nước Anh trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

Đây là lần thăm nước Anh đầu tiên của ngài.

This is your first visit to England.

OpenSubtitles2018. v3

Tổ tiên đầu tiên của tôi đã gia nhập Giáo Hội từ nước Anh và Đan Mạch.

My earliest ancestors who joined the Church were from England and Denmark.

LDS

Trong vòng 10 tháng, chúng tôi có hơn 70 chi nhánh của đảng trên khắp nước Anh.

Within 10 months, we had more than 70 branches of our party across the UK.

ted2019

nước Anh luôn đóng vai trò cân bằng

Britain always played to the balance.

ted2019

Sự thất bại của cuộc tấn công đã tạo nên hậu quả tai hại cho nước Anh.

The failure of the attack had severe consequences for England.

WikiMatrix

” Đó là nước Anh, tất nhiên.

” It’s England, of course.

QED

Chị ấy biết mình sẽ lấy người đàn ông ngu xuẩn nhất nước Anh.

She knows she’s marrying one of the stupidest men in England.

OpenSubtitles2018. v3

Chúng tôi có thể dùng ít mưa nước Anh cho xứ sở khô khan của chúng tôi.

We could use some of your English rain in our dry country.

OpenSubtitles2018. v3

Đúng, tụi nó đã có đủ tay chân, và là ba đứa ” ngây ngô ” nhất nước Anh đấy.

Aye, they have arms and legs enough between them, and are three of the silliest girls in England.

OpenSubtitles2018. v3

♫ Chúng ta đã hát về đồng cỏ nước Anh

We sang of the British grass

OpenSubtitles2018. v3

Lloyd đã biểu diễn cho 500.000 người trên khắp nước Anh.

The tour saw Lloyd performing for 500,000 people throughout the UK.

WikiMatrix

Tôi giả sử tất cả những thứ đó là vodka và khí hậu nước Anh

I suppose it’s all that vodka and English weather.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi kể chuyện này vì không chỉ nước Anh mới thế.

Well, I tell you that story because it wasn’t unique to Britain.

ted2019

Khi ra khỏi nước, anh ôm chầm tôi và nói: “Joseph, bây giờ chúng ta là anh em!”.

When he came out of the water, he hugged me and said, “Joseph, I am your brother!”

jw2019

Thực sự không có gì đáng yêu hơn vùng nông thôn nước Anh khi hoa nở rộ.

There’s really nothing as lovely as the English countryside when the flowers bloom.

Literature

Từ năm 1337, sự chú ý của nước Anh xoay sang Pháp trong cuộc Chiến tranh Trăm Năm.

From 1337, England’s attention was largely directed towards France in the Hundred Years’ War.

WikiMatrix

Napoleon có 177.000 quân trong lực lượng Đại quân tại Boulogne để sẵn sàng xâm chiếm nước Anh.

Napoleon had 177,000 troops of the Grande Armée at Boulogne, ready to invade England.

WikiMatrix

Thế nhưng, tôi và vợ tôi là Olive chưa bao giờ rời nước Anh.

Yet, my wife, Olive, and I never leave Britain.

jw2019

Quốc vương của toàn cõi nước Anh.

Sovereign of all England!

OpenSubtitles2018. v3

Tôi đến nước Anh 21 năm trước để tìm nơi tị nạn.

I came to the UK 21 years ago, as an asylum – seeker .

QED

Nghe đây, nước Anh là một nước nhỏ bé, nhỏ hơn nước của ngài rất nhiều.

Look, Great Britain is a small country, much smaller than yours.

OpenSubtitles2018. v3

Ông nội của tôi đến từ Thụy Điển, và bà nội của tôi đến từ nước Anh.

My father’s father came from Sweden, and his wife from England.

LDS

Nước Anh mà tôi biết có bộ luật về vũ khí rất nghiêm ngặt.

The UK I know has some very strict firearms laws.

ted2019

Rời hòn đảo khô cằn ấy, tôi lên tàu đi đến Nam Phi qua ngõ nước Anh.

Leaving my barren island, I set sail for South Africa by way of England.

jw2019

Thật ra, có rất ít người ở nước Anh này thực sự có hứng thú với âm nhạc.

In fact, there are few people in England who have more true enjoyment of music.

OpenSubtitles2018. v3

Rate this post