mít-tinh trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

Cô có một cuộc míttinh nữa à?

You having another rally?

OpenSubtitles2018. v3

Một cuộc mít tinh đặc biết để tôn vinh người đã cứu Central City.

A special downtown rally to honor the man who saved Central City.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi đã thề không uống rượu tại buổi míttinh chống nhậu nhẹt ở Gratzburg, Montana.

I took the pledge at the big temperance meeting… in Gratzburg, Montana.

OpenSubtitles2018. v3

Các cuộc mít tinh, diễn văn, chính trị…

The rallies, the speeches, the politics…

OpenSubtitles2018. v3

Bọn tôi khởi động mít tinh mỗi năm, và đi đầu luôn là những người trong địa phương.

You know, we’re at this rally every year, and we start with the colonial patriots.

OpenSubtitles2018. v3

Liên Minh Aryan phải dẫn đầu đoàn mít tinh.

Aryan alliance is supposed to be heading this march.

OpenSubtitles2018. v3

Đoạn video tại cuộc mít tinh đã chứng tỏ tay súng có thể là người gốc Mexico.

Video taken at the rally indicate that the gunman may have been of Mexican descent.

OpenSubtitles2018. v3

Chúng lập căn cứ ở Ohio, hắn sẽ không đến chỉ vì một buổi mít tinh.

They’re based in Ohio, he wouldn’t just come all this way to be in a rally.

OpenSubtitles2018. v3

Hắn nói hắn muốn dự buổi mít tinh của Wolf.

Uh, he said he was going to wolf’s rally.

OpenSubtitles2018. v3

Buổi míttinh kết thúc.

The meeting’s over.

OpenSubtitles2018. v3

Điều này thích hợp với việc agora được dùng làm nơi mít tinh chính của thành phố.

This fits the agora’s use as the principal meeting place of the city.

jw2019

Tôi sẽ sẵn lòng tổ chức míttinh cho anh.

Happy to do that chairman thing for you.

OpenSubtitles2018. v3

(Một cuộc mít tinh trước đó đã được tổ chức tại Tehran năm 2003).

(A previous rally for the occasion was held in Tehran in 2003.)

WikiMatrix

Xem thêm: Yêu xa là gì

Thế nên máy x-quang ở bệnh viện đều hỏng trong ngày mít tinh.

Which is why the x-ray machines at the hospital failed the day of the rally.

OpenSubtitles2018. v3

Hàng nghìn người đến dự cuộc mít tinh hôm nay.

There are thousands of participants at today’s sự kiện .

Tatoeba-2020. 08

Hội Bạn của Thiên Nhiên yêu cây cối, ông biết đó… vì vậy tôi tới dự míttinh.

Friends of Nature love trees, so I come to the meetings.

OpenSubtitles2018. v3

Buổi mít tinh giống hệt cảnh trong Triumph Of The Will.

A rally resembling this one in Triumph Of The Will

QED

Có một cuộc míttinh ở trường học!

There’s a meeting at the schoolhouse!””

Literature

2 tháng 4: Các cuộc mít tinh lớn nhất kể từ năm 1990 bắt đầu tại Kathmandu.

2 April: The largest rallies since 1990 begin in Kathmandu.

WikiMatrix

Này, con đang nghĩ là bố nên bảo Barry về buổi mít tinh.

Hey, I was wondering if you’d talked to Barry about the rally.

OpenSubtitles2018. v3

Tại một cuộc mít tinh vào ngày 4 tháng 11, Tổng thống Mugabe đã công khai khiển trách Mnangagwa lần đầu tiên.

At a rally, President Mugabe publicly rebuked Mnangagwa for the first time.

WikiMatrix

Trong cùng một cuộc mít tinh, Grace Mugabe gọi ông là một “kẻ đảo chính” và một “kẻ hèn nhát”.

At the same rally, Grace Mugabe called him a “coup plotter” and a “coward”.

WikiMatrix

Bà phát biểu trước những cuộc mít tinh, đi theo Socialist Zionism và tiếp đón những vị khách từ Palestine.

She spoke at public meetings, embraced Socialist Zionism, and hosted visitors from Palestine.

WikiMatrix

Đó là một buổi míttinh tràn đầy khí thế và tôi sẽ không bắt cô phải chịu đựng nhiều hơn.

It was a great outpouring of the spirit… and I’ll not inflict myself on you any further.

OpenSubtitles2018. v3

Năm 1937, Rommel tổ chức một loạt chuyến viếng thăm đến các cuộc míttinh và nơi đóng trại của Hitler Jugend.

In 1937, the cadres began sharing the facility with members of the Hitlerjungen or Hitler Youth.

Xem thêm: Yêu xa là gì

WikiMatrix

Rate this post