mã bưu điện trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Nhấp vào Nhập văn bản để nhập danh sách mã bưu điện.

Click Enter text to enter a list of postal codes.

support.google

Mỗi khu vực ngoại ông có một con số tương ứng với Mã bưu điện.

Each neighbourhood has a number which corresponds to its postal code.

WikiMatrix

Thị trấn này cũng có hòm thư và mã bưu điện riêng .

It comes with own zip code and US postal boxes .

EVBNews

mã bưu điện cơ mà.

Has its own zip code.

OpenSubtitles2018. v3

Mã bưu điện của vùng là 3052 và 3010 (Đại học Melbourne).

The suburb includes the postcodes 3052 and 3010 (University).

WikiMatrix

Mã bưu điện Vương quốc Anh

United Kingdom (GB) postal codes

support.google

Mã bưu điện Canada

Canada (CA) postal codes

support.google

Mã bưu điện của Corbett là 97019.

Corbett’s ZIP Code is 97019.

WikiMatrix

Mã bưu điện Pháp (FR), Đức (DE), Ấn Độ (IN)

France (FR), Germany (DE), India (IN) postal codes

support.google

“Thế giới trong một mã bưu điện: Đại Washington, D.C. như một Vùng di cư mới” (PDF).

“The World in a Zip Code: Greater Washington, D.C. as a New Region of Immigration” (PDF).

WikiMatrix

Mã bưu điện của Beavercreek là 97004.

Beavercreek’s ZIP code is 97004.

WikiMatrix

Bạn có thể sử dụng tùy chọn nhắm mục tiêu theo mã bưu điện ở các quốc gia sau.

Postal code targeting is available for the following countries.

support.google

Con số của quận nội thị cũng được biểu thị trong mã bưu điện gồm 5-chữ số của Pháp.

Municipal arrondissements are used in the five-digit postal codes of France.

WikiMatrix

Chúng tôi có thể chia sẻ một cách ẩn danh mã bưu điện/ZIP của bạn với nhà xuất bản tạp chí.”

We may anonymously share your postal/ZIP code with the magazine’s publisher.”

WikiMatrix

Bài chi tiết: Mã bưu điện Hoa Kỳ Cục Bưu điện Hoa Kỳ sử dụng hệ thống ZIP code có 5 số từ năm 1963.

The first Directory of Post Offices using five-digit ZIP code numbers was published in 1963.

WikiMatrix

Duy nhất trừ Quận 16, Paris, được chia thành hai mã bưu điện: “75016 Paris” nằm trong phía nam quận 16, và “75116 Paris” nằm ở phía bắc quận 16.

The only exception is the 16th arrondissement of Paris, which is divided between two postal codes because if its size: “75016 Paris”, in the south of the arrondissement, and “75116 Paris”, in the north of the arrondissement.

WikiMatrix

Một số thành phố lớn khác của Pháp cũng được phân chia thành các mã bưu điện khác nhau nhưng không có quận nội thị nào.

Some other large cities of France are also divided between several postal codes, but the postal codes do not correspond to arrondissements.

WikiMatrix

Lưu ý: Địa chỉ ở Nhật Bản nên bao gồm tất cả thông tin trừ tỉnh và mã bưu điện trong các trường dòng địa chỉ.

Note: Japan addresses should include all information except prefecture and postcode in the address line fields.

support.google

Chúng tôi đã có các ứng dụng trực tuyến cho phép bạn nhập vào mã bưu điện và lấy lại thống kê của nhiều năm trước.

We’ve had online applications that allow you to put in a post code and get statistics back for years.

ted2019

Tiêu chí nhắm mục tiêu ở Hoa Kỳ cung cấp các tùy chọn cụ thể nhất, chẳng hạn như mã bưu điện và các vùng lân cận.

United States targeting provides the most specific options, such as postal codes and neighborhoods.

support.google

Hãy nhấp vào Nhập văn bản trong phần “Thêm tính năng nhắm mục tiêu” để dán danh sách mã bưu điện theo yêu cầu định dạng bên dưới.

Click Enter text in the “Add targeting” section to paste a list of postal codes according to the format requirements.

support.google

Lưu ý: Biểu đồ này hiển thị số lượng người dùng duy nhất ở mỗi vị trí nguồn (tức là mã bưu điện, thành phố và quốc gia).

Note: This graph displays the number of unique users in each source location (i.e. postcode, city, and country).

support.google

Khoảng 5.000 người làm việc tại VIC, nơi cung cấp các cơ sở ăn uống và mua sắm (xem chi tiết bên dưới) và bưu điện (mã bưu điện 1400 Wien).

About 5,000 people work at the VIC, which also offers catering and shopping facilities (see Commissary below) and a post office (postal code 1400 Wien).

WikiMatrix

Nghiên cứu đó minh họa những gì mà bạn tôi, làm về sức khỏe công cộng, thường nói: mã bưu điện quan trọng hơn mã di truyền của bạn.

That study illustrates what my friends in public health often say these days: that one’s zip code matters more than your genetic code.

ted2019

Những việc như đánh giá rủi ro tín dụng của các đơn xin vay vốn sắp xếp hộp thư bằng cách đọc các ký tự viết tay từ mã bưu điện.

It started with things like assessing credit risk from loan applications, sorting the mail by reading handwritten characters from zip codes.

ted2019

Rate this post