người đứng đầu cơ quan, tổ chức triển khai .

Điều 11. Thời hạn nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan

1. Thời hạn nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan được lao lý như sau :
a ) Trong thời hạn 01 năm, kể từ ngày việc làm kết thúc, trừ trường hợp pháp luật tại điểm b khoản này ;
b ) Trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày khu công trình được quyết toán so với hồ sơ, tài liệu kiến thiết xây dựng cơ bản .
2. Trường hợp đơn vị chức năng, cá thể có nhu yếu giữ lại hồ sơ, tài liệu đã đến hạn nộp lưu pháp luật tại khoản 1 Điều này để ship hàng việc làm thì phải được người đứng đầu cơ quan, tổ chức triển khai đồng ý chấp thuận và phải lập Danh mục hồ sơ, tài liệu giữ lại gửi cho Lưu trữ cơ quan .
Thời gian giữ lại hồ sơ, tài liệu của đơn vị chức năng, cá thể không quá 02 năm, kể từ ngày đến hạn nộp lưu .

Điều 12. Trách nhiệm giao, nhận hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan

1. Đơn vị, cá thể giao hồ sơ, tài liệu có nghĩa vụ và trách nhiệm triển khai xong hồ sơ của việc làm đã kết thúc, thống kê Mục lục hồ sơ, tài liệu nộp lưu và giao nộp vào Lưu trữ cơ quan .
2. Lưu trữ cơ quan có nghĩa vụ và trách nhiệm đảm nhiệm hồ sơ, tài liệu và lập Biên bản giao nhận hồ sơ, tài liệu .
3. Mục lục hồ sơ, tài liệu nộp lưu và Biên bản giao nhận hồ sơ, tài liệu được lập thành 02 bản ; đơn vị chức năng, cá thể giao hồ sơ, tài liệu giữ 01 bản, Lưu trữ cơ quan giữ 01 bản .

Điều 13. Quản lý tài liệu lưu trữ điện tử

1. Tài liệu lưu trữ điện tử là tài liệu được tạo lập ở dạng thông điệp tài liệu hình thành trong quy trình hoạt động giải trí của cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể được lựa chọn để lưu trữ hoặc được số hóa từ tài liệu lưu trữ trên những vật mang tin khác .
2. Tài liệu lưu trữ điện tử phải cung ứng những tiêu chuẩn tài liệu thông tin nguồn vào, bảo vệ tính thừa kế, tính thống nhất, độ xác nhận, bảo đảm an toàn và năng lực truy vấn ; được dữ gìn và bảo vệ và sử dụng theo chiêu thức trình độ, nhiệm vụ riêng không liên quan gì đến nhau .
3. Tài liệu được số hóa từ tài liệu lưu trữ trên những vật mang tin khác không có giá trị thay thế sửa chữa tài liệu đã được số hóa .
4. nhà nước lao lý chi tiết cụ thể việc quản lý tài liệu lưu trữ điện tử .

Điều 14. Quản lý tài liệu lưu trữ của xã, phường, thị trấn

1. Tài liệu hình thành trong quy trình hoạt động giải trí của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, những tổ chức triển khai xã hội, tổ chức triển khai xã hội – nghề nghiệp của xã, phường, thị xã được lựa chọn và lưu trữ tại Văn phòng Ủy ban nhân dân xã, phường, thị xã .
Người làm lưu trữ tại Văn phòng Ủy ban nhân dân xã, phường, thị xã phải có đủ những tiêu chuẩn trình độ, nhiệm vụ lưu trữ và được hưởng chính sách, quyền lợi và nghĩa vụ theo pháp luật của pháp lý .
2. Người làm lưu trữ tại Văn phòng Ủy ban nhân dân xã, phường, thị xã có trách nhiệm hướng dẫn việc lập hồ sơ, đảm nhiệm hồ sơ, tài liệu, chỉnh lý, thống kê, dữ gìn và bảo vệ và Giao hàng sử dụng tài liệu lưu trữ theo pháp luật của pháp lý về lưu trữ .

Mục 2

CHỈNH LÝ, XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ TÀI LIỆU

Điều 15. Chỉnh lý tài liệu

1. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức triển khai có nghĩa vụ và trách nhiệm chỉ huy, tổ chức triển khai việc chỉnh lý tài liệu thuộc khoanh vùng phạm vi quản trị .
2. Tài liệu sau khi chỉnh lý phải bảo vệ những nhu yếu cơ bản sau đây :
a ) Được phân loại theo nguyên tắc nhiệm vụ lưu trữ ;
b ) Được xác lập thời hạn dữ gìn và bảo vệ ;
c ) Hồ sơ được hoàn thành xong và hệ thống hoá ;
d ) Có Mục lục hồ sơ, cơ sở tài liệu tra cứu và Danh mục tài liệu hết giá trị .

Điều 16. Xác định giá trị tài liệu

1. Xác định giá trị tài liệu phải bảo vệ nguyên tắc chính trị, lịch sử dân tộc, tổng lực và tổng hợp .
2. Xác định giá trị tài liệu được thực thi theo chiêu thức mạng lưới hệ thống, nghiên cứu và phân tích tính năng, thông tin và sử liệu học .
3. Xác định giá trị tài liệu phải địa thế căn cứ vào những tiêu chuẩn cơ bản sau đây :
a ) Nội dung của tài liệu ;
b ) Vị trí của cơ quan, tổ chức triển khai, cá nhân hình thành tài liệu ;
c ) Ý nghĩa của sự kiện, thời hạn và khu vực hình thành tài liệu ;
d ) Mức độ toàn vẹn của phông lưu trữ ;
đ ) Hình thức của tài liệu ;
e ) Tình trạng vật lý của tài liệu .

Điều 17. Thời hạn bảo quản tài liệu

1. Tài liệu dữ gìn và bảo vệ vĩnh viễn là tài liệu có ý nghĩa và giá trị không nhờ vào vào thời hạn .
Tài liệu dữ gìn và bảo vệ vĩnh viễn gồm có tài liệu về đường lối, chủ trương, chủ trương, cương lĩnh, kế hoạch ; đề án, dự án Bất Động Sản, chương trình tiềm năng, trọng điểm vương quốc ; về nhà đất và những tài liệu khác theo pháp luật của cơ quan có thẩm quyền .
2. Tài liệu dữ gìn và bảo vệ có thời hạn là tài liệu không thuộc trường hợp pháp luật tại khoản 1 Điều này và được xác lập thời hạn dữ gìn và bảo vệ dưới 70 năm .
3. Tài liệu hết giá trị cần loại ra để hủy là tài liệu có thông tin trùng lặp hoặc đã hết thời hạn dữ gìn và bảo vệ theo pháp luật và không còn thiết yếu cho hoạt động giải trí thực tiễn, nghiên cứu và điều tra khoa học, lịch sử vẻ vang .
4. Bộ trưởng Bộ Nội vụ lao lý cụ thể khoản 1 và khoản 2 Điều này .

Điều 18. Hội đồng xác định giá trị tài liệu

1. Hội đồng xác lập giá trị tài liệu được xây dựng để tham mưu cho người đứng đầu cơ quan, tổ chức triển khai trong việc xác lập thời hạn dữ gìn và bảo vệ, lựa chọn tài liệu để giao nộp vào Lưu trữ cơ quan, lựa chọn tài liệu lưu trữ của Lưu trữ cơ quan để giao nộp vào Lưu trữ lịch sử vẻ vang và loại tài liệu hết giá trị .
2. Hội đồng xác lập giá trị tài liệu do người đứng đầu cơ quan, tổ chức triển khai quyết định hành động xây dựng. Thành phần của Hội đồng gồm có :
a ) quản trị Hội đồng ;
b ) Người làm lưu trữ ở cơ quan, tổ chức triển khai là Thư ký Hội đồng ;
c ) Đại diện chỉ huy đơn vị chức năng có tài liệu là ủy viên ;
d ) Người am hiểu về nghành nghề dịch vụ có tài liệu cần xác lập giá trị là ủy viên .
3. Hội đồng xác lập giá trị tài liệu bàn luận tập thể, Tóm lại theo hầu hết ; những quan điểm khác nhau phải được ghi vào biên bản cuộc họp để trình người đứng đầu cơ quan, tổ chức triển khai .
4. Trên cơ sở đề xuất của Hội đồng xác lập giá trị tài liệu, người đứng đầu cơ quan, tổ chức triển khai quyết định hành động thời hạn dữ gìn và bảo vệ tài liệu, lựa chọn tài liệu để giao nộp vào Lưu trữ cơ quan, lựa chọn tài liệu lưu trữ của Lưu trữ cơ quan để giao nộp vào Lưu trữ lịch sử vẻ vang ; hủy tài liệu hết giá trị theo lao lý tại Điều 28 của Luật này .

Mục 3

THU THẬP TÀI LIỆU VÀO LƯU TRỮ LỊCH SỬ

Điều 19. Lưu trữ lịch sử

1. Lưu trữ lịch sử vẻ vang được tổ chức triển khai ở TW và cấp tỉnh để lưu trữ tài liệu có giá trị dữ gìn và bảo vệ vĩnh viễn thuộc Danh mục tài liệu nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử dân tộc .
2. Lưu trữ lịch sử vẻ vang có nghĩa vụ và trách nhiệm sau đây :
a ) Trình cơ quan có thẩm quyền về lưu trữ cùng cấp phát hành Danh mục cơ quan, tổ chức triển khai thuộc nguồn nộp lưu tài liệu và phê duyệt Danh mục tài liệu nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử vẻ vang ;
b ) Hướng dẫn những cơ quan, tổ chức triển khai thuộc nguồn nộp lưu tài liệu sẵn sàng chuẩn bị tài liệu nộp lưu ;
c ) Thu thập, chỉnh lý, xác lập giá trị, thống kê, dữ gìn và bảo vệ và tổ chức triển khai sử dụng tài liệu lưu trữ .

Điều 20. Thu thập, tiếp nhận tài liệu vào Lưu trữ lịch sử

1. Lưu trữ lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam tích lũy tài liệu thuộc Phông lưu trữ Đảng Cộng sản Việt Nam theo pháp luật của Luật này và lao lý của cơ quan có thẩm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam .
2. Lưu trữ lịch sử dân tộc của Nhà nước tích lũy tài liệu thuộc Phông lưu trữ Nhà nước Nước Ta theo pháp luật sau đây :
a ) Lưu trữ lịch sử dân tộc ở TW tích lũy, đảm nhiệm tài liệu lưu trữ hình thành trong quy trình hoạt động giải trí của cơ quan, tổ chức triển khai TW của Nhà nước Nước Ta dân chủ cộng hòa và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ; cơ quan, tổ chức triển khai cấp bộ, liên khu, khu, đặc khu của Nhà nước Nước Ta dân chủ cộng hòa ; những cơ quan, tổ chức triển khai TW của nhà nước Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Nước Ta và những tổ chức triển khai TW khác thuộc chính quyền sở tại cách mạng từ năm 1975 về trước ; những doanh nghiệp nhà nước do Thủ tướng nhà nước quyết định hành động xây dựng và những tổ chức triển khai kinh tế tài chính khác theo lao lý của pháp lý ; những cơ quan, tổ chức triển khai của những chính sách xã hội sống sót trên chủ quyền lãnh thổ Nước Ta từ năm 1975 về trước ;
b ) Lưu trữ lịch sử dân tộc ở cấp tỉnh tích lũy, tiếp đón tài liệu lưu trữ hình thành trong quy trình hoạt động giải trí của những cơ quan, tổ chức triển khai ở cấp tỉnh, cấp huyện và đơn vị chức năng hành chính – kinh tế tài chính đặc biệt quan trọng không thuộc những cơ quan, tổ chức triển khai lao lý tại điểm a khoản này .
3. Lưu trữ lịch sử vẻ vang sưu tầm tài liệu của cá thể trên cơ sở thỏa thuận hợp tác .

Điều 21. Thời hạn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử

1. Trong thời hạn 10 năm, kể từ năm việc làm kết thúc, cơ quan, tổ chức triển khai thuộc Danh mục cơ quan, tổ chức triển khai thuộc nguồn nộp lưu tài liệu có nghĩa vụ và trách nhiệm nộp lưu tài liệu có giá trị dữ gìn và bảo vệ vĩnh viễn vào Lưu trữ lịch sử vẻ vang .
2. Thời hạn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử dân tộc của ngành công an, quốc phòng, ngoại giao và của ngành khác được thực thi theo pháp luật của nhà nước .

Điều 22. Trách nhiệm giao, nhận tài liệu vào Lưu trữ lịch sử

1. Cơ quan, tổ chức triển khai thuộc Danh mục cơ quan, tổ chức triển khai thuộc nguồn nộp lưu tài liệu có nghĩa vụ và trách nhiệm sau đây :
a ) Chỉnh lý tài liệu trước khi giao nộp và lập Mục lục hồ sơ, tài liệu nộp lưu ;
b ) Lập Danh mục tài liệu có đóng dấu chỉ những mức độ mật ;
c ) Giao nộp tài liệu và công cụ tra cứu vào Lưu trữ lịch sử vẻ vang .
2. Lưu trữ lịch sử dân tộc có nghĩa vụ và trách nhiệm tổ chức triển khai tiếp đón hồ sơ, tài liệu và lập Biên bản giao nhận hồ sơ, tài liệu .
3. Mục lục hồ sơ, tài liệu nộp lưu và Biên bản giao nhận hồ sơ, tài liệu được lập thành 03 bản ; cơ quan, tổ chức triển khai giao nộp hồ sơ, tài liệu giữ 01 bản, Lưu trữ lịch sử dân tộc giữ 02 bản và được lưu trữ vĩnh viễn tại cơ quan, tổ chức triển khai, Lưu trữ lịch sử vẻ vang .

Điều 23. Quản lý tài liệu lưu trữ của cơ quan, tổ chức không thuộc Danh mục cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu hoặc tài liệu không thuộc Danh mục tài liệu nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử

Tài liệu lưu trữ được hình thành trong quy trình hoạt động giải trí của cơ quan, tổ chức triển khai không thuộc Danh mục cơ quan, tổ chức triển khai thuộc nguồn nộp lưu tài liệu hoặc tài liệu không thuộc Danh mục tài liệu nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử dân tộc được quản trị tại Lưu trữ cơ quan .

Điều 24. Quản lý tài liệu lưu trữ trong trường hợp cơ quan, tổ chức chia, tách, sáp nhập, giải thể; tổ chức kinh tế là doanh nghiệp nhà nước chia, tách, sáp nhập, giải thể, chuyển đổi hình thức sở hữu hoặc phá sản

Cơ quan, tổ chức triển khai chia, tách, sáp nhập, giải thể ; tổ chức triển khai kinh tế tài chính là doanh nghiệp nhà nước chia, tách, sáp nhập, giải thể, quy đổi hình thức chiếm hữu hoặc phá sản thì người đứng đầu cơ quan, tổ chức triển khai, doanh nghiệp phải tổ chức triển khai quản trị và giao nộp tài liệu theo pháp luật sau đây :
1. Tài liệu hình thành trong quy trình hoạt động giải trí của cơ quan, tổ chức triển khai nào phải được chỉnh lý, thống kê và dữ gìn và bảo vệ theo phông lưu trữ của cơ quan, tổ chức triển khai đó ;

2. Khi cơ quan, tổ chức có quyết định chia, tách, sáp nhập, giải thể; doanh nghiệp có quyết định chia, tách, sáp nhập, giải thể, chuyển đổi hình thức sở hữu hoặc phá sản thì tất cả các hồ sơ, tài liệu đã giải quyết xong của các đơn vị, cá nhân trong cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp phải được giao nộp vào Lưu trữ cơ quan để tiến hành chỉnh lý tài liệu theo quy định;

3. Tài liệu lưu trữ sau khi được chỉnh lý được quản trị như sau :
a ) Tài liệu lưu trữ của cơ quan, tổ chức triển khai, doanh nghiệp thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử dân tộc được giao nộp vào Lưu trữ lịch sử dân tộc có thẩm quyền ;
b ) Tài liệu lưu trữ của cơ quan, tổ chức triển khai, doanh nghiệp không thuộc nguồn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử dân tộc được quản trị tại Lưu trữ cơ quan của cơ quan, tổ chức triển khai, doanh nghiệp mới đảm nhiệm trụ sở cũ ; trường hợp cơ quan, tổ chức triển khai giải thể, doanh nghiệp giải thể, phá sản hoặc không có cơ quan, tổ chức triển khai, doanh nghiệp đảm nhiệm trụ sở cũ hoặc có nhiều cơ quan, tổ chức triển khai, doanh nghiệp mới cùng đảm nhiệm trụ sở cũ thì tài liệu lưu trữ của cơ quan, tổ chức triển khai, doanh nghiệp được giao nộp vào Lưu trữ cơ quan theo quyết định hành động của cơ quan, tổ chức triển khai cấp trên trực tiếp hoặc cơ quan, tổ chức triển khai có thẩm quyền .
CHƯƠNG III

BẢO QUẢN, THỐNG KÊ TÀI LIỆU LƯU TRỮ,

HỦY TÀI LIỆU HẾT GIÁ TRỊ

Điều 25. Trách nhiệm bảo quản tài liệu lưu trữ

1. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức triển khai có nghĩa vụ và trách nhiệm kiến thiết xây dựng, sắp xếp kho lưu trữ, thiết bị, phương tiện đi lại thiết yếu và triển khai những giải pháp kỹ thuật nhiệm vụ để bảo vệ, dữ gìn và bảo vệ bảo đảm an toàn tài liệu lưu trữ và bảo vệ việc sử dụng tài liệu lưu trữ .
2. Trường hợp tổ chức triển khai không sử dụng ngân sách nhà nước chưa có đủ điều kiện kèm theo bảo vệ, dữ gìn và bảo vệ tài liệu theo lao lý tại khoản 1 Điều này được ký gửi tài liệu vào Lưu trữ lịch sử vẻ vang và phải trả phí theo pháp luật của pháp lý .

Điều 26. Quản lý tài liệu lưu trữ quý, hiếm

1. Tài liệu lưu trữ quý, hiếm là tài liệu thuộc diện lưu trữ vĩnh viễn và có một trong những đặc thù sau đây :
a ) Có giá trị đặc biệt quan trọng về tư tưởng, chính trị, kinh tế tài chính – xã hội, khoa học, lịch sử vẻ vang và có tầm quan trọng đặc biệt quan trọng so với vương quốc, xã hội ;
b ) Được hình thành trong thực trạng lịch sử dân tộc đặc biệt quan trọng về thời hạn, khoảng trống, khu vực, tác giả ;
c ) Được bộc lộ trên vật mang tin độc lạ, tiêu biểu vượt trội của thời kỳ lịch sử vẻ vang .
2. Tài liệu lưu trữ quý, hiếm không phân biệt hình thức chiếm hữu được ĐK với cơ quan quản trị nhà nước về lưu trữ ở TW và cấp tỉnh, được lựa chọn để ĐK vào chương trình, thương hiệu của khu vực và quốc tế .
3. Tài liệu lưu trữ quý, hiếm phải được kiểm kê, dữ gìn và bảo vệ, lập bản sao bảo hiểm và sử dụng theo chế độ đặc biệt .

Điều 27. Thống kê nhà nước về lưu trữ

1. Tài liệu Phông lưu trữ vương quốc Nước Ta phải được thống kê tập trung chuyên sâu trong mạng lưới hệ thống sổ sách, cơ sở tài liệu, hồ sơ quản trị .
2. Cơ quan, tổ chức triển khai có tài liệu lưu trữ phải định kỳ thực hiện chính sách thống kê lưu trữ. Số liệu thống kê hằng năm được tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 .
3. Thống kê lưu trữ được thực thi theo lao lý sau đây :
a ) Cơ quan, tổ chức triển khai ở TW tổng hợp số liệu của những đơn vị chức năng thường trực và báo cáo giải trình cơ quan quản trị nhà nước về lưu trữ ở TW ;
b ) Cơ quan, tổ chức triển khai ở cấp tỉnh tổng hợp số liệu của những đơn vị chức năng thường trực và báo cáo giải trình cơ quan quản trị nhà nước về lưu trữ cấp tỉnh .
Cơ quan quản trị nhà nước về lưu trữ cấp tỉnh tổng hợp số liệu của những cơ quan, tổ chức triển khai cấp tỉnh, cơ quan quản trị nhà nước về lưu trữ cấp huyện và báo cáo giải trình cơ quan quản trị nhà nước về lưu trữ ở TW ;
c ) Cơ quan, tổ chức triển khai ở cấp huyện, cấp xã tổng hợp số liệu của những đơn vị chức năng thường trực và báo cáo giải trình cơ quan quản trị nhà nước về lưu trữ cấp huyện .
Cơ quan quản trị nhà nước về lưu trữ cấp huyện tổng hợp số liệu của những cơ quan, tổ chức triển khai cấp huyện, cấp xã và báo cáo giải trình cơ quan quản trị nhà nước về lưu trữ cấp tỉnh .

Điều 28. Huỷ tài liệu hết giá trị

1. Thẩm quyền quyết định hành động huỷ tài liệu hết giá trị được pháp luật như sau :
a ) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức triển khai quyết định hành động huỷ tài liệu hết giá trị tại Lưu trữ cơ quan ;
b ) Người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền về lưu trữ những cấp quyết định hành động huỷ tài liệu hết giá trị tại Lưu trữ lịch sử dân tộc cùng cấp .
2. Thủ tục quyết định hành động hủy tài liệu hết giá trị được pháp luật như sau :
a ) Theo đề xuất của Hội đồng xác lập giá trị tài liệu, người đứng đầu cơ quan, tổ chức triển khai thuộc Danh mục cơ quan, tổ chức triển khai thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử dân tộc ý kiến đề nghị cơ quan triển khai trách nhiệm quản trị nhà nước về lưu trữ cùng cấp đánh giá và thẩm định tài liệu hết giá trị cần hủy ; người đứng đầu cơ quan, tổ chức triển khai không thuộc Danh mục cơ quan, tổ chức triển khai thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử vẻ vang đề xuất Lưu trữ cơ quan của cơ quan, tổ chức triển khai cấp trên trực tiếp có quan điểm so với tài liệu hết giá trị cần hủy .
Căn cứ vào quan điểm đánh giá và thẩm định của Hội đồng xác lập giá trị tài liệu hoặc quan điểm của cơ quan cấp trên trực tiếp, người có thẩm quyền pháp luật tại khoản 1 Điều này quyết định hành động việc hủy tài liệu hết giá trị ;
b ) Theo ý kiến đề nghị của Hội đồng thẩm tra xác lập giá trị tài liệu, người đứng đầu cơ quan thực thi trách nhiệm quản trị nhà nước về lưu trữ quyết định hành động hủy tài liệu có thông tin trùng lặp tại Lưu trữ lịch sử vẻ vang .
Hội đồng thẩm tra xác lập giá trị tài liệu do người đứng đầu cơ quan triển khai trách nhiệm quản trị nhà nước về lưu trữ quyết định hành động xây dựng để thẩm tra tài liệu hết giá trị tại Lưu trữ lịch sử vẻ vang .
3. Việc hủy tài liệu hết giá trị phải bảo vệ hủy hết thông tin trong tài liệu và phải được lập thành biên bản .
4. Hồ sơ huỷ tài liệu hết giá trị gồm có :
a ) Quyết định xây dựng Hội đồng ;
b ) Danh mục tài liệu hết giá trị ; tờ trình và bản thuyết minh tài liệu hết giá trị ;
c ) Biên bản họp Hội đồng xác lập giá trị tài liệu. Biên bản họp Hội đồng thẩm tra xác lập giá trị tài liệu ;
d ) Văn bản ý kiến đề nghị thẩm định và đánh giá, xin quan điểm của cơ quan, tổ chức triển khai có tài liệu hết giá trị ;
đ ) Văn bản thẩm định và đánh giá, cho quan điểm của cơ quan có thẩm quyền ;
e ) Quyết định huỷ tài liệu hết giá trị ;
g ) Biên bản chuyển giao tài liệu hủy ;
h ) Biên bản huỷ tài liệu hết giá trị .
5. Hồ sơ huỷ tài liệu hết giá trị phải được dữ gìn và bảo vệ tại cơ quan, tổ chức triển khai có tài liệu bị huỷ tối thiểu 20 năm, kể từ ngày hủy tài liệu .
CHƯƠNG IV

SỬ DỤNG TÀI LIỆU LƯU TRỮ

Điều 29. Quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc sử dụng tài liệu lưu trữ

1. Cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể có quyền sử dụng tài liệu lưu trữ để ship hàng công tác làm việc, nghiên cứu và điều tra khoa học, lịch sử vẻ vang và những nhu yếu chính đáng khác .
2. Cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể khi sử dụng tài liệu lưu trữ có những nghĩa vụ và trách nhiệm sau đây :
a ) Chỉ dẫn số lưu trữ, độ gốc của tài liệu lưu trữ và cơ quan, tổ chức triển khai quản lý tài liệu lưu trữ ; tôn trọng tính nguyên bản tài liệu khi công bố, ra mắt, trích dẫn tài liệu lưu trữ ;
b ) Không xâm phạm quyền lợi của Nhà nước, quyền và quyền lợi hợp pháp của cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể ;
c ) Nộp phí sử dụng tài liệu lưu trữ theo pháp luật của pháp lý ;
d ) Thực hiện những pháp luật của Luật này, nội quy, quy định của cơ quan, tổ chức triển khai quản lý tài liệu lưu trữ và những lao lý khác của pháp lý có tương quan .
3. Cơ quan, tổ chức triển khai có tài liệu lưu trữ có nghĩa vụ và trách nhiệm sau đây :
a ) Chủ động ra mắt tài liệu lưu trữ và tạo điều kiện kèm theo thuận tiện cho việc sử dụng tài liệu lưu trữ đang trực tiếp quản trị ;
b ) Hằng năm thanh tra rà soát, thông tin tài liệu lưu trữ thuộc Danh mục tài liệu có đóng dấu chỉ những mức độ mật đã được giải mật .

Điều 30. Sử dụng tài liệu lưu trữ tại Lưu trữ lịch sử

1. Tài liệu lưu trữ tại Lưu trữ lịch sử vẻ vang được sử dụng thoáng rộng, trừ tài liệu thuộc Danh mục tài liệu hạn chế sử dụng và Danh mục tài liệu có đóng dấu chỉ những mức độ mật .
2. Tài liệu hạn chế sử dụng có một trong những đặc thù sau đây :
a ) Tài liệu lưu trữ không thuộc Danh mục tài liệu có đóng dấu chỉ những mức độ mật nhưng có nội dung thông tin nếu sử dụng thoáng rộng hoàn toàn có thể tác động ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của Nhà nước, quyền, quyền lợi hợp pháp của cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể ;
b ) Tài liệu lưu trữ bị hư hỏng nặng hoặc có rủi ro tiềm ẩn bị hư hỏng chưa được trùng tu, phục chế ;
c ) Tài liệu lưu trữ đang trong quy trình giải quyết và xử lý về nhiệm vụ lưu trữ .
Bộ Nội vụ phát hành Danh mục tài liệu hạn chế sử dụng tương thích với điều kiện kèm theo kinh tế tài chính – xã hội từng thời kỳ .
Người đứng đầu Lưu trữ lịch sử dân tộc quyết định hành động việc sử dụng tài liệu lưu trữ thuộc Danh mục tài liệu hạn chế sử dụng .
3. Việc sử dụng tài liệu lưu trữ thuộc Danh mục tài liệu có đóng dấu chỉ những mức độ mật được triển khai theo pháp luật của pháp lý về bảo vệ bí hiểm nhà nước .
4. Tài liệu lưu trữ thuộc Danh mục tài liệu có đóng dấu chỉ những mức độ mật được sử dụng thoáng đãng trong những trường hợp sau đây :
a ) Được giải mật theo pháp luật của pháp lý về bảo vệ bí hiểm nhà nước ;
b ) Sau 40 năm, kể từ năm việc làm kết thúc so với tài liệu có đóng dấu mật nhưng chưa được giải mật ;
c ) Sau 60 năm, kể từ năm việc làm kết thúc so với tài liệu có đóng dấu tối mật, tuyệt mật nhưng chưa được giải mật .
5. Tài liệu tương quan đến cá thể được sử dụng thoáng đãng sau 40 năm, kể từ năm cá thể qua đời, trừ 1 số ít trường hợp đặc biệt quan trọng theo lao lý của nhà nước .
6. Tài liệu đến thời hạn được sử dụng thoáng đãng lao lý tại điểm c khoản 4 và khoản 5 Điều này hoàn toàn có thể chưa được sử dụng thoáng đãng theo quyết định hành động của cơ quan, tổ chức triển khai có thẩm quyền .
7. Người sử dụng tài liệu lưu trữ tại Lưu trữ lịch sử vẻ vang phải có Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu ; trường hợp sử dụng để Giao hàng công tác làm việc thì phải có giấy ra mắt hoặc văn bản đề xuất của cơ quan, tổ chức triển khai nơi công tác làm việc .

Điều 31. Sử dụng tài liệu lưu trữ tại Lưu trữ cơ quan

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức triển khai địa thế căn cứ pháp luật của Luật này và những lao lý khác của pháp lý có tương quan pháp luật việc sử dụng tài liệu lưu trữ tại Lưu trữ cơ quan của cơ quan, tổ chức triển khai mình .

Điều 32. Các hình thức sử dụng tài liệu lưu trữ

1. Sử dụng tài liệu tại phòng đọc của Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử dân tộc .
2. Xuất bản ấn phẩm lưu trữ .
3. Giới thiệu tài liệu lưu trữ trên phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử .
4. Triển lãm, tọa lạc tài liệu lưu trữ .
5. Trích dẫn tài liệu lưu trữ trong khu công trình điều tra và nghiên cứu .
6. Cấp bản sao tài liệu lưu trữ, bản xác nhận lưu trữ .

Điều 33. Sao tài liệu lưu trữ, chứng thực lưu trữ

1. Việc sao tài liệu lưu trữ và xác nhận lưu trữ do Lưu trữ cơ quan hoặc Lưu trữ lịch sử vẻ vang thực thi .
Người có thẩm quyền được cho phép sử dụng tài liệu lưu trữ được cho phép sao tài liệu lưu trữ .
2. Chứng thực lưu trữ là xác nhận của cơ quan, tổ chức triển khai hoặc Lưu trữ lịch sử dân tộc về nội dung thông tin hoặc bản sao tài liệu lưu trữ do Lưu trữ cơ quan hoặc Lưu trữ lịch sử dân tộc đang quản trị .
Cơ quan, tổ chức triển khai, Lưu trữ lịch sử vẻ vang sao tài liệu lưu trữ, xác nhận lưu trữ phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý về bản sao tài liệu lưu trữ, bản xác nhận lưu trữ .
3. Người được cấp bản sao tài liệu lưu trữ, bản xác nhận lưu trữ phải nộp lệ phí .
4. Bản sao tài liệu lưu trữ, bản xác nhận lưu trữ có giá trị như tài liệu lưu trữ gốc trong những quan hệ, thanh toán giao dịch .

Điều 34. Mang tài liệu lưu trữ ra khỏi Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử

1. Cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể được mang tài liệu lưu trữ ra khỏi Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử dân tộc để ship hàng công tác làm việc, nghiên cứu và điều tra khoa học và những nhu yếu chính đáng khác sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền được cho phép và phải hoàn trả nguyên vẹn tài liệu lưu trữ đó .
2. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, cơ quan có thẩm quyền của Đảng quyết định hành động việc mang tài liệu lưu trữ tại Lưu trữ lịch sử vẻ vang ra quốc tế ; lao lý việc mang tài liệu lưu trữ ra khỏi Lưu trữ lịch sử vẻ vang để sử dụng trong nước .
Người đứng đầu cơ quan, tổ chức triển khai quyết định hành động việc mang tài liệu lưu trữ tại Lưu trữ cơ quan ra quốc tế ; lao lý việc mang tài liệu lưu trữ ra khỏi Lưu trữ cơ quan để sử dụng trong nước .
3. Tổ chức, cá thể trước khi mang tài liệu lưu trữ đã được ĐK ra quốc tế phải thông tin cho Lưu trữ lịch sử vẻ vang nơi ĐK biết .
4. Tài liệu lưu trữ tại Lưu trữ lịch sử dân tộc, tài liệu của cá thể đã được ĐK tại Lưu trữ lịch sử dân tộc trước khi đưa ra quốc tế phải lập bản sao bảo hiểm tài liệu lưu trữ .
CHƯƠNG V

ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ LƯU TRỮ,

HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ LƯU TRỮ

Điều 35. Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ lưu trữ

1. Tổ chức có đủ những điều kiện kèm theo theo lao lý của pháp lý được huấn luyện và đào tạo, tu dưỡng nhiệm vụ lưu trữ .
2. Bộ Nội vụ lao lý chương trình, nội dung tu dưỡng nhiệm vụ lưu trữ ; phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo lao lý chương trình khung giảng dạy nhiệm vụ lưu trữ .

Điều 36. Hoạt động dịch vụ lưu trữ

1. Tổ chức được hoạt động giải trí dịch vụ lưu trữ khi có đủ những điều kiện kèm theo sau đây :
a ) Có ĐK hoạt động giải trí dịch vụ lưu trữ tại cơ quan thực thi trách nhiệm quản trị nhà nước về lưu trữ cấp tỉnh ;
b ) Có cơ sở vật chất, nhân lực tương thích để triển khai hoạt động giải trí dịch vụ lưu trữ ;
c ) Cá nhân thực thi hoạt động giải trí dịch vụ lưu trữ của tổ chức triển khai phải có Chứng chỉ hành nghề lưu trữ .
2. Cá nhân được hành nghề độc lập về dịch vụ lưu trữ khi có đủ những điều kiện kèm theo sau đây :
a ) Có Chứng chỉ hành nghề lưu trữ ;
b ) Có cơ sở vật chất tương thích để thực thi hoạt động giải trí dịch vụ lưu trữ ;
c ) Có ĐK hoạt động giải trí dịch vụ lưu trữ tại cơ quan thực thi trách nhiệm quản trị nhà nước về lưu trữ cấp tỉnh .
3. Các hoạt động giải trí dịch vụ lưu trữ gồm có :
a ) Bảo quản, chỉnh lý, trùng tu, khử trùng, khử axit, khử nấm mốc, số hóa tài liệu lưu trữ không thuộc hạng mục bí hiểm nhà nước ;
b ) Nghiên cứu, tư vấn, ứng dụng khoa học và chuyển giao công nghệ tiên tiến lưu trữ .

Điều 37. Chứng chỉ hành nghề lưu trữ

1. Cá nhân được cấp Chứng chỉ hành nghề lưu trữ khi có đủ những điều kiện kèm theo sau đây :
a ) Là công dân Nước Ta, có năng lượng hành vi dân sự khá đầy đủ ;
b ) Có lý lịch rõ ràng ;
c ) Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành về lưu trữ tương thích ;
d ) Đã trực tiếp làm lưu trữ hoặc tương quan đến lưu trữ từ 05 năm trở lên ;
đ ) Đã đạt nhu yếu tại kỳ kiểm tra nhiệm vụ do cơ quan có thẩm quyền tổ chức triển khai .
2. Những trường hợp không được cấp Chứng chỉ hành nghề lưu trữ gồm có :
a ) Người đang bị truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự ;
b ) Người đang chấp hành hình phạt tù hoặc đang bị vận dụng giải pháp giải quyết và xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục ;
c ) Người đã bị phán quyết về một trong những tội phạm tương quan đến bảo mật an ninh vương quốc ; tội cố ý làm lộ bí hiểm công tác làm việc ; tội chiếm đoạt, mua và bán hoặc hủy tài liệu bí hiểm công tác làm việc .
3. Người đã được cấp Chứng chỉ hành nghề lưu trữ nếu thuộc một trong những trường hợp pháp luật tại khoản 2 Điều này thì bị tịch thu Chứng chỉ hành nghề lưu trữ .
4. nhà nước pháp luật thẩm quyền, thủ tục cấp, tịch thu Chứng chỉ hành nghề lưu trữ .
CHƯƠNG VI

QUẢN LÝ VỀ LƯU TRỮ

Điều 38. Trách nhiệm quản lý về lưu trữ

1. nhà nước thống nhất quản trị nhà nước về lưu trữ .
2. Bộ Nội vụ chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước nhà nước triển khai quản trị nhà nước về lưu trữ và quản lý tài liệu Phông lưu trữ Nhà nước Nước Ta .
3. Cơ quan có thẩm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam triển khai quản lý tài liệu Phông lưu trữ Đảng Cộng sản Việt Nam .
4. Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc nhà nước, cơ quan TW của tổ chức triển khai chính trị – xã hội trong khoanh vùng phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của mình triển khai quản trị về lưu trữ .
5. Ủy ban nhân dân những cấp trong khoanh vùng phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của mình triển khai quản trị nhà nước về lưu trữ ở địa phương .

Điều 39. Kinh phí cho công tác lưu trữ

1. Kinh phí cho công tác làm việc lưu trữ của cơ quan nhà nước, tổ chức triển khai chính trị, tổ chức triển khai chính trị – xã hội được sắp xếp trong dự trù ngân sách nhà nước hằng năm và được sử dụng vào những việc làm sau đây :
a ) Xây dựng, tái tạo kho lưu trữ ;
b ) Mua sắm thiết bị, phương tiện đi lại dữ gìn và bảo vệ và phục vụ việc sử dụng tài liệu lưu trữ ;
c ) Sưu tầm, mua tài liệu lưu trữ quý, hiếm ;
d ) Chỉnh lý tài liệu ;
đ ) Thực hiện những giải pháp kỹ thuật dữ gìn và bảo vệ tài liệu lưu trữ ;
e ) Tu bổ, lập bản sao bảo hiểm tài liệu lưu trữ ;
g ) Công bố, ra mắt, tọa lạc, triển lãm tài liệu lưu trữ ;
h ) Nghiên cứu, ứng dụng khoa học và chuyển giao công nghệ tiên tiến lưu trữ ;
i ) Những hoạt động giải trí khác Giao hàng hiện đại hóa công tác làm việc lưu trữ .
2. Nhà nước khuyến khích tổ chức triển khai, cá thể trong nước và tổ chức triển khai, cá thể ngoài nước góp phần, hỗ trợ vốn cho việc bảo vệ và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ .

Điều 40. Hợp tác quốc tế về lưu trữ

1. Hợp tác quốc tế về lưu trữ được triển khai trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền lãnh thổ, bình đẳng, những bên cùng có lợi .
2. Nội dung hợp tác quốc tế về lưu trữ gồm có :
a ) Ký kết, gia nhập và tổ chức triển khai triển khai điều ước quốc tế về lưu trữ ; gia nhập tổ chức triển khai quốc tế về lưu trữ ;
b ) Thực hiện chương trình, dự án Bất Động Sản hợp tác quốc tế ;
c ) Trao đổi chuyên viên, huấn luyện và đào tạo, tu dưỡng cán bộ lưu trữ với quốc tế, tổ chức triển khai quốc tế ;
d ) Tổ chức hội nghị, hội thảo chiến lược khoa học, triển lãm quốc tế ; sưu tầm tài liệu lưu trữ ; biên soạn, xuất bản ấn phẩm lưu trữ ;
đ ) Tu bổ, phục chế tài liệu lưu trữ ;
e ) Nghiên cứu, ứng dụng khoa học và chuyển giao công nghệ tiên tiến lưu trữ ;
g ) Trao đổi Danh mục tài liệu lưu trữ, bản sao tài liệu lưu trữ và tư liệu nhiệm vụ lưu trữ .
CHƯƠNG VII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 41. Hiệu lực thi hành

Luật này có hiệu lực hiện hành thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2012 .
Pháp lệnh lưu trữ quốc gia số 34/2001 / PL-UBTVQH10 hết hiệu lực hiện hành kể từ ngày Luật này có hiệu lực thực thi hiện hành .

Điều 42. Quy định chi tiết

nhà nước và cơ quan có thẩm quyền pháp luật chi tiết cụ thể những điều, khoản được giao trong Luật .

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 11 tháng 11 năm 2011.

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI

(Đã ký)

Nguyễn Sinh Hùng

Rate this post